ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 86
64 74.42
3 3.49
12 13.95
7 8.14
0 0.00
0 0.00
86 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาดู่ 20
1 5.00
1 5.00
2 10.00
14 70.00
2 10.00
0 0.00
20 100.00%
3  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 197
26 13.20
19 9.64
40 20.30
45 22.84
41 20.81
26 13.20
171 86.80%
4  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 137
27 19.71
18 13.14
31 22.63
21 15.33
17 12.41
23 16.79
114 83.21%
5  โรงเรียนบ้านท่าเวียง 116
27 23.28
20 17.24
10 8.62
9 7.76
2 1.72
48 41.38
68 58.62%
6  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 114
20 17.54
12 10.53
15 13.16
10 8.77
5 4.39
52 45.61
62 54.39%
7  โรงเรียนบ้านนาบง 49
12 24.49
3 6.12
4 8.16
3 6.12
4 8.16
23 46.94
26 53.06%
8  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 381
33 8.66
28 7.35
61 16.01
36 9.45
36 9.45
187 49.08
194 50.92%
9  โรงเรียนบ้านเวียง 194
4 2.06
4 2.06
34 17.53
8 4.12
38 19.59
106 54.64
88 45.36%
10  โรงเรียนวัดนาแก้ว 59
14 23.73
8 13.56
0 0.00
3 5.08
1 1.69
33 55.93
26 44.07%
11  โรงเรียนบ้านดอนธรรม 68
8 11.76
0 0.00
11 16.18
6 8.82
4 5.88
39 57.35
29 42.65%
12  โรงเรียนป่าตันวิทยา 64
7 10.94
1 1.56
7 10.94
6 9.38
6 9.38
37 57.81
27 42.19%
13  โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 85
11 12.94
4 4.71
20 23.53
0 0.00
0 0.00
50 58.82
35 41.18%
14  โรงเรียนแม่มอกวิทยา 76
7 9.21
8 10.53
16 21.05
0 0.00
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
15  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 70
8 11.43
7 10.00
11 15.71
2 2.86
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
16  โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 121
12 9.92
7 5.79
14 11.57
7 5.79
8 6.61
73 60.33
48 39.67%
17  โรงเรียนวังพร้าววิทยา 106
3 2.83
4 3.77
17 16.04
7 6.60
11 10.38
64 60.38
42 39.62%
18  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 65
3 4.62
4 6.15
12 18.46
4 6.15
2 3.08
40 61.54
25 38.46%
19  โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 68
11 16.18
8 11.76
3 4.41
4 5.88
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
20  โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 42
10 23.81
4 9.52
0 0.00
2 4.76
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
21  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 66
6 9.09
11 16.67
8 12.12
0 0.00
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
22  โรงเรียนแสลมวิทยา 142
12 8.45
4 2.82
13 9.15
16 11.27
8 5.63
89 62.68
53 37.32%
23  โรงเรียนบ้านดอนไชย 133
6 4.51
4 3.01
31 23.31
8 6.02
0 0.00
84 63.16
49 36.84%
24  โรงเรียนศาลาวิทยา 109
20 18.35
2 1.83
17 15.60
0 0.00
1 0.92
69 63.30
40 36.70%
25  โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 520
29 5.58
18 3.46
40 7.69
47 9.04
56 10.77
330 63.46
190 36.54%
26  โรงเรียนบ้านหลวง 36
7 19.44
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
27  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 84
7 8.33
6 7.14
10 11.90
6 7.14
1 1.19
54 64.29
30 35.71%
28  โรงเรียนต้นธงวิทยา 116
5 4.31
6 5.17
5 4.31
11 9.48
13 11.21
76 65.52
40 34.48%
29  โรงเรียนแม่วะวิทยา 56
2 3.57
1 1.79
11 19.64
5 8.93
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
30  โรงเรียนบ้านหนองเตา 52
7 13.46
0 0.00
5 9.62
4 7.69
1 1.92
35 67.31
17 32.69%
31  โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 83
9 10.84
3 3.61
12 14.46
3 3.61
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
32  โรงเรียนบ้านจอมปิง 65
2 3.08
3 4.62
13 20.00
0 0.00
3 4.62
44 67.69
21 32.31%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 84
13 15.48
4 4.76
9 10.71
0 0.00
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
34  โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 59
9 15.25
0 0.00
8 13.56
1 1.69
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
35  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 145
17 11.72
7 4.83
3 2.07
10 6.90
7 4.83
101 69.66
44 30.34%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 152
24 15.79
12 7.89
7 4.61
3 1.97
0 0.00
106 69.74
46 30.26%
37  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 43
7 16.28
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
38  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 63
6 9.52
3 4.76
8 12.70
2 3.17
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
39  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 34
3 8.82
1 2.94
6 17.65
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
40  โรงเรียนวัดสาแล 58
4 6.90
2 3.45
11 18.97
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
41  โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 45
2 4.44
2 4.44
1 2.22
2 4.44
6 13.33
32 71.11
13 28.89%
42  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 146
0 0.00
4 2.74
8 5.48
19 13.01
11 7.53
104 71.23
42 28.77%
43  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 129
25 19.38
4 3.10
7 5.43
1 0.78
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
44  โรงเรียนบ้านนากวาง 70
7 10.00
2 2.86
11 15.71
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
45  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 102
8 7.84
4 3.92
15 14.71
2 1.96
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
46  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 74
7 9.46
4 5.41
9 12.16
0 0.00
1 1.35
53 71.62
21 28.38%
47  โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 226
13 5.75
11 4.87
20 8.85
20 8.85
0 0.00
162 71.68
64 28.32%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 61
10 16.39
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
49  โรงเรียนบ้านเหล่า 61
7 11.48
5 8.20
5 8.20
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
50  โรงเรียนบ้านแม่ทะ 76
11 14.47
4 5.26
6 7.89
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
51  โรงเรียนเถิน-ท่าผา 87
2 2.30
1 1.15
21 24.14
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
52  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 69
6 8.70
8 11.59
0 0.00
0 0.00
5 7.25
50 72.46
19 27.54%
53  โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 119
11 9.24
4 3.36
14 11.76
3 2.52
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
54  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 118
5 4.24
13 11.02
11 9.32
2 1.69
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
55  โรงเรียนบ้านนาคต 80
15 18.75
2 2.50
4 5.00
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
56  โรงเรียนบ้านน้ำหลง 62
7 11.29
7 11.29
2 3.23
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
57  โรงเรียนบ้านท่า 71
4 5.63
3 4.23
10 14.08
1 1.41
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
58  โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 75
6 8.00
7 9.33
3 4.00
2 2.67
1 1.33
56 74.67
19 25.33%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 120
8 6.67
3 2.50
18 15.00
1 0.83
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
60  โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
0 0.00
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
61  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 129
12 9.30
4 3.10
16 12.40
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
62  โรงเรียนบ้านหลุก 73
6 8.22
1 1.37
10 13.70
1 1.37
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
63  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 119
10 8.40
2 1.68
17 14.29
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
64  โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 111
11 9.91
3 2.70
13 11.71
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
65  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 59
4 6.78
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 78
6 7.69
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
67  โรงเรียนบ้านผาแมว 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
1 2.08
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
68  โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 84
2 2.38
0 0.00
16 19.05
1 1.19
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
69  โรงเรียนผาปังวิทยา 66
8 12.12
2 3.03
3 4.55
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
70  โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 62
4 6.45
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
71  โรงเรียนบ้านนาต๋ม 43
4 9.30
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
72  โรงเรียนบ้านท่าผา 153
5 3.27
5 3.27
20 13.07
2 1.31
0 0.00
121 79.08
32 20.92%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 63
6 9.52
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
74  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 65
3 4.62
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
75  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 123
11 8.94
5 4.07
8 6.50
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
76  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 575
13 2.26
8 1.39
42 7.30
0 0.00
48 8.35
464 80.70
111 19.30%
77  โรงเรียนบ้านเด่น 94
4 4.26
0 0.00
12 12.77
1 1.06
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
78  โรงเรียนสันโป่งวิทยา 68
6 8.82
0 0.00
5 7.35
1 1.47
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
79  โรงเรียนนายางวิทยา 64
1 1.56
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
80  โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 229
12 5.24
0 0.00
27 11.79
0 0.00
0 0.00
190 82.97
39 17.03%
81  โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 188
3 1.60
2 1.06
26 13.83
1 0.53
0 0.00
156 82.98
32 17.02%
82  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
83  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 144
5 3.47
4 2.78
14 9.72
1 0.69
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
84  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 61
5 8.20
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
85  โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 75
7 9.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 63
4 6.35
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
87  โรงเรียนบ้านนาดง 38
0 0.00
2 5.26
2 5.26
2 5.26
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
88  โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 90
4 4.44
4 4.44
4 4.44
2 2.22
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
89  โรงเรียนบ้านบอม 127
2 1.57
3 2.36
14 11.02
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
90  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 468
8 1.71
7 1.50
50 10.68
0 0.00
5 1.07
398 85.04
70 14.96%
91  โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
92  โรงเรียนบ้านสามขา 83
4 4.82
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
93  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
94  โรงเรียนบ้านสมัย 94
6 6.38
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
95  โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 71
2 2.82
3 4.23
2 2.82
2 2.82
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
96  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 114
3 2.63
1 0.88
10 8.77
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
97  โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 91
2 2.20
3 3.30
6 6.59
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
98  โรงเรียนบ้านปางอ้า 125
2 1.60
2 1.60
7 5.60
2 1.60
1 0.80
111 88.80
14 11.20%
99  โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
100  โรงเรียนวังหินวิทยา 90
3 3.33
2 2.22
0 0.00
4 4.44
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
101  โรงเรียนบ้านแก่น 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
102  โรงเรียนบ้านแม่ทาน 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
103  โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
104  โรงเรียนบ้านแม่เติน 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
1 1.69
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
105  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.03
31 93.94
2 6.06%
106  โรงเรียนบ้านป่าตาล 122
2 1.64
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%

 

จำนวนนักเรียน  10,831 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  865 7.99
เตี้ย  406 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,173 10.83
ผอมและเตี้ย  389 3.59
อ้วนและเตี้ย  350 3.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,648 70.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,183 คน


29.39%


Powered By www.thaieducation.net