ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 134 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.24
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังทอง 43
3 6.98
1 2.33
1 2.33
1 2.33
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
2  โรงเรียนบ้านยางกุด 92
4 4.35
3 3.26
3 3.26
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
3  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%

 

จำนวนนักเรียน  211 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  7 3.32
เตี้ย  4 1.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  9 4.27
ผอมและเตี้ย  1 0.47
อ้วนและเตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  190 90.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 21 คน


9.95%


Powered By www.thaieducation.net