ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านแลง 26
4 15.38
3 11.54
7 26.92
7 26.92
5 19.23
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนธงชัยวิทยา 96
5 5.21
10 10.42
14 14.58
15 15.63
14 14.58
38 39.58
58 60.42%
3  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 160
8 5.00
21 13.13
58 36.25
1 0.63
7 4.38
65 40.63
95 59.38%
4  โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 46
10 21.74
6 13.04
9 19.57
1 2.17
0 0.00
20 43.48
26 56.52%
5  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 142
16 11.27
1 0.70
33 23.24
17 11.97
11 7.75
64 45.07
78 54.93%
6  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 75
12 16.00
6 8.00
13 17.33
6 8.00
1 1.33
37 49.33
38 50.67%
7  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 8
2 25.00
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
8  โรงเรียนบ้านสบพลึง 110
9 8.18
18 16.36
3 2.73
19 17.27
5 4.55
56 50.91
54 49.09%
9  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 108
21 19.44
14 12.96
15 13.89
3 2.78
0 0.00
55 50.93
53 49.07%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 98
0 0.00
5 5.10
20 20.41
5 5.10
16 16.33
52 53.06
46 46.94%
11  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2256
182 8.07
61 2.70
325 14.41
243 10.77
224 9.93
1221 54.12
1035 45.88%
12  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 87
6 6.90
7 8.05
10 11.49
9 10.34
4 4.60
51 58.62
36 41.38%
13  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 76
8 10.53
4 5.26
3 3.95
11 14.47
5 6.58
45 59.21
31 40.79%
14  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 41
4 9.76
1 2.44
11 26.83
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
15  โรงเรียนบ้านหวด 59
10 16.95
3 5.08
8 13.56
2 3.39
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
16  โรงเรียนวัดสบจาง 59
11 18.64
4 6.78
6 10.17
1 1.69
1 1.69
36 61.02
23 38.98%
17  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 86
12 13.95
6 6.98
9 10.47
6 6.98
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
18  โรงเรียนบ้านปงวัง 27
2 7.41
3 11.11
4 14.81
1 3.70
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 55
6 10.91
4 7.27
9 16.36
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 190
12 6.32
16 8.42
36 18.95
4 2.11
0 0.00
122 64.21
68 35.79%
21  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 96
2 2.08
3 3.13
12 12.50
5 5.21
11 11.46
63 65.63
33 34.38%
22  โรงเรียนวัดท่าสี 73
5 6.85
0 0.00
12 16.44
7 9.59
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
23  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 198
20 10.10
16 8.08
13 6.57
11 5.56
5 2.53
133 67.17
65 32.83%
24  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 61
7 11.48
1 1.64
10 16.39
2 3.28
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
25  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 817
66 8.08
7 0.86
116 14.20
21 2.57
57 6.98
550 67.32
267 32.68%
26  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 25
1 4.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
27  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 69
5 7.25
0 0.00
17 24.64
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
28  โรงเรียนบ้านสันทราย 66
8 12.12
3 4.55
8 12.12
0 0.00
2 3.03
45 68.18
21 31.82%
29  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 35
0 0.00
2 5.71
8 22.86
1 2.86
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
30  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
4 8.89
2 4.44
31 68.89
14 31.11%
31  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 63
0 0.00
1 1.59
18 28.57
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
32  โรงเรียนบ้านจำค่า 57
4 7.02
2 3.51
11 19.30
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
33  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 74
6 8.11
1 1.35
5 6.76
7 9.46
3 4.05
52 70.27
22 29.73%
34  โรงเรียนวัดเสด็จ 172
23 13.37
1 0.58
11 6.40
13 7.56
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
35  โรงเรียนบ้านนาแช่ 56
6 10.71
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
36  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 49
3 6.12
6 12.24
4 8.16
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
37  โรงเรียนบ้านสำเภา 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
38  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1118
97 8.68
42 3.76
125 11.18
20 1.79
7 0.63
827 73.97
291 26.03%
39  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 168
12 7.14
14 8.33
14 8.33
1 0.60
0 0.00
127 75.60
41 24.40%
40  โรงเรียนบ้านอ้อน 161
6 3.73
12 7.45
20 12.42
1 0.62
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
41  โรงเรียนบ้านท่าโทก 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
2 8.00
19 76.00
6 24.00%
42  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3212
161 5.01
111 3.46
485 15.10
6 0.19
4 0.12
2445 76.12
767 23.88%
43  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 51
0 0.00
0 0.00
11 21.57
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 398
40 10.05
2 0.50
38 9.55
12 3.02
1 0.25
305 76.63
93 23.37%
45  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 587
23 3.92
26 4.43
80 13.63
5 0.85
0 0.00
453 77.17
134 22.83%
46  โรงเรียนบ้านเหล่า 152
8 5.26
2 1.32
24 15.79
0 0.00
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
47  โรงเรียนบ้านทุ่ง 93
4 4.30
2 2.15
8 8.60
2 2.15
4 4.30
73 78.49
20 21.51%
48  โรงเรียนบ้านปันง้าว 62
4 6.45
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
49  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 91
1 1.10
2 2.20
15 16.48
1 1.10
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
50  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 115
7 6.09
4 3.48
13 11.30
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
51  โรงเรียนบ้านสบค่อม 53
5 9.43
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
52  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 106
5 4.72
4 3.77
10 9.43
3 2.83
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
53  โรงเรียนวัดบ้านแขม 210
7 3.33
5 2.38
31 14.76
0 0.00
0 0.00
167 79.52
43 20.48%
54  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 79
1 1.27
4 5.06
10 12.66
1 1.27
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
55  โรงเรียนวัดบ้านสัก 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
3 6.67
2 4.44
36 80.00
9 20.00%
56  โรงเรียนวัดหัวฝาย 65
5 7.69
3 4.62
3 4.62
2 3.08
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
57  โรงเรียนบ้านแม่จาง 46
0 0.00
0 0.00
7 15.22
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
58  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 72
5 6.94
0 0.00
7 9.72
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
59  โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 26
0 0.00
2 7.69
1 3.85
2 7.69
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 48
1 2.08
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
61  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 122
3 2.46
3 2.46
14 11.48
2 1.64
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
62  โรงเรียนผาแดงวิทยา 78
6 7.69
3 3.85
4 5.13
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
63  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
64  โรงเรียนบ้านนาสัก 97
7 7.22
2 2.06
7 7.22
1 1.03
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
65  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
4 8.70
2 4.35
38 82.61
8 17.39%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งหก 58
1 1.72
3 5.17
5 8.62
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
67  โรงเรียนบ้านแม่อาง 76
3 3.95
3 3.95
7 9.21
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
68  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 36
0 0.00
3 8.33
1 2.78
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
69  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 60
1 1.67
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
70  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 156
3 1.92
8 5.13
13 8.33
1 0.64
1 0.64
130 83.33
26 16.67%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 98
2 2.04
3 3.06
6 6.12
4 4.08
1 1.02
82 83.67
16 16.33%
72  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
73  โรงเรียนบ้านใหม่ 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
74  โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 125
4 3.20
2 1.60
13 10.40
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
75  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 146
3 2.05
4 2.74
9 6.16
4 2.74
2 1.37
124 84.93
22 15.07%
76  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 93
2 2.15
3 3.23
6 6.45
2 2.15
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
77  โรงเรียนวัดค่ากลาง 74
5 6.76
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
78  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 90
4 4.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
79  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 55
1 1.82
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
80  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
1 6.25
14 87.50
2 12.50%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 85
9 10.59
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
82  โรงเรียนบ้านวังตม 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
83  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 100
3 3.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
84  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 101
1 0.99
1 0.99
9 8.91
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
85  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 117
8 6.84
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 53
0 0.00
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
87  โรงเรียนบ้านทรายมูล 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
88  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 68
1 1.47
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
89  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
90  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
91  โรงเรียนบ้านจำปุย 89
3 3.37
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
92  โรงเรียนบ้านสัน 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
93  โรงเรียนบ้านทาน 121
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
1 0.83
117 96.69
4 3.31%
94  โรงเรียนบ้านบุญนาค 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%

 

จำนวนนักเรียน  15,362 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  981 6.39
เตี้ย  520 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,963 12.78
ผอมและเตี้ย  512 3.33
อ้วนและเตี้ย  401 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,985 71.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,377 คน


28.49%


Powered By www.thaieducation.net