ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.85
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 157
16 10.19
9 5.73
37 23.57
24 15.29
46 29.30
25 15.92
132 84.08%
2  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 58
9 15.52
9 15.52
11 18.97
7 12.07
10 17.24
12 20.69
46 79.31%
3  โรงเรียนบ้านรางจิก 53
7 13.21
5 9.43
7 13.21
6 11.32
12 22.64
16 30.19
37 69.81%
4  โรงเรียนวัดท่าเหว 121
14 11.57
8 6.61
19 15.70
23 19.01
18 14.88
39 32.23
82 67.77%
5  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 33
3 9.09
3 9.09
15 45.45
0 0.00
0 0.00
12 36.36
21 63.64%
6  โรงเรียนบ้านบางเก่า 58
1 1.72
3 5.17
20 34.48
2 3.45
2 3.45
30 51.72
28 48.28%
7  โรงเรียนบ้านในดง 232
18 7.76
20 8.62
26 11.21
24 10.34
15 6.47
129 55.60
103 44.40%
8  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 98
10 10.20
0 0.00
14 14.29
15 15.31
0 0.00
59 60.20
39 39.80%
9  โรงเรียนวัดหนองบัว 53
5 9.43
5 9.43
10 18.87
0 0.00
1 1.89
32 60.38
21 39.62%
10  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 72
9 12.50
4 5.56
10 13.89
4 5.56
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
11  โรงเรียนบ้านซ่อง 278
23 8.27
29 10.43
45 16.19
4 1.44
1 0.36
176 63.31
102 36.69%
12  โรงเรียนวัดวังไคร้ 147
8 5.44
8 5.44
25 17.01
6 4.08
5 3.40
95 64.63
52 35.37%
13  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 176
12 6.82
9 5.11
38 21.59
0 0.00
0 0.00
117 66.48
59 33.52%
14  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 188
16 8.51
5 2.66
34 18.09
2 1.06
6 3.19
125 66.49
63 33.51%
15  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 143
13 9.09
1 0.70
30 20.98
1 0.70
1 0.70
97 67.83
46 32.17%
16  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 56
3 5.36
5 8.93
9 16.07
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
17  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 111
5 4.50
5 4.50
13 11.71
7 6.31
2 1.80
79 71.17
32 28.83%
18  โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 132
11 8.33
9 6.82
16 12.12
0 0.00
2 1.52
94 71.21
38 28.79%
19  โรงเรียนชาวไร่ 171
19 11.11
0 0.00
30 17.54
0 0.00
0 0.00
122 71.35
49 28.65%
20  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1476
50 3.39
19 1.29
322 21.82
11 0.75
0 0.00
1074 72.76
402 27.24%
21  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 37
1 2.70
0 0.00
9 24.32
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
22  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 140
14 10.00
6 4.29
17 12.14
0 0.00
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
23  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 48
4 8.33
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
24  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 32
1 3.13
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
25  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 94
2 2.13
7 7.45
13 13.83
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
26  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 114
3 2.63
0 0.00
12 10.53
0 0.00
10 8.77
89 78.07
25 21.93%
27  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 188
15 7.98
9 4.79
15 7.98
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
28  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 71
7 9.86
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
29  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 144
7 4.86
0 0.00
15 10.42
2 1.39
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
30  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 50
6 12.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
31  โรงเรียนบ้านยางชุม 141
0 0.00
0 0.00
20 14.18
2 1.42
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
32  โรงเรียนบ้านหนองแขม 39
3 7.69
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
33  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
34  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
35  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
36  โรงเรียนวัดม่วงงาม 69
2 2.90
3 4.35
2 2.90
0 0.00
3 4.35
59 85.51
10 14.49%
37  โรงเรียนวัดหว้า 76
4 5.26
0 0.00
4 5.26
0 0.00
3 3.95
65 85.53
11 14.47%
38  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 90
4 4.44
1 1.11
8 8.89
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
39  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
40  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 57
4 7.02
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
41  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 100
0 0.00
1 1.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
42  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 118
5 4.24
0 0.00
10 8.47
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
43  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 119
4 3.36
1 0.84
5 4.20
4 3.36
1 0.84
104 87.39
15 12.61%
44  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 120
4 3.33
1 0.83
9 7.50
1 0.83
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
45  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 87
4 4.60
0 0.00
4 4.60
1 1.15
1 1.15
77 88.51
10 11.49%
46  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
47  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
48  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 145
8 5.52
0 0.00
6 4.14
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
49  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
50  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 82
5 6.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.44
75 91.46
7 8.54%
51  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 101
2 1.98
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
52  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
53  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
54  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
55  โรงเรียนบ้านดอน 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
56  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
57  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 91
4 4.40
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
58  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
2 2.27
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
59  โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
60  โรงเรียนบ้านต้นเกด 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
61  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
43 97.73
1 2.27%
62  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
63  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
65  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,070 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  381 5.39
เตี้ย  193 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  956 13.52
ผอมและเตี้ย  153 2.16
อ้วนและเตี้ย  145 2.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,242 74.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,828 คน


25.86%


Powered By www.thaieducation.net