ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 37
11 29.73
9 24.32
8 21.62
9 24.32
0 0.00
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 37
5 13.51
6 16.22
16 43.24
5 13.51
5 13.51
0 0.00
37 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 41
7 17.07
10 24.39
6 14.63
8 19.51
0 0.00
10 24.39
31 75.61%
4  โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 159
16 10.06
17 10.69
42 26.42
15 9.43
28 17.61
41 25.79
118 74.21%
5  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 144
38 26.39
20 13.89
15 10.42
13 9.03
8 5.56
50 34.72
94 65.28%
6  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 68
10 14.71
13 19.12
10 14.71
7 10.29
2 2.94
26 38.24
42 61.76%
7  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 130
15 11.54
9 6.92
26 20.00
7 5.38
16 12.31
57 43.85
73 56.15%
8  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 211
39 18.48
33 15.64
12 5.69
28 13.27
3 1.42
96 45.50
115 54.50%
9  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 132
20 15.15
15 11.36
14 10.61
9 6.82
10 7.58
64 48.48
68 51.52%
10  โรงเรียนบ้านอีกุด 221
36 16.29
9 4.07
9 4.07
45 20.36
14 6.33
108 48.87
113 51.13%
11  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 306
30 9.80
17 5.56
20 6.54
47 15.36
29 9.48
163 53.27
143 46.73%
12  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 301
65 21.59
27 8.97
17 5.65
22 7.31
9 2.99
161 53.49
140 46.51%
13  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 239
46 19.25
35 14.64
23 9.62
3 1.26
4 1.67
128 53.56
111 46.44%
14  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 140
18 12.86
14 10.00
8 5.71
19 13.57
6 4.29
75 53.57
65 46.43%
15  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 111
11 9.91
12 10.81
14 12.61
14 12.61
0 0.00
60 54.05
51 45.95%
16  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 233
11 4.72
19 8.15
14 6.01
30 12.88
33 14.16
126 54.08
107 45.92%
17  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 164
36 21.95
19 11.59
12 7.32
7 4.27
0 0.00
90 54.88
74 45.12%
18  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 178
15 8.43
17 9.55
40 22.47
8 4.49
0 0.00
98 55.06
80 44.94%
19  โรงเรียนบ้านกุดฮู 159
24 15.09
29 18.24
13 8.18
5 3.14
0 0.00
88 55.35
71 44.65%
20  โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 125
24 19.20
9 7.20
13 10.40
5 4.00
4 3.20
70 56.00
55 44.00%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 302
27 8.94
25 8.28
49 16.23
11 3.64
20 6.62
170 56.29
132 43.71%
22  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 111
10 9.01
13 11.71
10 9.01
9 8.11
5 4.50
64 57.66
47 42.34%
23  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 122
15 12.30
14 11.48
11 9.02
11 9.02
0 0.00
71 58.20
51 41.80%
24  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1952
188 9.63
121 6.20
323 16.55
61 3.13
121 6.20
1138 58.30
814 41.70%
25  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 101
8 7.92
13 12.87
8 7.92
7 6.93
6 5.94
59 58.42
42 41.58%
26  โรงเรียนบ้านนากับแก้ 68
7 10.29
4 5.88
7 10.29
4 5.88
6 8.82
40 58.82
28 41.18%
27  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 177
29 16.38
20 11.30
10 5.65
11 6.21
2 1.13
105 59.32
72 40.68%
28  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 222
29 13.06
16 7.21
8 3.60
34 15.32
3 1.35
132 59.46
90 40.54%
29  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 103
8 7.77
9 8.74
14 13.59
5 4.85
5 4.85
62 60.19
41 39.81%
30  โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 197
10 5.08
5 2.54
39 19.80
3 1.52
21 10.66
119 60.41
78 39.59%
31  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 172
21 12.21
18 10.47
10 5.81
18 10.47
1 0.58
104 60.47
68 39.53%
32  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 181
12 6.63
11 6.08
19 10.50
23 12.71
6 3.31
110 60.77
71 39.23%
33  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 409
50 12.22
26 6.36
65 15.89
19 4.65
0 0.00
249 60.88
160 39.12%
34  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 62
7 11.29
9 14.52
3 4.84
4 6.45
1 1.61
38 61.29
24 38.71%
35  โรงเรียนบ้านพะโค 66
4 6.06
3 4.55
3 4.55
7 10.61
8 12.12
41 62.12
25 37.88%
36  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 135
18 13.33
15 11.11
2 1.48
9 6.67
7 5.19
84 62.22
51 37.78%
37  โรงเรียนบ้านป่าผาง 186
28 15.05
36 19.35
6 3.23
0 0.00
0 0.00
116 62.37
70 37.63%
38  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 101
22 21.78
3 2.97
6 5.94
5 4.95
1 0.99
64 63.37
37 36.63%
39  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 148
8 5.41
7 4.73
11 7.43
15 10.14
13 8.78
94 63.51
54 36.49%
40  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 154
5 3.25
12 7.79
17 11.04
13 8.44
9 5.84
98 63.64
56 36.36%
41  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 71
4 5.63
8 11.27
9 12.68
4 5.63
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
42  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
2 10.00
2 10.00
13 65.00
7 35.00%
43  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 226
34 15.04
16 7.08
10 4.42
9 3.98
8 3.54
149 65.93
77 34.07%
44  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 133
15 11.28
9 6.77
2 1.50
5 3.76
14 10.53
88 66.17
45 33.83%
45  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 748
34 4.55
38 5.08
50 6.68
72 9.63
57 7.62
497 66.44
251 33.56%
46  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 281
59 21.00
12 4.27
22 7.83
0 0.00
0 0.00
188 66.90
93 33.10%
47  โรงเรียนบ้านชมภูพาน 174
16 9.20
11 6.32
13 7.47
11 6.32
6 3.45
117 67.24
57 32.76%
48  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 175
13 7.43
5 2.86
15 8.57
18 10.29
6 3.43
118 67.43
57 32.57%
49  โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 210
19 9.05
30 14.29
14 6.67
5 2.38
0 0.00
142 67.62
68 32.38%
50  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 119
8 6.72
10 8.40
17 14.29
2 1.68
1 0.84
81 68.07
38 31.93%
51  โรงเรียนบ้านดงหลวง 289
38 13.15
10 3.46
23 7.96
21 7.27
0 0.00
197 68.17
92 31.83%
52  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 504
30 5.95
17 3.37
64 12.70
17 3.37
30 5.95
346 68.65
158 31.35%
53  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2317
232 10.01
36 1.55
421 18.17
10 0.43
3 0.13
1615 69.70
702 30.30%
54  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 136
15 11.03
7 5.15
5 3.68
8 5.88
6 4.41
95 69.85
41 30.15%
55  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 192
13 6.77
13 6.77
9 4.69
16 8.33
6 3.13
135 70.31
57 29.69%
56  โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 81
18 22.22
0 0.00
3 3.70
0 0.00
3 3.70
57 70.37
24 29.63%
57  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 192
16 8.33
12 6.25
23 11.98
5 2.60
0 0.00
136 70.83
56 29.17%
58  โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 224
27 12.05
3 1.34
32 14.29
0 0.00
2 0.89
160 71.43
64 28.57%
59  โรงเรียนบ้านกลาง 230
27 11.74
12 5.22
22 9.57
4 1.74
0 0.00
165 71.74
65 28.26%
60  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 78
7 8.97
3 3.85
10 12.82
2 2.56
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
61  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 210
9 4.29
6 2.86
35 16.67
9 4.29
0 0.00
151 71.90
59 28.10%
62  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 140
13 9.29
9 6.43
13 9.29
3 2.14
1 0.71
101 72.14
39 27.86%
63  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 116
9 7.76
9 7.76
7 6.03
7 6.03
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
64  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 96
17 17.71
5 5.21
4 4.17
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
65  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 63
9 14.29
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
66  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 755
6 0.79
5 0.66
47 6.23
31 4.11
114 15.10
552 73.11
203 26.89%
67  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 101
6 5.94
6 5.94
7 6.93
6 5.94
2 1.98
74 73.27
27 26.73%
68  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 232
17 7.33
16 6.90
28 12.07
0 0.00
0 0.00
171 73.71
61 26.29%
69  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 69
8 11.59
6 8.70
3 4.35
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
70  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 130
13 10.00
10 7.69
8 6.15
2 1.54
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
71  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 88
9 10.23
6 6.82
6 6.82
1 1.14
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
72  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 125
9 7.20
5 4.00
11 8.80
6 4.80
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
73  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 198
19 9.60
16 8.08
11 5.56
3 1.52
0 0.00
149 75.25
49 24.75%
74  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 188
23 12.23
8 4.26
7 3.72
8 4.26
0 0.00
142 75.53
46 24.47%
75  โรงเรียนนายอวัฒนา 194
19 9.79
7 3.61
18 9.28
3 1.55
0 0.00
147 75.77
47 24.23%
76  โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 172
12 6.98
5 2.91
11 6.40
9 5.23
4 2.33
131 76.16
41 23.84%
77  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 89
7 7.87
5 5.62
9 10.11
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
78  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 98
8 8.16
6 6.12
3 3.06
6 6.12
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
79  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 52
6 11.54
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
80  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 291
14 4.81
5 1.72
26 8.93
13 4.47
9 3.09
224 76.98
67 23.02%
81  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 101
12 11.88
1 0.99
8 7.92
2 1.98
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
82  โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 112
9 8.04
3 2.68
5 4.46
2 1.79
6 5.36
87 77.68
25 22.32%
83  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 121
8 6.61
2 1.65
15 12.40
2 1.65
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
84  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 229
23 10.04
9 3.93
17 7.42
2 0.87
0 0.00
178 77.73
51 22.27%
85  โรงเรียนบ้านโนนกุง 231
24 10.39
7 3.03
15 6.49
5 2.16
0 0.00
180 77.92
51 22.08%
86  โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 228
5 2.19
10 4.39
24 10.53
11 4.82
0 0.00
178 78.07
50 21.93%
87  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 170
5 2.94
13 7.65
19 11.18
0 0.00
0 0.00
133 78.24
37 21.76%
88  โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 92
5 5.43
2 2.17
10 10.87
3 3.26
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
89  โรงเรียนไพศาลวิทยา 158
13 8.23
11 6.96
10 6.33
0 0.00
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
90  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 225
24 10.67
11 4.89
11 4.89
1 0.44
1 0.44
177 78.67
48 21.33%
91  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 61
6 9.84
3 4.92
3 4.92
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
92  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 122
11 9.02
1 0.82
9 7.38
5 4.10
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
93  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 230
23 10.00
7 3.04
14 6.09
2 0.87
3 1.30
181 78.70
49 21.30%
94  โรงเรียนชุมชนนิรมัย 292
34 11.64
10 3.42
17 5.82
0 0.00
0 0.00
231 79.11
61 20.89%
95  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 96
14 14.58
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
96  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 145
18 12.41
5 3.45
7 4.83
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
97  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 229
14 6.11
11 4.80
20 8.73
2 0.87
0 0.00
182 79.48
47 20.52%
98  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 39
1 2.56
2 5.13
5 12.82
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
99  โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
7 8.97
4 5.13
62 79.49
16 20.51%
100  โรงเรียนบ้านนาดี 105
5 4.76
4 3.81
10 9.52
1 0.95
1 0.95
84 80.00
21 20.00%
101  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 50
0 0.00
3 6.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
102  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 196
21 10.71
12 6.12
4 2.04
2 1.02
0 0.00
157 80.10
39 19.90%
103  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 121
6 4.96
7 5.79
10 8.26
1 0.83
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
104  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 223
2 0.90
12 5.38
25 11.21
3 1.35
2 0.90
179 80.27
44 19.73%
105  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 123
5 4.07
9 7.32
10 8.13
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
106  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 108
8 7.41
2 1.85
2 1.85
5 4.63
4 3.70
87 80.56
21 19.44%
107  โรงเรียนบ้านหนองหอย 292
25 8.56
8 2.74
22 7.53
0 0.00
1 0.34
236 80.82
56 19.18%
108  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
109  โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 126
12 9.52
0 0.00
11 8.73
0 0.00
1 0.79
102 80.95
24 19.05%
110  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 206
13 6.31
8 3.88
17 8.25
1 0.49
0 0.00
167 81.07
39 18.93%
111  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 150
11 7.33
9 6.00
3 2.00
3 2.00
2 1.33
122 81.33
28 18.67%
112  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 120
5 4.17
6 5.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
113  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 66
5 7.58
4 6.06
1 1.52
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
114  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 122
10 8.20
3 2.46
7 5.74
2 1.64
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
115  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 56
2 3.57
0 0.00
6 10.71
0 0.00
2 3.57
46 82.14
10 17.86%
116  โรงเรียนบ้านโคกภู 174
13 7.47
5 2.87
10 5.75
3 1.72
0 0.00
143 82.18
31 17.82%
117  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 90
5 5.56
0 0.00
11 12.22
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
118  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 158
11 6.96
8 5.06
3 1.90
2 1.27
4 2.53
130 82.28
28 17.72%
119  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 516
20 3.88
35 6.78
35 6.78
1 0.19
0 0.00
425 82.36
91 17.64%
120  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 210
5 2.38
5 2.38
19 9.05
5 2.38
3 1.43
173 82.38
37 17.62%
121  โรงเรียนบ้านดงขวาง 57
6 10.53
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
122  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 249
15 6.02
4 1.61
0 0.00
11 4.42
13 5.22
206 82.73
43 17.27%
123  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 136
8 5.88
2 1.47
11 8.09
0 0.00
2 1.47
113 83.09
23 16.91%
124  โรงเรียนบ้านเชิงดอย 30
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
2 6.67
25 83.33
5 16.67%
125  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 42
2 4.76
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
126  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 97
2 2.06
2 2.06
11 11.34
1 1.03
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
127  โรงเรียนบ้านกุงศรี 116
12 10.34
3 2.59
4 3.45
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
128  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 171
10 5.85
12 7.02
1 0.58
4 2.34
1 0.58
143 83.63
28 16.37%
129  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 98
7 7.14
6 6.12
3 3.06
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
130  โรงเรียนบ้านนาแก 98
3 3.06
4 4.08
8 8.16
1 1.02
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
131  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 528
27 5.11
10 1.89
48 9.09
1 0.19
0 0.00
442 83.71
86 16.29%
132  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 86
0 0.00
9 10.47
5 5.81
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
133  โรงเรียนบ้านนาขาม 185
10 5.41
12 6.49
4 2.16
4 2.16
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
134  โรงเรียนบ้านไร่นาดี 101
6 5.94
1 0.99
8 7.92
1 0.99
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
135  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 78
4 5.13
4 5.13
4 5.13
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
136  โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 345
32 9.28
0 0.00
21 6.09
0 0.00
0 0.00
292 84.64
53 15.36%
137  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 127
17 13.39
1 0.79
1 0.79
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
138  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 83
4 4.82
4 4.82
4 4.82
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
139  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 140
9 6.43
2 1.43
5 3.57
4 2.86
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
140  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 233
13 5.58
5 2.15
15 6.44
0 0.00
0 0.00
200 85.84
33 14.16%
141  โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 142
0 0.00
4 2.82
7 4.93
6 4.23
3 2.11
122 85.92
20 14.08%
142  โรงเรียนบ้านนาจาน 145
7 4.83
8 5.52
4 2.76
1 0.69
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
143  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 102
3 2.94
3 2.94
6 5.88
2 1.96
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
144  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 125
3 2.40
5 4.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
145  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 143
7 4.90
3 2.10
5 3.50
3 2.10
1 0.70
124 86.71
19 13.29%
146  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 183
8 4.37
6 3.28
7 3.83
3 1.64
0 0.00
159 86.89
24 13.11%
147  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 56
1 1.79
2 3.57
1 1.79
2 3.57
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
148  โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) 121
7 5.79
0 0.00
8 6.61
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
149  โรงเรียนบ้านหนองสระ 75
4 5.33
3 4.00
0 0.00
1 1.33
1 1.33
66 88.00
9 12.00%
150  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 117
8 6.84
5 4.27
1 0.85
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
151  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 124
7 5.65
4 3.23
3 2.42
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
152  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 205
4 1.95
5 2.44
14 6.83
0 0.00
0 0.00
182 88.78
23 11.22%
153  โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 121
4 3.31
5 4.13
4 3.31
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
154  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 112
4 3.57
0 0.00
8 7.14
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
155  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 75
6 8.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
156  โรงเรียนบ้านสะพานสาม 83
1 1.20
3 3.61
3 3.61
1 1.20
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
157  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 554
22 3.97
10 1.81
19 3.43
2 0.36
0 0.00
501 90.43
53 9.57%
158  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 107
7 6.54
3 2.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
159  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 136
5 3.68
6 4.41
0 0.00
1 0.74
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
160  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 72
4 5.56
0 0.00
0 0.00
1 1.39
1 1.39
66 91.67
6 8.33%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 253
12 4.74
5 1.98
2 0.79
2 0.79
0 0.00
232 91.70
21 8.30%
162  โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 123
4 3.25
2 1.63
3 2.44
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
163  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
164  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 194
0 0.00
0 0.00
13 6.70
0 0.00
0 0.00
181 93.30
13 6.70%
165  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 69
2 2.90
1 1.45
1 1.45
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
166  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 202
0 0.00
1 0.50
6 2.97
0 0.00
4 1.98
191 94.55
11 5.45%
167  โรงเรียนบ้านสนามบิน 38
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
168  โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
169  โรงเรียนบ้านตองโขบ 147
1 0.68
1 0.68
3 2.04
1 0.68
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
170  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
171  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
172  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 113
3 2.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
173  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 192
4 2.08
0 0.00
1 0.52
0 0.00
0 0.00
187 97.40
5 2.60%
174  โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
175  โรงเรียนอนุบาลภูพาน 209
3 1.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
206 98.56
3 1.44%

 

จำนวนนักเรียน  31,775 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,610 8.21
เตี้ย  1,532 4.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,725 8.58
ผอมและเตี้ย  1,028 3.24
อ้วนและเตี้ย  743 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,137 72.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,638 คน


27.18%


Powered By www.thaieducation.net