ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.47
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 65
24 36.92
9 13.85
6 9.23
9 13.85
3 4.62
14 21.54
51 78.46%
2  โรงเรียนบ้านกุดจอก 19
5 26.32
4 21.05
0 0.00
3 15.79
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
3  โรงเรียนบ้านแก้ง 96
27 28.13
8 8.33
12 12.50
8 8.33
0 0.00
41 42.71
55 57.29%
4  โรงเรียนนาข่าวิทยา 80
8 10.00
17 21.25
13 16.25
1 1.25
0 0.00
41 51.25
39 48.75%
5  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 94
22 23.40
1 1.06
12 12.77
8 8.51
0 0.00
51 54.26
43 45.74%
6  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 191
14 7.33
15 7.85
8 4.19
24 12.57
20 10.47
110 57.59
81 42.41%
7  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 111
14 12.61
23 20.72
10 9.01
0 0.00
0 0.00
64 57.66
47 42.34%
8  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 180
5 2.78
11 6.11
37 20.56
8 4.44
15 8.33
104 57.78
76 42.22%
9  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 290
26 8.97
9 3.10
28 9.66
35 12.07
22 7.59
170 58.62
120 41.38%
10  โรงเรียนบ้านก่อ 135
15 11.11
18 13.33
22 16.30
0 0.00
0 0.00
80 59.26
55 40.74%
11  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 321
22 6.85
35 10.90
27 8.41
32 9.97
6 1.87
199 61.99
122 38.01%
12  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 60
4 6.67
3 5.00
3 5.00
7 11.67
5 8.33
38 63.33
22 36.67%
13  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 141
10 7.09
22 15.60
9 6.38
6 4.26
4 2.84
90 63.83
51 36.17%
14  โรงเรียนบ้านนาคอย 61
7 11.48
3 4.92
8 13.11
4 6.56
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
15  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 205
11 5.37
10 4.88
17 8.29
17 8.29
17 8.29
133 64.88
72 35.12%
16  โรงเรียนบ้านบะหว้า 188
16 8.51
13 6.91
15 7.98
17 9.04
5 2.66
122 64.89
66 35.11%
17  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 151
10 6.62
8 5.30
7 4.64
18 11.92
10 6.62
98 64.90
53 35.10%
18  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 177
22 12.43
12 6.78
10 5.65
8 4.52
10 5.65
115 64.97
62 35.03%
19  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 80
10 12.50
7 8.75
4 5.00
3 3.75
4 5.00
52 65.00
28 35.00%
20  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 84
14 16.67
7 8.33
6 7.14
2 2.38
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
21  โรงเรียนบ้านดอนทอย 109
24 22.02
4 3.67
7 6.42
1 0.92
1 0.92
72 66.06
37 33.94%
22  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 221
18 8.14
5 2.26
15 6.79
23 10.41
13 5.88
147 66.52
74 33.48%
23  โรงเรียนบ้านจำปาดง 102
12 11.76
10 9.80
10 9.80
2 1.96
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
24  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 140
10 7.14
9 6.43
16 11.43
10 7.14
1 0.71
94 67.14
46 32.86%
25  โรงเรียนบ้านนาเมือง 132
27 20.45
4 3.03
11 8.33
1 0.76
0 0.00
89 67.42
43 32.58%
26  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 284
21 7.39
12 4.23
18 6.34
30 10.56
9 3.17
194 68.31
90 31.69%
27  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 178
9 5.06
7 3.93
8 4.49
16 8.99
15 8.43
123 69.10
55 30.90%
28  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 98
13 13.27
6 6.12
5 5.10
6 6.12
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
29  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 95
8 8.42
11 11.58
9 9.47
0 0.00
1 1.05
66 69.47
29 30.53%
30  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
25 20.83
4 3.33
6 5.00
1 0.83
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองผือ 91
5 5.49
3 3.30
19 20.88
0 0.00
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 216
23 10.65
25 11.57
11 5.09
5 2.31
0 0.00
152 70.37
64 29.63%
33  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 55
7 12.73
5 9.09
2 3.64
2 3.64
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
34  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 101
12 11.88
8 7.92
4 3.96
5 4.95
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 137
10 7.30
15 10.95
12 8.76
0 0.00
2 1.46
98 71.53
39 28.47%
36  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 53
7 13.21
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
37  โรงเรียนบ้านตาดโตน 91
9 9.89
4 4.40
10 10.99
1 1.10
1 1.10
66 72.53
25 27.47%
38  โรงเรียนบ้านขาม 225
11 4.89
0 0.00
26 11.56
11 4.89
13 5.78
164 72.89
61 27.11%
39  โรงเรียนบ้านเซือม 186
30 16.13
0 0.00
20 10.75
0 0.00
0 0.00
136 73.12
50 26.88%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 189
40 21.16
0 0.00
10 5.29
0 0.00
0 0.00
139 73.54
50 26.46%
41  โรงเรียนบ้านท่างาม 121
3 2.48
12 9.92
15 12.40
1 0.83
1 0.83
89 73.55
32 26.45%
42  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 42
2 4.76
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
43  โรงเรียนบ้านสงเปือย 172
23 13.37
5 2.91
14 8.14
3 1.74
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
44  โรงเรียนบ้านนาบัว 112
8 7.14
13 11.61
8 7.14
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
45  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
5 10.64
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
46  โรงเรียนบ้านดอนคำ 80
0 0.00
4 5.00
2 2.50
8 10.00
6 7.50
60 75.00
20 25.00%
47  โรงเรียนบ้านนายอ 74
4 5.41
0 0.00
14 18.92
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
48  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 90
7 7.78
8 8.89
6 6.67
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
49  โรงเรียนบ้านคำยาง 65
5 7.69
2 3.08
6 9.23
2 3.08
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
50  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 66
4 6.06
4 6.06
4 6.06
2 3.03
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
51  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 44
3 6.82
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
52  โรงเรียนบ้านบะยาว 141
2 1.42
20 14.18
10 7.09
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
53  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 67
8 11.94
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
54  โรงเรียนบ้านนาจาร 112
14 12.50
3 2.68
8 7.14
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
55  โรงเรียนบ้านเสาวัด 139
5 3.60
3 2.16
18 12.95
2 1.44
3 2.16
108 77.70
31 22.30%
56  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 63
3 4.76
5 7.94
4 6.35
1 1.59
1 1.59
49 77.78
14 22.22%
57  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 149
13 8.72
10 6.71
8 5.37
2 1.34
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
58  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 137
10 7.30
2 1.46
18 13.14
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
59  โรงเรียนบ้านท่าควาย 124
12 9.68
10 8.06
5 4.03
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
60  โรงเรียนบ้านยางคำ 120
5 4.17
2 1.67
8 6.67
7 5.83
4 3.33
94 78.33
26 21.67%
61  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 70
1 1.43
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
62  โรงเรียนบ้านวังม่วง 80
7 8.75
2 2.50
5 6.25
3 3.75
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
63  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 638
36 5.64
28 4.39
66 10.34
5 0.78
0 0.00
503 78.84
135 21.16%
64  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 62
2 3.23
6 9.68
5 8.06
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
65  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 65
3 4.62
2 3.08
3 4.62
3 4.62
2 3.08
52 80.00
13 20.00%
66  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 75
2 2.67
8 10.67
3 4.00
2 2.67
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
67  โรงเรียนบ้านโนนไทย 51
0 0.00
5 9.80
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
68  โรงเรียนบ้านวาน้อย 87
0 0.00
0 0.00
9 10.34
8 9.20
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
69  โรงเรียนบ้านกุดจาน 164
5 3.05
4 2.44
23 14.02
0 0.00
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
70  โรงเรียนบ้านคึม 134
6 4.48
6 4.48
14 10.45
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
71  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 129
8 6.20
4 3.10
12 9.30
1 0.78
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
72  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 119
7 5.88
2 1.68
12 10.08
2 1.68
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
73  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 176
18 10.23
4 2.27
10 5.68
1 0.57
1 0.57
142 80.68
34 19.32%
74  โรงเรียนบ้านดงสาร 173
14 8.09
3 1.73
16 9.25
0 0.00
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
75  โรงเรียนบ้านดงเสียว 124
10 8.06
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
76  โรงเรียนบ้านนาแต้ 157
1 0.64
9 5.73
19 12.10
0 0.00
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
77  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 280
19 6.79
14 5.00
16 5.71
2 0.71
0 0.00
229 81.79
51 18.21%
78  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 121
7 5.79
6 4.96
5 4.13
0 0.00
4 3.31
99 81.82
22 18.18%
79  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
4 9.09
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
80  โรงเรียนบ้านลึมบอง 78
8 10.26
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
81  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 79
5 6.33
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
82  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 51
1 1.96
0 0.00
7 13.73
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
83  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
84  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 106
5 4.72
7 6.60
5 4.72
1 0.94
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
85  โรงเรียนบ้านวังบง 283
1 0.35
1 0.35
31 10.95
15 5.30
0 0.00
235 83.04
48 16.96%
86  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 143
5 3.50
4 2.80
8 5.59
3 2.10
4 2.80
119 83.22
24 16.78%
87  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 155
15 9.68
4 2.58
7 4.52
0 0.00
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 311
27 8.68
13 4.18
12 3.86
0 0.00
0 0.00
259 83.28
52 16.72%
89  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 91
6 6.59
7 7.69
2 2.20
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
90  โรงเรียนบ้านนายม 55
2 3.64
1 1.82
4 7.27
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
91  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 117
6 5.13
3 2.56
9 7.69
0 0.00
1 0.85
98 83.76
19 16.24%
92  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 148
4 2.70
3 2.03
16 10.81
1 0.68
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
93  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 364
23 6.32
14 3.85
22 6.04
0 0.00
0 0.00
305 83.79
59 16.21%
94  โรงเรียนบ้านวังโพน 76
3 3.95
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
95  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
96  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 77
3 3.90
4 5.19
5 6.49
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
97  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 110
8 7.27
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
98  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 131
2 1.53
8 6.11
9 6.87
1 0.76
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
99  โรงเรียนบ้านหนองลาด 153
9 5.88
2 1.31
12 7.84
0 0.00
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
100  โรงเรียนบ้านบะนกทา 187
9 4.81
5 2.67
10 5.35
4 2.14
0 0.00
159 85.03
28 14.97%
101  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 121
5 4.13
3 2.48
10 8.26
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
102  โรงเรียนบ้านโพนแพง 129
6 4.65
2 1.55
11 8.53
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
103  โรงเรียนบ้านนาฮี 116
6 5.17
3 2.59
8 6.90
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
104  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 185
9 4.86
3 1.62
15 8.11
0 0.00
0 0.00
158 85.41
27 14.59%
105  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 134
7 5.22
1 0.75
11 8.21
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
106  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 99
5 5.05
4 4.04
5 5.05
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
107  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 95
2 2.11
2 2.11
9 9.47
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
108  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 125
4 3.20
2 1.60
11 8.80
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
109  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 96
2 2.08
6 6.25
5 5.21
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
110  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 67
1 1.49
6 8.96
1 1.49
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
111  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 254
18 7.09
0 0.00
15 5.91
0 0.00
0 0.00
221 87.01
33 12.99%
112  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 124
12 9.68
1 0.81
3 2.42
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 230
9 3.91
5 2.17
2 0.87
9 3.91
4 1.74
201 87.39
29 12.61%
114  โรงเรียนบ้านหนองสนม 84
4 4.76
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
115  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 51
2 3.92
1 1.96
1 1.96
2 3.92
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
116  โรงเรียนบ้านดงบัง 140
9 6.43
0 0.00
7 5.00
0 0.00
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
117  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 177
9 5.08
3 1.69
8 4.52
0 0.00
0 0.00
157 88.70
20 11.30%
118  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 74
3 4.05
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
119  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 132
3 2.27
1 0.76
10 7.58
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
120  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 198
4 2.02
0 0.00
17 8.59
0 0.00
0 0.00
177 89.39
21 10.61%
121  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
122  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 161
2 1.24
2 1.24
5 3.11
3 1.86
3 1.86
146 90.68
15 9.32%
123  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 143
5 3.50
6 4.20
1 0.70
0 0.00
1 0.70
130 90.91
13 9.09%
124  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
125  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 149
2 1.34
2 1.34
2 1.34
3 2.01
3 2.01
137 91.95
12 8.05%
126  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 81
4 4.94
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
127  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 149
1 0.67
4 2.68
5 3.36
1 0.67
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
128  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 102
1 0.98
2 1.96
1 0.98
3 2.94
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
129  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 267
0 0.00
0 0.00
9 3.37
9 3.37
0 0.00
249 93.26
18 6.74%
130  โรงเรียนบ้านสรศรี 92
1 1.09
3 3.26
2 2.17
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
131  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 158
2 1.27
0 0.00
7 4.43
1 0.63
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
132  โรงเรียนบ้านจาร 91
0 0.00
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
133  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 87
2 2.30
0 0.00
1 1.15
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
134  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 218
2 0.92
0 0.00
8 3.67
0 0.00
0 0.00
208 95.41
10 4.59%
135  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
136  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 101
1 0.99
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
137  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
2 1.98
98 97.03
3 2.97%
138  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 137
2 1.46
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
134 97.81
3 2.19%
139  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,073 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,183 6.55
เตี้ย  731 4.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,307 7.23
ผอมและเตี้ย  449 2.48
อ้วนและเตี้ย  219 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,184 78.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,889 คน


21.52%


Powered By www.thaieducation.net