ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 81
26 32.10
17 20.99
12 14.81
14 17.28
0 0.00
12 14.81
69 85.19%
2  โรงเรียนวัดในกลาง 153
14 9.15
4 2.61
30 19.61
18 11.76
34 22.22
53 34.64
100 65.36%
3  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 2239
0 0.00
0 0.00
389 17.37
435 19.43
498 22.24
917 40.96
1322 59.04%
4  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 117
0 0.00
3 2.56
63 53.85
0 0.00
0 0.00
51 43.59
66 56.41%
5  โรงเรียนบ้านแหลม 556
20 3.60
12 2.16
127 22.84
42 7.55
87 15.65
268 48.20
288 51.80%
6  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 55
8 14.55
8 14.55
5 9.09
4 7.27
3 5.45
27 49.09
28 50.91%
7  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 71
8 11.27
10 14.08
12 16.90
1 1.41
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
8  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 92
15 16.30
14 15.22
11 11.96
0 0.00
0 0.00
52 56.52
40 43.48%
9  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 192
30 15.63
6 3.13
37 19.27
8 4.17
1 0.52
110 57.29
82 42.71%
10  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 43
7 16.28
2 4.65
4 9.30
3 6.98
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
11  โรงเรียนวัดบางลำภู 44
6 13.64
6 13.64
3 6.82
1 2.27
1 2.27
27 61.36
17 38.64%
12  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 38
5 13.16
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
13  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 37
2 5.41
3 8.11
4 10.81
3 8.11
1 2.70
24 64.86
13 35.14%
14  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 32
3 9.38
4 12.50
4 12.50
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
15  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 32
2 6.25
1 3.13
6 18.75
1 3.13
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
16  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 65
1 1.54
1 1.54
19 29.23
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
17  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 28
6 21.43
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
18  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 28
5 17.86
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
19  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 270
17 6.30
10 3.70
49 18.15
8 2.96
0 0.00
186 68.89
84 31.11%
20  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 101
8 7.92
3 2.97
7 6.93
13 12.87
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
21  โรงเรียนบ้านสามเรือน 62
9 14.52
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
22  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 43
5 11.63
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
23  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 183
18 9.84
0 0.00
23 12.57
9 4.92
4 2.19
129 70.49
54 29.51%
24  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 106
3 2.83
11 10.38
16 15.09
0 0.00
1 0.94
75 70.75
31 29.25%
25  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 84
4 4.76
0 0.00
19 22.62
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
26  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 195
11 5.64
0 0.00
36 18.46
4 2.05
2 1.03
142 72.82
53 27.18%
27  โรงเรียนบ้านเนินรัก 192
3 1.56
0 0.00
49 25.52
0 0.00
0 0.00
140 72.92
52 27.08%
28  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
4 13.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
1 3.33
22 73.33
8 26.67%
29  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
3 10.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
30  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 186
10 5.38
4 2.15
34 18.28
1 0.54
0 0.00
137 73.66
49 26.34%
31  โรงเรียนบ้านจะโปรง 69
2 2.90
1 1.45
9 13.04
3 4.35
3 4.35
51 73.91
18 26.09%
32  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 77
5 6.49
2 2.60
13 16.88
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
33  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 92
7 7.61
6 6.52
7 7.61
3 3.26
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
34  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 93
2 2.15
4 4.30
17 18.28
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
35  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 64
3 4.69
2 3.13
9 14.06
1 1.56
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
36  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 35
0 0.00
0 0.00
7 20.00
0 0.00
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 22
1 4.55
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
38  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 75
4 5.33
0 0.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
39  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 45
3 6.67
2 4.44
1 2.22
3 6.67
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
40  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 91
12 13.19
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
41  โรงเรียนบ้านบ่อขม 60
5 8.33
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
42  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 127
5 3.94
6 4.72
15 11.81
1 0.79
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
43  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 52
5 9.62
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
44  โรงเรียนบ้านดอนยาง 44
1 2.27
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
45  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 245
17 6.94
2 0.82
21 8.57
7 2.86
3 1.22
195 79.59
50 20.41%
46  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 160
11 6.88
9 5.63
8 5.00
3 1.88
1 0.63
128 80.00
32 20.00%
47  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1556
40 2.57
30 1.93
158 10.15
30 1.93
47 3.02
1251 80.40
305 19.60%
48  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 170
12 7.06
4 2.35
14 8.24
3 1.76
0 0.00
137 80.59
33 19.41%
49  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 140
9 6.43
0 0.00
18 12.86
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
50  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 146
8 5.48
6 4.11
10 6.85
2 1.37
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
51  โรงเรียนวัดทรงธรรม 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
52  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
53  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 102
1 0.98
1 0.98
13 12.75
0 0.00
2 1.96
85 83.33
17 16.67%
54  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 134
7 5.22
3 2.24
7 5.22
5 3.73
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
55  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 61
0 0.00
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
56  โรงเรียนบ้านสามแพรก 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
57  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
2 6.25
27 84.38
5 15.63%
58  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 58
0 0.00
1 1.72
6 10.34
2 3.45
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
59  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 111
8 7.21
0 0.00
9 8.11
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
60  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 53
2 3.77
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
61  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 49
3 6.12
1 2.04
2 4.08
0 0.00
1 2.04
42 85.71
7 14.29%
62  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
63  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 99
4 4.04
4 4.04
3 3.03
3 3.03
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
64  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 64
4 6.25
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
65  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 129
0 0.00
0 0.00
17 13.18
0 0.00
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
66  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 123
8 6.50
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
67  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
68  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
69  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
70  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 158
0 0.00
0 0.00
17 10.76
0 0.00
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
71  โรงเรียนบ้านหนองรี 95
4 4.21
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
72  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 59
0 0.00
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
73  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
74  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
75  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
76  โรงเรียนวัดหนองส้ม 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
77  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 49
0 0.00
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
78  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
79  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
80  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
2 2.38
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
81  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
82  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 277
0 0.00
0 0.00
16 5.78
0 0.00
2 0.72
259 93.50
18 6.50%
83  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
84  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 59
2 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
56 94.92
3 5.08%
85  โรงเรียนบ้านพุพลู 114
1 0.88
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
86  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.16
92 96.84
3 3.16%
87  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านสระพัง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,636 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  463 3.98
เตี้ย  213 1.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,537 13.21
ผอมและเตี้ย  638 5.48
อ้วนและเตี้ย  703 6.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,082 69.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,554 คน


30.54%


Powered By www.thaieducation.net