ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 59 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.77
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านแลง 26
4 15.38
3 11.54
7 26.92
7 26.92
5 19.23
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนธงชัยวิทยา 96
5 5.21
10 10.42
14 14.58
15 15.63
14 14.58
38 39.58
58 60.42%
3  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 160
8 5.00
21 13.13
58 36.25
1 0.63
7 4.38
65 40.63
95 59.38%
4  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 142
16 11.27
1 0.70
33 23.24
17 11.97
11 7.75
64 45.07
78 54.93%
5  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 75
12 16.00
6 8.00
13 17.33
6 8.00
1 1.33
37 49.33
38 50.67%
6  โรงเรียนบ้านสบพลึง 110
9 8.18
18 16.36
3 2.73
19 17.27
5 4.55
56 50.91
54 49.09%
7  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2256
182 8.07
61 2.70
325 14.41
243 10.77
224 9.93
1221 54.12
1035 45.88%
8  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 76
8 10.53
4 5.26
3 3.95
11 14.47
5 6.58
45 59.21
31 40.79%
9  โรงเรียนวัดสบจาง 59
11 18.64
4 6.78
6 10.17
1 1.69
1 1.69
36 61.02
23 38.98%
10  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 86
12 13.95
6 6.98
9 10.47
6 6.98
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 55
6 10.91
4 7.27
9 16.36
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
12  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 96
2 2.08
3 3.13
12 12.50
5 5.21
11 11.46
63 65.63
33 34.38%
13  โรงเรียนวัดท่าสี 73
5 6.85
0 0.00
12 16.44
7 9.59
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
14  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 61
7 11.48
1 1.64
10 16.39
2 3.28
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
15  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 817
66 8.08
7 0.86
116 14.20
21 2.57
57 6.98
550 67.32
267 32.68%
16  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 69
5 7.25
0 0.00
17 24.64
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
17  โรงเรียนบ้านสันทราย 66
8 12.12
3 4.55
8 12.12
0 0.00
2 3.03
45 68.18
21 31.82%
18  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 35
0 0.00
2 5.71
8 22.86
1 2.86
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
19  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 63
0 0.00
1 1.59
18 28.57
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
20  โรงเรียนบ้านจำค่า 57
4 7.02
2 3.51
11 19.30
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
21  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 74
6 8.11
1 1.35
5 6.76
7 9.46
3 4.05
52 70.27
22 29.73%
22  โรงเรียนวัดเสด็จ 172
23 13.37
1 0.58
11 6.40
13 7.56
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
23  โรงเรียนบ้านนาแช่ 56
6 10.71
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
24  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 49
3 6.12
6 12.24
4 8.16
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
25  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 168
12 7.14
14 8.33
14 8.33
1 0.60
0 0.00
127 75.60
41 24.40%
26  โรงเรียนบ้านท่าโทก 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
2 8.00
19 76.00
6 24.00%
27  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3212
161 5.01
111 3.46
485 15.10
6 0.19
4 0.12
2445 76.12
767 23.88%
28  โรงเรียนบ้านทุ่ง 93
4 4.30
2 2.15
8 8.60
2 2.15
4 4.30
73 78.49
20 21.51%
29  โรงเรียนบ้านปันง้าว 62
4 6.45
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
30  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 91
1 1.10
2 2.20
15 16.48
1 1.10
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
31  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 115
7 6.09
4 3.48
13 11.30
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
32  โรงเรียนบ้านสบค่อม 53
5 9.43
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
33  โรงเรียนวัดบ้านแขม 210
7 3.33
5 2.38
31 14.76
0 0.00
0 0.00
167 79.52
43 20.48%
34  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 79
1 1.27
4 5.06
10 12.66
1 1.27
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
35  โรงเรียนวัดบ้านสัก 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
3 6.67
2 4.44
36 80.00
9 20.00%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 48
1 2.08
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
37  โรงเรียนบ้านนาสัก 97
7 7.22
2 2.06
7 7.22
1 1.03
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
38  โรงเรียนบ้านแม่อาง 76
3 3.95
3 3.95
7 9.21
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
39  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 36
0 0.00
3 8.33
1 2.78
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
40  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 60
1 1.67
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
41  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 156
3 1.92
8 5.13
13 8.33
1 0.64
1 0.64
130 83.33
26 16.67%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 98
2 2.04
3 3.06
6 6.12
4 4.08
1 1.02
82 83.67
16 16.33%
43  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
44  โรงเรียนบ้านใหม่ 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
45  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 93
2 2.15
3 3.23
6 6.45
2 2.15
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
46  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 90
4 4.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
47  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 55
1 1.82
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
48  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
1 6.25
14 87.50
2 12.50%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 85
9 10.59
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
50  โรงเรียนบ้านวังตม 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
51  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 100
3 3.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
52  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 117
8 6.84
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 53
0 0.00
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
54  โรงเรียนบ้านทรายมูล 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
55  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 68
1 1.47
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
56  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
57  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
58  โรงเรียนบ้านจำปุย 89
3 3.37
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
59  โรงเรียนบ้านทาน 121
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
1 0.83
117 96.69
4 3.31%

 

จำนวนนักเรียน  10,772 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  672 6.24
เตี้ย  337 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,435 13.32
ผอมและเตี้ย  409 3.80
อ้วนและเตี้ย  362 3.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,557 70.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,215 คน


29.85%


Powered By www.thaieducation.net