ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 65
24 36.92
9 13.85
6 9.23
9 13.85
3 4.62
14 21.54
51 78.46%
2  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1464
195 13.32
90 6.15
196 13.39
285 19.47
269 18.37
429 29.30
1035 70.70%
3  โรงเรียนบ้านนากะทาด 131
44 33.59
22 16.79
0 0.00
18 13.74
0 0.00
47 35.88
84 64.12%
4  โรงเรียนบ้านกุดจอก 19
5 26.32
4 21.05
0 0.00
3 15.79
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
5  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 192
13 6.77
17 8.85
23 11.98
33 17.19
28 14.58
78 40.63
114 59.38%
6  โรงเรียนบ้านแก้ง 96
27 28.13
8 8.33
12 12.50
8 8.33
0 0.00
41 42.71
55 57.29%
7  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 107
4 3.74
21 19.63
1 0.93
19 17.76
10 9.35
52 48.60
55 51.40%
8  โรงเรียนบ้านกุดจิก 75
14 18.67
0 0.00
6 8.00
14 18.67
3 4.00
38 50.67
37 49.33%
9  โรงเรียนนาข่าวิทยา 80
8 10.00
17 21.25
13 16.25
1 1.25
0 0.00
41 51.25
39 48.75%
10  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 195
31 15.90
14 7.18
19 9.74
10 5.13
20 10.26
101 51.79
94 48.21%
11  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 94
22 23.40
1 1.06
12 12.77
8 8.51
0 0.00
51 54.26
43 45.74%
12  โรงเรียนบ้านวังหว้า 173
17 9.83
6 3.47
15 8.67
23 13.29
17 9.83
95 54.91
78 45.09%
13  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 91
8 8.79
6 6.59
6 6.59
16 17.58
4 4.40
51 56.04
40 43.96%
14  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 191
14 7.33
15 7.85
8 4.19
24 12.57
20 10.47
110 57.59
81 42.41%
15  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 111
14 12.61
23 20.72
10 9.01
0 0.00
0 0.00
64 57.66
47 42.34%
16  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 180
5 2.78
11 6.11
37 20.56
8 4.44
15 8.33
104 57.78
76 42.22%
17  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 290
26 8.97
9 3.10
28 9.66
35 12.07
22 7.59
170 58.62
120 41.38%
18  โรงเรียนบ้านก่อ 135
15 11.11
18 13.33
22 16.30
0 0.00
0 0.00
80 59.26
55 40.74%
19  โรงเรียนบ้านหนองแวง 190
17 8.95
5 2.63
14 7.37
22 11.58
19 10.00
113 59.47
77 40.53%
20  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 321
22 6.85
35 10.90
27 8.41
32 9.97
6 1.87
199 61.99
122 38.01%
21  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 125
11 8.80
11 8.80
19 15.20
4 3.20
1 0.80
79 63.20
46 36.80%
22  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 60
4 6.67
3 5.00
3 5.00
7 11.67
5 8.33
38 63.33
22 36.67%
23  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 141
10 7.09
22 15.60
9 6.38
6 4.26
4 2.84
90 63.83
51 36.17%
24  โรงเรียนบ้านนาคอย 61
7 11.48
3 4.92
8 13.11
4 6.56
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
25  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 205
11 5.37
10 4.88
17 8.29
17 8.29
17 8.29
133 64.88
72 35.12%
26  โรงเรียนบ้านบะหว้า 188
16 8.51
13 6.91
15 7.98
17 9.04
5 2.66
122 64.89
66 35.11%
27  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 151
10 6.62
8 5.30
7 4.64
18 11.92
10 6.62
98 64.90
53 35.10%
28  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 177
22 12.43
12 6.78
10 5.65
8 4.52
10 5.65
115 64.97
62 35.03%
29  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 80
10 12.50
7 8.75
4 5.00
3 3.75
4 5.00
52 65.00
28 35.00%
30  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 84
14 16.67
7 8.33
6 7.14
2 2.38
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
31  โรงเรียนบ้านดอนทอย 109
24 22.02
4 3.67
7 6.42
1 0.92
1 0.92
72 66.06
37 33.94%
32  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 221
18 8.14
5 2.26
15 6.79
23 10.41
13 5.88
147 66.52
74 33.48%
33  โรงเรียนบ้านจำปาดง 102
12 11.76
10 9.80
10 9.80
2 1.96
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
34  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 140
10 7.14
9 6.43
16 11.43
10 7.14
1 0.71
94 67.14
46 32.86%
35  โรงเรียนบ้านนาเมือง 132
27 20.45
4 3.03
11 8.33
1 0.76
0 0.00
89 67.42
43 32.58%
36  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 284
21 7.39
12 4.23
18 6.34
30 10.56
9 3.17
194 68.31
90 31.69%
37  โรงเรียนบ้านโคกแสง 77
11 14.29
6 7.79
7 9.09
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
38  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 178
9 5.06
7 3.93
8 4.49
16 8.99
15 8.43
123 69.10
55 30.90%
39  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 159
17 10.69
14 8.81
13 8.18
3 1.89
2 1.26
110 69.18
49 30.82%
40  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 98
13 13.27
6 6.12
5 5.10
6 6.12
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
41  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 95
8 8.42
11 11.58
9 9.47
0 0.00
1 1.05
66 69.47
29 30.53%
42  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
25 20.83
4 3.33
6 5.00
1 0.83
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
43  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 198
19 9.60
9 4.55
13 6.57
12 6.06
6 3.03
139 70.20
59 29.80%
44  โรงเรียนบ้านหนองผือ 91
5 5.49
3 3.30
19 20.88
0 0.00
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
45  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 216
23 10.65
25 11.57
11 5.09
5 2.31
0 0.00
152 70.37
64 29.63%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 180
18 10.00
14 7.78
20 11.11
1 0.56
0 0.00
127 70.56
53 29.44%
47  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 55
7 12.73
5 9.09
2 3.64
2 3.64
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
48  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 101
12 11.88
8 7.92
4 3.96
5 4.95
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 137
10 7.30
15 10.95
12 8.76
0 0.00
2 1.46
98 71.53
39 28.47%
50  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 53
7 13.21
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
51  โรงเรียนบ้านตาดโตน 91
9 9.89
4 4.40
10 10.99
1 1.10
1 1.10
66 72.53
25 27.47%
52  โรงเรียนบ้านนาซอ 124
8 6.45
7 5.65
18 14.52
1 0.81
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
53  โรงเรียนบ้านขาม 225
11 4.89
0 0.00
26 11.56
11 4.89
13 5.78
164 72.89
61 27.11%
54  โรงเรียนบ้านเซือม 186
30 16.13
0 0.00
20 10.75
0 0.00
0 0.00
136 73.12
50 26.88%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 132
13 9.85
2 1.52
15 11.36
5 3.79
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
56  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 83
18 21.69
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 189
40 21.16
0 0.00
10 5.29
0 0.00
0 0.00
139 73.54
50 26.46%
58  โรงเรียนบ้านท่างาม 121
3 2.48
12 9.92
15 12.40
1 0.83
1 0.83
89 73.55
32 26.45%
59  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 42
2 4.76
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
60  โรงเรียนบ้านสงเปือย 172
23 13.37
5 2.91
14 8.14
3 1.74
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
61  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 169
18 10.65
12 7.10
12 7.10
2 1.18
0 0.00
125 73.96
44 26.04%
62  โรงเรียนบ้านนาบัว 112
8 7.14
13 11.61
8 7.14
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
63  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 160
5 3.13
11 6.88
8 5.00
5 3.13
12 7.50
119 74.38
41 25.63%
64  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
5 10.64
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
65  โรงเรียนบ้านดอนคำ 80
0 0.00
4 5.00
2 2.50
8 10.00
6 7.50
60 75.00
20 25.00%
66  โรงเรียนบ้านนายอ 74
4 5.41
0 0.00
14 18.92
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
67  โรงเรียนบ้านโนนแพง 51
4 7.84
2 3.92
4 7.84
2 3.92
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
68  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 90
7 7.78
8 8.89
6 6.67
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
69  โรงเรียนบ้านคำยาง 65
5 7.69
2 3.08
6 9.23
2 3.08
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
70  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 66
4 6.06
4 6.06
4 6.06
2 3.03
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
71  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 44
3 6.82
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
72  โรงเรียนบ้านบะยาว 141
2 1.42
20 14.18
10 7.09
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
73  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 67
8 11.94
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
74  โรงเรียนบ้านนาจาร 112
14 12.50
3 2.68
8 7.14
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
75  โรงเรียนบ้านเสาวัด 139
5 3.60
3 2.16
18 12.95
2 1.44
3 2.16
108 77.70
31 22.30%
76  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 139
18 12.95
2 1.44
10 7.19
1 0.72
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
77  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 63
3 4.76
5 7.94
4 6.35
1 1.59
1 1.59
49 77.78
14 22.22%
78  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 149
13 8.72
10 6.71
8 5.37
2 1.34
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
79  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 137
10 7.30
2 1.46
18 13.14
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
80  โรงเรียนบ้านท่าควาย 124
12 9.68
10 8.06
5 4.03
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
81  โรงเรียนบ้านยางคำ 120
5 4.17
2 1.67
8 6.67
7 5.83
4 3.33
94 78.33
26 21.67%
82  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 70
1 1.43
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
83  โรงเรียนบ้านวังม่วง 80
7 8.75
2 2.50
5 6.25
3 3.75
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
84  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 638
36 5.64
28 4.39
66 10.34
5 0.78
0 0.00
503 78.84
135 21.16%
85  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 62
2 3.23
6 9.68
5 8.06
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
86  โรงเรียนบ้านนาหวาย 68
6 8.82
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
87  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 112
10 8.93
8 7.14
5 4.46
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
88  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 65
3 4.62
2 3.08
3 4.62
3 4.62
2 3.08
52 80.00
13 20.00%
89  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 75
2 2.67
8 10.67
3 4.00
2 2.67
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
90  โรงเรียนบ้านโนนไทย 51
0 0.00
5 9.80
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
91  โรงเรียนบ้านวาน้อย 87
0 0.00
0 0.00
9 10.34
8 9.20
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
92  โรงเรียนบ้านกุดจาน 164
5 3.05
4 2.44
23 14.02
0 0.00
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
93  โรงเรียนบ้านคึม 134
6 4.48
6 4.48
14 10.45
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
94  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 129
8 6.20
4 3.10
12 9.30
1 0.78
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
95  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 119
7 5.88
2 1.68
12 10.08
2 1.68
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
96  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 176
18 10.23
4 2.27
10 5.68
1 0.57
1 0.57
142 80.68
34 19.32%
97  โรงเรียนบ้านดงสาร 173
14 8.09
3 1.73
16 9.25
0 0.00
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
98  โรงเรียนบ้านดงเสียว 124
10 8.06
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
99  โรงเรียนบ้านนาแต้ 157
1 0.64
9 5.73
19 12.10
0 0.00
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
100  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 38
1 2.63
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
101  โรงเรียนบ้านตาด 158
12 7.59
5 3.16
12 7.59
0 0.00
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
102  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 280
19 6.79
14 5.00
16 5.71
2 0.71
0 0.00
229 81.79
51 18.21%
103  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 121
7 5.79
6 4.96
5 4.13
0 0.00
4 3.31
99 81.82
22 18.18%
104  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
4 9.09
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
105  โรงเรียนบ้านลึมบอง 78
8 10.26
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
106  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 79
5 6.33
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
107  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 51
1 1.96
0 0.00
7 13.73
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
108  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
109  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 106
5 4.72
7 6.60
5 4.72
1 0.94
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
110  โรงเรียนบ้านวังบง 283
1 0.35
1 0.35
31 10.95
15 5.30
0 0.00
235 83.04
48 16.96%
111  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 131
7 5.34
4 3.05
10 7.63
1 0.76
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
112  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 143
5 3.50
4 2.80
8 5.59
3 2.10
4 2.80
119 83.22
24 16.78%
113  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 155
15 9.68
4 2.58
7 4.52
0 0.00
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 311
27 8.68
13 4.18
12 3.86
0 0.00
0 0.00
259 83.28
52 16.72%
115  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 91
6 6.59
7 7.69
2 2.20
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
116  โรงเรียนบ้านนายม 55
2 3.64
1 1.82
4 7.27
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
117  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 196
13 6.63
7 3.57
10 5.10
2 1.02
0 0.00
164 83.67
32 16.33%
118  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 117
6 5.13
3 2.56
9 7.69
0 0.00
1 0.85
98 83.76
19 16.24%
119  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 148
4 2.70
3 2.03
16 10.81
1 0.68
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
120  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 364
23 6.32
14 3.85
22 6.04
0 0.00
0 0.00
305 83.79
59 16.21%
121  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 287
15 5.23
12 4.18
6 2.09
8 2.79
5 1.74
241 83.97
46 16.03%
122  โรงเรียนบ้านวังโพน 76
3 3.95
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
123  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
124  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 77
3 3.90
4 5.19
5 6.49
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
125  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 110
8 7.27
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
126  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 131
2 1.53
8 6.11
9 6.87
1 0.76
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
127  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 145
5 3.45
7 4.83
8 5.52
2 1.38
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
128  โรงเรียนบ้านหนองลาด 153
9 5.88
2 1.31
12 7.84
0 0.00
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
129  โรงเรียนบ้านบะนกทา 187
9 4.81
5 2.67
10 5.35
4 2.14
0 0.00
159 85.03
28 14.97%
130  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 121
5 4.13
3 2.48
10 8.26
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
131  โรงเรียนบ้านโพนแพง 129
6 4.65
2 1.55
11 8.53
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
132  โรงเรียนบ้านนาฮี 116
6 5.17
3 2.59
8 6.90
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
133  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 185
9 4.86
3 1.62
15 8.11
0 0.00
0 0.00
158 85.41
27 14.59%
134  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 63
3 4.76
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
135  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 134
7 5.22
1 0.75
11 8.21
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 374
17 4.55
10 2.67
14 3.74
7 1.87
5 1.34
321 85.83
53 14.17%
137  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 99
5 5.05
4 4.04
5 5.05
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
138  โรงเรียนบ้านดงยาง 109
4 3.67
4 3.67
6 5.50
1 0.92
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
139  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 95
2 2.11
2 2.11
9 9.47
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
140  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 227
6 2.64
4 1.76
18 7.93
2 0.88
1 0.44
196 86.34
31 13.66%
141  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 125
4 3.20
2 1.60
11 8.80
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
142  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 96
2 2.08
6 6.25
5 5.21
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
143  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 67
1 1.49
6 8.96
1 1.49
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
144  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 931
47 5.05
5 0.54
70 7.52
0 0.00
0 0.00
809 86.90
122 13.10%
145  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 254
18 7.09
0 0.00
15 5.91
0 0.00
0 0.00
221 87.01
33 12.99%
146  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 124
12 9.68
1 0.81
3 2.42
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 230
9 3.91
5 2.17
2 0.87
9 3.91
4 1.74
201 87.39
29 12.61%
148  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 104
4 3.85
2 1.92
2 1.92
4 3.85
1 0.96
91 87.50
13 12.50%
149  โรงเรียนบ้านอากาศ 1518
65 4.28
25 1.65
76 5.01
9 0.59
6 0.40
1337 88.08
181 11.92%
150  โรงเรียนบ้านหนองสนม 84
4 4.76
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
151  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 51
2 3.92
1 1.96
1 1.96
2 3.92
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
152  โรงเรียนบ้านดงบัง 140
9 6.43
0 0.00
7 5.00
0 0.00
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
153  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 177
9 5.08
3 1.69
8 4.52
0 0.00
0 0.00
157 88.70
20 11.30%
154  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 92
5 5.43
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
155  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 74
3 4.05
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
156  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 132
3 2.27
1 0.76
10 7.58
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
157  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 198
4 2.02
0 0.00
17 8.59
0 0.00
0 0.00
177 89.39
21 10.61%
158  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
159  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 161
2 1.24
2 1.24
5 3.11
3 1.86
3 1.86
146 90.68
15 9.32%
160  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 143
5 3.50
6 4.20
1 0.70
0 0.00
1 0.70
130 90.91
13 9.09%
161  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
162  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 85
3 3.53
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
163  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 149
2 1.34
2 1.34
2 1.34
3 2.01
3 2.01
137 91.95
12 8.05%
164  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 90
1 1.11
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
165  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 202
5 2.48
3 1.49
1 0.50
0 0.00
6 2.97
187 92.57
15 7.43%
166  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 81
4 4.94
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
167  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 149
1 0.67
4 2.68
5 3.36
1 0.67
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
168  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 102
1 0.98
2 1.96
1 0.98
3 2.94
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
169  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 267
0 0.00
0 0.00
9 3.37
9 3.37
0 0.00
249 93.26
18 6.74%
170  โรงเรียนบ้านสรศรี 92
1 1.09
3 3.26
2 2.17
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
171  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 158
2 1.27
0 0.00
7 4.43
1 0.63
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
172  โรงเรียนบ้านจาร 91
0 0.00
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
173  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 87
2 2.30
0 0.00
1 1.15
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
174  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 218
2 0.92
0 0.00
8 3.67
0 0.00
0 0.00
208 95.41
10 4.59%
175  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
176  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 101
1 0.99
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
177  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
2 1.98
98 97.03
3 2.97%
178  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 137
2 1.46
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
134 97.81
3 2.19%
179  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 121
0 0.00
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,339 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,915 7.00
เตี้ย  1,111 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,990 7.28
ผอมและเตี้ย  963 3.52
อ้วนและเตี้ย  634 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,726 75.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,613 คน


24.19%


Powered By www.thaieducation.net