ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.29
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนธาราคีรี 92
46 50.00
8 8.70
29 31.52
6 6.52
3 3.26
0 0.00
92 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลาดน้อย 31
9 29.03
4 12.90
11 35.48
4 12.90
3 9.68
0 0.00
31 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองตาด 55
9 16.36
13 23.64
7 12.73
21 38.18
5 9.09
0 0.00
55 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 121
56 46.28
23 19.01
9 7.44
18 14.88
15 12.40
0 0.00
121 100.00%
5  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 62
21 33.87
33 53.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
6  โรงเรียนบ้านท่าพล 196
18 9.18
12 6.12
40 20.41
30 15.31
52 26.53
44 22.45
152 77.55%
7  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 473
47 9.94
55 11.63
81 17.12
24 5.07
120 25.37
146 30.87
327 69.13%
8  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 83
4 4.82
5 6.02
14 16.87
9 10.84
19 22.89
32 38.55
51 61.45%
9  โรงเรียนบ้านพี้ 135
19 14.07
11 8.15
8 5.93
8 5.93
35 25.93
54 40.00
81 60.00%
10  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 180
31 17.22
17 9.44
23 12.78
11 6.11
11 6.11
87 48.33
93 51.67%
11  โรงเรียนบ้านขมวด 111
10 9.01
8 7.21
5 4.50
25 22.52
6 5.41
57 51.35
54 48.65%
12  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 452
49 10.84
16 3.54
52 11.50
65 14.38
36 7.96
234 51.77
218 48.23%
13  โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 192
25 13.02
11 5.73
13 6.77
20 10.42
21 10.94
102 53.13
90 46.88%
14  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 125
10 8.00
4 3.20
37 29.60
3 2.40
2 1.60
69 55.20
56 44.80%
15  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 197
13 6.60
7 3.55
25 12.69
20 10.15
22 11.17
110 55.84
87 44.16%
16  โรงเรียนบ้านวังขอน 39
13 33.33
2 5.13
1 2.56
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
17  โรงเรียนบ้าน กม.28 137
21 15.33
15 10.95
5 3.65
10 7.30
5 3.65
81 59.12
56 40.88%
18  โรงเรียนบ้านชอนไพร 50
6 12.00
2 4.00
7 14.00
3 6.00
2 4.00
30 60.00
20 40.00%
19  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 86
6 6.98
5 5.81
15 17.44
3 3.49
5 5.81
52 60.47
34 39.53%
20  โรงเรียนบ้านวังพลับ 38
6 15.79
4 10.53
5 13.16
0 0.00
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
21  โรงเรียนบ้านดงขุย 359
30 8.36
38 10.58
47 13.09
25 6.96
0 0.00
219 61.00
140 39.00%
22  โรงเรียนบ้านคลองสาร 36
2 5.56
3 8.33
6 16.67
3 8.33
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
23  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 36
5 13.89
4 11.11
5 13.89
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
24  โรงเรียนบ้านเนินสง่า 83
0 0.00
3 3.61
11 13.25
3 3.61
14 16.87
52 62.65
31 37.35%
25  โรงเรียนบ้านระวิง 212
12 5.66
9 4.25
20 9.43
21 9.91
17 8.02
133 62.74
79 37.26%
26  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 58
21 36.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
27  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 48
3 6.25
4 8.33
8 16.67
2 4.17
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
28  โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 68
8 11.76
0 0.00
10 14.71
6 8.82
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
29  โรงเรียนบ้านวังโค้ง 124
18 14.52
8 6.45
17 13.71
0 0.00
0 0.00
81 65.32
43 34.68%
30  โรงเรียนบ้านบง 133
5 3.76
8 6.02
8 6.02
19 14.29
6 4.51
87 65.41
46 34.59%
31  โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
1 2.86
2 5.71
23 65.71
12 34.29%
32  โรงเรียนบ้านสะเดียง 132
9 6.82
2 1.52
32 24.24
2 1.52
0 0.00
87 65.91
45 34.09%
33  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 89
4 4.49
6 6.74
18 20.22
2 2.25
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
34  โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 18
1 5.56
1 5.56
4 22.22
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
35  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 39
2 5.13
0 0.00
11 28.21
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
36  โรงเรียนบ้านวังซอง 47
3 6.38
0 0.00
8 17.02
4 8.51
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
37  โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 60
1 1.67
0 0.00
15 25.00
2 3.33
1 1.67
41 68.33
19 31.67%
38  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 127
15 11.81
5 3.94
19 14.96
0 0.00
1 0.79
87 68.50
40 31.50%
39  โรงเรียนบ้านวังหิน 243
10 4.12
11 4.53
39 16.05
0 0.00
14 5.76
169 69.55
74 30.45%
40  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 198
21 10.61
8 4.04
31 15.66
0 0.00
0 0.00
138 69.70
60 30.30%
41  โรงเรียนบ้านวังหินซอง 63
9 14.29
1 1.59
8 12.70
1 1.59
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
42  โรงเรียนบ้านผาทอง 55
4 7.27
4 7.27
0 0.00
4 7.27
4 7.27
39 70.91
16 29.09%
43  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 38
2 5.26
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
44  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 119
6 5.04
4 3.36
22 18.49
1 0.84
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
45  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 122
4 3.28
13 10.66
16 13.11
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
46  โรงเรียนบ้านห้วยนาค 26
4 15.38
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
47  โรงเรียนบ้านอมกง 143
5 3.50
7 4.90
12 8.39
9 6.29
5 3.50
105 73.43
38 26.57%
48  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 106
4 3.77
8 7.55
15 14.15
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
49  โรงเรียนบ้านหัวนา 110
12 10.91
3 2.73
13 11.82
0 0.00
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
50  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 60
5 8.33
3 5.00
4 6.67
2 3.33
1 1.67
45 75.00
15 25.00%
51  โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 42
5 11.90
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
52  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 120
8 6.67
6 5.00
6 5.00
3 2.50
5 4.17
92 76.67
28 23.33%
53  โรงเรียนบ้านศาลาลาย 70
5 7.14
1 1.43
8 11.43
1 1.43
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
54  โรงเรียนบ้านวังจาน 59
4 6.78
2 3.39
7 11.86
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
55  โรงเรียนบ้านโคกยาว 141
3 2.13
5 3.55
17 12.06
3 2.13
3 2.13
110 78.01
31 21.99%
56  โรงเรียนบ้านวังรวก 73
6 8.22
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
57  โรงเรียนบ้านยางลาด 110
7 6.36
4 3.64
4 3.64
9 8.18
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
58  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 56
2 3.57
3 5.36
7 12.50
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
59  โรงเรียนบ้านหนองกลอย 70
9 12.86
3 4.29
3 4.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
60  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 180
5 2.78
3 1.67
28 15.56
1 0.56
0 0.00
143 79.44
37 20.56%
61  โรงเรียนบ้านนาป่า 62
2 3.23
2 3.23
1 1.61
3 4.84
4 6.45
50 80.65
12 19.35%
62  โรงเรียนบ้านสักแห้ง 161
10 6.21
3 1.86
16 9.94
1 0.62
1 0.62
130 80.75
31 19.25%
63  โรงเรียนบ้านดงลึก 47
1 2.13
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
64  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 85
7 8.24
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
65  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 48
4 8.33
4 8.33
1 2.08
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
66  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 304
19 6.25
18 5.92
16 5.26
3 0.99
0 0.00
248 81.58
56 18.42%
67  โรงเรียนบ้านนายม 82
6 7.32
6 7.32
3 3.66
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
68  โรงเรียนบ้านโคก 122
3 2.46
5 4.10
14 11.48
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
69  โรงเรียนบ้านป่าเลา 67
3 4.48
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
70  โรงเรียนบ้าน กม.2 263
21 7.98
0 0.00
26 9.89
0 0.00
0 0.00
216 82.13
47 17.87%
71  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 101
0 0.00
0 0.00
6 5.94
12 11.88
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 175
6 3.43
0 0.00
25 14.29
0 0.00
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
73  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 447
24 5.37
36 8.05
18 4.03
0 0.00
1 0.22
368 82.33
79 17.67%
74  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 70
1 1.43
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
75  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 133
12 9.02
3 2.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
76  โรงเรียนบ้านซับข่อย 55
7 12.73
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
77  โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 111
5 4.50
0 0.00
13 11.71
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
78  โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
79  โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 95
3 3.16
3 3.16
2 2.11
2 2.11
5 5.26
80 84.21
15 15.79%
80  โรงเรียนบ้านยางหัวลม 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
81  โรงเรียนบ้านซับเปิบ 148
11 7.43
4 2.70
6 4.05
1 0.68
1 0.68
125 84.46
23 15.54%
82  โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 287
18 6.27
5 1.74
13 4.53
4 1.39
3 1.05
244 85.02
43 14.98%
83  โรงเรียนบ้านวังศาล 93
6 6.45
-2 -2.15
9 9.68
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
84  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
0 0.00
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
85  โรงเรียนบ้านวังทอง 43
3 6.98
1 2.33
1 2.33
1 2.33
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
86  โรงเรียนบ้านป่าแดง 102
1 0.98
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
87  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 47
4 8.51
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
88  โรงเรียนบ้านหนองระมาน 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
89  โรงเรียนบ้านกกไทร 165
10 6.06
11 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 87.27
21 12.73%
90  โรงเรียนบ้านทางข้าม 40
0 0.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
91  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
92  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 79
2 2.53
2 2.53
3 3.80
1 1.27
1 1.27
70 88.61
9 11.39%
93  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 98
2 2.04
0 0.00
2 2.04
4 4.08
3 3.06
87 88.78
11 11.22%
94  โรงเรียนบ้านยางกุด 92
4 4.35
3 3.26
3 3.26
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
95  โรงเรียนบ้านนางั่ว 215
4 1.86
6 2.79
13 6.05
0 0.00
0 0.00
192 89.30
23 10.70%
96  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 85
4 4.71
0 0.00
4 4.71
0 0.00
1 1.18
76 89.41
9 10.59%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 95
5 5.26
2 2.11
3 3.16
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
98  โรงเรียนบ้านโตก 201
0 0.00
17 8.46
3 1.49
0 0.00
0 0.00
181 90.05
20 9.95%
99  โรงเรียนบ้านห้วยตูม 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
100  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
101  โรงเรียนบ้านกล้วย 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
1 1.54
59 90.77
6 9.23%
102  โรงเรียนบ้านคลองบง 122
3 2.46
1 0.82
4 3.28
3 2.46
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
103  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 107
2 1.87
4 3.74
1 0.93
2 1.87
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
104  โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
105  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
106  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 118
2 1.69
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
107  โรงเรียนบ้านดงลาน 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
108  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 135
0 0.00
0 0.00
4 2.96
5 3.70
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
109  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
110  โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
111  โรงเรียนสายสมร 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
112  โรงเรียนบ้านลาดแค 114
0 0.00
1 0.88
5 4.39
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
113  โรงเรียนบ้านกกจั่น 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
114  โรงเรียนบ้านเขาขาด 66
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
115  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 165
0 0.00
0 0.00
4 2.42
0 0.00
0 0.00
161 97.58
4 2.42%
116  โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.52
65 98.48
1 1.52%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านกงกะยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านซับขลุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านป่าบง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านเขาสัก 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านโนนตูม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,877 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  939 7.29
เตี้ย  581 4.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,245 9.67
ผอมและเตี้ย  448 3.48
อ้วนและเตี้ย  460 3.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,204 71.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,673 คน


28.52%


Powered By www.thaieducation.net