ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.93
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 40
7 17.50
4 10.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
2  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81
8 9.88
16 19.75
0 0.00
5 6.17
3 3.70
49 60.49
32 39.51%
3  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 58
8 13.79
6 10.34
1 1.72
6 10.34
1 1.72
36 62.07
22 37.93%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 201
5 2.49
11 5.47
20 9.95
13 6.47
20 9.95
132 65.67
69 34.33%
5  โรงเรียนบ้านแม่จอ 22
4 18.18
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
6  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 66
4 6.06
3 4.55
2 3.03
10 15.15
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
7  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 179
14 7.82
11 6.15
13 7.26
6 3.35
7 3.91
128 71.51
51 28.49%
8  โรงเรียนบ้านสันติสุข 44
2 4.55
4 9.09
2 4.55
3 6.82
1 2.27
32 72.73
12 27.27%
9  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 11
3 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
10  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 33
4 12.12
1 3.03
1 3.03
3 9.09
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
11  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 48
6 12.50
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
12  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
13  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
0 0.00
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
14  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 67
2 2.99
1 1.49
12 17.91
1 1.49
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
15  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111
3 2.70
5 4.50
14 12.61
1 0.90
3 2.70
85 76.58
26 23.42%
16  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 47
4 8.51
4 8.51
3 6.38
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
17  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 76
5 6.58
5 6.58
0 0.00
6 7.89
1 1.32
59 77.63
17 22.37%
18  โรงเรียนบ้านป่าโปง 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
19  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 96
5 5.21
2 2.08
9 9.38
5 5.21
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
20  โรงเรียนบ้านแม่โถ 70
3 4.29
5 7.14
7 10.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
21  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 47
3 6.38
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
22  โรงเรียนบ้านสบหาร 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
23  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 66
5 7.58
3 4.55
3 4.55
3 4.55
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
24  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71
4 5.63
4 5.63
2 2.82
3 4.23
2 2.82
56 78.87
15 21.13%
25  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 253
15 5.93
38 15.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
200 79.05
53 20.95%
26  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 67
1 1.49
8 11.94
2 2.99
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
27  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 113
8 7.08
14 12.39
1 0.88
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
28  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 56
6 10.71
0 0.00
2 3.57
0 0.00
3 5.36
45 80.36
11 19.64%
29  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 58
0 0.00
4 6.90
7 12.07
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
30  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 53
4 7.55
0 0.00
4 7.55
0 0.00
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
31  โรงเรียนบ้านฟักทอง 43
0 0.00
1 2.33
5 11.63
2 4.65
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
32  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 88
3 3.41
4 4.55
9 10.23
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
33  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 57
1 1.75
7 12.28
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
34  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 63
2 3.17
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
35  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 81
8 9.88
5 6.17
1 1.23
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
36  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 124
4 3.23
4 3.23
9 7.26
4 3.23
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
37  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 18
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
38  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
39  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 72
7 9.72
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
40  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 61
5 8.20
5 8.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
41  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 56
0 0.00
4 7.14
1 1.79
4 7.14
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
42  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 44
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
43  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 63
2 3.17
6 9.52
2 3.17
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
44  โรงเรียนบ้านแม่แพ 134
6 4.48
7 5.22
1 0.75
7 5.22
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
45  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 64
2 3.13
7 10.94
0 0.00
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
46  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 71
1 1.41
6 8.45
4 5.63
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
47  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 79
2 2.53
4 5.06
6 7.59
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
48  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 68
2 2.94
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
49  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
50  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 90
1 1.11
0 0.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
51  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 104
14 13.46
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
52  โรงเรียนบ้านละอูบ 98
4 4.08
4 4.08
3 3.06
3 3.06
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
53  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 13.41
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
54  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
55  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 47
3 6.38
3 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
56  โรงเรียนบ้านดอยงาม 79
10 12.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
57  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 179
8 4.47
7 3.91
4 2.23
2 1.12
1 0.56
157 87.71
22 12.29%
58  โรงเรียนบ้านเสาหิน 84
3 3.57
2 2.38
3 3.57
2 2.38
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
59  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
2 2.82
1 1.41
63 88.73
8 11.27%
60  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 73
5 6.85
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
61  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 74
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
62  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 57
4 7.02
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
63  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 96
5 5.21
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
64  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
65  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 52
4 7.69
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
66  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 46
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
67  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
68  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 35
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
69  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 71
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
70  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
71  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
72  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
73  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 118
2 1.69
1 0.85
3 2.54
3 2.54
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
74  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
76  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 81
2 2.47
1 1.23
1 1.23
1 1.23
1 1.23
75 92.59
6 7.41%
77  โรงเรียนบ้านแม่สุ 82
0 0.00
2 2.44
2 2.44
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
78  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 114
6 5.26
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
79  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
80  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 89
2 2.25
3 3.37
1 1.12
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
81  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 62
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
82  โรงเรียนบ้านแม่ออก 31
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
83  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 63
3 4.76
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
84  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 70
2 2.86
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
85  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 53
0 0.00
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
86  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 71
2 2.82
1 1.41
0 0.00
0 0.00
1 1.41
67 94.37
4 5.63%
87  โรงเรียนบ้านดงกู่ 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
88  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 93
3 3.23
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
89  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 140
0 0.00
2 1.43
3 2.14
2 1.43
0 0.00
133 95.00
7 5.00%
90  โรงเรียนบ้านแม่งะ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
91  โรงเรียนบ้านแม่เงา 119
2 1.68
0 0.00
2 1.68
1 0.84
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
92  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
93  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 215
0 0.00
2 0.93
6 2.79
0 0.00
0 0.00
207 96.28
8 3.72%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 136
1 0.74
0 0.00
4 2.94
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
95  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
96  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
97  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
98  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 176
1 0.57
0 0.00
3 1.70
0 0.00
0 0.00
172 97.73
4 2.27%
99  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 149
0 0.00
1 0.67
2 1.34
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
100  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
101  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 77
1 1.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 98.70
1 1.30%
102  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 85
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
103  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 147
1 0.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 99.32
1 0.68%
104  โรงเรียนบ้านกะริคี 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,771 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  301 3.87
เตี้ย  278 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  289 3.72
ผอมและเตี้ย  127 1.63
อ้วนและเตี้ย  48 0.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,728 86.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,043 คน


13.42%


Powered By www.thaieducation.net