ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 45
10 22.22
9 20.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
19 42.22
26 57.78%
2  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 109
46 42.20
0 0.00
12 11.01
0 0.00
0 0.00
51 46.79
58 53.21%
3  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 135
8 5.93
9 6.67
15 11.11
17 12.59
19 14.07
67 49.63
68 50.37%
4  โรงเรียนบ้านดินแดง 41
7 17.07
6 14.63
2 4.88
4 9.76
1 2.44
21 51.22
20 48.78%
5  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 76
3 3.95
6 7.89
9 11.84
9 11.84
10 13.16
39 51.32
37 48.68%
6  โรงเรียนนานกกก 101
15 14.85
20 19.80
13 12.87
0 0.00
0 0.00
53 52.48
48 47.52%
7  โรงเรียนวัดน้ำใส 91
14 15.38
10 10.99
9 9.89
2 2.20
8 8.79
48 52.75
43 47.25%
8  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 136
22 16.18
11 8.09
27 19.85
3 2.21
1 0.74
72 52.94
64 47.06%
9  โรงเรียนบ้านแสนขัน 205
12 5.85
16 7.80
25 12.20
22 10.73
21 10.24
109 53.17
96 46.83%
10  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 82
8 9.76
8 9.76
10 12.20
3 3.66
8 9.76
45 54.88
37 45.12%
11  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 132
12 9.09
8 6.06
33 25.00
5 3.79
0 0.00
74 56.06
58 43.94%
12  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 146
14 9.59
8 5.48
17 11.64
9 6.16
16 10.96
82 56.16
64 43.84%
13  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 83
10 12.05
7 8.43
16 19.28
2 2.41
0 0.00
48 57.83
35 42.17%
14  โรงเรียนบ้านในเมือง 1039
60 5.77
15 1.44
183 17.61
70 6.74
105 10.11
606 58.33
433 41.67%
15  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 24
5 20.83
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
16  โรงเรียนวัดสว่าง 12
0 0.00
2 16.67
2 16.67
0 0.00
1 8.33
7 58.33
5 41.67%
17  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 106
12 11.32
17 16.04
15 14.15
0 0.00
0 0.00
62 58.49
44 41.51%
18  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 93
14 15.05
4 4.30
8 8.60
12 12.90
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
19  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 189
12 6.35
6 3.17
19 10.05
17 8.99
20 10.58
115 60.85
74 39.15%
20  โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 31
3 9.68
2 6.45
2 6.45
1 3.23
4 12.90
19 61.29
12 38.71%
21  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 106
13 12.26
14 13.21
14 13.21
0 0.00
0 0.00
65 61.32
41 38.68%
22  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 26
3 11.54
2 7.69
5 19.23
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
23  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 26
2 7.69
1 3.85
6 23.08
1 3.85
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
24  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 127
17 13.39
13 10.24
14 11.02
3 2.36
0 0.00
80 62.99
47 37.01%
25  โรงเรียนบ้านวังดิน 109
12 11.01
1 0.92
10 9.17
13 11.93
4 3.67
69 63.30
40 36.70%
26  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 86
12 13.95
0 0.00
11 12.79
7 8.14
1 1.16
55 63.95
31 36.05%
27  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 37
5 13.51
3 8.11
3 8.11
2 5.41
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
28  โรงเรียนบ้านวังสะโม 20
1 5.00
0 0.00
5 25.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 152
23 15.13
1 0.66
28 18.42
1 0.66
0 0.00
99 65.13
53 34.87%
30  โรงเรียนบ้านหัวหาด 26
2 7.69
0 0.00
7 26.92
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
31  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 67
0 0.00
1 1.49
8 11.94
13 19.40
1 1.49
44 65.67
23 34.33%
32  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 185
13 7.03
4 2.16
37 20.00
4 2.16
5 2.70
122 65.95
63 34.05%
33  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 360
28 7.78
4 1.11
27 7.50
32 8.89
31 8.61
238 66.11
122 33.89%
34  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 154
29 18.83
6 3.90
10 6.49
5 3.25
1 0.65
103 66.88
51 33.12%
35  โรงเรียนบ้านดอนโพ 108
6 5.56
2 1.85
21 19.44
4 3.70
2 1.85
73 67.59
35 32.41%
36  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 34
2 5.88
2 5.88
5 14.71
2 5.88
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
37  โรงเรียนวัดใหม่ 44
3 6.82
1 2.27
10 22.73
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
38  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 32
3 9.38
0 0.00
6 18.75
0 0.00
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 152
14 9.21
5 3.29
26 17.11
0 0.00
2 1.32
105 69.08
47 30.92%
40  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 83
8 9.64
5 6.02
12 14.46
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
41  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 237
11 4.64
15 6.33
42 17.72
2 0.84
1 0.42
166 70.04
71 29.96%
42  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 124
22 17.74
4 3.23
3 2.42
6 4.84
2 1.61
87 70.16
37 29.84%
43  โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 133
8 6.02
12 9.02
17 12.78
1 0.75
1 0.75
94 70.68
39 29.32%
44  โรงเรียนบ้านแพะ 94
19 20.21
3 3.19
3 3.19
2 2.13
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
45  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 53
5 9.43
1 1.89
5 9.43
1 1.89
3 5.66
38 71.70
15 28.30%
46  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 25
3 12.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
47  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 75
14 18.67
3 4.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
48  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 47
5 10.64
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
49  โรงเรียนบ้านเหล่า 115
11 9.57
8 6.96
6 5.22
4 3.48
2 1.74
84 73.04
31 26.96%
50  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 79
3 3.80
7 8.86
8 10.13
3 3.80
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
51  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 72
10 13.89
3 4.17
5 6.94
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
52  โรงเรียนบ้านปากคลอง 93
8 8.60
5 5.38
10 10.75
0 0.00
1 1.08
69 74.19
24 25.81%
53  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
5 7.14
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
54  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 47
2 4.26
3 6.38
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
55  โรงเรียนบ้านร้องลึก 175
9 5.14
9 5.14
26 14.86
0 0.00
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
56  โรงเรียนนาน้อยวิทยา 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
57  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 87
2 2.30
5 5.75
14 16.09
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
58  โรงเรียนบ้านดารา 100
0 0.00
4 4.00
20 20.00
0 0.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 88
4 4.55
4 4.55
11 12.50
0 0.00
2 2.27
67 76.14
21 23.86%
60  โรงเรียนบ้านกองโค 131
17 12.98
5 3.82
9 6.87
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
61  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 229
6 2.62
7 3.06
10 4.37
13 5.68
17 7.42
176 76.86
53 23.14%
62  โรงเรียนบ้านวังแดง 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
1 3.85
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
63  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 91
3 3.30
2 2.20
14 15.38
2 2.20
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
64  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 165
3 1.82
2 1.21
15 9.09
5 3.03
13 7.88
127 76.97
38 23.03%
65  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 119
9 7.56
12 10.08
5 4.20
1 0.84
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
66  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 62
4 6.45
0 0.00
7 11.29
2 3.23
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
67  โรงเรียนวัดดอกไม้ 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
2 4.08
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
68  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 94
5 5.32
4 4.26
3 3.19
1 1.06
8 8.51
73 77.66
21 22.34%
69  โรงเรียนบ้านฟากบึง 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
0 0.00
4 6.78
46 77.97
13 22.03%
70  โรงเรียนวัดดอนสัก 51
5 9.80
0 0.00
3 5.88
3 5.88
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
71  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 237
18 7.59
9 3.80
21 8.86
1 0.42
2 0.84
186 78.48
51 21.52%
72  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 43
2 4.65
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
73  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 48
6 12.50
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
74  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
75  โรงเรียนบ้านท่าสัก 200
16 8.00
7 3.50
18 9.00
0 0.00
0 0.00
159 79.50
41 20.50%
76  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 349
27 7.74
9 2.58
25 7.16
5 1.43
5 1.43
278 79.66
71 20.34%
77  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 55
3 5.45
4 7.27
4 7.27
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
78  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2700
124 4.59
79 2.93
185 6.85
37 1.37
111 4.11
2164 80.15
536 19.85%
79  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 192
12 6.25
9 4.69
17 8.85
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
80  โรงเรียนชายเขาวิทยา 82
6 7.32
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
81  โรงเรียนวัดพระฝาง 119
2 1.68
3 2.52
18 15.13
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
82  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 63
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 14.29
51 80.95
12 19.05%
83  โรงเรียนวัดวังยาง 137
5 3.65
3 2.19
17 12.41
1 0.73
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
84  โรงเรียนบ้านท่าอวน 58
2 3.45
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
85  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 90
5 5.56
1 1.11
11 12.22
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
86  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 49
3 6.12
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
87  โรงเรียนวัดแม่เฉย 93
9 9.68
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
88  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 172
6 3.49
7 4.07
8 4.65
4 2.33
6 3.49
141 81.98
31 18.02%
89  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 78
7 8.97
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
90  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 68
0 0.00
1 1.47
11 16.18
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
91  โรงเรียนวัดดอย 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
0 0.00
1 2.94
28 82.35
6 17.65%
92  โรงเรียนบ้านชําทอง 46
0 0.00
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
93  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
95  โรงเรียนวัดช่องลม 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
1 1.92
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
96  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 35
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
97  โรงเรียนบ้านชําตก 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
98  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 183
15 8.20
5 2.73
6 3.28
3 1.64
2 1.09
152 83.06
31 16.94%
99  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
100  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 74
5 6.76
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
101  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 64
2 3.13
3 4.69
5 7.81
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
102  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 58
4 6.90
0 0.00
3 5.17
0 0.00
2 3.45
49 84.48
9 15.52%
103  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
104  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 53
3 5.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 9.43
45 84.91
8 15.09%
105  โรงเรียนวัดโรงม้า 89
4 4.49
2 2.25
7 7.87
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 165
0 0.00
9 5.45
14 8.48
0 0.00
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
107  โรงเรียนบ้านนายาง 210
18 8.57
0 0.00
11 5.24
0 0.00
0 0.00
181 86.19
29 13.81%
108  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
109  โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
110  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
111  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 122
4 3.28
2 1.64
8 6.56
2 1.64
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
112  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 54
1 1.85
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
113  โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 12.82
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
114  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 135
3 2.22
1 0.74
7 5.19
1 0.74
5 3.70
118 87.41
17 12.59%
115  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 80
2 2.50
2 2.50
3 3.75
3 3.75
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
116  โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
117  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
118  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
119  โรงเรียนบ้านขอม 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
120  โรงเรียนบ้านนาอิซาง 113
4 3.54
5 4.42
3 2.65
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
121  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 95
2 2.11
2 2.11
2 2.11
2 2.11
2 2.11
85 89.47
10 10.53%
122  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
123  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 132
2 1.52
3 2.27
6 4.55
0 0.00
2 1.52
119 90.15
13 9.85%
124  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
125  โรงเรียนบ้านชําสอง 99
3 3.03
2 2.02
4 4.04
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
126  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
40 90.91
4 9.09%
127  โรงเรียนวัดคลองนาพง 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
128  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
129  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
130  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
2 2.82
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
131  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 146
2 1.37
2 1.37
6 4.11
0 0.00
0 0.00
136 93.15
10 6.85%
132  โรงเรียนวัดห้องสูง 46
2 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
133  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
134  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
135  โรงเรียนวัดวังผักรุง 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
136  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
137  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
138  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 168
5 2.98
0 0.00
2 1.19
1 0.60
0 0.00
160 95.24
8 4.76%
139  โรงเรียนวัดนาทะเล 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
140  โรงเรียนบ้านผักขวง 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
141  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านวังสําโม 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดผาจักร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนสามัคยาราม 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนไร่อ้อย 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,241 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,046 6.44
เตี้ย  541 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,545 9.51
ผอมและเตี้ย  399 2.46
อ้วนและเตี้ย  473 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,237 75.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,004 คน


24.65%


Powered By www.thaieducation.net