ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 41
6 14.63
9 21.95
6 14.63
10 24.39
4 9.76
6 14.63
35 85.37%
2  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 58
9 15.52
9 15.52
11 18.97
7 12.07
10 17.24
12 20.69
46 79.31%
3  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 41
10 24.39
9 21.95
5 12.20
6 14.63
0 0.00
11 26.83
30 73.17%
4  โรงเรียนบ้านหนองขาม 14
2 14.29
0 0.00
8 57.14
0 0.00
0 0.00
4 28.57
10 71.43%
5  โรงเรียนบ้านรางจิก 53
7 13.21
5 9.43
7 13.21
6 11.32
12 22.64
16 30.19
37 69.81%
6  โรงเรียนวัดท่าเหว 121
14 11.57
8 6.61
19 15.70
23 19.01
18 14.88
39 32.23
82 67.77%
7  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 33
3 9.09
3 9.09
15 45.45
0 0.00
0 0.00
12 36.36
21 63.64%
8  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 849
60 7.07
63 7.42
65 7.66
123 14.49
128 15.08
410 48.29
439 51.71%
9  โรงเรียนบ้านบางเก่า 58
1 1.72
3 5.17
20 34.48
2 3.45
2 3.45
30 51.72
28 48.28%
10  โรงเรียนบ้านในดง 232
18 7.76
20 8.62
26 11.21
24 10.34
15 6.47
129 55.60
103 44.40%
11  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 98
10 10.20
0 0.00
14 14.29
15 15.31
0 0.00
59 60.20
39 39.80%
12  โรงเรียนวัดหนองบัว 53
5 9.43
5 9.43
10 18.87
0 0.00
1 1.89
32 60.38
21 39.62%
13  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 72
9 12.50
4 5.56
10 13.89
4 5.56
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
14  โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 381
45 11.81
38 9.97
47 12.34
9 2.36
3 0.79
239 62.73
142 37.27%
15  โรงเรียนบ้านซ่อง 278
23 8.27
29 10.43
45 16.19
4 1.44
1 0.36
176 63.31
102 36.69%
16  โรงเรียนวัดวังไคร้ 147
8 5.44
8 5.44
25 17.01
6 4.08
5 3.40
95 64.63
52 35.37%
17  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 176
12 6.82
9 5.11
38 21.59
0 0.00
0 0.00
117 66.48
59 33.52%
18  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 188
16 8.51
5 2.66
34 18.09
2 1.06
6 3.19
125 66.49
63 33.51%
19  โรงเรียนบ้านหันตะเภา 42
4 9.52
2 4.76
8 19.05
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
20  โรงเรียนบ้านพุตุม 52
9 17.31
0 0.00
4 7.69
2 3.85
2 3.85
35 67.31
17 32.69%
21  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 143
13 9.09
1 0.70
30 20.98
1 0.70
1 0.70
97 67.83
46 32.17%
22  โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 224
16 7.14
10 4.46
38 16.96
4 1.79
3 1.34
153 68.30
71 31.70%
23  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 56
3 5.36
5 8.93
9 16.07
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
24  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 111
5 4.50
5 4.50
13 11.71
7 6.31
2 1.80
79 71.17
32 28.83%
25  โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 132
11 8.33
9 6.82
16 12.12
0 0.00
2 1.52
94 71.21
38 28.79%
26  โรงเรียนบ้านพุหวาย 164
12 7.32
4 2.44
30 18.29
1 0.61
0 0.00
117 71.34
47 28.66%
27  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 157
7 4.46
8 5.10
11 7.01
8 5.10
11 7.01
112 71.34
45 28.66%
28  โรงเรียนชาวไร่ 171
19 11.11
0 0.00
30 17.54
0 0.00
0 0.00
122 71.35
49 28.65%
29  โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 93
15 16.13
3 3.23
8 8.60
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
30  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1476
50 3.39
19 1.29
322 21.82
11 0.75
0 0.00
1074 72.76
402 27.24%
31  โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 144
0 0.00
0 0.00
25 17.36
14 9.72
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
32  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 37
1 2.70
0 0.00
9 24.32
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
33  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 116
5 4.31
4 3.45
20 17.24
2 1.72
0 0.00
85 73.28
31 26.72%
34  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 140
14 10.00
6 4.29
17 12.14
0 0.00
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
35  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 146
4 2.74
0 0.00
34 23.29
0 0.00
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
36  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 48
4 8.33
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
37  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 64
5 7.81
2 3.13
7 10.94
2 3.13
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
38  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 32
1 3.13
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
39  โรงเรียนบ้านพุเข็ม 50
2 4.00
2 4.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
40  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 94
2 2.13
7 7.45
13 13.83
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
41  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 92
2 2.17
0 0.00
19 20.65
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
42  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 168
4 2.38
5 2.98
27 16.07
1 0.60
1 0.60
130 77.38
38 22.62%
43  โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 130
4 3.08
0 0.00
23 17.69
0 0.00
2 1.54
101 77.69
29 22.31%
44  โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 132
4 3.03
8 6.06
17 12.88
0 0.00
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
45  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 114
3 2.63
0 0.00
12 10.53
0 0.00
10 8.77
89 78.07
25 21.93%
46  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 231
14 6.06
0 0.00
36 15.58
0 0.00
0 0.00
181 78.35
50 21.65%
47  โรงเรียนบ้านสระพระ 153
3 1.96
8 5.23
21 13.73
1 0.65
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
48  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 109
7 6.42
6 5.50
9 8.26
1 0.92
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
49  โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 157
6 3.82
0 0.00
21 13.38
6 3.82
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
50  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 188
15 7.98
9 4.79
15 7.98
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
51  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 384
19 4.95
15 3.91
45 11.72
0 0.00
0 0.00
305 79.43
79 20.57%
52  โรงเรียนบ้านหนองโรง 176
12 6.82
4 2.27
20 11.36
0 0.00
0 0.00
140 79.55
36 20.45%
53  โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 50
3 6.00
0 0.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 40
0 0.00
1 2.50
4 10.00
3 7.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
55  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 105
5 4.76
3 2.86
11 10.48
2 1.90
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
56  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 71
7 9.86
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
57  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 62
5 8.06
0 0.00
6 9.68
1 1.61
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
58  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 62
2 3.23
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
59  โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
60  โรงเรียนบ้านหุบกะพง 131
7 5.34
6 4.58
7 5.34
3 2.29
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
61  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 144
7 4.86
0 0.00
15 10.42
2 1.39
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
62  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 80
3 3.75
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
63  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 130
4 3.08
0 0.00
14 10.77
3 2.31
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
64  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) 56
2 3.57
2 3.57
3 5.36
2 3.57
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
65  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 50
6 12.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
66  โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 119
7 5.88
4 3.36
6 5.04
2 1.68
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
67  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 189
0 0.00
0 0.00
21 11.11
9 4.76
0 0.00
159 84.13
30 15.87%
68  โรงเรียนบ้านยางชุม 141
0 0.00
0 0.00
20 14.18
2 1.42
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
69  โรงเรียนบ้านหนองแขม 39
3 7.69
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
70  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
71  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
72  โรงเรียนบ้านด่านโง 145
6 4.14
6 4.14
10 6.90
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
73  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
74  โรงเรียนวัดม่วงงาม 69
2 2.90
3 4.35
2 2.90
0 0.00
3 4.35
59 85.51
10 14.49%
75  โรงเรียนวัดหว้า 76
4 5.26
0 0.00
4 5.26
0 0.00
3 3.95
65 85.53
11 14.47%
76  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 90
4 4.44
1 1.11
8 8.89
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
77  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 56
0 0.00
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
78  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
79  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 57
4 7.02
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
80  โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 192
9 4.69
0 0.00
15 7.81
2 1.04
0 0.00
166 86.46
26 13.54%
81  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 53
0 0.00
1 1.89
5 9.43
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 76
4 5.26
3 3.95
0 0.00
2 2.63
1 1.32
66 86.84
10 13.16%
83  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 100
0 0.00
1 1.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
84  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 118
5 4.24
0 0.00
10 8.47
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
85  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 119
4 3.36
1 0.84
5 4.20
4 3.36
1 0.84
104 87.39
15 12.61%
86  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 120
4 3.33
1 0.83
9 7.50
1 0.83
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
87  โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
88  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 102
6 5.88
1 0.98
4 3.92
1 0.98
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
89  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 87
4 4.60
0 0.00
4 4.60
1 1.15
1 1.15
77 88.51
10 11.49%
90  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
91  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 107
3 2.80
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
92  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
93  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 161
0 0.00
0 0.00
16 9.94
0 0.00
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
94  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 145
8 5.52
0 0.00
6 4.14
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
95  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
96  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 82
5 6.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.44
75 91.46
7 8.54%
97  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 94
2 2.13
2 2.13
4 4.26
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
98  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 101
2 1.98
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
99  โรงเรียนบ้านเนินทราย 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
100  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 83
2 2.41
0 0.00
3 3.61
1 1.20
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
101  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
102  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
103  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
104  โรงเรียนบ้านดอน 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
105  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 106
0 0.00
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
106  โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 133
0 0.00
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
107  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
108  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 91
4 4.40
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
109  โรงเรียนบ้านท่ามะริด 92
1 1.09
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
110  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
2 2.27
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
111  โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
112  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 138
2 1.45
1 0.72
3 2.17
0 0.00
0 0.00
132 95.65
6 4.35%
113  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 142
0 0.00
0 0.00
6 4.23
0 0.00
0 0.00
136 95.77
6 4.23%
114  โรงเรียนบ้านสารเห็ด 164
0 0.00
0 0.00
6 3.66
0 0.00
0 0.00
158 96.34
6 3.66%
115  โรงเรียนบ้านต้นเกด 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
116  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
43 97.73
1 2.27%
117  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
118  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
119  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
120  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
122  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดช่อม่วง 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,300 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  717 5.01
เตี้ย  416 2.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,686 11.79
ผอมและเตี้ย  360 2.52
อ้วนและเตี้ย  254 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,867 75.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,433 คน


24.01%


Powered By www.thaieducation.net