ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.32
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านประตูป่า 46
3 6.52
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
2  โรงเรียนวัดสันคะยอม 151
23 15.23
0 0.00
13 8.61
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
3  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 72
3 4.17
4 5.56
7 9.72
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
4  โรงเรียนวัดสันต้นธง 122
4 3.28
4 3.28
11 9.02
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
5  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 206
7 3.40
12 5.83
10 4.85
0 0.00
1 0.49
176 85.44
30 14.56%

 

จำนวนนักเรียน  597 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  40 6.70
เตี้ย  20 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  49 8.21
ผอมและเตี้ย  0 0.00
อ้วนและเตี้ย  1 0.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  487 81.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 110 คน


18.43%


Powered By www.thaieducation.net