ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 215 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 23
3 13.04
6 26.09
8 34.78
4 17.39
2 8.70
0 0.00
23 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาทม 138
33 23.91
28 20.29
41 29.71
13 9.42
23 16.67
0 0.00
138 100.00%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 250
50 20.00
23 9.20
17 6.80
35 14.00
29 11.60
96 38.40
154 61.60%
4  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 262
28 10.69
20 7.63
49 18.70
12 4.58
27 10.31
126 48.09
136 51.91%
5  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 170
5 2.94
9 5.29
20 11.76
14 8.24
28 16.47
94 55.29
76 44.71%
6  โรงเรียนหนองคำวิทยา 167
27 16.17
25 14.97
20 11.98
0 0.00
0 0.00
95 56.89
72 43.11%
7  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 61
7 11.48
10 16.39
7 11.48
1 1.64
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
8  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 203
14 6.90
28 13.79
18 8.87
9 4.43
14 6.90
120 59.11
83 40.89%
9  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 40
4 10.00
4 10.00
5 12.50
2 5.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
10  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 43
5 11.63
0 0.00
11 25.58
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
11  โรงเรียนบ้านหัวคู 90
12 13.33
4 4.44
13 14.44
4 4.44
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
12  โรงเรียนบ้านโคกสี 140
20 14.29
8 5.71
21 15.00
2 1.43
0 0.00
89 63.57
51 36.43%
13  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 119
6 5.04
10 8.40
17 14.29
2 1.68
5 4.20
79 66.39
40 33.61%
14  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 35
4 11.43
3 8.57
4 11.43
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
15  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 84
7 8.33
5 5.95
9 10.71
4 4.76
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
16  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 174
18 10.34
12 6.90
8 4.60
5 2.87
7 4.02
124 71.26
50 28.74%
17  โรงเรียนบ้านดงดิบ 37
0 0.00
1 2.70
6 16.22
1 2.70
2 5.41
27 72.97
10 27.03%
18  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 47
3 6.38
3 6.38
5 10.64
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
19  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 122
5 4.10
4 3.28
8 6.56
10 8.20
4 3.28
91 74.59
31 25.41%
20  โรงเรียนบ้านพันขาง 63
6 9.52
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
21  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 100
1 1.00
4 4.00
19 19.00
0 0.00
1 1.00
75 75.00
25 25.00%
22  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 60
5 8.33
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 58
3 5.17
1 1.72
9 15.52
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
24  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 94
5 5.32
4 4.26
4 4.26
5 5.32
4 4.26
72 76.60
22 23.40%
25  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 53
4 7.55
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
26  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 245
13 5.31
10 4.08
21 8.57
6 2.45
0 0.00
195 79.59
50 20.41%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 257
15 5.84
17 6.61
16 6.23
0 0.00
4 1.56
205 79.77
52 20.23%
28  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 138
5 3.62
3 2.17
15 10.87
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
29  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
30  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 87
5 5.75
4 4.60
5 5.75
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
31  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 82
6 7.32
4 4.88
3 3.66
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
32  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 74
2 2.70
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
33  โรงเรียนขวัญเมือง 67
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.48
59 88.06
8 11.94%
34  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 51
1 1.96
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
35  โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 104
0 0.00
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
36  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 94
1 1.06
1 1.06
5 5.32
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
37  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
38  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
39  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
40  โรงเรียนบ้านดงกลาง 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
41  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 57
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
42  โรงเรียนบ้านสีเสียด 160
1 0.63
3 1.88
3 1.88
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
43  โรงเรียนบ้านวังม่วย 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.85
0 0.00
100 96.15
4 3.85%
44  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 134
0 0.00
3 2.24
2 1.49
0 0.00
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
45  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
46  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 525
0 0.00
1 0.19
6 1.14
0 0.00
0 0.00
518 98.67
7 1.33%
47  โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 0
2 0.00
1 0.00
8 0.00
0 0.00
0 0.00
-11 0.00
11 0.00%
48  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
49  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  5,145 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  337 6.55
เตี้ย  265 5.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  457 8.88
ผอมและเตี้ย  136 2.64
อ้วนและเตี้ย  153 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,797 73.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,348 คน


26.20%


Powered By www.thaieducation.net