ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 36
5 13.89
0 0.00
6 16.67
5 13.89
3 8.33
17 47.22
19 52.78%
2  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
1 9.09
1 9.09
6 54.55
5 45.45%
3  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 30
3 10.00
2 6.67
2 6.67
2 6.67
2 6.67
19 63.33
11 36.67%
4  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 22
3 13.64
1 4.55
2 9.09
0 0.00
2 9.09
14 63.64
8 36.36%
5  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
1 16.67
4 66.67
2 33.33%
6  โรงเรียนบ้านแม่แคม 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
7  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
8  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 47
6 12.77
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
9  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 81
3 3.70
1 1.23
13 16.05
3 3.70
3 3.70
58 71.60
23 28.40%
10  โรงเรียนบ้านในเวียง 51
4 7.84
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
12  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 60
3 5.00
3 5.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 91
3 3.30
3 3.30
13 14.29
1 1.10
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
14  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 66
5 7.58
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
15  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
3 4.11
2 2.74
60 82.19
13 17.81%
16  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 37
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
17  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
18  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
2 6.25
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
20  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
21  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
22  โรงเรียนบ้านปากห้วย 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
23  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  854 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  41 4.80
เตี้ย  19 2.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  92 10.77
ผอมและเตี้ย  25 2.93
อ้วนและเตี้ย  14 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  663 77.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 191 คน


22.37%


Powered By www.thaieducation.net