ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 47
3 6.38
4 8.51
3 6.38
35 74.47
2 4.26
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 115
30 26.09
32 27.83
27 23.48
15 13.04
11 9.57
0 0.00
115 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 63
51 80.95
2 3.17
10 15.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 74
5 6.76
18 24.32
16 21.62
15 20.27
20 27.03
0 0.00
74 100.00%
5  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 192
45 23.44
24 12.50
16 8.33
32 16.67
9 4.69
66 34.38
126 65.63%
6  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 213
12 5.63
28 13.15
48 22.54
28 13.15
18 8.45
79 37.09
134 62.91%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 137
21 15.33
20 14.60
22 16.06
15 10.95
0 0.00
59 43.07
78 56.93%
8  โรงเรียนเสรีวิทยา 100
8 8.00
9 9.00
5 5.00
15 15.00
18 18.00
45 45.00
55 55.00%
9  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 47
10 21.28
0 0.00
14 29.79
0 0.00
0 0.00
23 48.94
24 51.06%
10  โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 8
2 25.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
11  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 48
1 2.08
8 16.67
1 2.08
9 18.75
3 6.25
26 54.17
22 45.83%
12  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 191
12 6.28
17 8.90
11 5.76
22 11.52
22 11.52
107 56.02
84 43.98%
13  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 81
9 11.11
7 8.64
15 18.52
4 4.94
0 0.00
46 56.79
35 43.21%
14  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 685
47 6.86
21 3.07
102 14.89
36 5.26
81 11.82
398 58.10
287 41.90%
15  โรงเรียนบ้านปางคาม 198
25 12.63
27 13.64
7 3.54
10 5.05
13 6.57
116 58.59
82 41.41%
16  โรงเรียนขุนยวม 379
13 3.43
20 5.28
43 11.35
33 8.71
45 11.87
225 59.37
154 40.63%
17  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 30
4 13.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
4 13.33
18 60.00
12 40.00%
18  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 234
6 2.56
6 2.56
46 19.66
12 5.13
22 9.40
142 60.68
92 39.32%
19  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 104
10 9.62
26 25.00
2 1.92
2 1.92
0 0.00
64 61.54
40 38.46%
20  โรงเรียนบ้านหัวปอน 13
4 30.77
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
21  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 174
9 5.17
26 14.94
15 8.62
15 8.62
1 0.57
108 62.07
66 37.93%
22  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 122
4 3.28
8 6.56
10 8.20
12 9.84
10 8.20
78 63.93
44 36.07%
23  โรงเรียนบ้านห้วยผา 89
5 5.62
4 4.49
5 5.62
17 19.10
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
24  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 75
1 1.33
1 1.33
14 18.67
2 2.67
8 10.67
49 65.33
26 34.67%
25  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 38
0 0.00
2 5.26
8 21.05
2 5.26
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
26  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 147
2 1.36
9 6.12
31 21.09
3 2.04
0 0.00
102 69.39
45 30.61%
27  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
14 24.56
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
28  โรงเรียนบ้านซอแบะ 84
11 13.10
2 2.38
5 5.95
3 3.57
4 4.76
59 70.24
25 29.76%
29  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 51
3 5.88
5 9.80
6 11.76
1 1.96
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
30  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 108
2 1.85
6 5.56
6 5.56
8 7.41
8 7.41
78 72.22
30 27.78%
31  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 113
6 5.31
13 11.50
6 5.31
3 2.65
3 2.65
82 72.57
31 27.43%
32  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 44
5 11.36
3 6.82
2 4.55
2 4.55
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 128
6 4.69
2 1.56
16 12.50
4 3.13
6 4.69
94 73.44
34 26.56%
34  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 49
9 18.37
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
35  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 34
3 8.82
5 14.71
1 2.94
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
36  โรงเรียนบ้านไทรงาม 57
6 10.53
5 8.77
4 7.02
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
37  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 72
1 1.39
9 12.50
7 9.72
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
38  โรงเรียนบ้านหมอแปง 141
10 7.09
6 4.26
14 9.93
5 3.55
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
39  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 90
3 3.33
14 15.56
4 4.44
1 1.11
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
40  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 430
17 3.95
4 0.93
71 16.51
13 3.02
0 0.00
325 75.58
105 24.42%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 115
6 5.22
5 4.35
9 7.83
8 6.96
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
42  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 87
3 3.45
5 5.75
11 12.64
1 1.15
1 1.15
66 75.86
21 24.14%
43  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 46
5 10.87
4 8.70
2 4.35
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
44  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 89
1 1.12
12 13.48
6 6.74
2 2.25
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
45  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 152
3 1.97
30 19.74
1 0.66
0 0.00
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
46  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 27
1 3.70
2 7.41
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
47  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 18
2 11.11
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
48  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 95
8 8.42
1 1.05
7 7.37
2 2.11
3 3.16
74 77.89
21 22.11%
49  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 84
5 5.95
7 8.33
5 5.95
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
50  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 28
2 7.14
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
51  โรงเรียนบ้านสบสา 28
0 0.00
1 3.57
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
52  โรงเรียนบ้านโป่งสา 71
2 2.82
3 4.23
10 14.08
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
53  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 67
2 2.99
3 4.48
4 5.97
5 7.46
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
54  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 98
10 10.20
1 1.02
6 6.12
3 3.06
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
55  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 164
11 6.71
10 6.10
3 1.83
9 5.49
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
56  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 76
4 5.26
5 6.58
2 2.63
4 5.26
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
57  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 56
5 8.93
3 5.36
3 5.36
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
58  โรงเรียนบ้านป่ายาง 68
3 4.41
4 5.88
5 7.35
0 0.00
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
59  โรงเรียนบ้านสบป่อง 95
1 1.05
8 8.42
8 8.42
0 0.00
1 1.05
77 81.05
18 18.95%
60  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 127
3 2.36
2 1.57
16 12.60
1 0.79
2 1.57
103 81.10
24 18.90%
61  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 87
3 3.45
7 8.05
6 6.90
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
63  โรงเรียนบ้านผามอน 60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
64  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 55
2 3.64
3 5.45
4 7.27
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
65  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 163
4 2.45
4 2.45
19 11.66
2 1.23
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
67  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 96
7 7.29
5 5.21
5 5.21
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
69  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 40
3 7.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
70  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 161
9 5.59
11 6.83
2 1.24
3 1.86
3 1.86
133 82.61
28 17.39%
71  โรงเรียนบ้านสบแพม 29
3 10.34
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
72  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 65
1 1.54
5 7.69
4 6.15
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
73  โรงเรียนบ้านแม่ออ 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
74  โรงเรียนบ้านน้ำริน 73
2 2.74
7 9.59
3 4.11
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
75  โรงเรียนบ้านสบสอย 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
76  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 44
3 6.82
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 95
7 7.37
2 2.11
5 5.26
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
78  โรงเรียนบ้านคาหาน 102
4 3.92
3 2.94
7 6.86
1 0.98
1 0.98
86 84.31
16 15.69%
79  โรงเรียนบ้านในสอย 215
3 1.40
7 3.26
23 10.70
0 0.00
0 0.00
182 84.65
33 15.35%
80  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 157
8 5.10
12 7.64
3 1.91
1 0.64
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
81  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 59
6 10.17
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
82  โรงเรียนบ้านปางแปก 113
3 2.65
7 6.19
0 0.00
4 3.54
3 2.65
96 84.96
17 15.04%
83  โรงเรียนบ้านคำสุข 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
1 2.50
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
84  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 40
2 5.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
85  โรงเรียนบ้านห้วยนา 61
4 6.56
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
86  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 172
9 5.23
8 4.65
6 3.49
0 0.00
2 1.16
147 85.47
25 14.53%
87  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
1 2.38
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
88  โรงเรียนบ้านกลาง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
89  โรงเรียนบ้านแพมบก 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
90  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 627
27 4.31
27 4.31
35 5.58
0 0.00
0 0.00
538 85.81
89 14.19%
91  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 58
6 10.34
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
92  โรงเรียนบ้านรักไทย 232
7 3.02
9 3.88
4 1.72
8 3.45
3 1.29
201 86.64
31 13.36%
93  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 83
2 2.41
1 1.20
7 8.43
1 1.20
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
94  โรงเรียนบ้านใหม่ 107
3 2.80
1 0.93
10 9.35
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
95  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 112
3 2.68
3 2.68
4 3.57
2 1.79
1 0.89
99 88.39
13 11.61%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 95
1 1.05
2 2.11
7 7.37
0 0.00
1 1.05
84 88.42
11 11.58%
97  โรงเรียนบ้านป่าลาน 123
0 0.00
2 1.63
12 9.76
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
98  โรงเรียนบ้านหว่าโน 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
99  โรงเรียนบ้านแกงหอม 36
0 0.00
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
100  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 83
3 3.61
2 2.41
3 3.61
1 1.20
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
101  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 75
3 4.00
1 1.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
102  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 95
4 4.21
3 3.16
3 3.16
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
103  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
104  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
3 4.29
63 90.00
7 10.00%
105  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
106  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
107  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 86
1 1.16
1 1.16
6 6.98
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 241
0 0.00
1 0.41
21 8.71
0 0.00
0 0.00
219 90.87
22 9.13%
109  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 169
1 0.59
0 0.00
7 4.14
7 4.14
0 0.00
154 91.12
15 8.88%
110  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
111  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
112  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
113  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 59
3 5.08
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
114  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 84
0 0.00
2 2.38
1 1.19
1 1.19
1 1.19
79 94.05
5 5.95%
115  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
116  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
117  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 247
2 0.81
2 0.81
8 3.24
0 0.00
0 0.00
235 95.14
12 4.86%
118  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
119  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
120  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 196
3 1.53
1 0.51
3 1.53
1 0.51
0 0.00
188 95.92
8 4.08%
121  โรงเรียนบ้านปางตอง 139
0 0.00
3 2.16
2 1.44
0 0.00
0 0.00
134 96.40
5 3.60%
122  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
123  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
124  โรงเรียนบ้านพัฒนา 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
125  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
126  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านแม่หาด 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,829 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  681 5.31
เตี้ย  669 5.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,019 7.94
ผอมและเตี้ย  469 3.66
อ้วนและเตี้ย  338 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,653 75.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,176 คน


24.76%


Powered By www.thaieducation.net