ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1654
78 4.72
21 1.27
424 25.63
176 10.64
158 9.55
797 48.19
857 51.81%
2  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 67
7 10.45
9 13.43
10 14.93
3 4.48
1 1.49
37 55.22
30 44.78%
3  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 66
5 7.58
9 13.64
2 3.03
5 7.58
2 3.03
43 65.15
23 34.85%
4  โรงเรียนบ้านหนองเกิด 115
4 3.48
0 0.00
33 28.70
1 0.87
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
5  โรงเรียนวัดบ้านม้า 94
0 0.00
7 7.45
20 21.28
4 4.26
0 0.00
63 67.02
31 32.98%
6  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 183
8 4.37
12 6.56
22 12.02
8 4.37
10 5.46
123 67.21
60 32.79%
7  โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 38
2 5.26
5 13.16
5 13.16
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
8  โรงเรียนวัดฮ่องกอก 62
4 6.45
7 11.29
7 11.29
1 1.61
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
9  โรงเรียนวัดป่ายาง 50
2 4.00
3 6.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
10  โรงเรียนบ้านไร่ดง 47
4 8.51
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
11  โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 51
3 5.88
3 5.88
9 17.65
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
12  โรงเรียนบ้านกองงาม 58
0 0.00
5 8.62
6 10.34
5 8.62
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
13  โรงเรียนวัดบ้านเรือน 84
2 2.38
3 3.57
17 20.24
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
14  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 54
1 1.85
3 5.56
2 3.70
4 7.41
4 7.41
40 74.07
14 25.93%
15  โรงเรียนวัดกู่เส้า 85
7 8.24
0 0.00
15 17.65
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
8 8.25
0 0.00
15 15.46
2 2.06
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
17  โรงเรียนวัดทุ่งยาว 35
1 2.86
0 0.00
8 22.86
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
18  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 122
7 5.74
1 0.82
23 18.85
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
19  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 28
0 0.00
2 7.14
5 17.86
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
20  โรงเรียนวัดหนองซิว 122
5 4.10
5 4.10
20 16.39
0 0.00
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
21  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 102
2 1.96
9 8.82
13 12.75
0 0.00
1 0.98
77 75.49
25 24.51%
22  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 247
10 4.05
5 2.02
24 9.72
11 4.45
10 4.05
187 75.71
60 24.29%
23  โรงเรียนบ้านประตูป่า 46
3 6.52
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
24  โรงเรียนวัดสันคะยอม 151
23 15.23
0 0.00
13 8.61
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
25  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 161
21 13.04
0 0.00
17 10.56
0 0.00
0 0.00
123 76.40
38 23.60%
26  โรงเรียนบ้านร้องเรือ 161
8 4.97
8 4.97
22 13.66
0 0.00
0 0.00
123 76.40
38 23.60%
27  โรงเรียนบ้านโป่งรู 119
4 3.36
12 10.08
7 5.88
4 3.36
1 0.84
91 76.47
28 23.53%
28  โรงเรียนวัดชัยสถาน 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 23.33
23 76.67
7 23.33%
29  โรงเรียนตำบลริมปิง 122
7 5.74
4 3.28
11 9.02
6 4.92
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
30  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 35
1 2.86
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
31  โรงเรียนบ้านห้วยไซ 141
4 2.84
18 12.77
10 7.09
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 119
2 1.68
11 9.24
13 10.92
1 0.84
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
33  โรงเรียนวัดบ้านดอน 31
1 3.23
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
34  โรงเรียนบ้านป่าเลา 49
1 2.04
3 6.12
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
35  โรงเรียนวัดเหมืองง่า 232
11 4.74
17 7.33
24 10.34
0 0.00
0 0.00
180 77.59
52 22.41%
36  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
37  โรงเรียนวัดศรีบังวัน 97
1 1.03
2 2.06
16 16.49
2 2.06
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
38  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 51
2 3.92
4 7.84
5 9.80
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
39  โรงเรียนวัดต้นโชค 51
2 3.92
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
40  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 326
7 2.15
7 2.15
53 16.26
1 0.31
0 0.00
258 79.14
68 20.86%
41  โรงเรียนบ้านจำบอน 89
3 3.37
2 2.25
13 14.61
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
42  โรงเรียนบ้านป่าตาล 70
1 1.43
2 2.86
7 10.00
2 2.86
2 2.86
56 80.00
14 20.00%
43  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 30
0 0.00
3 10.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
44  โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 90
4 4.44
3 3.33
11 12.22
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
45  โรงเรียนบ้านดงสารภี 61
8 13.11
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
46  โรงเรียนบ้านป่าเส้า 61
2 3.28
3 4.92
7 11.48
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
47  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 143
8 5.59
4 2.80
16 11.19
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
48  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 72
3 4.17
4 5.56
7 9.72
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
49  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 109
4 3.67
1 0.92
16 14.68
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
50  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 47
7 14.89
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
51  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 42
0 0.00
3 7.14
5 11.90
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
52  โรงเรียนบ้านดอยคำ 163
7 4.29
3 1.84
21 12.88
0 0.00
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
53  โรงเรียนวัดป่าแดด 79
3 3.80
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
54  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 122
7 5.74
8 6.56
7 5.74
0 0.00
1 0.82
99 81.15
23 18.85%
55  โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 69
2 2.90
4 5.80
6 8.70
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
56  โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 38
1 2.63
4 10.53
1 2.63
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
57  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 180
20 11.11
4 2.22
2 1.11
2 1.11
5 2.78
147 81.67
33 18.33%
58  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
59  โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 124
0 0.00
0 0.00
21 16.94
0 0.00
1 0.81
102 82.26
22 17.74%
60  โรงเรียนวัดหนองสมณะ 74
0 0.00
6 8.11
7 9.46
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
61  โรงเรียนวัดบ้านก้อง 57
1 1.75
1 1.75
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
62  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 99
5 5.05
8 8.08
4 4.04
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
63  โรงเรียนบ้านหนองเงือก 125
5 4.00
2 1.60
9 7.20
3 2.40
2 1.60
104 83.20
21 16.80%
64  โรงเรียนวัดป่าสัก 133
5 3.76
7 5.26
10 7.52
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
65  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 38
0 0.00
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
66  โรงเรียนวัดสันต้นธง 122
4 3.28
4 3.28
11 9.02
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
67  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ 169
23 13.61
0 0.00
3 1.78
0 0.00
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
68  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 206
7 3.40
12 5.83
10 4.85
0 0.00
1 0.49
176 85.44
30 14.56%
69  โรงเรียนบ้านป่าซาง 145
5 3.45
2 1.38
14 9.66
0 0.00
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
70  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 181
7 3.87
4 2.21
5 2.76
7 3.87
3 1.66
155 85.64
26 14.36%
71  โรงเรียนวัดทากาศ 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
72  โรงเรียนเชตวันหนองหมู 77
0 0.00
6 7.79
5 6.49
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
73  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 145
3 2.07
10 6.90
7 4.83
0 0.00
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
74  โรงเรียนบ้านหล่ายทา 76
1 1.32
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
75  โรงเรียนบ้านแม่เมย 162
4 2.47
9 5.56
8 4.94
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
76  โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 78
2 2.56
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
77  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 72
3 4.17
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
78  โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 146
3 2.05
6 4.11
8 5.48
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
79  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 69
3 4.35
3 4.35
1 1.45
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
80  โรงเรียนบ้านดอนตอง 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
81  โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
82  โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 40
3 7.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
83  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 68
0 0.00
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
84  โรงเรียนวัดหนองหล่ม 57
1 1.75
0 0.00
1 1.75
2 3.51
1 1.75
52 91.23
5 8.77%
85  โรงเรียนวัดน้ำดิบ 194
7 3.61
5 2.58
4 2.06
0 0.00
0 0.00
178 91.75
16 8.25%
86  โรงเรียนวัดบ้านธิ 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
87  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 58
2 3.45
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
88  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 119
0 0.00
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
89  โรงเรียนวัดช้างค้ำ 106
3 2.83
2 1.89
2 1.89
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
90  โรงเรียนวัดน้ำพุ 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
91  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 104
0 0.00
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
92  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
93  โรงเรียนวัดสันทราย 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
94  โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 126
0 0.00
0 0.00
1 0.79
2 1.59
0 0.00
123 97.62
3 2.38%

 

จำนวนนักเรียน  10,455 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  444 4.25
เตี้ย  344 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,265 12.10
ผอมและเตี้ย  257 2.46
อ้วนและเตี้ย  210 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,935 75.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,520 คน


24.10%


Powered By www.thaieducation.net