ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 37
18 48.65
6 16.22
5 13.51
5 13.51
3 8.11
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 38
5 13.16
11 28.95
10 26.32
3 7.89
0 0.00
9 23.68
29 76.32%
3  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 8
2 25.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
4  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 84
6 7.14
7 8.33
15 17.86
5 5.95
5 5.95
46 54.76
38 45.24%
5  โรงเรียนบ้านแม่สวด 82
11 13.41
11 13.41
2 2.44
11 13.41
0 0.00
47 57.32
35 42.68%
6  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59
5 8.47
14 23.73
3 5.08
1 1.69
1 1.69
35 59.32
24 40.68%
7  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 40
7 17.50
4 10.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
8  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81
8 9.88
16 19.75
0 0.00
5 6.17
3 3.70
49 60.49
32 39.51%
9  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 99
9 9.09
2 2.02
23 23.23
1 1.01
3 3.03
61 61.62
38 38.38%
10  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 58
8 13.79
6 10.34
1 1.72
6 10.34
1 1.72
36 62.07
22 37.93%
11  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 125
12 9.60
11 8.80
11 8.80
7 5.60
2 1.60
82 65.60
43 34.40%
12  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 201
5 2.49
11 5.47
20 9.95
13 6.47
20 9.95
132 65.67
69 34.33%
13  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 128
8 6.25
20 15.63
15 11.72
0 0.00
0 0.00
85 66.41
43 33.59%
14  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 21
2 9.52
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
15  โรงเรียนบ้านแม่จอ 22
4 18.18
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
16  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 311
36 11.58
19 6.11
28 9.00
12 3.86
0 0.00
216 69.45
95 30.55%
17  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 100
10 10.00
7 7.00
2 2.00
10 10.00
1 1.00
70 70.00
30 30.00%
18  โรงเรียนบ้านผาเยอ 127
16 12.60
7 5.51
3 2.36
8 6.30
3 2.36
90 70.87
37 29.13%
19  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 66
4 6.06
3 4.55
2 3.03
10 15.15
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
20  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 179
14 7.82
11 6.15
13 7.26
6 3.35
7 3.91
128 71.51
51 28.49%
21  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 39
5 12.82
4 10.26
2 5.13
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
22  โรงเรียนบ้านสันติสุข 44
2 4.55
4 9.09
2 4.55
3 6.82
1 2.27
32 72.73
12 27.27%
23  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 11
3 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
24  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 33
4 12.12
1 3.03
1 3.03
3 9.09
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
25  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 64
6 9.38
4 6.25
1 1.56
3 4.69
3 4.69
47 73.44
17 26.56%
26  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 34
4 11.76
4 11.76
1 2.94
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
27  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 112
9 8.04
9 8.04
2 1.79
7 6.25
2 1.79
83 74.11
29 25.89%
28  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 48
6 12.50
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
29  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
30  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
0 0.00
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
31  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 67
2 2.99
1 1.49
12 17.91
1 1.49
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
32  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111
3 2.70
5 4.50
14 12.61
1 0.90
3 2.70
85 76.58
26 23.42%
33  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 47
4 8.51
4 8.51
3 6.38
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
34  โรงเรียนบ้านหัวลา 52
5 9.62
4 7.69
3 5.77
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
35  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 76
5 6.58
5 6.58
0 0.00
6 7.89
1 1.32
59 77.63
17 22.37%
36  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 139
13 9.35
8 5.76
0 0.00
10 7.19
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
37  โรงเรียนบ้านป่าโปง 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
38  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 96
5 5.21
2 2.08
9 9.38
5 5.21
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
39  โรงเรียนบ้านแม่โถ 70
3 4.29
5 7.14
7 10.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
40  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 47
3 6.38
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
41  โรงเรียนบ้านสบหาร 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
42  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 66
5 7.58
3 4.55
3 4.55
3 4.55
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
43  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71
4 5.63
4 5.63
2 2.82
3 4.23
2 2.82
56 78.87
15 21.13%
44  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 253
15 5.93
38 15.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
200 79.05
53 20.95%
45  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 67
1 1.49
8 11.94
2 2.99
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
46  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 115
3 2.61
21 18.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
47  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 113
8 7.08
14 12.39
1 0.88
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
48  โรงเรียนบ้านอมพาย 79
6 7.59
5 6.33
5 6.33
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
49  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 35
2 5.71
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
50  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 150
12 8.00
10 6.67
3 2.00
5 3.33
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
51  โรงเรียนบ้านคะปวง 112
9 8.04
0 0.00
12 10.71
1 0.89
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
52  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 56
6 10.71
0 0.00
2 3.57
0 0.00
3 5.36
45 80.36
11 19.64%
53  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
54  โรงเรียนบ้านสบเมย 206
9 4.37
8 3.88
14 6.80
4 1.94
5 2.43
166 80.58
40 19.42%
55  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 67
1 1.49
3 4.48
8 11.94
0 0.00
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 104
6 5.77
0 0.00
14 13.46
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
57  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 826
30 3.63
29 3.51
95 11.50
3 0.36
0 0.00
669 80.99
157 19.01%
58  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 58
0 0.00
4 6.90
7 12.07
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
59  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 53
4 7.55
0 0.00
4 7.55
0 0.00
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
60  โรงเรียนบ้านฟักทอง 43
0 0.00
1 2.33
5 11.63
2 4.65
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
61  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 88
3 3.41
4 4.55
9 10.23
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
62  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 89
5 5.62
5 5.62
1 1.12
5 5.62
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
63  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 57
1 1.75
7 12.28
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
64  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 63
2 3.17
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
65  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
66  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 81
8 9.88
5 6.17
1 1.23
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
67  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 124
4 3.23
4 3.23
9 7.26
4 3.23
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
68  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 71
5 7.04
7 9.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
69  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 71
4 5.63
4 5.63
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
70  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 18
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
71  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
72  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 72
7 9.72
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
73  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
74  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 61
5 8.20
5 8.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
75  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
76  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 56
0 0.00
4 7.14
1 1.79
4 7.14
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
77  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 44
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
78  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 63
2 3.17
6 9.52
2 3.17
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
79  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 82
4 4.88
9 10.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
80  โรงเรียนบ้านแม่หาร 51
2 3.92
1 1.96
4 7.84
0 0.00
1 1.96
43 84.31
8 15.69%
81  โรงเรียนบ้านแม่แพ 134
6 4.48
7 5.22
1 0.75
7 5.22
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
82  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 64
2 3.13
7 10.94
0 0.00
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
83  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 71
1 1.41
6 8.45
4 5.63
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
84  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 79
2 2.53
4 5.06
6 7.59
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
85  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 33
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
86  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 68
2 2.94
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
87  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
88  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 90
1 1.11
0 0.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
89  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 104
14 13.46
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
90  โรงเรียนบ้านละอูบ 98
4 4.08
4 4.08
3 3.06
3 3.06
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
91  โรงเรียนล่องแพวิทยา 308
14 4.55
10 3.25
2 0.65
15 4.87
2 0.65
265 86.04
43 13.96%
92  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 13.41
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
93  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 75
7 9.33
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
94  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 31
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
95  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
96  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 47
3 6.38
3 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
97  โรงเรียนบ้านดอยงาม 79
10 12.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
98  โรงเรียนบ้านขุนวง 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
99  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
1 6.25
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
100  โรงเรียนบ้านแม่ละ 40
1 2.50
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
101  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 179
8 4.47
7 3.91
4 2.23
2 1.12
1 0.56
157 87.71
22 12.29%
102  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 41
2 4.88
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
103  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 41
0 0.00
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
104  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
105  โรงเรียนบ้านเสาหิน 84
3 3.57
2 2.38
3 3.57
2 2.38
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
106  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
2 2.82
1 1.41
63 88.73
8 11.27%
107  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 73
5 6.85
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
108  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 74
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
109  โรงเรียนบ้านโพซอ 272
4 1.47
20 7.35
4 1.47
1 0.37
0 0.00
243 89.34
29 10.66%
110  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 57
4 7.02
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
111  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 96
5 5.21
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
112  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
113  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 40
0 0.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
114  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 52
4 7.69
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
115  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 74
5 6.76
1 1.35
1 1.35
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
116  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 46
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
117  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
118  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 35
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
119  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 71
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
120  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
121  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
122  โรงเรียนบ้านนาดอย 89
3 3.37
2 2.25
1 1.12
1 1.12
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
123  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
124  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 118
2 1.69
1 0.85
3 2.54
3 2.54
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
125  โรงเรียนบ้านแม่หาด 118
3 2.54
2 1.69
4 3.39
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
126  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
128  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
129  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 81
2 2.47
1 1.23
1 1.23
1 1.23
1 1.23
75 92.59
6 7.41%
130  โรงเรียนบ้านแม่สุ 82
0 0.00
2 2.44
2 2.44
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
131  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 114
6 5.26
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
132  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
133  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 89
2 2.25
3 3.37
1 1.12
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
134  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 62
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
135  โรงเรียนบ้านแม่ออก 31
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
136  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 63
3 4.76
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
137  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
138  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 70
2 2.86
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
139  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 53
0 0.00
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
140  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 71
2 2.82
1 1.41
0 0.00
0 0.00
1 1.41
67 94.37
4 5.63%
141  โรงเรียนบ้านดงกู่ 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
142  โรงเรียนบ้านเลโคะ 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
143  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 128
2 1.56
1 0.78
2 1.56
2 1.56
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
144  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 93
3 3.23
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
145  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 140
0 0.00
2 1.43
3 2.14
2 1.43
0 0.00
133 95.00
7 5.00%
146  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
147  โรงเรียนบ้านแม่งะ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
148  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
149  โรงเรียนบ้านแม่เงา 119
2 1.68
0 0.00
2 1.68
1 0.84
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
150  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
151  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 27
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
152  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
52 96.30
2 3.70%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 136
1 0.74
0 0.00
4 2.94
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
154  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
155  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 175
0 0.00
2 1.14
4 2.29
0 0.00
0 0.00
169 96.57
6 3.43%
156  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
157  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
158  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.90
67 97.10
2 2.90%
159  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
160  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 176
1 0.57
0 0.00
3 1.70
0 0.00
0 0.00
172 97.73
4 2.27%
161  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 149
0 0.00
1 0.67
2 1.34
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
162  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
163  โรงเรียนบ้านแม่และ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
164  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
165  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 77
1 1.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 98.70
1 1.30%
166  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 85
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
167  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 147
1 0.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 99.32
1 0.68%
168  โรงเรียนบ้านกะริคี 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านสาม 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,623 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  647 4.75
เตี้ย  588 4.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  620 4.55
ผอมและเตี้ย  261 1.92
อ้วนและเตี้ย  84 0.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,423 83.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,200 คน


16.15%


Powered By www.thaieducation.net