ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดู่ 78
31 39.74
17 21.79
14 17.95
8 10.26
8 10.26
0 0.00
78 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 30
8 26.67
5 16.67
7 23.33
3 10.00
7 23.33
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 54
10 18.52
11 20.37
13 24.07
11 20.37
9 16.67
0 0.00
54 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 62
16 25.81
8 12.90
18 29.03
9 14.52
11 17.74
0 0.00
62 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 94
16 17.02
32 34.04
10 10.64
14 14.89
6 6.38
16 17.02
78 82.98%
6  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 51
20 39.22
7 13.73
4 7.84
4 7.84
4 7.84
12 23.53
39 76.47%
7  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 104
19 18.27
9 8.65
15 14.42
8 7.69
24 23.08
29 27.88
75 72.12%
8  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 69
15 21.74
13 18.84
5 7.25
13 18.84
1 1.45
22 31.88
47 68.12%
9  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 32
9 28.13
5 15.63
4 12.50
2 6.25
0 0.00
12 37.50
20 62.50%
10  โรงเรียนบ้านดงแคน 75
11 14.67
6 8.00
13 17.33
5 6.67
10 13.33
30 40.00
45 60.00%
11  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 73
12 16.44
10 13.70
14 19.18
7 9.59
0 0.00
30 41.10
43 58.90%
12  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 109
5 4.59
11 10.09
10 9.17
16 14.68
21 19.27
46 42.20
63 57.80%
13  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 174
13 7.47
35 20.11
19 10.92
11 6.32
22 12.64
74 42.53
100 57.47%
14  โรงเรียนบ้านดงเย็น 61
9 14.75
6 9.84
8 13.11
6 9.84
5 8.20
27 44.26
34 55.74%
15  โรงเรียนบ้านหนองกุง 106
10 9.43
5 4.72
10 9.43
8 7.55
26 24.53
47 44.34
59 55.66%
16  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 73
13 17.81
7 9.59
11 15.07
6 8.22
1 1.37
35 47.95
38 52.05%
17  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 20
4 20.00
3 15.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
18  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 12
3 25.00
0 0.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
19  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 22
3 13.64
2 9.09
3 13.64
3 13.64
0 0.00
11 50.00
11 50.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 85
11 12.94
11 12.94
17 20.00
1 1.18
0 0.00
45 52.94
40 47.06%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 80
21 26.25
3 3.75
4 5.00
9 11.25
0 0.00
43 53.75
37 46.25%
22  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 35
5 14.29
4 11.43
3 8.57
3 8.57
1 2.86
19 54.29
16 45.71%
23  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 57
5 8.77
0 0.00
11 19.30
6 10.53
2 3.51
33 57.89
24 42.11%
24  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 38
5 13.16
1 2.63
3 7.89
3 7.89
4 10.53
22 57.89
16 42.11%
25  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 62
8 12.90
5 8.06
9 14.52
4 6.45
0 0.00
36 58.06
26 41.94%
26  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 729
53 7.27
25 3.43
82 11.25
78 10.70
65 8.92
426 58.44
303 41.56%
27  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 162
18 11.11
12 7.41
21 12.96
6 3.70
9 5.56
96 59.26
66 40.74%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 185
13 7.03
8 4.32
16 8.65
4 2.16
33 17.84
111 60.00
74 40.00%
29  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 161
19 11.80
0 0.00
45 27.95
0 0.00
0 0.00
97 60.25
64 39.75%
30  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 73
9 12.33
7 9.59
4 5.48
6 8.22
3 4.11
44 60.27
29 39.73%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 97
7 7.22
6 6.19
18 18.56
6 6.19
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
32  โรงเรียนบ้านหวาย 58
7 12.07
4 6.90
9 15.52
2 3.45
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
33  โรงเรียนบ้านสระบาก 113
8 7.08
3 2.65
28 24.78
3 2.65
0 0.00
71 62.83
42 37.17%
34  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 99
15 15.15
7 7.07
5 5.05
9 9.09
0 0.00
63 63.64
36 36.36%
35  โรงเรียนบ้านดง 83
7 8.43
2 2.41
5 6.02
7 8.43
9 10.84
53 63.86
30 36.14%
36  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 64
7 10.94
4 6.25
12 18.75
0 0.00
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
37  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 31
3 9.68
1 3.23
5 16.13
1 3.23
1 3.23
20 64.52
11 35.48%
38  โรงเรียนบ้านหนองสระ 80
14 17.50
14 17.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
39  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 109
21 19.27
8 7.34
7 6.42
2 1.83
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
40  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 119
10 8.40
5 4.20
17 14.29
4 3.36
4 3.36
79 66.39
40 33.61%
41  โรงเรียนบ้านสระแคน 76
6 7.89
4 5.26
4 5.26
5 6.58
6 7.89
51 67.11
25 32.89%
42  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 134
5 3.73
3 2.24
10 7.46
8 5.97
17 12.69
91 67.91
43 32.09%
43  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 116
8 6.90
6 5.17
20 17.24
3 2.59
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
44  โรงเรียนบ้านไก่นา 125
10 8.00
0 0.00
28 22.40
1 0.80
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
45  โรงเรียนบ้านปลาขาว 123
6 4.88
4 3.25
7 5.69
10 8.13
11 8.94
85 69.11
38 30.89%
46  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 111
8 7.21
6 5.41
19 17.12
0 0.00
1 0.90
77 69.37
34 30.63%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 98
12 12.24
7 7.14
11 11.22
0 0.00
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
48  โรงเรียนบ้านนาเลา 169
12 7.10
5 2.96
34 20.12
0 0.00
0 0.00
118 69.82
51 30.18%
49  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 131
5 3.82
9 6.87
24 18.32
1 0.76
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
50  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 101
8 7.92
5 4.95
14 13.86
3 2.97
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
51  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 54
8 14.81
4 7.41
3 5.56
0 0.00
1 1.85
38 70.37
16 29.63%
52  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 44
2 4.55
1 2.27
8 18.18
1 2.27
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
53  โรงเรียนบ้านก่อ 102
8 7.84
5 4.90
10 9.80
5 4.90
2 1.96
72 70.59
30 29.41%
54  โรงเรียนบ้านโพนทราย 65
3 4.62
6 9.23
6 9.23
4 6.15
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
55  โรงเรียนบ้านดอนหมี 63
8 12.70
3 4.76
5 7.94
2 3.17
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
56  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 53
7 13.21
8 15.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
57  โรงเรียนบ้านนาข่า 182
21 11.54
13 7.14
16 8.79
1 0.55
0 0.00
131 71.98
51 28.02%
58  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 61
4 6.56
7 11.48
5 8.20
1 1.64
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
59  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 47
3 6.38
1 2.13
7 14.89
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
60  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 47
7 14.89
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
61  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 69
6 8.70
3 4.35
6 8.70
3 4.35
1 1.45
50 72.46
19 27.54%
62  โรงเรียนบ้านตาลอก 56
2 3.57
1 1.79
10 17.86
2 3.57
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
63  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 49
4 8.16
3 6.12
4 8.16
1 2.04
1 2.04
36 73.47
13 26.53%
64  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 91
9 9.89
2 2.20
11 12.09
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
65  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 229
20 8.73
1 0.44
39 17.03
0 0.00
0 0.00
169 73.80
60 26.20%
66  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 73
11 15.07
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
67  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 150
8 5.33
7 4.67
10 6.67
12 8.00
2 1.33
111 74.00
39 26.00%
68  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 103
7 6.80
3 2.91
8 7.77
4 3.88
4 3.88
77 74.76
26 25.24%
69  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1832
93 5.08
35 1.91
232 12.66
22 1.20
78 4.26
1372 74.89
460 25.11%
70  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 64
1 1.56
1 1.56
11 17.19
1 1.56
2 3.13
48 75.00
16 25.00%
71  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 68
4 5.88
4 5.88
3 4.41
2 2.94
4 5.88
51 75.00
17 25.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองแดง 69
3 4.35
3 4.35
4 5.80
3 4.35
4 5.80
52 75.36
17 24.64%
73  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 147
17 11.56
3 2.04
16 10.88
0 0.00
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
74  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 70
4 5.71
3 4.29
10 14.29
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
75  โรงเรียนบ้านนาฝาย 88
9 10.23
4 4.55
5 5.68
1 1.14
2 2.27
67 76.14
21 23.86%
76  โรงเรียนบ้านโสกยาง 34
0 0.00
1 2.94
5 14.71
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
77  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 34
3 8.82
2 5.88
1 2.94
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
78  โรงเรียนบ้านดอนหัน 30
3 10.00
1 3.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
79  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 60
4 6.67
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
80  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 92
4 4.35
11 11.96
6 6.52
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
81  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 198
15 7.58
2 1.01
26 13.13
2 1.01
0 0.00
153 77.27
45 22.73%
82  โรงเรียนบ้านดงยาง 106
10 9.43
3 2.83
11 10.38
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
83  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 53
2 3.77
3 5.66
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
84  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 80
0 0.00
0 0.00
14 17.50
3 3.75
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
85  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 103
6 5.83
0 0.00
12 11.65
5 4.85
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 112
5 4.46
4 3.57
8 7.14
2 1.79
6 5.36
87 77.68
25 22.32%
87  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 54
4 7.41
2 3.70
6 11.11
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
88  โรงเรียนบ้านสนาม 109
7 6.42
2 1.83
14 12.84
1 0.92
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
89  โรงเรียนบ้านหนองหิน 78
0 0.00
0 0.00
15 19.23
2 2.56
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
90  โรงเรียนบ้านอีโต้ 69
4 5.80
3 4.35
6 8.70
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
91  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 497
23 4.63
8 1.61
50 10.06
20 4.02
7 1.41
389 78.27
108 21.73%
92  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 37
2 5.41
3 8.11
2 5.41
0 0.00
1 2.70
29 78.38
8 21.62%
93  โรงเรียนบ้านหัวงัว 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
3 10.71
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
94  โรงเรียนบ้านคึมบง 89
5 5.62
5 5.62
3 3.37
5 5.62
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
95  โรงเรียนบ้านศาลา 33
0 0.00
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
96  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 52
4 7.69
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
97  โรงเรียนบ้านหนองแก 43
3 6.98
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
98  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 67
10 14.93
1 1.49
2 2.99
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
99  โรงเรียนบ้านหนองแสน 96
4 4.17
4 4.17
12 12.50
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
100  โรงเรียนบ้านหนองข่า 83
5 6.02
2 2.41
9 10.84
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
101  โรงเรียนบ้านสว่าง 49
3 6.12
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
102  โรงเรียนโนนจานวิทยา 129
8 6.20
4 3.10
14 10.85
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
103  โรงเรียนบ้านขามเรียน 135
15 11.11
2 1.48
9 6.67
1 0.74
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
104  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 25
0 0.00
1 4.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
105  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 125
7 5.60
5 4.00
7 5.60
4 3.20
2 1.60
100 80.00
25 20.00%
106  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 70
1 1.43
5 7.14
7 10.00
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
107  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 70
4 5.71
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
108  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 35
3 8.57
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 106
8 7.55
2 1.89
11 10.38
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
110  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 107
8 7.48
5 4.67
6 5.61
2 1.87
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
111  โรงเรียนบ้านสระบัว 46
4 8.70
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
112  โรงเรียนบ้านหนองแคน 77
8 10.39
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
113  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 146
11 7.53
6 4.11
10 6.85
1 0.68
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
114  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 131
9 6.87
5 3.82
8 6.11
2 1.53
1 0.76
106 80.92
25 19.08%
115  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 174
6 3.45
6 3.45
21 12.07
0 0.00
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
116  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 48
1 2.08
1 2.08
6 12.50
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
117  โรงเรียนบ้านโนนจาน 32
3 9.38
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 145
5 3.45
3 2.07
17 11.72
2 1.38
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
119  โรงเรียนบ้านตำแย 76
4 5.26
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
120  โรงเรียนบ้านหัวสระ 38
2 5.26
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
121  โรงเรียนบ้านโพนทอง 72
4 5.56
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
122  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 41
2 4.88
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
124  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
125  โรงเรียนบ้านโคกยาว 89
4 4.49
6 6.74
3 3.37
2 2.25
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
126  โรงเรียนบ้านโดน 101
4 3.96
2 1.98
9 8.91
2 1.98
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
127  โรงเรียนบ้านหัวหมู 146
0 0.00
0 0.00
16 10.96
7 4.79
1 0.68
122 83.56
24 16.44%
128  โรงเรียนบ้านโนนแคน 73
8 10.96
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
129  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 191
9 4.71
5 2.62
5 2.62
7 3.66
5 2.62
160 83.77
31 16.23%
130  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 37
0 0.00
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
131  โรงเรียนบ้านหนองแปน 37
1 2.70
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
132  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 82
7 8.54
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
133  โรงเรียนบ้านหนองแสง 114
5 4.39
2 1.75
11 9.65
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
134  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 146
9 6.16
0 0.00
13 8.90
0 0.00
1 0.68
123 84.25
23 15.75%
135  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 128
13 10.16
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
136  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 64
1 1.56
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
137  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 64
0 0.00
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
138  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 118
0 0.00
0 0.00
18 15.25
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 79
5 6.33
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 174
9 5.17
6 3.45
6 3.45
5 2.87
0 0.00
148 85.06
26 14.94%
141  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 74
4 5.41
3 4.05
2 2.70
0 0.00
2 2.70
63 85.14
11 14.86%
142  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 197
9 4.57
6 3.05
11 5.58
3 1.52
0 0.00
168 85.28
29 14.72%
143  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 48
0 0.00
1 2.08
6 12.50
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
144  โรงเรียนบ้านโกทา 228
10 4.39
0 0.00
23 10.09
0 0.00
0 0.00
195 85.53
33 14.47%
145  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
3 7.14
36 85.71
6 14.29%
146  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 43
2 4.65
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
147  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
148  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
149  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 65
4 6.15
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 58
2 3.45
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
151  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 73
2 2.74
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
152  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 168
7 4.17
3 1.79
11 6.55
2 1.19
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
153  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
154  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 66
3 4.55
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
155  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 13.58
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
156  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 82
2 2.44
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
157  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 166
7 4.22
5 3.01
4 2.41
3 1.81
3 1.81
144 86.75
22 13.25%
158  โรงเรียนบ้านโนน 136
5 3.68
4 2.94
8 5.88
1 0.74
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
159  โรงเรียนบ้านดงน้อย 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
160  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 76
4 5.26
1 1.32
5 6.58
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
161  โรงเรียนบ้านหนองปอ 76
4 5.26
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
162  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 130
6 4.62
2 1.54
6 4.62
3 2.31
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
163  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
164  โรงเรียนบ้านหนองผง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
3 5.36
49 87.50
7 12.50%
165  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 139
7 5.04
1 0.72
8 5.76
1 0.72
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
167  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
168  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
2 3.85
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
169  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167
7 4.19
0 0.00
12 7.19
0 0.00
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
170  โรงเรียนบ้านหนองแวง 115
3 2.61
2 1.74
3 2.61
3 2.61
2 1.74
102 88.70
13 11.30%
171  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
5 8.06
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
172  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 859
15 1.75
0 0.00
81 9.43
1 0.12
0 0.00
762 88.71
97 11.29%
173  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 91
4 4.40
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
174  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 66
1 1.52
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
175  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
176  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 109
2 1.83
0 0.00
8 7.34
1 0.92
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
177  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 61
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
178  โรงเรียนบ้านหัวดง 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
179  โรงเรียนบ้านเครือซูด 94
4 4.26
3 3.19
2 2.13
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
180  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 160
8 5.00
3 1.88
4 2.50
0 0.00
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
181  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 76
2 2.63
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
182  โรงเรียนบ้านนาภู 89
3 3.37
2 2.25
0 0.00
0 0.00
3 3.37
81 91.01
8 8.99%
183  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
184  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 58
2 3.45
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
185  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
3 3.66
75 91.46
7 8.54%
186  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
187  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
1 1.69
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
188  โรงเรียนบ้านหนองบึง 107
2 1.87
4 3.74
3 2.80
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
189  โรงเรียนบ้านขามป้อม 24
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
190  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 72
0 0.00
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
191  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
192  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.37
88 92.63
7 7.37%
193  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
194  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
1 1.43
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
195  โรงเรียนบ้านหนองฮี 112
4 3.57
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
196  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
197  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 101
0 0.00
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
198  โรงเรียนบ้านนาค่าย 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
199  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 150
1 0.67
0 0.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
141 94.00
9 6.00%
200  โรงเรียนบ้านแคน 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
201  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
202  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 91
3 3.30
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
203  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 150
0 0.00
3 2.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
142 94.67
8 5.33%
204  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
205  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
206  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
207  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
3 3.61
79 95.18
4 4.82%
208  โรงเรียนบ้านป่าแดง 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
209  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
210  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
211  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
212  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
213  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 131
1 0.76
1 0.76
2 1.53
0 0.00
0 0.00
127 96.95
4 3.05%
214  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
215  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
65 98.48
1 1.52%
216  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหารฮี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,635 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,327 6.13
เตี้ย  699 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,031 9.39
ผอมและเตี้ย  530 2.45
อ้วนและเตี้ย  481 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,567 76.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,068 คน


23.43%


Powered By www.thaieducation.net