ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.58
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหนือ 64
6 9.38
11 17.19
15 23.44
1 1.56
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
2  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 51
6 11.76
4 7.84
4 7.84
4 7.84
4 7.84
29 56.86
22 43.14%
3  โรงเรียนบ้านทับไทร 76
8 10.53
5 6.58
9 11.84
6 7.89
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
4  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 250
20 8.00
17 6.80
38 15.20
1 0.40
0 0.00
174 69.60
76 30.40%
5  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 148
9 6.08
5 3.38
22 14.86
6 4.05
1 0.68
105 70.95
43 29.05%
6  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 82
7 8.54
3 3.66
13 15.85
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
7  โรงเรียนบ้านทรายขาว 273
8 2.93
36 13.19
28 10.26
2 0.73
0 0.00
199 72.89
74 27.11%
8  โรงเรียนบ้านควนม่วง 371
11 2.96
11 2.96
58 15.63
8 2.16
1 0.27
282 76.01
89 23.99%
9  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 432
15 3.47
13 3.01
13 3.01
10 2.31
9 2.08
372 86.11
60 13.89%
10  โรงเรียนบ้านหลังสอด 146
14 9.59
0 0.00
6 4.11
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
11  โรงเรียนบ้านควนแดง 112
2 1.79
4 3.57
8 7.14
1 0.89
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
12  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
14  โรงเรียนบ้านบางเตียว 71
2 2.82
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
15  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
16  โรงเรียนบ้านปากคลอง 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%

 

จำนวนนักเรียน  2,262 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  113 5.00
เตี้ย  110 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  223 9.86
ผอมและเตี้ย  39 1.72
อ้วนและเตี้ย  15 0.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,762 77.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 500 คน


22.10%


Powered By www.thaieducation.net