ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.88
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 48
2 4.17
3 6.25
24 50.00
1 2.08
18 37.50
0 0.00
48 100.00%
2  โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 77
5 6.49
0 0.00
14 18.18
0 0.00
42 54.55
16 20.78
61 79.22%
3  โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 12
3 25.00
1 8.33
4 33.33
0 0.00
0 0.00
4 33.33
8 66.67%
4  โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 30
6 20.00
7 23.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
13 43.33
17 56.67%
5  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 36
5 13.89
0 0.00
6 16.67
5 13.89
3 8.33
17 47.22
19 52.78%
6  โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 6
0 0.00
1 16.67
1 16.67
1 16.67
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
7  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
8  โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 28
6 21.43
0 0.00
6 21.43
1 3.57
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
9  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
1 9.09
1 9.09
6 54.55
5 45.45%
10  โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1352
64 4.73
23 1.70
205 15.16
87 6.43
228 16.86
745 55.10
607 44.90%
11  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 72
12 16.67
2 2.78
14 19.44
0 0.00
3 4.17
41 56.94
31 43.06%
12  โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 14
2 14.29
2 14.29
0 0.00
2 14.29
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
13  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 49
0 0.00
0 0.00
15 30.61
0 0.00
6 12.24
28 57.14
21 42.86%
14  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 49
12 24.49
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
15  โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 19
4 21.05
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
16  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 22
1 4.55
5 22.73
3 13.64
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
17  โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 170
13 7.65
22 12.94
25 14.71
9 5.29
0 0.00
101 59.41
69 40.59%
18  โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 42
4 9.52
3 7.14
10 23.81
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
19  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 63
8 12.70
3 4.76
14 22.22
0 0.00
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
20  โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 69
10 14.49
10 14.49
1 1.45
6 8.70
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 159
28 17.61
5 3.14
23 14.47
5 3.14
0 0.00
98 61.64
61 38.36%
22  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 66
2 3.03
0 0.00
22 33.33
1 1.52
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 102
10 9.80
5 4.90
23 22.55
0 0.00
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
24  โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 35
2 5.71
2 5.71
7 20.00
2 5.71
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
25  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 30
3 10.00
2 6.67
2 6.67
2 6.67
2 6.67
19 63.33
11 36.67%
26  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 22
3 13.64
1 4.55
2 9.09
0 0.00
2 9.09
14 63.64
8 36.36%
27  โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 14
3 21.43
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 80
4 5.00
1 1.25
12 15.00
7 8.75
4 5.00
52 65.00
28 35.00%
29  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 29
4 13.79
1 3.45
4 13.79
1 3.45
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
30  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
1 16.67
4 66.67
2 33.33%
31  โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
4 26.67
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
32  โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 27
5 18.52
0 0.00
3 11.11
0 0.00
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
33  โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 54
3 5.56
4 7.41
8 14.81
3 5.56
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
34  โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
35  โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 34
5 14.71
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
36  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 25
2 8.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
37  โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 25
2 8.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
38  โรงเรียนบ้านแม่แคม 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
39  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 89
9 10.11
3 3.37
16 17.98
0 0.00
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
40  โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 129
6 4.65
4 3.10
30 23.26
0 0.00
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
41  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 120
15 12.50
13 10.83
6 5.00
3 2.50
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
42  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 73
6 8.22
6 8.22
9 12.33
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
43  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
44  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 47
6 12.77
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
45  โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 48
5 10.42
1 2.08
4 8.33
4 8.33
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
46  โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 31
3 9.68
3 9.68
3 9.68
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
47  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 81
3 3.70
1 1.23
13 16.05
3 3.70
3 3.70
58 71.60
23 28.40%
48  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 67
4 5.97
3 4.48
9 13.43
2 2.99
1 1.49
48 71.64
19 28.36%
49  โรงเรียนวัดต้นไคร้ 135
5 3.70
9 6.67
21 15.56
3 2.22
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
50  โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร 25
1 4.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
51  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 40
1 2.50
0 0.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
52  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 33
4 12.12
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 11
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
54  โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 121
12 9.92
11 9.09
9 7.44
1 0.83
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
55  โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 181
16 8.84
8 4.42
23 12.71
0 0.00
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
56  โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 27
0 0.00
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
57  โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 62
6 9.68
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
58  โรงเรียนบ้านในเวียง 51
4 7.84
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
59  โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
60  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1656
59 3.56
39 2.36
51 3.08
99 5.98
160 9.66
1248 75.36
408 24.64%
61  โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 45
3 6.67
1 2.22
5 11.11
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
63  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 60
3 5.00
3 5.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
64  โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 13
1 7.69
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
65  โรงเรียนบ้านแม่แรม 260
2 0.77
37 14.23
18 6.92
2 0.77
1 0.38
200 76.92
60 23.08%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 45
1 2.22
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 91
3 3.30
3 3.30
13 14.29
1 1.10
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
68  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 87
5 5.75
0 0.00
14 16.09
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
69  โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 19
1 5.26
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
70  โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 138
3 2.17
7 5.07
16 11.59
2 1.45
1 0.72
109 78.99
29 21.01%
71  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 191
11 5.76
3 1.57
25 13.09
1 0.52
0 0.00
151 79.06
40 20.94%
72  โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 29
3 10.34
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
73  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
74  โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
4 10.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
75  โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
4 12.50
26 81.25
6 18.75%
76  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 66
5 7.58
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
77  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
78  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
3 4.11
2 2.74
60 82.19
13 17.81%
79  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 102
3 2.94
0 0.00
14 13.73
1 0.98
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
80  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 663
31 4.68
0 0.00
86 12.97
0 0.00
0 0.00
546 82.35
117 17.65%
81  โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 70
5 7.14
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
82  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 60
1 1.67
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 86
3 3.49
0 0.00
6 6.98
3 3.49
2 2.33
72 83.72
14 16.28%
84  โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 123
4 3.25
4 3.25
8 6.50
3 2.44
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
85  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
86  โรงเรียนบ้านนาคูหา 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
87  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 134
6 4.48
3 2.24
3 2.24
4 2.99
3 2.24
115 85.82
19 14.18%
88  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 138
3 2.17
1 0.72
14 10.14
1 0.72
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
89  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 37
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
90  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 246
3 1.22
1 0.41
22 8.94
1 0.41
6 2.44
213 86.59
33 13.41%
91  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
92  โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 56
0 0.00
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
93  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
2 6.25
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
94  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 432
3 0.69
1 0.23
36 8.33
13 3.01
0 0.00
379 87.73
53 12.27%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
96  โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 109
5 4.59
1 0.92
2 1.83
0 0.00
3 2.75
98 89.91
11 10.09%
97  โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
98  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 56
3 5.36
1 1.79
1 1.79
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
99  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 37
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
100  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 38
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
101  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
102  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
103  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 106
3 2.83
2 1.89
2 1.89
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
104  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
105  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
106  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
107  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 136
0 0.00
5 3.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
108  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านแม่กระทิง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,259 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  534 5.21
เตี้ย  301 2.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,106 10.78
ผอมและเตี้ย  312 3.04
อ้วนและเตี้ย  497 4.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,509 73.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,750 คน


26.81%


Powered By www.thaieducation.net