ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122
13 10.66
19 15.57
11 9.02
13 10.66
21 17.21
45 36.89
77 63.11%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144
24 16.67
15 10.42
19 13.19
13 9.03
14 9.72
59 40.97
85 59.03%
3  โรงเรียนบ้านค้อ 32
4 12.50
3 9.38
8 25.00
2 6.25
1 3.13
14 43.75
18 56.25%
4  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49
5 10.20
3 6.12
16 32.65
0 0.00
3 6.12
22 44.90
27 55.10%
5  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17
3 17.65
1 5.88
4 23.53
1 5.88
0 0.00
8 47.06
9 52.94%
6  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63
12 19.05
5 7.94
7 11.11
6 9.52
3 4.76
30 47.62
33 52.38%
7  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 192
10 5.21
20 10.42
24 12.50
26 13.54
15 7.81
97 50.52
95 49.48%
8  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 71
13 18.31
8 11.27
10 14.08
2 2.82
0 0.00
38 53.52
33 46.48%
9  โรงเรียนบ้านวังจาน 101
3 2.97
4 3.96
19 18.81
7 6.93
12 11.88
56 55.45
45 44.55%
10  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 119
26 21.85
16 13.45
10 8.40
0 0.00
0 0.00
67 56.30
52 43.70%
11  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24
4 16.67
1 4.17
5 20.83
0 0.00
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
12  โรงเรียนบ้านวังกุง 115
11 9.57
5 4.35
6 5.22
16 13.91
8 6.96
69 60.00
46 40.00%
13  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 80
8 10.00
4 5.00
16 20.00
4 5.00
0 0.00
48 60.00
32 40.00%
14  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88
6 6.82
4 4.55
5 5.68
10 11.36
9 10.23
54 61.36
34 38.64%
15  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78
6 7.69
2 2.56
8 10.26
1 1.28
11 14.10
50 64.10
28 35.90%
16  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45
5 11.11
3 6.67
7 15.56
1 2.22
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
17  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72
5 6.94
0 0.00
11 15.28
5 6.94
4 5.56
47 65.28
25 34.72%
18  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105
9 8.57
12 11.43
13 12.38
2 1.90
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
19  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 941
55 5.84
21 2.23
106 11.26
55 5.84
80 8.50
624 66.31
317 33.69%
20  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 85
3 3.53
5 5.88
12 14.12
4 4.71
4 4.71
57 67.06
28 32.94%
21  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114
10 8.77
1 0.88
13 11.40
11 9.65
2 1.75
77 67.54
37 32.46%
22  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84
5 5.95
1 1.19
9 10.71
6 7.14
6 7.14
57 67.86
27 32.14%
23  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64
10 15.63
1 1.56
6 9.38
1 1.56
2 3.13
44 68.75
20 31.25%
24  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32
4 12.50
1 3.13
4 12.50
1 3.13
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
25  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62
7 11.29
6 9.68
6 9.68
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
26  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
27  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 96
15 15.63
4 4.17
8 8.33
0 0.00
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
28  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112
3 2.68
3 2.68
12 10.71
6 5.36
6 5.36
82 73.21
30 26.79%
29  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 117
9 7.69
7 5.98
8 6.84
6 5.13
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
30  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100
1 1.00
6 6.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
31  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20
0 0.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
32  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 78
5 6.41
2 2.56
12 15.38
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
33  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91
5 5.49
4 4.40
9 9.89
4 4.40
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
34  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121
4 3.31
0 0.00
11 9.09
4 3.31
10 8.26
92 76.03
29 23.97%
35  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 117
2 1.71
8 6.84
4 3.42
14 11.97
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
36  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65
4 6.15
1 1.54
10 15.38
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
37  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214
14 6.54
10 4.67
13 6.07
6 2.80
6 2.80
165 77.10
49 22.90%
38  โรงเรียนบ้านทิพโสต 105
5 4.76
4 3.81
15 14.29
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
39  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 101
3 2.97
1 0.99
10 9.90
4 3.96
5 4.95
78 77.23
23 22.77%
40  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66
3 4.55
3 4.55
9 13.64
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
41  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 41
0 0.00
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
42  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 187
16 8.56
2 1.07
18 9.63
2 1.07
1 0.53
148 79.14
39 20.86%
43  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 102
5 4.90
4 3.92
11 10.78
0 0.00
1 0.98
81 79.41
21 20.59%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39
5 12.82
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
45  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45
4 8.89
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
46  โรงเรียนบ้านโคกสูง 132
7 5.30
5 3.79
6 4.55
5 3.79
3 2.27
106 80.30
26 19.70%
47  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102
4 3.92
3 2.94
12 11.76
1 0.98
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
48  โรงเรียนบ้านกุดรัง 110
9 8.18
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
49  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 135
3 2.22
5 3.70
15 11.11
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
50  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24
0 0.00
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
51  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42
2 4.76
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
52  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
53  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96
5 5.21
0 0.00
7 7.29
4 4.17
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
54  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168
5 2.98
9 5.36
0 0.00
9 5.36
4 2.38
141 83.93
27 16.07%
55  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
16 84.21
3 15.79%
56  โรงเรียนบ้านหนองซอน 148
6 4.05
4 2.70
13 8.78
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
57  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149
3 2.01
5 3.36
14 9.40
0 0.00
1 0.67
126 84.56
23 15.44%
58  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78
3 3.85
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
59  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85
4 4.71
3 3.53
6 7.06
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
60  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66
3 4.55
1 1.52
5 7.58
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
61  โรงเรียนบ้านหนองไห 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
62  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 139
6 4.32
4 2.88
10 7.19
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
63  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144
8 5.56
5 3.47
6 4.17
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
64  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
65  โรงเรียนบ้านโนนทัน 61
3 4.92
2 3.28
1 1.64
0 0.00
2 3.28
53 86.89
8 13.11%
66  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 156
4 2.56
5 3.21
4 2.56
4 2.56
3 1.92
136 87.18
20 12.82%
67  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73
3 4.11
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
68  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114
11 9.65
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
69  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156
3 1.92
9 5.77
5 3.21
2 1.28
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
70  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
71  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 164
4 2.44
0 0.00
14 8.54
0 0.00
0 0.00
146 89.02
18 10.98%
72  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219
4 1.83
5 2.28
14 6.39
1 0.46
0 0.00
195 89.04
24 10.96%
73  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 82
2 2.44
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
74  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72
1 1.39
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
75  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 99
4 4.04
1 1.01
2 2.02
2 2.02
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
76  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
1 1.22
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
77  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
78  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
79  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67
0 0.00
1 1.49
1 1.49
2 2.99
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
80  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,043 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  484 6.02
เตี้ย  301 3.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  748 9.30
ผอมและเตี้ย  268 3.33
อ้วนและเตี้ย  239 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,003 74.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,040 คน


25.36%


Powered By www.thaieducation.net