ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 39 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.15
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 166
20 12.05
18 10.84
6 3.61
27 16.27
9 5.42
86 51.81
80 48.19%
2  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 160
17 10.63
8 5.00
46 28.75
4 2.50
0 0.00
85 53.13
75 46.88%
3  โรงเรียนวัดวังสะแกง 44
5 11.36
0 0.00
6 13.64
1 2.27
4 9.09
28 63.64
16 36.36%
4  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 30
5 16.67
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
5  โรงเรียนวัดหนองยวง 47
6 12.77
7 14.89
0 0.00
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
6  โรงเรียนบ้านนาทราย 26
2 7.69
2 7.69
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
7  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 83
7 8.43
1 1.20
12 14.46
4 4.82
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
8  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 186
15 8.06
8 4.30
26 13.98
4 2.15
0 0.00
133 71.51
53 28.49%
9  โรงเรียนบ้านดอนมูล 172
3 1.74
4 2.33
26 15.12
5 2.91
9 5.23
125 72.67
47 27.33%
10  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 127
5 3.94
1 0.79
27 21.26
1 0.79
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
11  โรงเรียนบ้านแม่เทย 186
16 8.60
15 8.06
14 7.53
2 1.08
2 1.08
137 73.66
49 26.34%
12  โรงเรียนบ้านปวง 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
13  โรงเรียนบ้านปางส้าน 64
5 7.81
5 7.81
6 9.38
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
14  โรงเรียนบ้านแม่แนต 52
2 3.85
3 5.77
3 5.77
2 3.85
3 5.77
39 75.00
13 25.00%
15  โรงเรียนบ้านป่าคา 41
6 14.63
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
16  โรงเรียนบ้านไม้สลี 76
9 11.84
3 3.95
5 6.58
0 0.00
1 1.32
58 76.32
18 23.68%
17  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 70
1 1.43
4 5.71
10 14.29
0 0.00
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
18  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 58
3 5.17
1 1.72
9 15.52
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
19  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 126
4 3.17
5 3.97
18 14.29
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
20  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 96
12 12.50
0 0.00
7 7.29
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
21  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
22  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 102
6 5.88
2 1.96
4 3.92
4 3.92
3 2.94
83 81.37
19 18.63%
23  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
24  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 535
14 2.62
10 1.87
69 12.90
0 0.00
0 0.00
442 82.62
93 17.38%
25  โรงเรียนบ้านสันวิไล 132
0 0.00
5 3.79
10 7.58
4 3.03
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
26  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 182
4 2.20
4 2.20
18 9.89
0 0.00
0 0.00
156 85.71
26 14.29%
27  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 92
3 3.26
5 5.43
4 4.35
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
28  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 92
2 2.17
3 3.26
4 4.35
2 2.17
1 1.09
80 86.96
12 13.04%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 78
1 1.28
2 2.56
6 7.69
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
30  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 63
0 0.00
3 4.76
2 3.17
0 0.00
3 4.76
55 87.30
8 12.70%
31  โรงเรียนบ้านผาลาด 132
1 0.76
4 3.03
11 8.33
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
32  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
33  โรงเรียนบ้านแม่บอน 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
34  โรงเรียนบ้านป่าพลู 101
2 1.98
0 0.00
0 0.00
3 2.97
2 1.98
94 93.07
7 6.93%
35  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
36  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 103
2 1.94
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
37  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 41
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
38  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
39  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  3,744 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  182 4.86
เตี้ย  124 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  384 10.26
ผอมและเตี้ย  70 1.87
อ้วนและเตี้ย  39 1.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,945 78.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 799 คน


21.34%


Powered By www.thaieducation.net