ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 78
1 1.28
32 41.03
22 28.21
16 20.51
0 0.00
7 8.97
71 91.03%
2  โรงเรียนบ้านสระ 167
33 19.76
13 7.78
19 11.38
9 5.39
0 0.00
93 55.69
74 44.31%
3  โรงเรียนบ้านปง 140
8 5.71
12 8.57
7 5.00
19 13.57
13 9.29
81 57.86
59 42.14%
4  โรงเรียนบ้านสา 51
1 1.96
1 1.96
12 23.53
2 3.92
4 7.84
31 60.78
20 39.22%
5  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 55
5 9.09
4 7.27
5 9.09
5 9.09
2 3.64
34 61.82
21 38.18%
6  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95
5 5.26
1 1.05
14 14.74
4 4.21
11 11.58
60 63.16
35 36.84%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 87
6 6.90
6 6.90
11 12.64
4 4.60
3 3.45
57 65.52
30 34.48%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 75
4 5.33
2 2.67
10 13.33
0 0.00
9 12.00
50 66.67
25 33.33%
9  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37
0 0.00
2 5.41
3 8.11
5 13.51
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
11  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37
4 10.81
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
12  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 66
6 9.09
2 3.03
5 7.58
2 3.03
6 9.09
45 68.18
21 31.82%
13  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 52
5 9.62
3 5.77
5 9.62
3 5.77
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
14  โรงเรียนบ้านสันหลวง 46
2 4.35
3 6.52
9 19.57
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64
4 6.25
7 10.94
6 9.38
2 3.13
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
16  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 64
4 6.25
2 3.13
8 12.50
3 4.69
2 3.13
45 70.31
19 29.69%
17  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231
6 2.60
12 5.19
28 12.12
6 2.60
16 6.93
163 70.56
68 29.44%
18  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41
6 14.63
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
19  โรงเรียนบ้านสักลอ 121
4 3.31
1 0.83
12 9.92
5 4.13
13 10.74
86 71.07
35 28.93%
20  โรงเรียนชัยชุมภู 66
8 12.12
4 6.06
5 7.58
2 3.03
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
21  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 136
4 2.94
6 4.41
21 15.44
4 2.94
4 2.94
97 71.32
39 28.68%
22  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135
20 14.81
2 1.48
14 10.37
2 1.48
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
23  โรงเรียนบ้านแวน 90
14 15.56
1 1.11
10 11.11
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80
8 10.00
1 1.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
25  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
26  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 154
3 1.95
3 1.95
17 11.04
6 3.90
12 7.79
113 73.38
41 26.62%
27  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 39
1 2.56
3 7.69
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
28  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 203
16 7.88
21 10.34
14 6.90
0 0.00
0 0.00
152 74.88
51 25.12%
29  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
30  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 72
5 6.94
4 5.56
6 8.33
3 4.17
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
31  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
5 9.26
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
32  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 200
5 2.50
31 15.50
10 5.00
1 0.50
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 121
8 6.61
0 0.00
20 16.53
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
34  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 65
0 0.00
5 7.69
8 12.31
2 3.08
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
35  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159
4 2.52
1 0.63
15 9.43
6 3.77
10 6.29
123 77.36
36 22.64%
36  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62
1 1.61
1 1.61
5 8.06
6 9.68
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
37  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133
10 7.52
3 2.26
17 12.78
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
38  โรงเรียนปัวพิทยา 108
6 5.56
2 1.85
11 10.19
3 2.78
2 1.85
84 77.78
24 22.22%
39  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 214
10 4.67
8 3.74
11 5.14
8 3.74
10 4.67
167 78.04
47 21.96%
40  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73
5 6.85
2 2.74
9 12.33
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
41  โรงเรียนบ้านจุน 119
6 5.04
4 3.36
13 10.92
3 2.52
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
42  โรงเรียนบ้านยางขาม 149
3 2.01
6 4.03
23 15.44
0 0.00
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
43  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80
13 16.25
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
44  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 90
5 5.56
2 2.22
10 11.11
2 2.22
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
45  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 57
2 3.51
4 7.02
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
46  โรงเรียนอนุบาลปง 259
17 6.56
14 5.41
8 3.09
9 3.47
4 1.54
207 79.92
52 20.08%
47  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 255
4 1.57
28 10.98
7 2.75
4 1.57
7 2.75
205 80.39
50 19.61%
48  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47
1 2.13
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
49  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 105
5 4.76
5 4.76
8 7.62
1 0.95
1 0.95
85 80.95
20 19.05%
50  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
51  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 75
5 6.67
3 4.00
2 2.67
0 0.00
4 5.33
61 81.33
14 18.67%
52  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87
7 8.05
2 2.30
6 6.90
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 94
7 7.45
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
54  โรงเรียนบ้านแก 88
5 5.68
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
55  โรงเรียนบ้านม่วง 59
6 10.17
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
56  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 113
4 3.54
3 2.65
9 7.96
3 2.65
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
57  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 74
6 8.11
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
58  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 68
0 0.00
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
59  โรงเรียนบ้านฮวก 99
2 2.02
3 3.03
4 4.04
7 7.07
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
2 3.17
1 1.59
53 84.13
10 15.87%
61  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 128
3 2.34
4 3.13
2 1.56
6 4.69
5 3.91
108 84.38
20 15.63%
62  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64
1 1.56
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238
14 5.88
1 0.42
20 8.40
2 0.84
0 0.00
201 84.45
37 15.55%
64  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58
0 0.00
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 148
2 1.35
3 2.03
17 11.49
0 0.00
0 0.00
126 85.14
22 14.86%
66  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 91
5 5.49
1 1.10
7 7.69
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
67  โรงเรียนบ้านปี้ 64
2 3.13
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
68  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
69  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 114
4 3.51
0 0.00
6 5.26
0 0.00
6 5.26
98 85.96
16 14.04%
70  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
71  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 96
0 0.00
1 1.04
12 12.50
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78
1 1.28
1 1.28
8 10.26
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
73  โรงเรียนบ้านวังบง 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.26
34 87.18
5 12.82%
74  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111
6 5.41
0 0.00
4 3.60
0 0.00
4 3.60
97 87.39
14 12.61%
75  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58
2 3.45
1 1.72
3 5.17
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
76  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 133
4 3.01
6 4.51
0 0.00
6 4.51
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
77  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
78  โรงเรียนบ้านผาลาด 96
0 0.00
0 0.00
11 11.46
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
79  โรงเรียนบ้านหนุน 18
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
80  โรงเรียนบ้านหลวง 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
81  โรงเรียนบ้านควรดง 74
0 0.00
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
82  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
83  โรงเรียนบ้านป่าสัก 79
0 0.00
0 0.00
7 8.86
1 1.27
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
84  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60
0 0.00
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
85  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 73
2 2.74
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
86  โรงเรียนบ้านสถาน 76
1 1.32
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
87  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 106
4 3.77
2 1.89
2 1.89
1 0.94
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
88  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224
4 1.79
4 1.79
7 3.13
1 0.45
1 0.45
207 92.41
17 7.59%
89  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 109
1 0.92
2 1.83
5 4.59
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 91
0 0.00
2 2.20
2 2.20
1 1.10
1 1.10
85 93.41
6 6.59%
91  โรงเรียนบ้านสีพรม 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
92  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116
0 0.00
0 0.00
2 1.72
0 0.00
0 0.00
114 98.28
2 1.72%
93  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านนาบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านปัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านร่องแมด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,762 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  412 4.70
เตี้ย  319 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  737 8.41
ผอมและเตี้ย  191 2.18
อ้วนและเตี้ย  158 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,945 79.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,817 คน


20.74%


Powered By www.thaieducation.net