ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 42 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.26
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 43
8 18.60
6 13.95
4 9.30
5 11.63
2 4.65
18 41.86
25 58.14%
2  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 105
9 8.57
1 0.95
16 15.24
10 9.52
17 16.19
52 49.52
53 50.48%
3  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 181
35 19.34
21 11.60
9 4.97
17 9.39
0 0.00
99 54.70
82 45.30%
4  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48
13 27.08
3 6.25
3 6.25
1 2.08
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
5  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 151
19 12.58
9 5.96
28 18.54
4 2.65
1 0.66
90 59.60
61 40.40%
6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 62
0 0.00
7 11.29
12 19.35
1 1.61
5 8.06
37 59.68
25 40.32%
7  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 18
3 16.67
3 16.67
0 0.00
1 5.56
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
8  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 46
6 13.04
6 13.04
1 2.17
3 6.52
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
9  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 105
17 16.19
3 2.86
16 15.24
0 0.00
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
10  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 57
9 15.79
1 1.75
6 10.53
0 0.00
1 1.75
40 70.18
17 29.82%
11  โรงเรียนบ้านนาไพร 103
3 2.91
6 5.83
16 15.53
4 3.88
1 0.97
73 70.87
30 29.13%
12  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 187
11 5.88
14 7.49
26 13.90
2 1.07
1 0.53
133 71.12
54 28.88%
13  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 339
52 15.34
4 1.18
36 10.62
1 0.29
0 0.00
246 72.57
93 27.43%
14  โรงเรียนวัดนาขุม 66
13 19.70
3 4.55
0 0.00
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
15  โรงเรียนบ้านม่วง 108
13 12.04
0 0.00
10 9.26
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
16  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 61
2 3.28
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
17  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 34
1 2.94
1 2.94
4 11.76
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
18  โรงเรียนวัดวังกอง 44
3 6.82
1 2.27
3 6.82
1 2.27
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
19  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
20  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 81
5 6.17
2 2.47
9 11.11
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
21  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 108
7 6.48
3 2.78
11 10.19
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
22  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 67
9 13.43
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
23  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 92
2 2.17
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
24  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 73
5 6.85
3 4.11
4 5.48
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
25  โรงเรียนบ้านปากปาด 151
5 3.31
8 5.30
13 8.61
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
26  โรงเรียนวัดปากไพร 56
3 5.36
6 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
27  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
28  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 79
5 6.33
4 5.06
3 3.80
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105
7 6.67
3 2.86
3 2.86
1 0.95
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
30  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63
1 1.59
2 3.17
5 7.94
0 0.00
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
31  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 608
17 2.80
15 2.47
34 5.59
5 0.82
8 1.32
529 87.01
79 12.99%
32  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
33  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
34  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
35  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80
0 0.00
1 1.25
7 8.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
36  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
37  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
38  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
1 2.33
40 93.02
3 6.98%
39  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
40  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
41  โรงเรียนบ้านนาแซง 174
0 0.00
0 0.00
11 6.32
0 0.00
0 0.00
163 93.68
11 6.32%
42  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  3,894 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  294 7.55
เตี้ย  145 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  332 8.53
ผอมและเตี้ย  63 1.62
อ้วนและเตี้ย  40 1.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,020 77.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 874 คน


22.44%


Powered By www.thaieducation.net