ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 130
14 10.77
15 11.54
19 14.62
24 18.46
31 23.85
27 20.77
103 79.23%
2  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 220
40 18.18
42 19.09
16 7.27
23 10.45
13 5.91
86 39.09
134 60.91%
3  โรงเรียนบ้านดอนทราย 11
0 0.00
0 0.00
6 54.55
0 0.00
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
4  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 154
13 8.44
11 7.14
14 9.09
20 12.99
18 11.69
78 50.65
76 49.35%
5  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 67
10 14.93
9 13.43
13 19.40
1 1.49
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 50
3 6.00
5 10.00
13 26.00
1 2.00
2 4.00
26 52.00
24 48.00%
7  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 191
21 10.99
25 13.09
30 15.71
5 2.62
6 3.14
104 54.45
87 45.55%
8  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 123
16 13.01
18 14.63
9 7.32
5 4.07
7 5.69
68 55.28
55 44.72%
9  โรงเรียนบ้านไสดง 246
26 10.57
13 5.28
18 7.32
32 13.01
20 8.13
137 55.69
109 44.31%
10  โรงเรียนบ้านปลายสาย 90
7 7.78
0 0.00
9 10.00
1 1.11
22 24.44
51 56.67
39 43.33%
11  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 231
4 1.73
4 1.73
32 13.85
17 7.36
40 17.32
134 58.01
97 41.99%
12  โรงเรียนบ้านควนสระ 326
27 8.28
17 5.21
51 15.64
25 7.67
14 4.29
192 58.90
134 41.10%
13  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1006
48 4.77
91 9.05
85 8.45
91 9.05
91 9.05
600 59.64
406 40.36%
14  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 144
6 4.17
4 2.78
22 15.28
10 6.94
16 11.11
86 59.72
58 40.28%
15  โรงเรียนนาสาร 707
73 10.33
54 7.64
60 8.49
54 7.64
39 5.52
427 60.40
280 39.60%
16  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 104
17 16.35
5 4.81
19 18.27
0 0.00
0 0.00
63 60.58
41 39.42%
17  โรงเรียนบ้านบางดี 103
5 4.85
8 7.77
22 21.36
0 0.00
5 4.85
63 61.17
40 38.83%
18  โรงเรียนบ้านปลายศอก 112
14 12.50
13 11.61
16 14.29
0 0.00
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
19  โรงเรียนบ้านธารอารี 72
7 9.72
0 0.00
19 26.39
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 25
3 12.00
2 8.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
21  โรงเรียนบ้านนาควน 132
16 12.12
1 0.76
25 18.94
0 0.00
5 3.79
85 64.39
47 35.61%
22  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 161
22 13.66
11 6.83
6 3.73
11 6.83
7 4.35
104 64.60
57 35.40%
23  โรงเรียนบ้านคลองโร 134
5 3.73
7 5.22
31 23.13
1 0.75
3 2.24
87 64.93
47 35.07%
24  โรงเรียนบ้านปากด่าน 39
7 17.95
2 5.13
4 10.26
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
25  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 93
7 7.53
6 6.45
17 18.28
1 1.08
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
26  โรงเรียนบ้านไสท้อน 243
25 10.29
26 10.70
22 9.05
6 2.47
1 0.41
163 67.08
80 32.92%
27  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 511
26 5.09
22 4.31
102 19.96
16 3.13
0 0.00
345 67.51
166 32.49%
28  โรงเรียนบ้านยูงงาม 53
3 5.66
0 0.00
12 22.64
2 3.77
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
29  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 216
14 6.48
13 6.02
30 13.89
7 3.24
5 2.31
147 68.06
69 31.94%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 85
13 15.29
5 5.88
6 7.06
3 3.53
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
31  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 42
1 2.38
4 9.52
2 4.76
4 9.52
2 4.76
29 69.05
13 30.95%
32  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 150
20 13.33
4 2.67
19 12.67
3 2.00
0 0.00
104 69.33
46 30.67%
33  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 79
11 13.92
8 10.13
2 2.53
3 3.80
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
34  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 132
5 3.79
8 6.06
25 18.94
2 1.52
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
35  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 53
4 7.55
3 5.66
9 16.98
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
36  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 248
27 10.89
19 7.66
27 10.89
0 0.00
0 0.00
175 70.56
73 29.44%
37  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 161
11 6.83
6 3.73
26 16.15
3 1.86
1 0.62
114 70.81
47 29.19%
38  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 158
5 3.16
5 3.16
32 20.25
2 1.27
1 0.63
113 71.52
45 28.48%
39  โรงเรียนบ้านคลองจัน 113
5 4.42
3 2.65
13 11.50
6 5.31
5 4.42
81 71.68
32 28.32%
40  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 64
1 1.56
0 0.00
16 25.00
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
41  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 146
16 10.96
1 0.68
24 16.44
0 0.00
0 0.00
105 71.92
41 28.08%
42  โรงเรียนวัดน้ำพุ 186
14 7.53
9 4.84
25 13.44
4 2.15
0 0.00
134 72.04
52 27.96%
43  โรงเรียนบ้านในไร่ 68
7 10.29
4 5.88
8 11.76
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
44  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 115
5 4.35
5 4.35
8 6.96
13 11.30
1 0.87
83 72.17
32 27.83%
45  โรงเรียนประชาอุทิศ 130
6 4.62
0 0.00
30 23.08
0 0.00
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
46  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 142
8 5.63
12 8.45
16 11.27
3 2.11
0 0.00
103 72.54
39 27.46%
47  โรงเรียนบ้านควนสูง 327
31 9.48
20 6.12
36 11.01
0 0.00
0 0.00
240 73.39
87 26.61%
48  โรงเรียนวัดเวียงสระ 107
3 2.80
1 0.93
15 14.02
4 3.74
5 4.67
79 73.83
28 26.17%
49  โรงเรียนบ้านเขาตอก 104
6 5.77
9 8.65
12 11.54
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
50  โรงเรียนบ้านไสขรบ 104
0 0.00
0 0.00
23 22.12
4 3.85
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
51  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 131
10 7.63
4 3.05
13 9.92
4 3.05
3 2.29
97 74.05
34 25.95%
52  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 259
15 5.79
19 7.34
20 7.72
6 2.32
5 1.93
194 74.90
65 25.10%
53  โรงเรียนบ้านควนกลาง 64
4 6.25
4 6.25
6 9.38
0 0.00
2 3.13
48 75.00
16 25.00%
54  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 177
4 2.26
10 5.65
26 14.69
3 1.69
1 0.56
133 75.14
44 24.86%
55  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 49
1 2.04
5 10.20
6 12.24
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
56  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 75
2 2.67
4 5.33
12 16.00
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
57  โรงเรียนบ้านเขาปูน 142
3 2.11
2 1.41
29 20.42
0 0.00
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
58  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 99
4 4.04
4 4.04
6 6.06
8 8.08
1 1.01
76 76.77
23 23.23%
59  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 69
2 2.90
2 2.90
5 7.25
4 5.80
3 4.35
53 76.81
16 23.19%
60  โรงเรียนบ้านควนนิยม 177
13 7.34
0 0.00
28 15.82
0 0.00
0 0.00
136 76.84
41 23.16%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 117
7 5.98
2 1.71
12 10.26
6 5.13
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
62  โรงเรียนบ้านควนยอ 122
5 4.10
5 4.10
17 13.93
1 0.82
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
63  โรงเรียนบ้านบางปาน 122
5 4.10
1 0.82
10 8.20
12 9.84
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
64  โรงเรียนมหาราช 2 83
1 1.20
0 0.00
18 21.69
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
65  โรงเรียนวัดสามพัน 132
11 8.33
0 0.00
19 14.39
0 0.00
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
66  โรงเรียนศึกษาประชาคม 66
3 4.55
4 6.06
3 4.55
0 0.00
5 7.58
51 77.27
15 22.73%
67  โรงเรียนบ้านควนปราง 97
8 8.25
0 0.00
8 8.25
0 0.00
6 6.19
75 77.32
22 22.68%
68  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 150
4 2.67
11 7.33
18 12.00
1 0.67
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
69  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 298
25 8.39
4 1.34
37 12.42
1 0.34
0 0.00
231 77.52
67 22.48%
70  โรงเรียนบ้านกลาง 27
3 11.11
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
71  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 307
13 4.23
11 3.58
41 13.36
1 0.33
1 0.33
240 78.18
67 21.82%
72  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 23
1 4.35
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
73  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1336
62 4.64
38 2.84
185 13.85
4 0.30
1 0.07
1046 78.29
290 21.71%
74  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 218
23 10.55
5 2.29
8 3.67
6 2.75
5 2.29
171 78.44
47 21.56%
75  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 169
5 2.96
6 3.55
22 13.02
3 1.78
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
76  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 189
12 6.35
4 2.12
20 10.58
4 2.12
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
77  โรงเรียนทรัพย์ทวี 95
1 1.05
2 2.11
6 6.32
5 5.26
6 6.32
75 78.95
20 21.05%
78  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 57
1 1.75
1 1.75
10 17.54
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
79  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 91
6 6.59
0 0.00
11 12.09
2 2.20
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
80  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 53
3 5.66
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
81  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 248
16 6.45
7 2.82
22 8.87
6 2.42
0 0.00
197 79.44
51 20.56%
82  โรงเรียนควนสุบรรณ 186
3 1.61
0 0.00
31 16.67
0 0.00
4 2.15
148 79.57
38 20.43%
83  โรงเรียนวัดวิเวการาม 143
5 3.50
4 2.80
18 12.59
1 0.70
1 0.70
114 79.72
29 20.28%
84  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 174
5 2.87
14 8.05
10 5.75
6 3.45
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
85  โรงเรียนบ้านส้อง 120
4 3.33
4 3.33
16 13.33
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
86  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 91
7 7.69
1 1.10
6 6.59
4 4.40
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
87  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 235
8 3.40
5 2.13
27 11.49
6 2.55
0 0.00
189 80.43
46 19.57%
88  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
6 8.96
54 80.60
13 19.40%
89  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 62
5 8.06
2 3.23
3 4.84
2 3.23
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
90  โรงเรียนวัดสองแพรก 197
15 7.61
0 0.00
23 11.68
0 0.00
0 0.00
159 80.71
38 19.29%
91  โรงเรียนบ้านทรายทอง 83
7 8.43
0 0.00
7 8.43
1 1.20
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
92  โรงเรียนวัดควนศรี 83
6 7.23
4 4.82
6 7.23
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
93  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 377
19 5.04
23 6.10
27 7.16
0 0.00
2 0.53
306 81.17
71 18.83%
94  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 670
10 1.49
15 2.24
101 15.07
0 0.00
0 0.00
544 81.19
126 18.81%
95  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 256
3 1.17
0 0.00
41 16.02
0 0.00
3 1.17
209 81.64
47 18.36%
96  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 349
12 3.44
12 3.44
32 9.17
8 2.29
0 0.00
285 81.66
64 18.34%
97  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 60
1 1.67
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
98  โรงเรียนบ้านบางหยด 66
4 6.06
4 6.06
2 3.03
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
99  โรงเรียนบ้านหนองโสน 132
1 0.76
2 1.52
15 11.36
4 3.03
2 1.52
108 81.82
24 18.18%
100  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 95
4 4.21
1 1.05
8 8.42
3 3.16
1 1.05
78 82.11
17 17.89%
101  โรงเรียนวัดบางพา 118
3 2.54
0 0.00
16 13.56
2 1.69
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
102  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 62
4 6.45
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
103  โรงเรียนบ้านลานเข้ 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
2 5.88
28 82.35
6 17.65%
104  โรงเรียนบ้านบางหอย 177
4 2.26
7 3.95
11 6.21
7 3.95
2 1.13
146 82.49
31 17.51%
105  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1222
23 1.88
19 1.55
168 13.75
0 0.00
0 0.00
1012 82.82
210 17.18%
106  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 130
6 4.62
0 0.00
15 11.54
1 0.77
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
107  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 107
4 3.74
4 3.74
10 9.35
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
108  โรงเรียนบ้านคลองยา 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
109  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 138
8 5.80
0 0.00
15 10.87
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
110  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 102
2 1.96
3 2.94
9 8.82
3 2.94
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
111  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 127
0 0.00
5 3.94
12 9.45
4 3.15
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
112  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 103
6 5.83
0 0.00
11 10.68
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
113  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 85
5 5.88
0 0.00
8 9.41
0 0.00
1 1.18
71 83.53
14 16.47%
114  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 250
1 0.40
13 5.20
26 10.40
0 0.00
0 0.00
210 84.00
40 16.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 107
5 4.67
4 3.74
5 4.67
2 1.87
1 0.93
90 84.11
17 15.89%
116  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 156
0 0.00
0 0.00
5 3.21
19 12.18
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
117  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 226
10 4.42
3 1.33
16 7.08
3 1.33
2 0.88
192 84.96
34 15.04%
118  โรงเรียนบ้านเมรัย 227
8 3.52
2 0.88
24 10.57
0 0.00
0 0.00
193 85.02
34 14.98%
119  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 67
1 1.49
1 1.49
5 7.46
2 2.99
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
120  โรงเรียนบ้านคลองกา 47
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
121  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 94
5 5.32
6 6.38
3 3.19
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
122  โรงเรียนบ้านวังหิน 121
5 4.13
0 0.00
12 9.92
1 0.83
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
123  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 121
0 0.00
11 9.09
7 5.79
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
124  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 175
12 6.86
0 0.00
12 6.86
2 1.14
0 0.00
149 85.14
26 14.86%
125  โรงเรียนบ้านหานเพชร 142
2 1.41
0 0.00
19 13.38
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
126  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 213
12 5.63
5 2.35
14 6.57
0 0.00
0 0.00
182 85.45
31 14.55%
127  โรงเรียนบ้านยูงทอง 70
4 5.71
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
128  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51
0 0.00
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
129  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 351
24 6.84
0 0.00
23 6.55
0 0.00
0 0.00
304 86.61
47 13.39%
130  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 154
5 3.25
4 2.60
3 1.95
6 3.90
2 1.30
134 87.01
20 12.99%
131  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 124
1 0.81
0 0.00
10 8.06
5 4.03
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
132  โรงเรียนวัดคลองตาล 78
2 2.56
2 2.56
4 5.13
2 2.56
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
133  โรงเรียนบ้านพรุแชง 194
0 0.00
2 1.03
19 9.79
2 1.03
1 0.52
170 87.63
24 12.37%
134  โรงเรียนบ้านหมาก 124
5 4.03
1 0.81
5 4.03
2 1.61
2 1.61
109 87.90
15 12.10%
135  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 62
3 4.84
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
136  โรงเรียนวัดอินทการาม 161
8 4.97
0 0.00
10 6.21
0 0.00
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
137  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 82
2 2.44
1 1.22
5 6.10
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
138  โรงเรียนบ้านบางรูป 269
11 4.09
0 0.00
18 6.69
0 0.00
0 0.00
240 89.22
29 10.78%
139  โรงเรียนบ้านควนเนียง 122
2 1.64
3 2.46
7 5.74
0 0.00
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
140  โรงเรียนบ้านสวยศรี 90
2 2.22
0 0.00
3 3.33
1 1.11
3 3.33
81 90.00
9 10.00%
141  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 63
2 3.17
2 3.17
1 1.59
0 0.00
1 1.59
57 90.48
6 9.52%
142  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 256
17 6.64
2 0.78
2 0.78
0 0.00
1 0.39
234 91.41
22 8.59%
143  โรงเรียนบ้านไสดง 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
144  โรงเรียนบ้านยวนปลา 74
1 1.35
0 0.00
2 2.70
0 0.00
2 2.70
69 93.24
5 6.76%
145  โรงเรียนวัดบางกำยาน 101
3 2.97
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
146  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 57
2 3.51
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
147  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
148  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 327
4 1.22
3 0.92
7 2.14
0 0.00
2 0.61
311 95.11
16 4.89%
149  โรงเรียนวัดดอนพยอม 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
150  โรงเรียนบ้านดอนงาม 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
1 1.22
79 96.34
3 3.66%
151  โรงเรียนบ้านปากสาย 76
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
152  โรงเรียนบ้านปากหาน 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
153  โรงเรียนบ้านยางอุง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,756 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,306 5.28
เตี้ย  908 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,702 10.91
ผอมและเตี้ย  591 2.39
อ้วนและเตี้ย  445 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,804 75.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,952 คน


24.04%


Powered By www.thaieducation.net