ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 122 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 13
6 46.15
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
4 30.77
9 69.23%
2  โรงเรียนบ้านหัวดง 155
26 16.77
15 9.68
20 12.90
8 5.16
16 10.32
70 45.16
85 54.84%
3  โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
4  โรงเรียนบ้านป่ายุบ 17
5 29.41
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
9 52.94
8 47.06%
5  โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 32
11 34.38
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
6  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 75
9 12.00
12 16.00
12 16.00
2 2.67
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
7  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 9
0 0.00
0 0.00
4 44.44
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
8  โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 23
6 26.09
0 0.00
2 8.70
0 0.00
2 8.70
13 56.52
10 43.48%
9  โรงเรียนบ้านสองแคว 29
3 10.34
3 10.34
6 20.69
0 0.00
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
10  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 51
4 7.84
3 5.88
14 27.45
0 0.00
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
11  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 70
2 2.86
5 7.14
21 30.00
0 0.00
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
12  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 74
3 4.05
2 2.70
10 13.51
7 9.46
6 8.11
46 62.16
28 37.84%
13  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 125
10 8.00
10 8.00
21 16.80
6 4.80
0 0.00
78 62.40
47 37.60%
14  โรงเรียนบ้านห้วยกูด 59
9 15.25
3 5.08
7 11.86
3 5.08
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 43
5 11.63
1 2.33
10 23.26
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
16  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 175
14 8.00
11 6.29
37 21.14
2 1.14
1 0.57
110 62.86
65 37.14%
17  โรงเรียนบ้านแม่แฮด 27
1 3.70
4 14.81
2 7.41
1 3.70
2 7.41
17 62.96
10 37.04%
18  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 346
47 13.58
0 0.00
80 23.12
0 0.00
0 0.00
219 63.29
127 36.71%
19  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 40
2 5.00
1 2.50
11 27.50
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
20  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 26
0 0.00
0 0.00
7 26.92
2 7.69
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
21  โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
22  โรงเรียนบ้านวังแฟน 12
3 25.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
23  โรงเรียนเด่นทัพชัย 30
4 13.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
24  โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 31
3 9.68
3 9.68
4 12.90
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
25  โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 41
2 4.88
2 4.88
7 17.07
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 36
5 13.89
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
27  โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
28  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 92
11 11.96
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
29  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 39
2 5.13
2 5.13
6 15.38
1 2.56
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
30  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 138
24 17.39
4 2.90
9 6.52
1 0.72
0 0.00
100 72.46
38 27.54%
31  โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 51
4 7.84
0 0.00
9 17.65
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
32  โรงเรียนบ้านค้างใจ 44
2 4.55
0 0.00
10 22.73
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
33  โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 55
1 1.82
0 0.00
14 25.45
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
34  โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 34
2 5.88
2 5.88
5 14.71
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
35  โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 38
2 5.26
1 2.63
7 18.42
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
36  โรงเรียนบ้านวังชิ้น 66
4 6.06
1 1.52
12 18.18
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
37  โรงเรียนบ้านวังเบอะ 82
16 19.51
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
38  โรงเรียนบ้านสลก 94
6 6.38
5 5.32
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
39  โรงเรียนบ้านวังเลียง 106
11 10.38
0 0.00
12 11.32
4 3.77
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
40  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 44
5 11.36
0 0.00
2 4.55
0 0.00
4 9.09
33 75.00
11 25.00%
41  โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 25
1 4.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
42  โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 46
3 6.52
3 6.52
4 8.70
0 0.00
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
43  โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 17
0 0.00
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
44  โรงเรียนบ้านนาพูน 159
6 3.77
0 0.00
28 17.61
3 1.89
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 156
17 10.90
5 3.21
9 5.77
3 1.92
2 1.28
120 76.92
36 23.08%
46  โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 52
2 3.85
4 7.69
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
47  โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 94
4 4.26
2 2.13
15 15.96
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 14.88
9 7.44
94 77.69
27 22.31%
49  โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 41
4 9.76
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
50  โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 78
3 3.85
1 1.28
11 14.10
1 1.28
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
51  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 69
9 13.04
0 0.00
4 5.80
1 1.45
1 1.45
54 78.26
15 21.74%
52  โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 47
1 2.13
2 4.26
7 14.89
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
53  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
54  โรงเรียนบ้านแม่จอก 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
55  โรงเรียนบ้านปางเคาะ 42
2 4.76
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
56  โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 132
7 5.30
4 3.03
14 10.61
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
57  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
58  โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
59  โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 66
1 1.52
3 4.55
8 12.12
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
60  โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 150
5 3.33
4 2.67
18 12.00
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
61  โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
62  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 40
0 0.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
63  โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 52
2 3.85
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
64  โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
65  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 59
5 8.47
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
66  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
67  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 119
5 4.20
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
68  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 564
28 4.96
0 0.00
62 10.99
0 0.00
0 0.00
474 84.04
90 15.96%
69  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 71
3 4.23
2 2.82
5 7.04
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
71  โรงเรียนบ้านขุนห้วย 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
72  โรงเรียนบ้านปางไฮ 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
73  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 158
4 2.53
5 3.16
15 9.49
0 0.00
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
74  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 145
8 5.52
4 2.76
10 6.90
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
75  โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 179
9 5.03
2 1.12
16 8.94
0 0.00
0 0.00
152 84.92
27 15.08%
76  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
77  โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 41
2 4.88
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
79  โรงเรียนบ้านนาแก 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 14.29
12 85.71
2 14.29%
80  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 150
7 4.67
5 3.33
9 6.00
0 0.00
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
81  โรงเรียนบ้านแม่สิน 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
82  โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 566
2 0.35
0 0.00
76 13.43
0 0.00
0 0.00
488 86.22
78 13.78%
83  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 97
2 2.06
0 0.00
11 11.34
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
85  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
86  โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
87  โรงเรียนบ้านวังกวาง 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
2 4.44
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
88  โรงเรียนบ้านสบป้าก 60
2 3.33
1 1.67
4 6.67
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
89  โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
4 3.96
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
90  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 93
3 3.23
4 4.30
3 3.23
1 1.08
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
91  โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
92  โรงเรียนปากจอกวิทยา 75
4 5.33
2 2.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
93  โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 104
4 3.85
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
94  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 59
2 3.39
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
95  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 90
1 1.11
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
96  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 102
0 0.00
1 0.98
9 8.82
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
97  โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 92
2 2.17
3 3.26
3 3.26
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
98  โรงเรียนรักเมืองไทย 2 21
0 0.00
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
99  โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
100  โรงเรียนบ้านปางมะโอ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
101  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
102  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 60
3 5.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
103  โรงเรียนบ้านบ่อ 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
104  โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 72
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
3 4.17
67 93.06
5 6.94%
105  โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 78
1 1.28
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
106  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
107  โรงเรียนบ้านแม่แปง 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
108  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 97
4 4.12
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
109  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
110  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
111  โรงเรียนบ้านวังลึก 70
1 1.43
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
112  โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
24 96.00
1 4.00%
113  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
114  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 102
1 0.98
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
100 98.04
2 1.96%
115  โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดสร่างโศก 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,434 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  459 5.44
เตี้ย  158 1.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  927 10.99
ผอมและเตี้ย  80 0.95
อ้วนและเตี้ย  54 0.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,756 80.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,678 คน


19.90%


Powered By www.thaieducation.net