ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 158
20 12.66
14 8.86
27 17.09
34 21.52
41 25.95
22 13.92
136 86.08%
2  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 73
11 15.07
10 13.70
13 17.81
12 16.44
7 9.59
20 27.40
53 72.60%
3  โรงเรียนวัดยางงาม 69
7 10.14
11 15.94
17 24.64
7 10.14
8 11.59
19 27.54
50 72.46%
4  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 104
10 9.62
8 7.69
31 29.81
14 13.46
3 2.88
38 36.54
66 63.46%
5  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 29
3 10.34
5 17.24
6 20.69
3 10.34
1 3.45
11 37.93
18 62.07%
6  โรงเรียนบ้านลำพระ 210
20 9.52
11 5.24
22 10.48
31 14.76
42 20.00
84 40.00
126 60.00%
7  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 88
17 19.32
13 14.77
19 21.59
0 0.00
0 0.00
39 44.32
49 55.68%
8  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 143
23 16.08
4 2.80
12 8.39
27 18.88
11 7.69
66 46.15
77 53.85%
9  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 188
9 4.79
2 1.06
51 27.13
2 1.06
33 17.55
91 48.40
97 51.60%
10  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 156
8 5.13
10 6.41
19 12.18
18 11.54
24 15.38
77 49.36
79 50.64%
11  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 10
3 30.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 20.00
5 50.00
5 50.00%
12  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 26
2 7.69
1 3.85
5 19.23
1 3.85
4 15.38
13 50.00
13 50.00%
13  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 249
7 2.81
13 5.22
31 12.45
20 8.03
45 18.07
133 53.41
116 46.59%
14  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 47
5 10.64
3 6.38
5 10.64
4 8.51
4 8.51
26 55.32
21 44.68%
15  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 146
18 12.33
0 0.00
41 28.08
0 0.00
0 0.00
87 59.59
59 40.41%
16  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 40
8 20.00
2 5.00
2 5.00
4 10.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
17  โรงเรียนวัดวังมะนาว 48
6 12.50
1 2.08
12 25.00
0 0.00
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
18  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 104
11 10.58
7 6.73
23 22.12
0 0.00
0 0.00
63 60.58
41 39.42%
19  โรงเรียนวัดเหนือวน 28
6 21.43
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
20  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 183
26 14.21
12 6.56
22 12.02
10 5.46
0 0.00
113 61.75
70 38.25%
21  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 796
86 10.80
104 13.07
33 4.15
76 9.55
4 0.50
493 61.93
303 38.07%
22  โรงเรียนบ้านหนองโก 61
17 27.87
0 0.00
4 6.56
2 3.28
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
23  โรงเรียนวัดสันติการาม 273
39 14.29
24 8.79
37 13.55
0 0.00
0 0.00
173 63.37
100 36.63%
24  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 91
13 14.29
1 1.10
19 20.88
0 0.00
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
25  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 149
18 12.08
13 8.72
17 11.41
4 2.68
0 0.00
97 65.10
52 34.90%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 118
11 9.32
8 6.78
15 12.71
5 4.24
2 1.69
77 65.25
41 34.75%
27  โรงเรียนสินแร่สยาม 435
37 8.51
53 12.18
40 9.20
11 2.53
8 1.84
286 65.75
149 34.25%
28  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 117
8 6.84
2 1.71
16 13.68
7 5.98
7 5.98
77 65.81
40 34.19%
29  โรงเรียนบ้านกล้วย 47
10 21.28
0 0.00
2 4.26
4 8.51
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
30  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
31  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 138
12 8.70
0 0.00
34 24.64
0 0.00
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
32  โรงเรียนวัดพเนินพลู 83
11 13.25
6 7.23
7 8.43
3 3.61
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
33  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 80
11 13.75
2 2.50
13 16.25
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
34  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 74
5 6.76
6 8.11
13 17.57
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
35  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 72
6 8.33
2 2.78
5 6.94
8 11.11
2 2.78
49 68.06
23 31.94%
36  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 117
12 10.26
5 4.27
18 15.38
2 1.71
0 0.00
80 68.38
37 31.62%
37  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 174
27 15.52
10 5.75
17 9.77
1 0.57
0 0.00
119 68.39
55 31.61%
38  โรงเรียนบ้านมณีลอย 48
5 10.42
3 6.25
6 12.50
0 0.00
1 2.08
33 68.75
15 31.25%
39  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 308
9 2.92
26 8.44
58 18.83
1 0.32
2 0.65
212 68.83
96 31.17%
40  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 216
14 6.48
11 5.09
17 7.87
20 9.26
4 1.85
150 69.44
66 30.56%
41  โรงเรียนมหาราช๗ 277
19 6.86
14 5.05
14 5.05
17 6.14
18 6.50
195 70.40
82 29.60%
42  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 335
29 8.66
27 8.06
19 5.67
23 6.87
0 0.00
237 70.75
98 29.25%
43  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 70
3 4.29
3 4.29
11 15.71
3 4.29
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
44  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
45  โรงเรียนวัดเวียงทุน 168
9 5.36
6 3.57
33 19.64
0 0.00
0 0.00
120 71.43
48 28.57%
46  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 110
9 8.18
4 3.64
16 14.55
2 1.82
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
47  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 57
3 5.26
4 7.02
8 14.04
1 1.75
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
48  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 165
5 3.03
17 10.30
21 12.73
3 1.82
0 0.00
119 72.12
46 27.88%
49  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 108
10 9.26
8 7.41
10 9.26
1 0.93
1 0.93
78 72.22
30 27.78%
50  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 80
4 5.00
8 10.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
51  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2771
230 8.30
81 2.92
429 15.48
12 0.43
0 0.00
2019 72.86
752 27.14%
52  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 127
5 3.94
11 8.66
17 13.39
1 0.79
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
53  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 64
8 12.50
3 4.69
5 7.81
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
54  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 249
14 5.62
15 6.02
29 11.65
7 2.81
1 0.40
183 73.49
66 26.51%
55  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 118
7 5.93
16 13.56
8 6.78
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
56  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 476
25 5.25
18 3.78
70 14.71
11 2.31
0 0.00
352 73.95
124 26.05%
57  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 127
9 7.09
1 0.79
20 15.75
3 2.36
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
58  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 282
13 4.61
11 3.90
38 13.48
10 3.55
0 0.00
210 74.47
72 25.53%
59  โรงเรียนบ้านหุบพริก 95
5 5.26
4 4.21
15 15.79
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
60  โรงเรียนบ้านสันดอน 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
3 6.25
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
61  โรงเรียนบ้านยางคู่ 65
2 3.08
1 1.54
13 20.00
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
62  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 236
18 7.63
4 1.69
34 14.41
2 0.85
0 0.00
178 75.42
58 24.58%
63  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 90
10 11.11
2 2.22
9 10.00
1 1.11
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
64  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 86
6 6.98
3 3.49
6 6.98
4 4.65
2 2.33
65 75.58
21 24.42%
65  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 70
3 4.29
2 2.86
11 15.71
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
66  โรงเรียนบ้านรางม่วง 76
4 5.26
0 0.00
5 6.58
4 5.26
5 6.58
58 76.32
18 23.68%
67  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 456
17 3.73
16 3.51
75 16.45
0 0.00
0 0.00
348 76.32
108 23.68%
68  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 78
9 11.54
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
69  โรงเรียนบ้านหินสี 135
6 4.44
5 3.70
20 14.81
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
70  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 122
6 4.92
3 2.46
18 14.75
1 0.82
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
71  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 84
6 7.14
7 8.33
2 2.38
3 3.57
1 1.19
65 77.38
19 22.62%
72  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 186
7 3.76
5 2.69
29 15.59
1 0.54
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
73  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 99
9 9.09
1 1.01
11 11.11
1 1.01
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
74  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 243
9 3.70
18 7.41
26 10.70
0 0.00
1 0.41
189 77.78
54 22.22%
75  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
1 3.70
21 77.78
6 22.22%
76  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 122
4 3.28
7 5.74
15 12.30
1 0.82
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
77  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 253
9 3.56
14 5.53
27 10.67
6 2.37
0 0.00
197 77.87
56 22.13%
78  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 95
8 8.42
4 4.21
9 9.47
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
79  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 68
1 1.47
5 7.35
9 13.24
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
80  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 209
12 5.74
17 8.13
16 7.66
1 0.48
0 0.00
163 77.99
46 22.01%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 73
7 9.59
2 2.74
7 9.59
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
82  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 69
3 4.35
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
83  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65
4 6.15
1 1.54
4 6.15
4 6.15
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
84  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
85  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 52
5 9.62
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
86  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 114
4 3.51
4 3.51
14 12.28
2 1.75
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
87  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3175
63 1.98
26 0.82
579 18.24
0 0.00
0 0.00
2507 78.96
668 21.04%
88  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 62
6 9.68
1 1.61
3 4.84
2 3.23
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
89  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 178
7 3.93
4 2.25
25 14.04
1 0.56
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
90  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 53
1 1.89
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
91  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 310
27 8.71
10 3.23
25 8.06
2 0.65
0 0.00
246 79.35
64 20.65%
92  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 102
6 5.88
9 8.82
6 5.88
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
93  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1655
61 3.69
47 2.84
226 13.66
0 0.00
5 0.30
1316 79.52
339 20.48%
94  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
95  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 75
2 2.67
2 2.67
7 9.33
4 5.33
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
96  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 351
21 5.98
14 3.99
33 9.40
1 0.28
0 0.00
282 80.34
69 19.66%
97  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107
2 1.87
8 7.48
10 9.35
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
98  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 143
10 6.99
6 4.20
12 8.39
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
99  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 515
24 4.66
2 0.39
72 13.98
0 0.00
0 0.00
417 80.97
98 19.03%
100  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 79
7 8.86
1 1.27
5 6.33
2 2.53
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
101  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 95
8 8.42
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
102  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238
9 3.78
6 2.52
30 12.61
0 0.00
0 0.00
193 81.09
45 18.91%
103  โรงเรียน บ้านวังปลา 75
1 1.33
1 1.33
10 13.33
2 2.67
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
104  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 92
1 1.09
5 5.43
11 11.96
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
105  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 87
1 1.15
1 1.15
14 16.09
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
106  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82
3 3.66
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 28
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
108  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 259
14 5.41
10 3.86
17 6.56
3 1.16
2 0.77
213 82.24
46 17.76%
109  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 34
1 2.94
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
110  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 63
4 6.35
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
111  โรงเรียนวัดอัมพวัน 75
5 6.67
4 5.33
3 4.00
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
112  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58
0 0.00
2 3.45
8 13.79
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 828
27 3.26
20 2.42
85 10.27
8 0.97
2 0.24
686 82.85
142 17.15%
114  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76
5 6.58
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
115  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 154
1 0.65
4 2.60
21 13.64
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
116  โรงเรียนวัดวันดาว 66
1 1.52
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
117  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 217
4 1.84
5 2.30
26 11.98
1 0.46
0 0.00
181 83.41
36 16.59%
118  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 450
55 12.22
19 4.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
376 83.56
74 16.44%
119  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 120
6 5.00
2 1.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
120  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 76
4 5.26
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
121  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 89
6 6.74
3 3.37
5 5.62
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
122  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 324
6 1.85
14 4.32
22 6.79
7 2.16
1 0.31
274 84.57
50 15.43%
123  โรงเรียนบ้านท่ายาง 112
6 5.36
1 0.89
10 8.93
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
124  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 233
2 0.86
10 4.29
21 9.01
2 0.86
0 0.00
198 84.98
35 15.02%
125  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
126  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 153
12 7.84
10 6.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
127  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
2 2.86
2 2.86
60 85.71
10 14.29%
128  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 92
2 2.17
0 0.00
4 4.35
6 6.52
1 1.09
79 85.87
13 14.13%
129  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 617
21 3.40
32 5.19
21 3.40
13 2.11
0 0.00
530 85.90
87 14.10%
130  โรงเรียนวัดบางกระ 128
5 3.91
3 2.34
10 7.81
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
131  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 72
1 1.39
3 4.17
6 8.33
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
133  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
134  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 339
7 2.06
11 3.24
22 6.49
6 1.77
0 0.00
293 86.43
46 13.57%
135  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 93
2 2.15
2 2.15
0 0.00
7 7.53
1 1.08
81 87.10
12 12.90%
136  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 155
7 4.52
0 0.00
13 8.39
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
137  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 158
3 1.90
4 2.53
13 8.23
0 0.00
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
138  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 309
6 1.94
5 1.62
24 7.77
3 0.97
1 0.32
270 87.38
39 12.62%
139  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 127
3 2.36
4 3.15
9 7.09
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
140  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 208
6 2.88
8 3.85
10 4.81
2 0.96
0 0.00
182 87.50
26 12.50%
141  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
142  โรงเรียนสีวะรา 75
2 2.67
2 2.67
2 2.67
2 2.67
1 1.33
66 88.00
9 12.00%
143  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
144  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
145  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 64
1 1.56
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
146  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 186
3 1.61
3 1.61
14 7.53
0 0.00
0 0.00
166 89.25
20 10.75%
147  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 283
3 1.06
0 0.00
27 9.54
0 0.00
0 0.00
253 89.40
30 10.60%
148  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76
2 2.63
0 0.00
3 3.95
1 1.32
2 2.63
68 89.47
8 10.53%
149  โรงเรียนวัดหนองบัว 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
150  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 59
2 3.39
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
151  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 81
3 3.70
3 3.70
2 2.47
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
152  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 233
8 3.43
2 0.86
13 5.58
0 0.00
0 0.00
210 90.13
23 9.87%
153  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 224
3 1.34
4 1.79
10 4.46
3 1.34
2 0.89
202 90.18
22 9.82%
154  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
0 0.00
1 0.81
11 8.94
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
155  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 276
0 0.00
11 3.99
11 3.99
3 1.09
1 0.36
250 90.58
26 9.42%
156  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 120
2 1.67
2 1.67
5 4.17
1 0.83
1 0.83
109 90.83
11 9.17%
157  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
158  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 121
5 4.13
2 1.65
0 0.00
2 1.65
1 0.83
111 91.74
10 8.26%
159  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 53
3 5.66
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
160  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95
3 3.16
2 2.11
2 2.11
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
161  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125
4 3.20
1 0.80
3 2.40
1 0.80
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
162  โรงเรียนบ้านพุคาย 105
0 0.00
0 0.00
6 5.71
1 0.95
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
163  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
164  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
165  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
166  โรงเรียนบ้านไทรงาม 102
0 0.00
1 0.98
3 2.94
0 0.00
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
167  โรงเรียนบ้านโป่ง 154
3 1.95
0 0.00
3 1.95
0 0.00
1 0.65
147 95.45
7 4.55%
168  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
169  โรงเรียนบ้านพุแค 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
1 1.45
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
170  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
2 2.13
90 95.74
4 4.26%
171  โรงเรียนบ้านเขากรวด 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
172  โรงเรียนบ้านปากสระ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนวัดหัวป่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนวัดโพธิศรี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,183 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,697 5.44
เตี้ย  1,146 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,583 11.49
ผอมและเตี้ย  553 1.77
อ้วนและเตี้ย  315 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,889 76.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,294 คน


23.39%


Powered By www.thaieducation.net