ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 158
20 12.66
14 8.86
27 17.09
34 21.52
41 25.95
22 13.92
136 86.08%
2  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 73
11 15.07
10 13.70
13 17.81
12 16.44
7 9.59
20 27.40
53 72.60%
3  โรงเรียนวัดยางงาม 69
7 10.14
11 15.94
17 24.64
7 10.14
8 11.59
19 27.54
50 72.46%
4  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 104
10 9.62
8 7.69
31 29.81
14 13.46
3 2.88
38 36.54
66 63.46%
5  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 29
3 10.34
5 17.24
6 20.69
3 10.34
1 3.45
11 37.93
18 62.07%
6  โรงเรียนบ้านลำพระ 210
20 9.52
11 5.24
22 10.48
31 14.76
42 20.00
84 40.00
126 60.00%
7  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 88
17 19.32
13 14.77
19 21.59
0 0.00
0 0.00
39 44.32
49 55.68%
8  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 143
23 16.08
4 2.80
12 8.39
27 18.88
11 7.69
66 46.15
77 53.85%
9  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 188
9 4.79
2 1.06
51 27.13
2 1.06
33 17.55
91 48.40
97 51.60%
10  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 156
8 5.13
10 6.41
19 12.18
18 11.54
24 15.38
77 49.36
79 50.64%
11  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 10
3 30.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 20.00
5 50.00
5 50.00%
12  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 26
2 7.69
1 3.85
5 19.23
1 3.85
4 15.38
13 50.00
13 50.00%
13  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 249
7 2.81
13 5.22
31 12.45
20 8.03
45 18.07
133 53.41
116 46.59%
14  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 47
5 10.64
3 6.38
5 10.64
4 8.51
4 8.51
26 55.32
21 44.68%
15  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 146
18 12.33
0 0.00
41 28.08
0 0.00
0 0.00
87 59.59
59 40.41%
16  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 40
8 20.00
2 5.00
2 5.00
4 10.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
17  โรงเรียนวัดวังมะนาว 48
6 12.50
1 2.08
12 25.00
0 0.00
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
18  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 104
11 10.58
7 6.73
23 22.12
0 0.00
0 0.00
63 60.58
41 39.42%
19  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 183
26 14.21
12 6.56
22 12.02
10 5.46
0 0.00
113 61.75
70 38.25%
20  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 796
86 10.80
104 13.07
33 4.15
76 9.55
4 0.50
493 61.93
303 38.07%
21  โรงเรียนบ้านหนองโก 61
17 27.87
0 0.00
4 6.56
2 3.28
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
22  โรงเรียนวัดสันติการาม 273
39 14.29
24 8.79
37 13.55
0 0.00
0 0.00
173 63.37
100 36.63%
23  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 91
13 14.29
1 1.10
19 20.88
0 0.00
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
24  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 149
18 12.08
13 8.72
17 11.41
4 2.68
0 0.00
97 65.10
52 34.90%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 118
11 9.32
8 6.78
15 12.71
5 4.24
2 1.69
77 65.25
41 34.75%
26  โรงเรียนสินแร่สยาม 435
37 8.51
53 12.18
40 9.20
11 2.53
8 1.84
286 65.75
149 34.25%
27  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 117
8 6.84
2 1.71
16 13.68
7 5.98
7 5.98
77 65.81
40 34.19%
28  โรงเรียนบ้านกล้วย 47
10 21.28
0 0.00
2 4.26
4 8.51
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
29  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
30  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 138
12 8.70
0 0.00
34 24.64
0 0.00
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
31  โรงเรียนวัดพเนินพลู 83
11 13.25
6 7.23
7 8.43
3 3.61
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
32  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 80
11 13.75
2 2.50
13 16.25
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
33  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 74
5 6.76
6 8.11
13 17.57
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
34  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 72
6 8.33
2 2.78
5 6.94
8 11.11
2 2.78
49 68.06
23 31.94%
35  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 117
12 10.26
5 4.27
18 15.38
2 1.71
0 0.00
80 68.38
37 31.62%
36  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 174
27 15.52
10 5.75
17 9.77
1 0.57
0 0.00
119 68.39
55 31.61%
37  โรงเรียนบ้านมณีลอย 48
5 10.42
3 6.25
6 12.50
0 0.00
1 2.08
33 68.75
15 31.25%
38  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 308
9 2.92
26 8.44
58 18.83
1 0.32
2 0.65
212 68.83
96 31.17%
39  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 216
14 6.48
11 5.09
17 7.87
20 9.26
4 1.85
150 69.44
66 30.56%
40  โรงเรียนมหาราช๗ 277
19 6.86
14 5.05
14 5.05
17 6.14
18 6.50
195 70.40
82 29.60%
41  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 335
29 8.66
27 8.06
19 5.67
23 6.87
0 0.00
237 70.75
98 29.25%
42  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 70
3 4.29
3 4.29
11 15.71
3 4.29
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
43  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
44  โรงเรียนวัดเวียงทุน 168
9 5.36
6 3.57
33 19.64
0 0.00
0 0.00
120 71.43
48 28.57%
45  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 110
9 8.18
4 3.64
16 14.55
2 1.82
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
46  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 57
3 5.26
4 7.02
8 14.04
1 1.75
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
47  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 165
5 3.03
17 10.30
21 12.73
3 1.82
0 0.00
119 72.12
46 27.88%
48  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 108
10 9.26
8 7.41
10 9.26
1 0.93
1 0.93
78 72.22
30 27.78%
49  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 80
4 5.00
8 10.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
50  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2771
230 8.30
81 2.92
429 15.48
12 0.43
0 0.00
2019 72.86
752 27.14%
51  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 127
5 3.94
11 8.66
17 13.39
1 0.79
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
52  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 64
8 12.50
3 4.69
5 7.81
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
53  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 249
14 5.62
15 6.02
29 11.65
7 2.81
1 0.40
183 73.49
66 26.51%
54  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 118
7 5.93
16 13.56
8 6.78
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
55  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 476
25 5.25
18 3.78
70 14.71
11 2.31
0 0.00
352 73.95
124 26.05%
56  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 127
9 7.09
1 0.79
20 15.75
3 2.36
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
57  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 282
13 4.61
11 3.90
38 13.48
10 3.55
0 0.00
210 74.47
72 25.53%
58  โรงเรียนบ้านหุบพริก 95
5 5.26
4 4.21
15 15.79
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
59  โรงเรียนบ้านสันดอน 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
3 6.25
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
60  โรงเรียนบ้านยางคู่ 65
2 3.08
1 1.54
13 20.00
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
61  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 236
18 7.63
4 1.69
34 14.41
2 0.85
0 0.00
178 75.42
58 24.58%
62  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 90
10 11.11
2 2.22
9 10.00
1 1.11
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
63  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 86
6 6.98
3 3.49
6 6.98
4 4.65
2 2.33
65 75.58
21 24.42%
64  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 70
3 4.29
2 2.86
11 15.71
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
65  โรงเรียนบ้านรางม่วง 76
4 5.26
0 0.00
5 6.58
4 5.26
5 6.58
58 76.32
18 23.68%
66  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 456
17 3.73
16 3.51
75 16.45
0 0.00
0 0.00
348 76.32
108 23.68%
67  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 78
9 11.54
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
68  โรงเรียนบ้านหินสี 135
6 4.44
5 3.70
20 14.81
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
69  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 122
6 4.92
3 2.46
18 14.75
1 0.82
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
70  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 84
6 7.14
7 8.33
2 2.38
3 3.57
1 1.19
65 77.38
19 22.62%
71  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 186
7 3.76
5 2.69
29 15.59
1 0.54
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
72  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 99
9 9.09
1 1.01
11 11.11
1 1.01
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
73  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 243
9 3.70
18 7.41
26 10.70
0 0.00
1 0.41
189 77.78
54 22.22%
74  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
1 3.70
21 77.78
6 22.22%
75  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 122
4 3.28
7 5.74
15 12.30
1 0.82
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
76  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 253
9 3.56
14 5.53
27 10.67
6 2.37
0 0.00
197 77.87
56 22.13%
77  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 95
8 8.42
4 4.21
9 9.47
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
78  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 68
1 1.47
5 7.35
9 13.24
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
79  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 209
12 5.74
17 8.13
16 7.66
1 0.48
0 0.00
163 77.99
46 22.01%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 73
7 9.59
2 2.74
7 9.59
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
81  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 69
3 4.35
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
82  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65
4 6.15
1 1.54
4 6.15
4 6.15
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
83  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
84  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 52
5 9.62
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
85  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 114
4 3.51
4 3.51
14 12.28
2 1.75
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
86  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3175
63 1.98
26 0.82
579 18.24
0 0.00
0 0.00
2507 78.96
668 21.04%
87  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 62
6 9.68
1 1.61
3 4.84
2 3.23
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
88  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 178
7 3.93
4 2.25
25 14.04
1 0.56
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
89  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 53
1 1.89
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
90  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 310
27 8.71
10 3.23
25 8.06
2 0.65
0 0.00
246 79.35
64 20.65%
91  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 102
6 5.88
9 8.82
6 5.88
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
92  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1655
61 3.69
47 2.84
226 13.66
0 0.00
5 0.30
1316 79.52
339 20.48%
93  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
94  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 75
2 2.67
2 2.67
7 9.33
4 5.33
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
95  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 351
21 5.98
14 3.99
33 9.40
1 0.28
0 0.00
282 80.34
69 19.66%
96  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107
2 1.87
8 7.48
10 9.35
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
97  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 143
10 6.99
6 4.20
12 8.39
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
98  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 515
24 4.66
2 0.39
72 13.98
0 0.00
0 0.00
417 80.97
98 19.03%
99  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 79
7 8.86
1 1.27
5 6.33
2 2.53
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
100  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 95
8 8.42
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
101  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238
9 3.78
6 2.52
30 12.61
0 0.00
0 0.00
193 81.09
45 18.91%
102  โรงเรียน บ้านวังปลา 75
1 1.33
1 1.33
10 13.33
2 2.67
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
103  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 92
1 1.09
5 5.43
11 11.96
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
104  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 87
1 1.15
1 1.15
14 16.09
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
105  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82
3 3.66
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 28
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
107  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 259
14 5.41
10 3.86
17 6.56
3 1.16
2 0.77
213 82.24
46 17.76%
108  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 34
1 2.94
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
109  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 63
4 6.35
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
110  โรงเรียนวัดอัมพวัน 75
5 6.67
4 5.33
3 4.00
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
111  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58
0 0.00
2 3.45
8 13.79
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 828
27 3.26
20 2.42
85 10.27
8 0.97
2 0.24
686 82.85
142 17.15%
113  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76
5 6.58
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
114  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 154
1 0.65
4 2.60
21 13.64
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
115  โรงเรียนวัดวันดาว 66
1 1.52
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
116  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 217
4 1.84
5 2.30
26 11.98
1 0.46
0 0.00
181 83.41
36 16.59%
117  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 450
55 12.22
19 4.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
376 83.56
74 16.44%
118  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 120
6 5.00
2 1.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
119  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 76
4 5.26
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
120  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 89
6 6.74
3 3.37
5 5.62
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
121  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 324
6 1.85
14 4.32
22 6.79
7 2.16
1 0.31
274 84.57
50 15.43%
122  โรงเรียนบ้านท่ายาง 112
6 5.36
1 0.89
10 8.93
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
123  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 233
2 0.86
10 4.29
21 9.01
2 0.86
0 0.00
198 84.98
35 15.02%
124  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
125  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 153
12 7.84
10 6.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
126  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
2 2.86
2 2.86
60 85.71
10 14.29%
127  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 92
2 2.17
0 0.00
4 4.35
6 6.52
1 1.09
79 85.87
13 14.13%
128  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 617
21 3.40
32 5.19
21 3.40
13 2.11
0 0.00
530 85.90
87 14.10%
129  โรงเรียนวัดบางกระ 128
5 3.91
3 2.34
10 7.81
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
130  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
131  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 72
1 1.39
3 4.17
6 8.33
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
132  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
133  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 339
7 2.06
11 3.24
22 6.49
6 1.77
0 0.00
293 86.43
46 13.57%
134  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 93
2 2.15
2 2.15
0 0.00
7 7.53
1 1.08
81 87.10
12 12.90%
135  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 155
7 4.52
0 0.00
13 8.39
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
136  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 158
3 1.90
4 2.53
13 8.23
0 0.00
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
137  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 309
6 1.94
5 1.62
24 7.77
3 0.97
1 0.32
270 87.38
39 12.62%
138  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 127
3 2.36
4 3.15
9 7.09
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
139  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 208
6 2.88
8 3.85
10 4.81
2 0.96
0 0.00
182 87.50
26 12.50%
140  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
141  โรงเรียนสีวะรา 75
2 2.67
2 2.67
2 2.67
2 2.67
1 1.33
66 88.00
9 12.00%
142  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
143  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
144  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 64
1 1.56
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
145  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 186
3 1.61
3 1.61
14 7.53
0 0.00
0 0.00
166 89.25
20 10.75%
146  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 283
3 1.06
0 0.00
27 9.54
0 0.00
0 0.00
253 89.40
30 10.60%
147  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76
2 2.63
0 0.00
3 3.95
1 1.32
2 2.63
68 89.47
8 10.53%
148  โรงเรียนวัดหนองบัว 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
149  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 59
2 3.39
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
150  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 81
3 3.70
3 3.70
2 2.47
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
151  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 233
8 3.43
2 0.86
13 5.58
0 0.00
0 0.00
210 90.13
23 9.87%
152  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 224
3 1.34
4 1.79
10 4.46
3 1.34
2 0.89
202 90.18
22 9.82%
153  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
0 0.00
1 0.81
11 8.94
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
154  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 276
0 0.00
11 3.99
11 3.99
3 1.09
1 0.36
250 90.58
26 9.42%
155  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 120
2 1.67
2 1.67
5 4.17
1 0.83
1 0.83
109 90.83
11 9.17%
156  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
157  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 121
5 4.13
2 1.65
0 0.00
2 1.65
1 0.83
111 91.74
10 8.26%
158  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 53
3 5.66
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
159  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95
3 3.16
2 2.11
2 2.11
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
160  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125
4 3.20
1 0.80
3 2.40
1 0.80
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
161  โรงเรียนบ้านพุคาย 105
0 0.00
0 0.00
6 5.71
1 0.95
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
162  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
163  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
164  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
165  โรงเรียนบ้านไทรงาม 102
0 0.00
1 0.98
3 2.94
0 0.00
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
166  โรงเรียนบ้านโป่ง 154
3 1.95
0 0.00
3 1.95
0 0.00
1 0.65
147 95.45
7 4.55%
167  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
168  โรงเรียนบ้านพุแค 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
1 1.45
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
169  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
2 2.13
90 95.74
4 4.26%
170  โรงเรียนบ้านเขากรวด 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
171  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดโพธิศรี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,155 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,691 5.43
เตี้ย  1,146 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,578 11.48
ผอมและเตี้ย  553 1.77
อ้วนและเตี้ย  315 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,872 76.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,283 คน


23.38%


Powered By www.thaieducation.net