ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งชา 76
13 17.11
13 17.11
11 14.47
13 17.11
0 0.00
26 34.21
50 65.79%
2  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2055
89 4.33
22 1.07
354 17.23
78 3.80
187 9.10
1325 64.48
730 35.52%
3  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 233
5 2.15
19 8.15
40 17.17
1 0.43
1 0.43
167 71.67
66 28.33%
4  โรงเรียนวัดจอมทอง 150
12 8.00
7 4.67
15 10.00
3 2.00
0 0.00
113 75.33
37 24.67%
5  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 85
3 3.53
4 4.71
11 12.94
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
6  โรงเรียนวัดคุยขวาง 103
1 0.97
2 1.94
17 16.50
1 0.97
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 80
5 6.25
4 5.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
8  โรงเรียนวัดกรับพวง 85
2 2.35
3 3.53
11 12.94
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
9  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 423
20 4.73
14 3.31
30 7.09
0 0.00
0 0.00
359 84.87
64 15.13%
10  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 160
5 3.13
2 1.25
13 8.13
2 1.25
1 0.63
137 85.63
23 14.38%
11  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
12  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 104
5 4.81
0 0.00
2 1.92
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
13  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 184
2 1.09
1 0.54
6 3.26
0 0.00
1 0.54
174 94.57
10 5.43%
14  โรงเรียนวัดสระโคล่ 197
2 1.02
3 1.52
1 0.51
0 0.00
0 0.00
191 96.95
6 3.05%
15  โรงเรียนวัดคุยม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  3,977 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  164 4.12
เตี้ย  94 2.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  521 13.10
ผอมและเตี้ย  99 2.49
อ้วนและเตี้ย  190 4.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,909 73.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,068 คน


26.85%


Powered By www.thaieducation.net