ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 249 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 28
7 25.00
6 21.43
7 25.00
6 21.43
2 7.14
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 18
8 44.44
5 27.78
3 16.67
2 11.11
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 53
38 71.70
4 7.55
8 15.09
2 3.77
1 1.89
0 0.00
53 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 60
45 75.00
0 0.00
10 16.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
5  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 279
43 15.41
51 18.28
45 16.13
54 19.35
47 16.85
39 13.98
240 86.02%
6  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
60 11.76
49 9.61
82 16.08
109 21.37
103 20.20
107 20.98
403 79.02%
7  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 55
13 23.64
7 12.73
12 21.82
7 12.73
1 1.82
15 27.27
40 72.73%
8  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 40
7 17.50
5 12.50
10 25.00
4 10.00
3 7.50
11 27.50
29 72.50%
9  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 153
46 30.07
26 16.99
8 5.23
19 12.42
8 5.23
46 30.07
107 69.93%
10  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 141
10 7.09
17 12.06
14 9.93
31 21.99
25 17.73
44 31.21
97 68.79%
11  โรงเรียนบ้านกกไฮ 44
12 27.27
6 13.64
5 11.36
6 13.64
0 0.00
15 34.09
29 65.91%
12  โรงเรียนบ้านหนองยาว 26
10 38.46
2 7.69
4 15.38
1 3.85
0 0.00
9 34.62
17 65.38%
13  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 56
4 7.14
6 10.71
3 5.36
13 23.21
10 17.86
20 35.71
36 64.29%
14  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 91
15 16.48
39 42.86
0 0.00
2 2.20
0 0.00
35 38.46
56 61.54%
15  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 50
9 18.00
10 20.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
20 40.00
30 60.00%
16  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 141
21 14.89
17 12.06
17 12.06
12 8.51
14 9.93
60 42.55
81 57.45%
17  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 60
13 21.67
15 25.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
27 45.00
33 55.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 35
7 20.00
3 8.57
6 17.14
3 8.57
0 0.00
16 45.71
19 54.29%
19  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 43
11 25.58
8 18.60
4 9.30
0 0.00
0 0.00
20 46.51
23 53.49%
20  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 126
31 24.60
13 10.32
14 11.11
8 6.35
0 0.00
60 47.62
66 52.38%
21  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 100
20 20.00
20 20.00
9 9.00
3 3.00
0 0.00
48 48.00
52 52.00%
22  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 46
5 10.87
7 15.22
6 13.04
4 8.70
1 2.17
23 50.00
23 50.00%
23  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 39
12 30.77
0 0.00
2 5.13
5 12.82
0 0.00
20 51.28
19 48.72%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 52
6 11.54
6 11.54
6 11.54
5 9.62
2 3.85
27 51.92
25 48.08%
25  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 972
115 11.83
47 4.84
169 17.39
32 3.29
104 10.70
505 51.95
467 48.05%
26  โรงเรียนบ้านดอนขาว 100
16 16.00
18 18.00
3 3.00
11 11.00
0 0.00
52 52.00
48 48.00%
27  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 88
13 14.77
10 11.36
8 9.09
8 9.09
3 3.41
46 52.27
42 47.73%
28  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 74
4 5.41
3 4.05
10 13.51
8 10.81
10 13.51
39 52.70
35 47.30%
29  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 213
30 14.08
15 7.04
29 13.62
11 5.16
15 7.04
113 53.05
100 46.95%
30  โรงเรียนบ้านคำเตย 179
16 8.94
21 11.73
13 7.26
9 5.03
25 13.97
95 53.07
84 46.93%
31  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 116
26 22.41
19 16.38
9 7.76
0 0.00
0 0.00
62 53.45
54 46.55%
32  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 221
40 18.10
39 17.65
13 5.88
9 4.07
1 0.45
119 53.85
102 46.15%
33  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 39
5 12.82
2 5.13
6 15.38
2 5.13
3 7.69
21 53.85
18 46.15%
34  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 129
17 13.18
8 6.20
5 3.88
9 6.98
20 15.50
70 54.26
59 45.74%
35  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
18 30.00
0 0.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
36  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 139
15 10.79
11 7.91
17 12.23
8 5.76
11 7.91
77 55.40
62 44.60%
37  โรงเรียนบ้านม่วง 66
11 16.67
10 15.15
8 12.12
0 0.00
0 0.00
37 56.06
29 43.94%
38  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 101
14 13.86
6 5.94
20 19.80
4 3.96
0 0.00
57 56.44
44 43.56%
39  โรงเรียนบ้านดงอินำ 118
22 18.64
17 14.41
6 5.08
4 3.39
2 1.69
67 56.78
51 43.22%
40  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 71
10 14.08
5 7.04
7 9.86
5 7.04
3 4.23
41 57.75
30 42.25%
41  โรงเรียนบ้านนาคำ 43
5 11.63
5 11.63
0 0.00
8 18.60
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
42  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 169
6 3.55
13 7.69
9 5.33
19 11.24
22 13.02
100 59.17
69 40.83%
43  โรงเรียนบ้านโนนหอม 49
11 22.45
6 12.24
1 2.04
2 4.08
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
44  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 339
22 6.49
0 0.00
45 13.27
33 9.73
38 11.21
201 59.29
138 40.71%
45  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
7 16.67
4 9.52
4 9.52
2 4.76
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
46  โรงเรียนบ้านดงบาก 127
11 8.66
6 4.72
11 8.66
14 11.02
9 7.09
76 59.84
51 40.16%
47  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 169
11 6.51
28 16.57
10 5.92
18 10.65
0 0.00
102 60.36
67 39.64%
48  โรงเรียนบ้านทันสมัย 31
1 3.23
1 3.23
7 22.58
0 0.00
3 9.68
19 61.29
12 38.71%
49  โรงเรียนบ้านผึ้ง 247
42 17.00
32 12.96
10 4.05
9 3.64
0 0.00
154 62.35
93 37.65%
50  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 59
9 15.25
1 1.69
7 11.86
4 6.78
1 1.69
37 62.71
22 37.29%
51  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 121
11 9.09
34 28.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 62.81
45 37.19%
52  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 134
29 21.64
8 5.97
9 6.72
3 2.24
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
53  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 151
21 13.91
13 8.61
9 5.96
9 5.96
3 1.99
96 63.58
55 36.42%
54  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 451
72 15.96
31 6.87
55 12.20
4 0.89
0 0.00
289 64.08
162 35.92%
55  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 160
15 9.38
11 6.88
17 10.63
9 5.63
5 3.13
103 64.38
57 35.63%
56  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 74
5 6.76
5 6.76
16 21.62
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 107
4 3.74
15 14.02
15 14.02
1 0.93
2 1.87
70 65.42
37 34.58%
58  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 117
4 3.42
18 15.38
18 15.38
0 0.00
0 0.00
77 65.81
40 34.19%
59  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 109
10 9.17
14 12.84
11 10.09
1 0.92
1 0.92
72 66.06
37 33.94%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 233
30 12.88
19 8.15
19 8.15
11 4.72
0 0.00
154 66.09
79 33.91%
61  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 198
35 17.68
13 6.57
17 8.59
0 0.00
0 0.00
133 67.17
65 32.83%
62  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 211
17 8.06
13 6.16
5 2.37
10 4.74
24 11.37
142 67.30
69 32.70%
63  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 104
10 9.62
4 3.85
12 11.54
3 2.88
5 4.81
70 67.31
34 32.69%
64  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 127
9 7.09
11 8.66
12 9.45
6 4.72
3 2.36
86 67.72
41 32.28%
65  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 153
25 16.34
10 6.54
11 7.19
2 1.31
1 0.65
104 67.97
49 32.03%
66  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 138
26 18.84
5 3.62
6 4.35
7 5.07
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
67  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 41
8 19.51
0 0.00
4 9.76
0 0.00
1 2.44
28 68.29
13 31.71%
68  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 35
2 5.71
0 0.00
7 20.00
2 5.71
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
69  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1233
84 6.81
63 5.11
212 17.19
27 2.19
0 0.00
847 68.69
386 31.31%
70  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
1 3.13
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
71  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 48
8 16.67
6 12.50
1 2.08
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
72  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 152
9 5.92
8 5.26
25 16.45
5 3.29
0 0.00
105 69.08
47 30.92%
73  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 101
9 8.91
6 5.94
5 4.95
8 7.92
3 2.97
70 69.31
31 30.69%
74  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 693
70 10.10
5 0.72
71 10.25
46 6.64
20 2.89
481 69.41
212 30.59%
75  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 108
3 2.78
2 1.85
16 14.81
12 11.11
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
76  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 33
5 15.15
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
77  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 158
21 13.29
13 8.23
5 3.16
7 4.43
1 0.63
111 70.25
47 29.75%
78  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
7 5.38
18 13.85
13 10.00
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
79  โรงเรียนบ้านสําราญ 113
14 12.39
2 1.77
11 9.73
4 3.54
2 1.77
80 70.80
33 29.20%
80  โรงเรียนบ้านหนองแสง 165
27 16.36
12 7.27
9 5.45
0 0.00
0 0.00
117 70.91
48 29.09%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 31
2 6.45
0 0.00
6 19.35
1 3.23
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 69
14 20.29
0 0.00
3 4.35
1 1.45
2 2.90
49 71.01
20 28.99%
83  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 518
41 7.92
47 9.07
57 11.00
2 0.39
3 0.58
368 71.04
150 28.96%
84  โรงเรียนบ้านศรีธน 191
5 2.62
20 10.47
28 14.66
1 0.52
0 0.00
137 71.73
54 28.27%
85  โรงเรียนบ้านนาป่ง 39
4 10.26
1 2.56
4 10.26
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
86  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 78
9 11.54
0 0.00
3 3.85
1 1.28
9 11.54
56 71.79
22 28.21%
87  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 54
10 18.52
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
88  โรงเรียนบ้านคำพอก 134
16 11.94
5 3.73
4 2.99
7 5.22
5 3.73
97 72.39
37 27.61%
89  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 40
4 10.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
90  โรงเรียนเมืองนครพนม 40
5 12.50
3 7.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
91  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 346
57 16.47
9 2.60
28 8.09
1 0.29
0 0.00
251 72.54
95 27.46%
92  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 128
11 8.59
9 7.03
11 8.59
4 3.13
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
93  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
9 13.64
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
94  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 367
39 10.63
26 7.08
19 5.18
13 3.54
2 0.54
268 73.02
99 26.98%
95  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 30
5 16.67
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
96  โรงเรียนบ้านนาทราย 45
0 0.00
6 13.33
4 8.89
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
97  โรงเรียนบ้านนาเชือก 105
7 6.67
10 9.52
4 3.81
4 3.81
3 2.86
77 73.33
28 26.67%
98  โรงเรียนบ้านคับพวง 64
6 9.38
0 0.00
2 3.13
9 14.06
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
99  โรงเรียนบ้านหนองบึง 61
1 1.64
2 3.28
11 18.03
1 1.64
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 27
5 18.52
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
101  โรงเรียนบ้านชะโนต 132
18 13.64
5 3.79
8 6.06
3 2.27
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 132
14 10.61
12 9.09
7 5.30
1 0.76
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
103  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 243
4 1.65
4 1.65
25 10.29
4 1.65
25 10.29
181 74.49
62 25.51%
104  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 214
8 3.74
18 8.41
24 11.21
1 0.47
3 1.40
160 74.77
54 25.23%
105  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 179
12 6.70
10 5.59
8 4.47
8 4.47
7 3.91
134 74.86
45 25.14%
106  โรงเรียนบ้านนาหลวง 70
7 10.00
4 5.71
6 8.57
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 66
4 6.06
4 6.06
3 4.55
5 7.58
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
108  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 42
3 7.14
3 7.14
3 7.14
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
109  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 59
6 10.17
4 6.78
1 1.69
3 5.08
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
110  โรงเรียนบ้านวังกระแส 211
27 12.80
7 3.32
8 3.79
7 3.32
1 0.47
161 76.30
50 23.70%
111  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 138
9 6.52
8 5.80
12 8.70
2 1.45
1 0.72
106 76.81
32 23.19%
112  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
8 9.76
5 6.10
5 6.10
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
113  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 878
79 9.00
31 3.53
89 10.14
1 0.11
0 0.00
678 77.22
200 22.78%
114  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 97
8 8.25
0 0.00
12 12.37
2 2.06
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
115  โรงเรียนบ้านปากบัง 40
9 22.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
116  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 116
9 7.76
2 1.72
8 6.90
2 1.72
5 4.31
90 77.59
26 22.41%
117  โรงเรียนบ้านนายอ 134
10 7.46
3 2.24
17 12.69
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
118  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 76
5 6.58
4 5.26
7 9.21
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
119  โรงเรียนบ้านดงโชค 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
120  โรงเรียนบ้านนาบัว 95
5 5.26
5 5.26
4 4.21
6 6.32
1 1.05
74 77.89
21 22.11%
121  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 50
2 4.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
122  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 133
11 8.27
5 3.76
12 9.02
1 0.75
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
123  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 37
0 0.00
4 10.81
3 8.11
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
124  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 42
6 14.29
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
125  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 99
6 6.06
8 8.08
1 1.01
4 4.04
2 2.02
78 78.79
21 21.21%
126  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 12.12
3 9.09
26 78.79
7 21.21%
127  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 128
11 8.59
6 4.69
10 7.81
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
128  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
3 5.26
2 3.51
6 10.53
0 0.00
1 1.75
45 78.95
12 21.05%
129  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 343
41 11.95
11 3.21
16 4.66
4 1.17
0 0.00
271 79.01
72 20.99%
130  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 67
5 7.46
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
131  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
132  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 29
3 10.34
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
133  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 63
6 9.52
4 6.35
3 4.76
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
134  โรงเรียนบ้านกุงโกน 107
9 8.41
5 4.67
-13 -12.15
4 3.74
17 15.89
85 79.44
22 20.56%
135  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 73
4 5.48
1 1.37
7 9.59
3 4.11
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
136  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2194
116 5.29
59 2.69
224 10.21
37 1.69
10 0.46
1748 79.67
446 20.33%
137  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
11 17.19
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
138  โรงเรียนธารน้ำใจ 201
21 10.45
0 0.00
18 8.96
1 0.50
0 0.00
161 80.10
40 19.90%
139  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 56
1 1.79
3 5.36
6 10.71
0 0.00
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
140  โรงเรียนบ้านโพนแพง 93
0 0.00
2 2.15
13 13.98
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
141  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 96
1 1.04
0 0.00
2 2.08
5 5.21
10 10.42
78 81.25
18 18.75%
142  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 145
15 10.34
5 3.45
5 3.45
2 1.38
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
143  โรงเรียนบ้านมหาชัย 167
14 8.38
9 5.39
7 4.19
1 0.60
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
144  โรงเรียนบ้านกอก 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
3 5.56
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
145  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 81
5 6.17
2 2.47
7 8.64
0 0.00
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
146  โรงเรียนบ้านนางาม 92
4 4.35
3 3.26
6 6.52
2 2.17
2 2.17
75 81.52
17 18.48%
147  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 125
9 7.20
7 5.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
148  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 196
12 6.12
14 7.14
2 1.02
2 1.02
6 3.06
160 81.63
36 18.37%
149  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 33
1 3.03
1 3.03
1 3.03
3 9.09
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
150  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 116
9 7.76
5 4.31
7 6.03
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
151  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 128
10 7.81
5 3.91
5 3.91
3 2.34
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
152  โรงเรียนบ้านนาม่วง 39
2 5.13
1 2.56
3 7.69
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
153  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
3 3.85
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
154  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 67
6 8.96
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
155  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 56
5 8.93
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
156  โรงเรียนบ้านดอนโทน 107
4 3.74
4 3.74
5 4.67
3 2.80
3 2.80
88 82.24
19 17.76%
157  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
51 82.26
11 17.74%
158  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 120
7 5.83
0 0.00
6 5.00
3 2.50
5 4.17
99 82.50
21 17.50%
159  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
11 9.09
1 0.83
9 7.44
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
160  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 58
7 12.07
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
161  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 163
12 7.36
0 0.00
15 9.20
1 0.61
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
162  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 70
1 1.43
0 0.00
10 14.29
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
163  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 76
10 13.16
2 2.63
0 0.00
0 0.00
1 1.32
63 82.89
13 17.11%
164  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 117
9 7.69
2 1.71
6 5.13
3 2.56
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
165  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 232
20 8.62
5 2.16
12 5.17
2 0.86
0 0.00
193 83.19
39 16.81%
166  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 84
2 2.38
5 5.95
7 8.33
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
167  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
5 5.56
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
168  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 302
10 3.31
17 5.63
12 3.97
4 1.32
7 2.32
252 83.44
50 16.56%
169  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 98
6 6.12
0 0.00
5 5.10
5 5.10
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
170  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 94
5 5.32
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
171  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 76
5 6.58
2 2.63
3 3.95
1 1.32
1 1.32
64 84.21
12 15.79%
172  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 139
1 0.72
11 7.91
9 6.47
0 0.00
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
173  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 87
3 3.45
3 3.45
1 1.15
4 4.60
2 2.30
74 85.06
13 14.94%
174  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
11 3.79
15 5.17
7 2.41
0 0.00
247 85.17
43 14.83%
175  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 54
2 3.70
1 1.85
3 5.56
1 1.85
1 1.85
46 85.19
8 14.81%
176  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 171
7 4.09
8 4.68
5 2.92
2 1.17
3 1.75
146 85.38
25 14.62%
177  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 69
4 5.80
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
178  โรงเรียนบ้านนาหนาด 97
4 4.12
2 2.06
4 4.12
2 2.06
2 2.06
83 85.57
14 14.43%
179  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 35
4 11.43
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
180  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 70
2 2.86
4 5.71
3 4.29
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
181  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 248
5 2.02
5 2.02
9 3.63
16 6.45
0 0.00
213 85.89
35 14.11%
182  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 90
3 3.33
5 5.56
1 1.11
3 3.33
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
183  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
184  โรงเรียนบ้านนาเลียง 106
4 3.77
2 1.89
7 6.60
0 0.00
1 0.94
92 86.79
14 13.21%
185  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
186  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 108
0 0.00
0 0.00
13 12.04
0 0.00
1 0.93
94 87.04
14 12.96%
187  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 125
8 6.40
0 0.00
4 3.20
3 2.40
1 0.80
109 87.20
16 12.80%
188  โรงเรียนบ้านโพนทา 86
1 1.16
2 2.33
3 3.49
0 0.00
5 5.81
75 87.21
11 12.79%
189  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 47
4 8.51
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
190  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 79
3 3.80
4 5.06
1 1.27
1 1.27
1 1.27
69 87.34
10 12.66%
191  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
7 8.86
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
192  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 87
2 2.30
2 2.30
4 4.60
3 3.45
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
193  โรงเรียนบ้านวังตามัว 198
6 3.03
5 2.53
5 2.53
6 3.03
3 1.52
173 87.37
25 12.63%
194  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 80
2 2.50
3 3.75
1 1.25
4 5.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
195  โรงเรียนบ้านนาโสก 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
196  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 202
6 2.97
5 2.48
6 2.97
4 1.98
4 1.98
177 87.62
25 12.38%
197  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 97
4 4.12
1 1.03
5 5.15
1 1.03
1 1.03
85 87.63
12 12.37%
198  โรงเรียนบ้านกล้วย 67
2 2.99
2 2.99
3 4.48
0 0.00
1 1.49
59 88.06
8 11.94%
199  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 42
2 4.76
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
200  โรงเรียนบ้านเหิบ 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
201  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
202  โรงเรียนบ้านจำปา 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.69
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
203  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 150
4 2.67
4 2.67
4 2.67
3 2.00
2 1.33
133 88.67
17 11.33%
204  โรงเรียนบ้านนาคู่ 134
7 5.22
0 0.00
0 0.00
8 5.97
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
205  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
206  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 117
2 1.71
3 2.56
5 4.27
3 2.56
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
207  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
1 1.09
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
208  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 142
0 0.00
0 0.00
15 10.56
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
209  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 76
0 0.00
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
210  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
211  โรงเรียนบ้านวังม่วง 58
4 6.90
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
212  โรงเรียนบ้านโสกแมว 147
6 4.08
5 3.40
4 2.72
0 0.00
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
213  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
1 1.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
214  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
215  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
3 4.84
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
216  โรงเรียนมรุกขนคร 116
3 2.59
5 4.31
3 2.59
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
217  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
218  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 75
0 0.00
3 4.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
219  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
220  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
221  โรงเรียนบ้านโพนทัน 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
222  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
223  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 188
6 3.19
0 0.00
9 4.79
1 0.53
0 0.00
172 91.49
16 8.51%
224  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 48
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
225  โรงเรียนบ้านนาดี 60
2 3.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
226  โรงเรียนบ้านหนองคอง 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
227  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
2 2.56
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
228  โรงเรียนบ้านหนองแคน 92
1 1.09
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
229  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.00
6 6.00
93 93.00
7 7.00%
230  โรงเรียนบ้านจอมมณี 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
231  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
232  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
233  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
234  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
1 1.41
68 95.77
3 4.23%
235  โรงเรียนบ้านแขนนาง 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
236  โรงเรียนบ้านคำชะอี 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
237  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
238  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
239  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
240  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 82
1 1.22
1 1.22
1 1.22
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
241  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
0 0.00
1 0.79
3 2.36
0 0.00
0 0.00
123 96.85
4 3.15%
242  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 67
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
243  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.43
1 1.43
68 97.14
2 2.86%
244  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
245  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านวังสิม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,044 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,665 8.58
เตี้ย  1,609 5.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,562 8.25
ผอมและเตี้ย  1,028 3.31
อ้วนและเตี้ย  743 2.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,437 72.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,607 คน


27.73%


Powered By www.thaieducation.net