ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 98
42 42.86
37 37.76
11 11.22
5 5.10
3 3.06
0 0.00
98 100.00%
2  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 51
9 17.65
10 19.61
8 15.69
13 25.49
7 13.73
4 7.84
47 92.16%
3  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 147
13 8.84
12 8.16
47 31.97
9 6.12
30 20.41
36 24.49
111 75.51%
4  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 113
30 26.55
19 16.81
15 13.27
16 14.16
3 2.65
30 26.55
83 73.45%
5  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 98
21 21.43
4 4.08
3 3.06
33 33.67
2 2.04
35 35.71
63 64.29%
6  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 99
11 11.11
18 18.18
8 8.08
19 19.19
7 7.07
36 36.36
63 63.64%
7  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 61
9 14.75
10 16.39
9 14.75
6 9.84
2 3.28
25 40.98
36 59.02%
8  โรงเรียนบ้านนากาหลง 84
15 17.86
2 2.38
23 27.38
2 2.38
2 2.38
40 47.62
44 52.38%
9  โรงเรียนบ้านสำนัก 23
4 17.39
1 4.35
7 30.43
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัว 96
12 12.50
8 8.33
19 19.79
9 9.38
2 2.08
46 47.92
50 52.08%
11  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 893
92 10.30
66 7.39
186 20.83
39 4.37
79 8.85
431 48.26
462 51.74%
12  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 48
6 12.50
0 0.00
17 35.42
0 0.00
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
13  โรงเรียนบ้านกล้วย 157
62 39.49
0 0.00
12 7.64
0 0.00
0 0.00
83 52.87
74 47.13%
14  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 183
7 3.83
7 3.83
14 7.65
18 9.84
39 21.31
98 53.55
85 46.45%
15  โรงเรียนวัดปรักรัก 105
6 5.71
2 1.90
23 21.90
2 1.90
13 12.38
59 56.19
46 43.81%
16  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 99
7 7.07
7 7.07
23 23.23
6 6.06
0 0.00
56 56.57
43 43.43%
17  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 181
13 7.18
3 1.66
21 11.60
16 8.84
24 13.26
104 57.46
77 42.54%
18  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 116
13 11.21
16 13.79
17 14.66
2 1.72
0 0.00
68 58.62
48 41.38%
19  โรงเรียนวัดยางเอน 76
9 11.84
9 11.84
11 14.47
0 0.00
2 2.63
45 59.21
31 40.79%
20  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 141
15 10.64
14 9.93
12 8.51
2 1.42
14 9.93
84 59.57
57 40.43%
21  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 249
13 5.22
13 5.22
20 8.03
23 9.24
31 12.45
149 59.84
100 40.16%
22  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 86
14 16.28
4 4.65
16 18.60
0 0.00
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
23  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 112
14 12.50
3 2.68
16 14.29
7 6.25
3 2.68
69 61.61
43 38.39%
24  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 21
1 4.76
0 0.00
6 28.57
1 4.76
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
25  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 104
27 25.96
0 0.00
11 10.58
1 0.96
0 0.00
65 62.50
39 37.50%
26  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 92
14 15.22
4 4.35
8 8.70
4 4.35
4 4.35
58 63.04
34 36.96%
27  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 114
7 6.14
6 5.26
9 7.89
6 5.26
13 11.40
73 64.04
41 35.96%
28  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 104
8 7.69
4 3.85
18 17.31
6 5.77
1 0.96
67 64.42
37 35.58%
29  โรงเรียนวัดเต่าทอง 54
4 7.41
0 0.00
15 27.78
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
30  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 46
5 10.87
5 10.87
2 4.35
2 4.35
2 4.35
30 65.22
16 34.78%
31  โรงเรียนบ้านเนินยาง 64
7 10.94
3 4.69
11 17.19
1 1.56
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
32  โรงเรียนบ้านปากคลอง 67
6 8.96
1 1.49
14 20.90
1 1.49
1 1.49
44 65.67
23 34.33%
33  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 45
7 15.56
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
34  โรงเรียนวัดทุ่ง 69
12 17.39
3 4.35
3 4.35
2 2.90
3 4.35
46 66.67
23 33.33%
35  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 135
13 9.63
7 5.19
12 8.89
6 4.44
6 4.44
91 67.41
44 32.59%
36  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1951
95 4.87
84 4.31
248 12.71
35 1.79
170 8.71
1319 67.61
632 32.39%
37  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 31
2 6.45
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
38  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 222
25 11.26
0 0.00
28 12.61
4 1.80
13 5.86
152 68.47
70 31.53%
39  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 90
14 15.56
8 8.89
6 6.67
0 0.00
0 0.00
62 68.89
28 31.11%
40  โรงเรียนวัดหนองกก 100
7 7.00
0 0.00
24 24.00
0 0.00
0 0.00
69 69.00
31 31.00%
41  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 196
14 7.14
10 5.10
32 16.33
4 2.04
0 0.00
136 69.39
60 30.61%
42  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 385
32 8.31
23 5.97
36 9.35
15 3.90
11 2.86
268 69.61
117 30.39%
43  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 30.00
42 70.00
18 30.00%
44  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 257
35 13.62
16 6.23
23 8.95
2 0.78
0 0.00
181 70.43
76 29.57%
45  โรงเรียนบ้านดงเดือย 133
0 0.00
5 3.76
20 15.04
13 9.77
1 0.75
94 70.68
39 29.32%
46  โรงเรียนวัดสงฆาราม 59
9 15.25
0 0.00
6 10.17
1 1.69
1 1.69
42 71.19
17 28.81%
47  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 189
7 3.70
4 2.12
40 21.16
3 1.59
0 0.00
135 71.43
54 28.57%
48  โรงเรียนบ้านวังวน 95
1 1.05
4 4.21
17 17.89
5 5.26
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
49  โรงเรียนบ้านหนองตูม 236
15 6.36
14 5.93
20 8.47
12 5.08
4 1.69
171 72.46
65 27.54%
50  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 343
33 9.62
13 3.79
46 13.41
0 0.00
1 0.29
250 72.89
93 27.11%
51  โรงเรียนวัดศรีเมือง 37
4 10.81
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
52  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 149
4 2.68
7 4.70
13 8.72
4 2.68
12 8.05
109 73.15
40 26.85%
53  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 124
8 6.45
7 5.65
5 4.03
8 6.45
5 4.03
91 73.39
33 26.61%
54  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 91
6 6.59
3 3.30
13 14.29
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
55  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 125
7 5.60
1 0.80
20 16.00
4 3.20
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
56  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
57  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
1 3.13
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
58  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 73
5 6.85
3 4.11
9 12.33
1 1.37
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
59  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 65
3 4.62
2 3.08
10 15.38
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
60  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 83
9 10.84
0 0.00
10 12.05
0 0.00
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
61  โรงเรียนวัดดงยาง 88
5 5.68
1 1.14
15 17.05
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
62  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 997
31 3.11
13 1.30
189 18.96
3 0.30
0 0.00
761 76.33
236 23.67%
63  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 136
8 5.88
5 3.68
10 7.35
8 5.88
1 0.74
104 76.47
32 23.53%
64  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 111
11 9.91
1 0.90
13 11.71
1 0.90
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
65  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 60
7 11.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
66  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
67  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 100
11 11.00
0 0.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
68  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 74
0 0.00
0 0.00
12 16.22
5 6.76
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
69  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
3 4.05
2 2.70
9 12.16
3 4.05
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
70  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 517
26 5.03
24 4.64
44 8.51
10 1.93
14 2.71
399 77.18
118 22.82%
71  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 156
8 5.13
3 1.92
20 12.82
2 1.28
2 1.28
121 77.56
35 22.44%
72  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 77
1 1.30
0 0.00
16 20.78
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 214
17 7.94
10 4.67
12 5.61
7 3.27
0 0.00
168 78.50
46 21.50%
74  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 61
3 4.92
2 3.28
5 8.20
3 4.92
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
75  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 109
2 1.83
1 0.92
20 18.35
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
76  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 114
2 1.75
6 5.26
12 10.53
2 1.75
2 1.75
90 78.95
24 21.05%
77  โรงเรียนบ้านวังแดด 96
7 7.29
4 4.17
4 4.17
3 3.13
2 2.08
76 79.17
20 20.83%
78  โรงเรียนบ้านยางเมือง 165
22 13.33
9 5.45
2 1.21
1 0.61
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
79  โรงเรียนบ้านวังลึก 180
9 5.00
6 3.33
10 5.56
5 2.78
6 3.33
144 80.00
36 20.00%
80  โรงเรียนบ้านปากแคว 92
10 10.87
3 3.26
4 4.35
1 1.09
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
81  โรงเรียนวัดเสาหิน 92
4 4.35
3 3.26
10 10.87
0 0.00
1 1.09
74 80.43
18 19.57%
82  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 102
5 4.90
6 5.88
8 7.84
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
83  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 200
23 11.50
1 0.50
13 6.50
0 0.00
0 0.00
163 81.50
37 18.50%
84  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 186
2 1.08
2 1.08
28 15.05
1 0.54
1 0.54
152 81.72
34 18.28%
85  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 100
3 3.00
4 4.00
8 8.00
1 1.00
2 2.00
82 82.00
18 18.00%
86  โรงเรียนบ้านโป่งแค 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
87  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 79
4 5.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 12.66
65 82.28
14 17.72%
88  โรงเรียนบ้านวังหาด 108
5 4.63
0 0.00
10 9.26
4 3.70
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
89  โรงเรียนบ้านยางแดน 35
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
2 5.71
29 82.86
6 17.14%
90  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 79
2 2.53
4 5.06
7 8.86
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
91  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 141
9 6.38
4 2.84
10 7.09
0 0.00
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
92  โรงเรียนบ้านวังหิน 93
4 4.30
5 5.38
2 2.15
2 2.15
2 2.15
78 83.87
15 16.13%
93  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 137
3 2.19
2 1.46
17 12.41
0 0.00
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
94  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 129
1 0.78
0 0.00
19 14.73
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
95  โรงเรียนวัดปากพระ 196
8 4.08
15 7.65
5 2.55
0 0.00
0 0.00
168 85.71
28 14.29%
96  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 66
1 1.52
2 3.03
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
97  โรงเรียนวัดหางตลาด 180
1 0.56
0 0.00
23 12.78
0 0.00
0 0.00
156 86.67
24 13.33%
98  โรงเรียนวัดกกแรต 136
4 2.94
0 0.00
5 3.68
5 3.68
4 2.94
118 86.76
18 13.24%
99  โรงเรียนบ้านลานทอง 53
1 1.89
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
100  โรงเรียนบ้านหนองตม 53
0 0.00
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
101  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 138
6 4.35
3 2.17
9 6.52
0 0.00
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
102  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
10 8.00
2 1.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
103  โรงเรียนบ้านด่าน 155
4 2.58
3 1.94
5 3.23
2 1.29
5 3.23
136 87.74
19 12.26%
104  โรงเรียนวัดโบสถ์ 133
0 0.00
0 0.00
15 11.28
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
105  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 99
1 1.01
3 3.03
7 7.07
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
106  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 107
3 2.80
5 4.67
3 2.80
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
107  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 208
4 1.92
3 1.44
11 5.29
0 0.00
0 0.00
190 91.35
18 8.65%
108  โรงเรียนบ้านวังไทร 147
0 0.00
7 4.76
5 3.40
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
109  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 124
1 0.81
0 0.00
9 7.26
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
110  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
111  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 160
0 0.00
0 0.00
6 3.75
0 0.00
4 2.50
150 93.75
10 6.25%
112  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 124
3 2.42
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
113  โรงเรียนบ้านหนองจัง 114
2 1.75
1 0.88
2 1.75
1 0.88
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
114  โรงเรียนบ้านยางแหลม 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
115  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
0 0.00
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
116  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
2 2.86
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
117  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 308
2 0.65
2 0.65
7 2.27
2 0.65
0 0.00
295 95.78
13 4.22%
118  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
119  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 256
0 0.00
0 0.00
4 1.56
0 0.00
0 0.00
252 98.44
4 1.56%
120  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดเชตุพน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,195 6.68
เตี้ย  675 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,012 11.26
ผอมและเตี้ย  447 2.50
อ้วนและเตี้ย  590 3.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,957 72.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,919 คน


27.52%


Powered By www.thaieducation.net