ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 39
21 53.85
2 5.13
5 12.82
9 23.08
2 5.13
0 0.00
39 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 22
12 54.55
6 27.27
4 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสันติภาพ 22
5 22.73
5 22.73
5 22.73
2 9.09
3 13.64
2 9.09
20 90.91%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 131
21 16.03
17 12.98
26 19.85
9 6.87
24 18.32
34 25.95
97 74.05%
5  โรงเรียนบ้านธงหลวง 24
5 20.83
2 8.33
8 33.33
1 4.17
1 4.17
7 29.17
17 70.83%
6  โรงเรียนบ้านนาคา 46
7 15.22
3 6.52
4 8.70
10 21.74
7 15.22
15 32.61
31 67.39%
7  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 289
26 9.00
91 31.49
48 16.61
12 4.15
14 4.84
98 33.91
191 66.09%
8  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 40
18 45.00
1 2.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
15 37.50
25 62.50%
9  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 25
4 16.00
2 8.00
8 32.00
1 4.00
0 0.00
10 40.00
15 60.00%
10  โรงเรียนไตรธารวิทยา 45
1 2.22
1 2.22
18 40.00
2 4.44
5 11.11
18 40.00
27 60.00%
11  โรงเรียนบ้านสถาน 55
12 21.82
12 21.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
23 41.82
32 58.18%
12  โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 88
21 23.86
7 7.95
17 19.32
4 4.55
0 0.00
39 44.32
49 55.68%
13  โรงเรียนบ้านปางช้าง 56
7 12.50
17 30.36
0 0.00
7 12.50
0 0.00
25 44.64
31 55.36%
14  โรงเรียนบ้านน้ำหิน 41
11 26.83
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
15  โรงเรียนทุ่งศรีทอง 70
11 15.71
11 15.71
2 2.86
11 15.71
2 2.86
33 47.14
37 52.86%
16  โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 44
6 13.64
5 11.36
6 13.64
2 4.55
4 9.09
21 47.73
23 52.27%
17  โรงเรียนบ้านวังหมอ 29
7 24.14
0 0.00
7 24.14
1 3.45
0 0.00
14 48.28
15 51.72%
18  โรงเรียนบ้านนาบอน 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
19  โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 6
2 33.33
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
20  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
21  โรงเรียนบ้านหัวนา(ภูเพียง) 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
22  โรงเรียนบ้านผาตูบ 31
4 12.90
4 12.90
4 12.90
3 9.68
0 0.00
16 51.61
15 48.39%
23  โรงเรียนบ้านถืมตอง 81
2 2.47
13 16.05
9 11.11
10 12.35
3 3.70
44 54.32
37 45.68%
24  โรงเรียนบ้านสองแคว 314
22 7.01
69 21.97
33 10.51
12 3.82
5 1.59
173 55.10
141 44.90%
25  โรงเรียนบ้านนาไค้ 91
15 16.48
9 9.89
13 14.29
2 2.20
1 1.10
51 56.04
40 43.96%
26  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 27
10 37.04
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
27  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 77
6 7.79
5 6.49
7 9.09
6 7.79
7 9.09
46 59.74
31 40.26%
28  โรงเรียนบ้านครกคำ 63
2 3.17
4 6.35
17 26.98
2 3.17
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
29  โรงเรียนศรีนาชื่น 21
1 4.76
1 4.76
4 19.05
1 4.76
1 4.76
13 61.90
8 38.10%
30  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 223
6 2.69
18 8.07
23 10.31
17 7.62
20 8.97
139 62.33
84 37.67%
31  โรงเรียนบ้านน้ำลี 16
2 12.50
0 0.00
3 18.75
0 0.00
1 6.25
10 62.50
6 37.50%
32  โรงเรียนบ้านห้วยนาย 27
5 18.52
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
33  โรงเรียนบ้านส้าน 31
3 9.68
1 3.23
6 19.35
1 3.23
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
34  โรงเรียนบ้านสาลี่ 49
4 8.16
4 8.16
9 18.37
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
35  โรงเรียนบ้านพรหม 38
0 0.00
5 13.16
6 15.79
0 0.00
2 5.26
25 65.79
13 34.21%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 141
10 7.09
14 9.93
20 14.18
2 1.42
2 1.42
93 65.96
48 34.04%
37  โรงเรียนบ้านคำเรือง 47
5 10.64
5 10.64
6 12.77
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
38  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 60
1 1.67
3 5.00
7 11.67
9 15.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
39  โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
40  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 198
12 6.06
48 24.24
3 1.52
2 1.01
0 0.00
133 67.17
65 32.83%
41  โรงเรียนบ้านห้วยบง 49
9 18.37
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
42  โรงเรียนบ้านปงสนุก 68
4 5.88
3 4.41
11 16.18
3 4.41
1 1.47
46 67.65
22 32.35%
43  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 579
4 0.69
11 1.90
145 25.04
24 4.15
0 0.00
395 68.22
184 31.78%
44  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 98
11 11.22
9 9.18
8 8.16
2 2.04
1 1.02
67 68.37
31 31.63%
45  โรงเรียนบ้านทัพม่าน 19
3 15.79
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
46  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 36
3 8.33
3 8.33
2 5.56
3 8.33
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
47  โรงเรียนบ้านสบยาง 43
4 9.30
1 2.33
6 13.95
2 4.65
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
48  โรงเรียนบ้านนา 170
19 11.18
14 8.24
3 1.76
10 5.88
5 2.94
119 70.00
51 30.00%
49  โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 20
1 5.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 148
21 14.19
7 4.73
6 4.05
7 4.73
3 2.03
104 70.27
44 29.73%
51  โรงเรียนบ้านน้ำพาง 98
13 13.27
5 5.10
11 11.22
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
52  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 61
9 14.75
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
53  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 45
3 6.67
3 6.67
4 8.89
1 2.22
2 4.44
32 71.11
13 28.89%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 188
13 6.91
6 3.19
35 18.62
0 0.00
0 0.00
134 71.28
54 28.72%
55  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 352
27 7.67
35 9.94
6 1.70
27 7.67
6 1.70
251 71.31
101 28.69%
56  โรงเรียนบ้านนาหล่าย 42
5 11.90
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
57  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 21
1 4.76
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
58  โรงเรียนบ้านไพรอุดม 14
1 7.14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
59  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 28
1 3.57
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
60  โรงเรียนบ้านสาลีก 53
4 7.55
4 7.55
7 13.21
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
61  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 32
8 25.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
62  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 101
5 4.95
8 7.92
15 14.85
0 0.00
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
63  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 84
6 7.14
2 2.38
15 17.86
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
64  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 41
6 14.63
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
65  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 49
3 6.12
2 4.08
7 14.29
0 0.00
1 2.04
36 73.47
13 26.53%
66  โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 53
2 3.77
5 9.43
3 5.66
0 0.00
4 7.55
39 73.58
14 26.42%
67  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 84
3 3.57
2 2.38
15 17.86
2 2.38
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
68  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 88
5 5.68
4 4.55
14 15.91
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
69  โรงเรียนบ้านนาสา 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
70  โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
71  โรงเรียนบ้านวังตาว 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
72  โรงเรียนบ้านวัวแดง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
73  โรงเรียนบ้านห้วยปุก 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
2 10.00
15 75.00
5 25.00%
74  โรงเรียนบ้านน้ำปูน 37
3 8.11
2 5.41
4 10.81
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
75  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 70
7 10.00
6 8.57
3 4.29
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
76  โรงเรียนบ้านเรือง 50
1 2.00
3 6.00
1 2.00
1 2.00
6 12.00
38 76.00
12 24.00%
77  โรงเรียนบ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 67
4 5.97
2 2.99
10 14.93
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
78  โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม) 51
1 1.96
3 5.88
8 15.69
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
79  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 132
5 3.79
6 4.55
20 15.15
0 0.00
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
80  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 160
2 1.25
25 15.63
9 5.63
0 0.00
1 0.63
123 76.88
37 23.13%
81  โรงเรียนบ้านฮากฮาน 58
4 6.90
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
82  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1773
243 13.71
0 0.00
70 3.95
79 4.46
0 0.00
1381 77.89
392 22.11%
83  โรงเรียนบ้านโป่งคำ 68
3 4.41
2 2.94
9 13.24
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
84  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 114
4 3.51
1 0.88
20 17.54
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
85  โรงเรียนบ้านสันทะ 111
7 6.31
5 4.50
12 10.81
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
86  โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 33
4 12.12
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
87  โรงเรียนบ้านนายาง 90
9 10.00
1 1.11
8 8.89
1 1.11
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
88  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 612
36 5.88
14 2.29
65 10.62
5 0.82
9 1.47
483 78.92
129 21.08%
89  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 62
8 12.90
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
90  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 83
0 0.00
0 0.00
13 15.66
4 4.82
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
91  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
7 11.86
3 5.08
47 79.66
12 20.34%
92  โรงเรียนบ้านนาไลย 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
93  โรงเรียนบ้านป่าคา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
94  โรงเรียนบ้านสะเลียม 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
95  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 212
11 5.19
2 0.94
27 12.74
2 0.94
0 0.00
170 80.19
42 19.81%
96  โรงเรียนบ้านใหม่ 137
12 8.76
3 2.19
11 8.03
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
97  โรงเรียนบ้านนากอก 16
0 0.00
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
98  โรงเรียนบ้านซาวหลวง 107
5 4.67
4 3.74
11 10.28
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
99  โรงเรียนบ้านเชียงของ 43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
100  โรงเรียนบ้านวังยาว 210
11 5.24
6 2.86
7 3.33
6 2.86
9 4.29
171 81.43
39 18.57%
101  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 93
4 4.30
10 10.75
3 3.23
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
102  โรงเรียนบ้านนาซาว 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
103  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 149
15 10.07
0 0.00
11 7.38
0 0.00
1 0.67
122 81.88
27 18.12%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 58
4 6.90
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
106  โรงเรียนบ้านป่าแดด 64
4 6.25
3 4.69
2 3.13
1 1.56
1 1.56
53 82.81
11 17.19%
107  โรงเรียนบ้านกาใส 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
108  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 94
9 9.57
3 3.19
1 1.06
3 3.19
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
109  โรงเรียนบ้านบ่อหอย 202
6 2.97
11 5.45
8 3.96
9 4.46
0 0.00
168 83.17
34 16.83%
110  โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 36
2 5.56
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
111  โรงเรียนบ้านผาขวาง 61
3 4.92
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
112  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 61
0 0.00
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
113  โรงเรียนบ้านฟ้า 106
4 3.77
4 3.77
8 7.55
1 0.94
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
114  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
115  โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 221
12 5.43
10 4.52
4 1.81
4 1.81
4 1.81
187 84.62
34 15.38%
116  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 65
4 6.15
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
117  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 198
12 6.06
10 5.05
8 4.04
0 0.00
0 0.00
168 84.85
30 15.15%
118  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 73
5 6.85
2 2.74
4 5.48
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 155
5 3.23
5 3.23
13 8.39
0 0.00
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
120  โรงเรียนบ้านศาลา 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
121  โรงเรียนบ้านบุ้ง 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
122  โรงเรียนบ้านแคว้ง 57
2 3.51
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
123  โรงเรียนบ้านเมืองจัง 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
124  โรงเรียนบ้านตอง 81
2 2.47
1 1.23
8 9.88
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
125  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
13 86.67
2 13.33%
126  โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
127  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 204
17 8.33
5 2.45
3 1.47
2 0.98
0 0.00
177 86.76
27 13.24%
129  โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 106
2 1.89
12 11.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
130  โรงเรียนบ้านเปา 145
4 2.76
4 2.76
11 7.59
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
131  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
132  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 91
2 2.20
4 4.40
3 3.30
2 2.20
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
134  โรงเรียนบ้านชมพู 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
135  โรงเรียนบ้านเป้า 111
5 4.50
4 3.60
2 1.80
1 0.90
1 0.90
98 88.29
13 11.71%
136  โรงเรียนราชานุบาล 1501
95 6.33
0 0.00
80 5.33
0 0.00
0 0.00
1326 88.34
175 11.66%
137  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 26
0 0.00
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
138  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 87
6 6.90
0 0.00
2 2.30
0 0.00
2 2.30
77 88.51
10 11.49%
139  โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
140  โรงเรียนบ้านนาก้า 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
141  โรงเรียนบ้านสาคร 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
1 3.70
24 88.89
3 11.11%
142  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 99
2 2.02
2 2.02
3 3.03
2 2.02
2 2.02
88 88.89
11 11.11%
143  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 86
0 0.00
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
144  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 89
1 1.12
1 1.12
6 6.74
1 1.12
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
145  โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 40
0 0.00
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
146  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
147  โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
148  โรงเรียนบ้านนาผา 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
149  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
150  โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
151  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
152  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
153  โรงเรียนบ้านเชตวัน 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
154  โรงเรียนบ้านก้อ 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
1 1.47
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
155  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
156  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
2 2.30
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
157  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
56 93.33
4 6.67%
158  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
159  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
2 3.92
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
160  โรงเรียนบ้านปิงใน 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
161  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 88
1 1.14
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
162  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
163  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 132
1 0.76
0 0.00
5 3.79
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
164  โรงเรียนบ้านต้าม 67
1 1.49
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
165  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
166  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
167  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านนาเคียน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านน้ำหก 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านน้ำอูน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านปางสา 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านป่าสัก(เวียงสา) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านพะเยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,076 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,149 7.15
เตี้ย  702 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,396 8.68
ผอมและเตี้ย  367 2.28
อ้วนและเตี้ย  177 1.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,285 76.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,791 คน


23.58%


Powered By www.thaieducation.net