ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 527
89 16.89
116 22.01
40 7.59
87 16.51
11 2.09
184 34.91
343 65.09%
2  โรงเรียนบ้านดงมัน 38
2 5.26
6 15.79
5 13.16
4 10.53
6 15.79
15 39.47
23 60.53%
3  โรงเรียนบ้านทรายทอง 101
20 19.80
20 19.80
6 5.94
9 8.91
6 5.94
40 39.60
61 60.40%
4  โรงเรียนบ้านโนนตูม 14
3 21.43
0 0.00
5 35.71
0 0.00
0 0.00
6 42.86
8 57.14%
5  โรงเรียนบ้านนาสะโน 88
27 30.68
15 17.05
0 0.00
0 0.00
7 7.95
39 44.32
49 55.68%
6  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 27
4 14.81
3 11.11
3 11.11
2 7.41
3 11.11
12 44.44
15 55.56%
7  โรงเรียนบ้านปากช่อง 20
3 15.00
2 10.00
2 10.00
2 10.00
2 10.00
9 45.00
11 55.00%
8  โรงเรียนบ้านนาอุดม 158
30 18.99
23 14.56
14 8.86
14 8.86
5 3.16
72 45.57
86 54.43%
9  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 33
3 9.09
2 6.06
10 30.30
1 3.03
1 3.03
16 48.48
17 51.52%
10  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 88
19 21.59
12 13.64
14 15.91
0 0.00
0 0.00
43 48.86
45 51.14%
11  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 190
28 14.74
32 16.84
14 7.37
20 10.53
0 0.00
96 50.53
94 49.47%
12  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 103
21 20.39
8 7.77
3 2.91
8 7.77
10 9.71
53 51.46
50 48.54%
13  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 145
8 5.52
14 9.66
5 3.45
27 18.62
15 10.34
76 52.41
69 47.59%
14  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 101
15 14.85
11 10.89
7 6.93
9 8.91
6 5.94
53 52.48
48 47.52%
15  โรงเรียนบ้านวังไฮ 86
4 4.65
11 12.79
9 10.47
8 9.30
8 9.30
46 53.49
40 46.51%
16  โรงเรียนบ้านโพนงาม 125
16 12.80
13 10.40
18 14.40
5 4.00
6 4.80
67 53.60
58 46.40%
17  โรงเรียนบ้านนาม่วง 73
6 8.22
6 8.22
9 12.33
6 8.22
6 8.22
40 54.79
33 45.21%
18  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 69
8 11.59
12 17.39
6 8.70
5 7.25
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
19  โรงเรียนบ้านสานแว้ 205
47 22.93
25 12.20
17 8.29
3 1.46
0 0.00
113 55.12
92 44.88%
20  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 109
16 14.68
11 10.09
14 12.84
6 5.50
1 0.92
61 55.96
48 44.04%
21  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 60
5 8.33
10 16.67
9 15.00
1 1.67
1 1.67
34 56.67
26 43.33%
22  โรงเรียนบ้านเหล่า 158
25 15.82
10 6.33
20 12.66
3 1.90
10 6.33
90 56.96
68 43.04%
23  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 161
15 9.32
7 4.35
14 8.70
22 13.66
11 6.83
92 57.14
69 42.86%
24  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 70
5 7.14
5 7.14
10 14.29
6 8.57
4 5.71
40 57.14
30 42.86%
25  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 87
22 25.29
8 9.20
5 5.75
1 1.15
1 1.15
50 57.47
37 42.53%
26  โรงเรียนบ้านนายาง 93
7 7.53
1 1.08
10 10.75
12 12.90
9 9.68
54 58.06
39 41.94%
27  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 100
11 11.00
9 9.00
14 14.00
6 6.00
1 1.00
59 59.00
41 41.00%
28  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 149
31 20.81
4 2.68
19 12.75
7 4.70
0 0.00
88 59.06
61 40.94%
29  โรงเรียนบ้านกลาง 44
5 11.36
5 11.36
4 9.09
2 4.55
2 4.55
26 59.09
18 40.91%
30  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 314
29 9.24
6 1.91
37 11.78
33 10.51
20 6.37
189 60.19
125 39.81%
31  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 113
18 15.93
15 13.27
5 4.42
4 3.54
2 1.77
69 61.06
44 38.94%
32  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 31
5 16.13
0 0.00
3 9.68
0 0.00
4 12.90
19 61.29
12 38.71%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 52
6 11.54
4 7.69
5 9.62
3 5.77
2 3.85
32 61.54
20 38.46%
34  โรงเรียนบ้านบาก2 281
45 16.01
25 8.90
8 2.85
25 8.90
5 1.78
173 61.57
108 38.43%
35  โรงเรียนบ้านนาทาม 200
27 13.50
16 8.00
23 11.50
10 5.00
0 0.00
124 62.00
76 38.00%
36  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 50
3 6.00
8 16.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
37  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 172
19 11.05
23 13.37
11 6.40
9 5.23
3 1.74
107 62.21
65 37.79%
38  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 242
25 10.33
17 7.02
15 6.20
17 7.02
17 7.02
151 62.40
91 37.60%
39  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 122
18 14.75
15 12.30
10 8.20
2 1.64
0 0.00
77 63.11
45 36.89%
40  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 38
5 13.16
3 7.89
2 5.26
2 5.26
2 5.26
24 63.16
14 36.84%
41  โรงเรียนบ้านแวง 79
9 11.39
4 5.06
9 11.39
0 0.00
6 7.59
51 64.56
28 35.44%
42  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 88
14 15.91
7 7.95
0 0.00
7 7.95
3 3.41
57 64.77
31 35.23%
43  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 40
8 20.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
1 2.50
26 65.00
14 35.00%
44  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 118
13 11.02
10 8.47
15 12.71
2 1.69
1 0.85
77 65.25
41 34.75%
45  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 26
0 0.00
2 7.69
5 19.23
0 0.00
2 7.69
17 65.38
9 34.62%
46  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 44
11 25.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
47  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 208
14 6.73
9 4.33
17 8.17
29 13.94
0 0.00
139 66.83
69 33.17%
48  โรงเรียนบ้านป่งโพน 121
10 8.26
11 9.09
7 5.79
9 7.44
3 2.48
81 66.94
40 33.06%
49  โรงเรียนบ้านภูล้อม 107
16 14.95
4 3.74
10 9.35
4 3.74
1 0.93
72 67.29
35 32.71%
50  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 40
1 2.50
3 7.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
51  โรงเรียนบ้านดงมอน 179
12 6.70
17 9.50
5 2.79
12 6.70
12 6.70
121 67.60
58 32.40%
52  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 105
14 13.33
9 8.57
11 10.48
0 0.00
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
53  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 50
8 16.00
3 6.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
54  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60
4 6.67
2 3.33
8 13.33
2 3.33
3 5.00
41 68.33
19 31.67%
55  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 38
3 7.89
3 7.89
6 15.79
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
56  โรงเรียนบ้านสงเปือย 153
37 24.18
0 0.00
11 7.19
0 0.00
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
57  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
58  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 96
7 7.29
1 1.04
15 15.63
6 6.25
1 1.04
66 68.75
30 31.25%
59  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 151
12 7.95
10 6.62
10 6.62
10 6.62
5 3.31
104 68.87
47 31.13%
60  โรงเรียนบ้านกกตูม 111
25 22.52
6 5.41
0 0.00
3 2.70
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
61  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 102
11 10.78
5 4.90
5 4.90
5 4.90
5 4.90
71 69.61
31 30.39%
62  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 112
9 8.04
15 13.39
5 4.46
5 4.46
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
63  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 63
9 14.29
0 0.00
7 11.11
3 4.76
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
64  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 47
3 6.38
3 6.38
3 6.38
5 10.64
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
65  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 37
5 13.51
3 8.11
2 5.41
1 2.70
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
66  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1345
220 16.36
16 1.19
134 9.96
14 1.04
12 0.89
949 70.56
396 29.44%
67  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 126
17 13.49
6 4.76
13 10.32
1 0.79
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
68  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 93
5 5.38
5 5.38
7 7.53
3 3.23
7 7.53
66 70.97
27 29.03%
69  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 62
8 12.90
8 12.90
2 3.23
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
70  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 90
10 11.11
8 8.89
7 7.78
1 1.11
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
71  โรงเรียนบ้านคำเขือง 77
4 5.19
7 9.09
9 11.69
2 2.60
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
72  โรงเรียนบ้านคำพี้ 42
0 0.00
0 0.00
8 19.05
0 0.00
4 9.52
30 71.43
12 28.57%
73  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 93
4 4.30
5 5.38
8 8.60
3 3.23
6 6.45
67 72.04
26 27.96%
74  โรงเรียนบ้านโนนยาง 90
2 2.22
0 0.00
22 24.44
1 1.11
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
75  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 91
0 0.00
4 4.40
21 23.08
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
76  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 121
11 9.09
11 9.09
9 7.44
2 1.65
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
77  โรงเรียนบ้านหนองยาง 225
25 11.11
24 10.67
6 2.67
4 1.78
1 0.44
165 73.33
60 26.67%
78  โรงเรียนมุกดาลัย 716
67 9.36
38 5.31
75 10.47
9 1.26
1 0.14
526 73.46
190 26.54%
79  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 121
7 5.79
5 4.13
9 7.44
3 2.48
8 6.61
89 73.55
32 26.45%
80  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42
2 4.76
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
81  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 123
13 10.57
7 5.69
9 7.32
3 2.44
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
82  โรงเรียนบ้านภูวง 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
83  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 97
7 7.22
4 4.12
5 5.15
5 5.15
4 4.12
72 74.23
25 25.77%
84  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 114
2 1.75
1 0.88
12 10.53
13 11.40
1 0.88
85 74.56
29 25.44%
85  โรงเรียนบ้านคำไหล 91
11 12.09
10 10.99
2 2.20
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
86  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 127
13 10.24
12 9.45
4 3.15
3 2.36
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
87  โรงเรียนบ้านขัวสูง 48
0 0.00
3 6.25
7 14.58
2 4.17
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
88  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
89  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 331
63 19.03
16 4.83
3 0.91
0 0.00
0 0.00
249 75.23
82 24.77%
90  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 61
6 9.84
2 3.28
6 9.84
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
91  โรงเรียนบ้านแก้ง2 71
4 5.63
5 7.04
6 8.45
2 2.82
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
92  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 130
4 3.08
1 0.77
18 13.85
8 6.15
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
93  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101
1 0.99
4 3.96
5 4.95
4 3.96
10 9.90
77 76.24
24 23.76%
94  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 134
10 7.46
7 5.22
9 6.72
5 3.73
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
95  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 205
19 9.27
13 6.34
12 5.85
3 1.46
0 0.00
158 77.07
47 22.93%
96  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
2 5.71
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
97  โรงเรียนเมืองใหม่ 136
11 8.09
5 3.68
12 8.82
3 2.21
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
98  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 79
12 15.19
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
99  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 44
5 11.36
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
100  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 128
10 7.81
8 6.25
3 2.34
7 5.47
1 0.78
99 77.34
29 22.66%
101  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 93
4 4.30
5 5.38
5 5.38
5 5.38
2 2.15
72 77.42
21 22.58%
102  โรงเรียนบ้านพังคอง 147
10 6.80
7 4.76
12 8.16
4 2.72
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
103  โรงเรียนบ้านหนองบง 134
8 5.97
8 5.97
10 7.46
4 2.99
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
104  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63
2 3.17
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
105  โรงเรียนบ้านป่งขาม 68
1 1.47
4 5.88
10 14.71
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
106  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 55
5 9.09
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
107  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 143
6 4.20
10 6.99
10 6.99
5 3.50
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
108  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 135
6 4.44
3 2.22
11 8.15
5 3.70
4 2.96
106 78.52
29 21.48%
109  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 56
3 5.36
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
110  โรงเรียนบ้านหนองคอง 173
16 9.25
4 2.31
3 1.73
14 8.09
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
111  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 103
7 6.80
7 6.80
0 0.00
6 5.83
2 1.94
81 78.64
22 21.36%
112  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 122
4 3.28
5 4.10
5 4.10
5 4.10
7 5.74
96 78.69
26 21.31%
113  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 90
5 5.56
4 4.44
6 6.67
4 4.44
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 190
11 5.79
11 5.79
14 7.37
2 1.05
2 1.05
150 78.95
40 21.05%
115  โรงเรียนบ้านไร่ 19
2 10.53
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
116  โรงเรียนบ้านนาหลัก 67
7 10.45
3 4.48
1 1.49
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
117  โรงเรียนหลุบปึ้ง 58
4 6.90
1 1.72
6 10.34
0 0.00
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
118  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 79
3 3.80
7 8.86
6 7.59
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
119  โรงเรียนบ้านคำบง2 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
120  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 120
9 7.50
9 7.50
3 2.50
3 2.50
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
121  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 20
2 10.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
122  โรงเรียนบ้านแฝก 85
3 3.53
4 4.71
9 10.59
1 1.18
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
123  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 80
4 5.00
6 7.50
2 2.50
4 5.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
124  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 206
12 5.83
7 3.40
20 9.71
2 0.97
0 0.00
165 80.10
41 19.90%
125  โรงเรียนบ้านโสก 196
35 17.86
2 1.02
2 1.02
0 0.00
0 0.00
157 80.10
39 19.90%
126  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 61
4 6.56
3 4.92
3 4.92
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
127  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
128  โรงเรียนบ้านหนองแอก 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
16 17.20
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
129  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 172
6 3.49
8 4.65
17 9.88
2 1.16
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
130  โรงเรียนบ้านดงเย็น 162
17 10.49
3 1.85
7 4.32
3 1.85
1 0.62
131 80.86
31 19.14%
131  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 90
7 7.78
3 3.33
7 7.78
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
132  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 214
13 6.07
6 2.80
19 8.88
2 0.93
0 0.00
174 81.31
40 18.69%
133  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
134  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 143
13 9.09
0 0.00
13 9.09
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
135  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 44
6 13.64
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
136  โรงเรียนบ้านม่วง 78
3 3.85
2 2.56
5 6.41
2 2.56
2 2.56
64 82.05
14 17.95%
137  โรงเรียนบ้านคำบง1 431
16 3.71
7 1.62
54 12.53
0 0.00
0 0.00
354 82.13
77 17.87%
138  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 90
3 3.33
3 3.33
9 10.00
0 0.00
1 1.11
74 82.22
16 17.78%
139  โรงเรียนบ้านเปียด 155
1 0.65
0 0.00
3 1.94
23 14.84
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
140  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 155
4 2.58
3 1.94
19 12.26
1 0.65
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
141  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 115
8 6.96
5 4.35
6 5.22
1 0.87
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
142  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 46
4 8.70
2 4.35
0 0.00
0 0.00
2 4.35
38 82.61
8 17.39%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 87
5 5.75
1 1.15
7 8.05
2 2.30
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
144  โรงเรียนบ้านสามขัว 129
7 5.43
0 0.00
14 10.85
1 0.78
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
145  โรงเรียนบ้านดงยาง1 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
1 1.20
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
146  โรงเรียนบ้านนาป่ง 131
5 3.82
5 3.82
3 2.29
1 0.76
8 6.11
109 83.21
22 16.79%
147  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 42
3 7.14
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
148  โรงเรียนบ้านดานคำ 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
149  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 124
8 6.45
4 3.23
8 6.45
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
150  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
151  โรงเรียนร่มเกล้า 248
12 4.84
9 3.63
7 2.82
9 3.63
3 1.21
208 83.87
40 16.13%
152  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 87
7 8.05
3 3.45
4 4.60
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
153  โรงเรียนบ้านโคก2 95
4 4.21
2 2.11
8 8.42
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
154  โรงเรียนบ้านนากอก 51
7 13.73
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
155  โรงเรียนบ้านดง 90
7 7.78
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
156  โรงเรียนบ้านนามน 58
4 6.90
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
157  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
158  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 132
6 4.55
6 4.55
8 6.06
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
159  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 153
2 1.31
8 5.23
13 8.50
0 0.00
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
160  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 40
2 5.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
161  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 68
4 5.88
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
162  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 123
1 0.81
5 4.07
12 9.76
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
163  โรงเรียนบ้านงิ้ว 117
3 2.56
4 3.42
5 4.27
5 4.27
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
164  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 91
5 5.49
5 5.49
3 3.30
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
165  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 114
7 6.14
4 3.51
5 4.39
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัว 65
1 1.54
4 6.15
1 1.54
3 4.62
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
167  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 51
2 3.92
1 1.96
3 5.88
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
168  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 124
8 6.45
1 0.81
8 6.45
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
169  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 207
4 1.93
1 0.48
19 9.18
4 1.93
0 0.00
179 86.47
28 13.53%
170  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 137
4 2.92
6 4.38
8 5.84
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
171  โรงเรียนบ้านซ่ง 122
6 4.92
4 3.28
6 4.92
0 0.00
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
172  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
173  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 116
9 7.76
4 3.45
2 1.72
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
174  โรงเรียนบ้านบุ่ง 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
175  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 110
6 5.45
3 2.73
5 4.55
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
176  โรงเรียนบ้านแมด 103
4 3.88
3 2.91
6 5.83
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
177  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 175
5 2.86
3 1.71
14 8.00
0 0.00
0 0.00
153 87.43
22 12.57%
178  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
179  โรงเรียนบ้านมะนาว 96
5 5.21
3 3.13
4 4.17
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
180  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 169
5 2.96
0 0.00
15 8.88
1 0.59
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
181  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 65
0 0.00
2 3.08
3 4.62
3 4.62
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
182  โรงเรียนบ้านป่าแดง 49
2 4.08
1 2.04
2 4.08
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
183  โรงเรียนบ้านสองคอน 196
8 4.08
4 2.04
5 2.55
2 1.02
5 2.55
172 87.76
24 12.24%
184  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 246
9 3.66
9 3.66
10 4.07
1 0.41
1 0.41
216 87.80
30 12.20%
185  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41
2 4.88
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
186  โรงเรียนบ้านโคก1 74
4 5.41
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
187  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
188  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 162
6 3.70
3 1.85
3 1.85
4 2.47
3 1.85
143 88.27
19 11.73%
189  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
190  โรงเรียนบ้านวังนอง 52
2 3.85
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
191  โรงเรียนบ้านโนนศรี 104
3 2.88
4 3.85
4 3.85
1 0.96
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
192  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 80
1 1.25
3 3.75
4 5.00
0 0.00
1 1.25
71 88.75
9 11.25%
193  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 205
8 3.90
8 3.90
3 1.46
4 1.95
0 0.00
182 88.78
23 11.22%
194  โรงเรียนชุมชนนาโสก 243
6 2.47
3 1.23
14 5.76
4 1.65
0 0.00
216 88.89
27 11.11%
195  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
196  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 135
12 8.89
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
197  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 101
2 1.98
5 4.95
4 3.96
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
198  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
199  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 84
3 3.57
1 1.19
5 5.95
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
200  โรงเรียนบ้านนายอ 78
4 5.13
0 0.00
3 3.85
0 0.00
1 1.28
70 89.74
8 10.26%
201  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 118
0 0.00
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
202  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 119
4 3.36
2 1.68
6 5.04
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
203  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 140
2 1.43
5 3.57
3 2.14
3 2.14
1 0.71
126 90.00
14 10.00%
204  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 91
0 0.00
0 0.00
6 6.59
3 3.30
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
205  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
206  โรงเรียนบ้านคำดู่ 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
207  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 234
15 6.41
2 0.85
4 1.71
0 0.00
0 0.00
213 91.03
21 8.97%
208  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
209  โรงเรียนบ้านคันแท 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
210  โรงเรียนบ้านด่านมน 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
211  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 117
4 3.42
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
212  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 84
2 2.38
2 2.38
1 1.19
1 1.19
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
213  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 110
4 3.64
1 0.91
4 3.64
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
214  โรงเรียนบ้านภู 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
215  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 124
2 1.61
3 2.42
5 4.03
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
216  โรงเรียนบ้านดงหลวง 212
5 2.36
3 1.42
4 1.89
4 1.89
1 0.47
195 91.98
17 8.02%
217  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
4 5.33
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
218  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 139
4 2.88
1 0.72
6 4.32
0 0.00
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
219  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 152
2 1.32
2 1.32
7 4.61
0 0.00
0 0.00
141 92.76
11 7.24%
220  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 44
0 0.00
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
221  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 147
3 2.04
1 0.68
6 4.08
0 0.00
0 0.00
137 93.20
10 6.80%
222  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 75
1 1.33
2 2.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
223  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
2 2.63
1 1.32
71 93.42
5 6.58%
224  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
225  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 310
0 0.00
0 0.00
13 4.19
7 2.26
0 0.00
290 93.55
20 6.45%
226  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 110
2 1.82
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
227  โรงเรียนบ้านหนองแวง 174
4 2.30
3 1.72
4 2.30
0 0.00
0 0.00
163 93.68
11 6.32%
228  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
229  โรงเรียนบ้านโพนแดง 179
5 2.79
1 0.56
3 1.68
2 1.12
0 0.00
168 93.85
11 6.15%
230  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 148
3 2.03
2 1.35
4 2.70
0 0.00
0 0.00
139 93.92
9 6.08%
231  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
232  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 141
4 2.84
0 0.00
4 2.84
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
233  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
234  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 121
1 0.83
1 0.83
3 2.48
1 0.83
0 0.00
115 95.04
6 4.96%
235  โรงเรียนบ้านขามป้อม 120
1 0.83
1 0.83
2 1.67
1 0.83
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
236  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 100
0 0.00
1 1.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
237  โรงเรียนบ้านบะ 86
0 0.00
1 1.16
2 2.33
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
238  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 131
1 0.76
0 0.00
3 2.29
0 0.00
0 0.00
127 96.95
4 3.05%
239  โรงเรียนบ้านนาดี2 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
240  โรงเรียนบ้านป่าเตย 137
2 1.46
2 1.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 97.08
4 2.92%
241  โรงเรียนสยามกลการ4 153
1 0.65
0 0.00
2 1.31
0 0.00
1 0.65
149 97.39
4 2.61%
242  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 338
2 0.59
1 0.30
1 0.30
0 0.00
2 0.59
332 98.22
6 1.78%
243  โรงเรียนบ้านนาโด่ 98
1 1.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
244  โรงเรียนบ้านคำพอก2 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,737 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,140 7.72
เตี้ย  1,254 4.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,854 6.68
ผอมและเตี้ย  800 2.88
อ้วนและเตี้ย  339 1.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,350 76.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,387 คน


23.03%


Powered By www.thaieducation.net