ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 28
7 25.00
6 21.43
7 25.00
6 21.43
2 7.14
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 18
8 44.44
5 27.78
3 16.67
2 11.11
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 53
38 71.70
4 7.55
8 15.09
2 3.77
1 1.89
0 0.00
53 100.00%
4  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 279
43 15.41
51 18.28
45 16.13
54 19.35
47 16.85
39 13.98
240 86.02%
5  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 55
13 23.64
7 12.73
12 21.82
7 12.73
1 1.82
15 27.27
40 72.73%
6  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 40
7 17.50
5 12.50
10 25.00
4 10.00
3 7.50
11 27.50
29 72.50%
7  โรงเรียนบ้านกกไฮ 44
12 27.27
6 13.64
5 11.36
6 13.64
0 0.00
15 34.09
29 65.91%
8  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 91
15 16.48
39 42.86
0 0.00
2 2.20
0 0.00
35 38.46
56 61.54%
9  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 35
7 20.00
3 8.57
6 17.14
3 8.57
0 0.00
16 45.71
19 54.29%
10  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 126
31 24.60
13 10.32
14 11.11
8 6.35
0 0.00
60 47.62
66 52.38%
11  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 46
5 10.87
7 15.22
6 13.04
4 8.70
1 2.17
23 50.00
23 50.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 52
6 11.54
6 11.54
6 11.54
5 9.62
2 3.85
27 51.92
25 48.08%
13  โรงเรียนบ้านดอนขาว 100
16 16.00
18 18.00
3 3.00
11 11.00
0 0.00
52 52.00
48 48.00%
14  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 88
13 14.77
10 11.36
8 9.09
8 9.09
3 3.41
46 52.27
42 47.73%
15  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 74
4 5.41
3 4.05
10 13.51
8 10.81
10 13.51
39 52.70
35 47.30%
16  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
18 30.00
0 0.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
17  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 339
22 6.49
0 0.00
45 13.27
33 9.73
38 11.21
201 59.29
138 40.71%
18  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
7 16.67
4 9.52
4 9.52
2 4.76
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
19  โรงเรียนบ้านผึ้ง 247
42 17.00
32 12.96
10 4.05
9 3.64
0 0.00
154 62.35
93 37.65%
20  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 59
9 15.25
1 1.69
7 11.86
4 6.78
1 1.69
37 62.71
22 37.29%
21  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 451
72 15.96
31 6.87
55 12.20
4 0.89
0 0.00
289 64.08
162 35.92%
22  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 160
15 9.38
11 6.88
17 10.63
9 5.63
5 3.13
103 64.38
57 35.63%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 107
4 3.74
15 14.02
15 14.02
1 0.93
2 1.87
70 65.42
37 34.58%
24  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 117
4 3.42
18 15.38
18 15.38
0 0.00
0 0.00
77 65.81
40 34.19%
25  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 109
10 9.17
14 12.84
11 10.09
1 0.92
1 0.92
72 66.06
37 33.94%
26  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 233
30 12.88
19 8.15
19 8.15
11 4.72
0 0.00
154 66.09
79 33.91%
27  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 211
17 8.06
13 6.16
5 2.37
10 4.74
24 11.37
142 67.30
69 32.70%
28  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 104
10 9.62
4 3.85
12 11.54
3 2.88
5 4.81
70 67.31
34 32.69%
29  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 138
26 18.84
5 3.62
6 4.35
7 5.07
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
30  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
1 3.13
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
31  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 101
9 8.91
6 5.94
5 4.95
8 7.92
3 2.97
70 69.31
31 30.69%
32  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 108
3 2.78
2 1.85
16 14.81
12 11.11
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
33  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 33
5 15.15
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
34  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 158
21 13.29
13 8.23
5 3.16
7 4.43
1 0.63
111 70.25
47 29.75%
35  โรงเรียนบ้านสําราญ 113
14 12.39
2 1.77
11 9.73
4 3.54
2 1.77
80 70.80
33 29.20%
36  โรงเรียนบ้านหนองแสง 165
27 16.36
12 7.27
9 5.45
0 0.00
0 0.00
117 70.91
48 29.09%
37  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 31
2 6.45
0 0.00
6 19.35
1 3.23
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 69
14 20.29
0 0.00
3 4.35
1 1.45
2 2.90
49 71.01
20 28.99%
39  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 518
41 7.92
47 9.07
57 11.00
2 0.39
3 0.58
368 71.04
150 28.96%
40  โรงเรียนบ้านศรีธน 191
5 2.62
20 10.47
28 14.66
1 0.52
0 0.00
137 71.73
54 28.27%
41  โรงเรียนบ้านนาป่ง 39
4 10.26
1 2.56
4 10.26
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
42  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 40
4 10.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
43  โรงเรียนเมืองนครพนม 40
5 12.50
3 7.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
44  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
9 13.64
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
45  โรงเรียนบ้านคับพวง 64
6 9.38
0 0.00
2 3.13
9 14.06
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
46  โรงเรียนบ้านหนองบึง 61
1 1.64
2 3.28
11 18.03
1 1.64
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 27
5 18.52
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
48  โรงเรียนบ้านชะโนต 132
18 13.64
5 3.79
8 6.06
3 2.27
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 132
14 10.61
12 9.09
7 5.30
1 0.76
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
50  โรงเรียนบ้านนาหลวง 70
7 10.00
4 5.71
6 8.57
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
51  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 59
6 10.17
4 6.78
1 1.69
3 5.08
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
52  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 138
9 6.52
8 5.80
12 8.70
2 1.45
1 0.72
106 76.81
32 23.19%
53  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
8 9.76
5 6.10
5 6.10
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
54  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 878
79 9.00
31 3.53
89 10.14
1 0.11
0 0.00
678 77.22
200 22.78%
55  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 97
8 8.25
0 0.00
12 12.37
2 2.06
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
56  โรงเรียนบ้านปากบัง 40
9 22.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
57  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 116
9 7.76
2 1.72
8 6.90
2 1.72
5 4.31
90 77.59
26 22.41%
58  โรงเรียนบ้านนายอ 134
10 7.46
3 2.24
17 12.69
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
59  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 76
5 6.58
4 5.26
7 9.21
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
60  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 50
2 4.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
61  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 133
11 8.27
5 3.76
12 9.02
1 0.75
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
62  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 37
0 0.00
4 10.81
3 8.11
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
63  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
3 5.26
2 3.51
6 10.53
0 0.00
1 1.75
45 78.95
12 21.05%
64  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 67
5 7.46
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
65  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 29
3 10.34
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
66  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 63
6 9.52
4 6.35
3 4.76
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
67  โรงเรียนธารน้ำใจ 201
21 10.45
0 0.00
18 8.96
1 0.50
0 0.00
161 80.10
40 19.90%
68  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 56
1 1.79
3 5.36
6 10.71
0 0.00
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
69  โรงเรียนบ้านโพนแพง 93
0 0.00
2 2.15
13 13.98
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
70  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 96
1 1.04
0 0.00
2 2.08
5 5.21
10 10.42
78 81.25
18 18.75%
71  โรงเรียนบ้านมหาชัย 167
14 8.38
9 5.39
7 4.19
1 0.60
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
72  โรงเรียนบ้านกอก 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
3 5.56
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
73  โรงเรียนบ้านนางาม 92
4 4.35
3 3.26
6 6.52
2 2.17
2 2.17
75 81.52
17 18.48%
74  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 125
9 7.20
7 5.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
75  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 196
12 6.12
14 7.14
2 1.02
2 1.02
6 3.06
160 81.63
36 18.37%
76  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 128
10 7.81
5 3.91
5 3.91
3 2.34
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
77  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
11 9.09
1 0.83
9 7.44
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
78  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 70
1 1.43
0 0.00
10 14.29
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 117
9 7.69
2 1.71
6 5.13
3 2.56
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
80  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 84
2 2.38
5 5.95
7 8.33
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
5 5.56
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
82  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 302
10 3.31
17 5.63
12 3.97
4 1.32
7 2.32
252 83.44
50 16.56%
83  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 98
6 6.12
0 0.00
5 5.10
5 5.10
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
84  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 76
5 6.58
2 2.63
3 3.95
1 1.32
1 1.32
64 84.21
12 15.79%
85  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 139
1 0.72
11 7.91
9 6.47
0 0.00
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
86  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
11 3.79
15 5.17
7 2.41
0 0.00
247 85.17
43 14.83%
87  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 54
2 3.70
1 1.85
3 5.56
1 1.85
1 1.85
46 85.19
8 14.81%
88  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 171
7 4.09
8 4.68
5 2.92
2 1.17
3 1.75
146 85.38
25 14.62%
89  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 69
4 5.80
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
90  โรงเรียนบ้านนาหนาด 97
4 4.12
2 2.06
4 4.12
2 2.06
2 2.06
83 85.57
14 14.43%
91  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 35
4 11.43
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
92  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 70
2 2.86
4 5.71
3 4.29
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
93  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 248
5 2.02
5 2.02
9 3.63
16 6.45
0 0.00
213 85.89
35 14.11%
94  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 90
3 3.33
5 5.56
1 1.11
3 3.33
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
95  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
96  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
97  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 125
8 6.40
0 0.00
4 3.20
3 2.40
1 0.80
109 87.20
16 12.80%
98  โรงเรียนบ้านโพนทา 86
1 1.16
2 2.33
3 3.49
0 0.00
5 5.81
75 87.21
11 12.79%
99  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 47
4 8.51
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
100  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 80
2 2.50
3 3.75
1 1.25
4 5.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
101  โรงเรียนบ้านนาโสก 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
102  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 202
6 2.97
5 2.48
6 2.97
4 1.98
4 1.98
177 87.62
25 12.38%
103  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
104  โรงเรียนบ้านจำปา 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.69
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
105  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 142
0 0.00
0 0.00
15 10.56
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
106  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 76
0 0.00
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
107  โรงเรียนบ้านโสกแมว 147
6 4.08
5 3.40
4 2.72
0 0.00
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
108  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
1 1.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
109  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
3 4.84
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
110  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
111  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
112  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
2 2.56
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
113  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.00
6 6.00
93 93.00
7 7.00%
114  โรงเรียนบ้านจอมมณี 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
115  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
116  โรงเรียนบ้านคำชะอี 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
117  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
118  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
119  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
0 0.00
1 0.79
3 2.36
0 0.00
0 0.00
123 96.85
4 3.15%
120  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 67
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
121  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
122  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านวังสิม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,495 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,107 8.20
เตี้ย  701 5.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,037 7.68
ผอมและเตี้ย  389 2.88
อ้วนและเตี้ย  219 1.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,042 74.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,453 คน


25.59%


Powered By www.thaieducation.net