ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 37
11 29.73
9 24.32
8 21.62
9 24.32
0 0.00
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 37
5 13.51
6 16.22
16 43.24
5 13.51
5 13.51
0 0.00
37 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 144
38 26.39
20 13.89
15 10.42
13 9.03
8 5.56
50 34.72
94 65.28%
4  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 68
10 14.71
13 19.12
10 14.71
7 10.29
2 2.94
26 38.24
42 61.76%
5  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 306
30 9.80
17 5.56
20 6.54
47 15.36
29 9.48
163 53.27
143 46.73%
6  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 301
65 21.59
27 8.97
17 5.65
22 7.31
9 2.99
161 53.49
140 46.51%
7  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 140
18 12.86
14 10.00
8 5.71
19 13.57
6 4.29
75 53.57
65 46.43%
8  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 164
36 21.95
19 11.59
12 7.32
7 4.27
0 0.00
90 54.88
74 45.12%
9  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 178
15 8.43
17 9.55
40 22.47
8 4.49
0 0.00
98 55.06
80 44.94%
10  โรงเรียนบ้านกุดฮู 159
24 15.09
29 18.24
13 8.18
5 3.14
0 0.00
88 55.35
71 44.65%
11  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 111
10 9.01
13 11.71
10 9.01
9 8.11
5 4.50
64 57.66
47 42.34%
12  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 177
29 16.38
20 11.30
10 5.65
11 6.21
2 1.13
105 59.32
72 40.68%
13  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 172
21 12.21
18 10.47
10 5.81
18 10.47
1 0.58
104 60.47
68 39.53%
14  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 409
50 12.22
26 6.36
65 15.89
19 4.65
0 0.00
249 60.88
160 39.12%
15  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 62
7 11.29
9 14.52
3 4.84
4 6.45
1 1.61
38 61.29
24 38.71%
16  โรงเรียนบ้านพะโค 66
4 6.06
3 4.55
3 4.55
7 10.61
8 12.12
41 62.12
25 37.88%
17  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 148
8 5.41
7 4.73
11 7.43
15 10.14
13 8.78
94 63.51
54 36.49%
18  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 154
5 3.25
12 7.79
17 11.04
13 8.44
9 5.84
98 63.64
56 36.36%
19  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
2 10.00
2 10.00
13 65.00
7 35.00%
20  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 175
13 7.43
5 2.86
15 8.57
18 10.29
6 3.43
118 67.43
57 32.57%
21  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 119
8 6.72
10 8.40
17 14.29
2 1.68
1 0.84
81 68.07
38 31.93%
22  โรงเรียนบ้านดงหลวง 289
38 13.15
10 3.46
23 7.96
21 7.27
0 0.00
197 68.17
92 31.83%
23  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 192
16 8.33
12 6.25
23 11.98
5 2.60
0 0.00
136 70.83
56 29.17%
24  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 210
9 4.29
6 2.86
35 16.67
9 4.29
0 0.00
151 71.90
59 28.10%
25  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 63
9 14.29
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
26  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 755
6 0.79
5 0.66
47 6.23
31 4.11
114 15.10
552 73.11
203 26.89%
27  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 101
6 5.94
6 5.94
7 6.93
6 5.94
2 1.98
74 73.27
27 26.73%
28  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 232
17 7.33
16 6.90
28 12.07
0 0.00
0 0.00
171 73.71
61 26.29%
29  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 130
13 10.00
10 7.69
8 6.15
2 1.54
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
30  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 88
9 10.23
6 6.82
6 6.82
1 1.14
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 188
23 12.23
8 4.26
7 3.72
8 4.26
0 0.00
142 75.53
46 24.47%
32  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 98
8 8.16
6 6.12
3 3.06
6 6.12
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
33  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 121
8 6.61
2 1.65
15 12.40
2 1.65
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
34  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 229
23 10.04
9 3.93
17 7.42
2 0.87
0 0.00
178 77.73
51 22.27%
35  โรงเรียนบ้านโนนกุง 231
24 10.39
7 3.03
15 6.49
5 2.16
0 0.00
180 77.92
51 22.08%
36  โรงเรียนไพศาลวิทยา 158
13 8.23
11 6.96
10 6.33
0 0.00
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
37  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 225
24 10.67
11 4.89
11 4.89
1 0.44
1 0.44
177 78.67
48 21.33%
38  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 96
14 14.58
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
39  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 229
14 6.11
11 4.80
20 8.73
2 0.87
0 0.00
182 79.48
47 20.52%
40  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
41  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 206
13 6.31
8 3.88
17 8.25
1 0.49
0 0.00
167 81.07
39 18.93%
42  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 120
5 4.17
6 5.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
43  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 90
5 5.56
0 0.00
11 12.22
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
44  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 516
20 3.88
35 6.78
35 6.78
1 0.19
0 0.00
425 82.36
91 17.64%
45  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 249
15 6.02
4 1.61
0 0.00
11 4.42
13 5.22
206 82.73
43 17.27%
46  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 97
2 2.06
2 2.06
11 11.34
1 1.03
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
47  โรงเรียนบ้านกุงศรี 116
12 10.34
3 2.59
4 3.45
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
48  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 98
7 7.14
6 6.12
3 3.06
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
49  โรงเรียนบ้านนาแก 98
3 3.06
4 4.08
8 8.16
1 1.02
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
50  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 127
17 13.39
1 0.79
1 0.79
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
51  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 233
13 5.58
5 2.15
15 6.44
0 0.00
0 0.00
200 85.84
33 14.16%
52  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 102
3 2.94
3 2.94
6 5.88
2 1.96
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
53  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 125
3 2.40
5 4.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
54  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 143
7 4.90
3 2.10
5 3.50
3 2.10
1 0.70
124 86.71
19 13.29%
55  โรงเรียนบ้านหนองสระ 75
4 5.33
3 4.00
0 0.00
1 1.33
1 1.33
66 88.00
9 12.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 117
8 6.84
5 4.27
1 0.85
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
57  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 112
4 3.57
0 0.00
8 7.14
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
58  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 107
7 6.54
3 2.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
59  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 72
4 5.56
0 0.00
0 0.00
1 1.39
1 1.39
66 91.67
6 8.33%
60  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
61  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 69
2 2.90
1 1.45
1 1.45
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
62  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
63  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%

 

จำนวนนักเรียน  9,892 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  840 8.49
เตี้ย  531 5.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  765 7.73
ผอมและเตี้ย  384 3.88
อ้วนและเตี้ย  240 2.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,132 72.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,760 คน


27.90%


Powered By www.thaieducation.net