ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.88
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดู่ 78
31 39.74
17 21.79
14 17.95
8 10.26
8 10.26
0 0.00
78 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 30
8 26.67
5 16.67
7 23.33
3 10.00
7 23.33
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 54
10 18.52
11 20.37
13 24.07
11 20.37
9 16.67
0 0.00
54 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 62
16 25.81
8 12.90
18 29.03
9 14.52
11 17.74
0 0.00
62 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 94
16 17.02
32 34.04
10 10.64
14 14.89
6 6.38
16 17.02
78 82.98%
6  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 51
20 39.22
7 13.73
4 7.84
4 7.84
4 7.84
12 23.53
39 76.47%
7  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 104
19 18.27
9 8.65
15 14.42
8 7.69
24 23.08
29 27.88
75 72.12%
8  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 69
15 21.74
13 18.84
5 7.25
13 18.84
1 1.45
22 31.88
47 68.12%
9  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 73
12 16.44
10 13.70
14 19.18
7 9.59
0 0.00
30 41.10
43 58.90%
10  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 109
5 4.59
11 10.09
10 9.17
16 14.68
21 19.27
46 42.20
63 57.80%
11  โรงเรียนบ้านดงเย็น 61
9 14.75
6 9.84
8 13.11
6 9.84
5 8.20
27 44.26
34 55.74%
12  โรงเรียนบ้านหนองกุง 106
10 9.43
5 4.72
10 9.43
8 7.55
26 24.53
47 44.34
59 55.66%
13  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 73
13 17.81
7 9.59
11 15.07
6 8.22
1 1.37
35 47.95
38 52.05%
14  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 20
4 20.00
3 15.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 85
11 12.94
11 12.94
17 20.00
1 1.18
0 0.00
45 52.94
40 47.06%
16  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 80
21 26.25
3 3.75
4 5.00
9 11.25
0 0.00
43 53.75
37 46.25%
17  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 35
5 14.29
4 11.43
3 8.57
3 8.57
1 2.86
19 54.29
16 45.71%
18  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 57
5 8.77
0 0.00
11 19.30
6 10.53
2 3.51
33 57.89
24 42.11%
19  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 38
5 13.16
1 2.63
3 7.89
3 7.89
4 10.53
22 57.89
16 42.11%
20  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 62
8 12.90
5 8.06
9 14.52
4 6.45
0 0.00
36 58.06
26 41.94%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 185
13 7.03
8 4.32
16 8.65
4 2.16
33 17.84
111 60.00
74 40.00%
22  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 161
19 11.80
0 0.00
45 27.95
0 0.00
0 0.00
97 60.25
64 39.75%
23  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 73
9 12.33
7 9.59
4 5.48
6 8.22
3 4.11
44 60.27
29 39.73%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 97
7 7.22
6 6.19
18 18.56
6 6.19
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
25  โรงเรียนบ้านหวาย 58
7 12.07
4 6.90
9 15.52
2 3.45
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
26  โรงเรียนบ้านสระบาก 113
8 7.08
3 2.65
28 24.78
3 2.65
0 0.00
71 62.83
42 37.17%
27  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 99
15 15.15
7 7.07
5 5.05
9 9.09
0 0.00
63 63.64
36 36.36%
28  โรงเรียนบ้านดง 83
7 8.43
2 2.41
5 6.02
7 8.43
9 10.84
53 63.86
30 36.14%
29  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 64
7 10.94
4 6.25
12 18.75
0 0.00
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
30  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 31
3 9.68
1 3.23
5 16.13
1 3.23
1 3.23
20 64.52
11 35.48%
31  โรงเรียนบ้านหนองสระ 80
14 17.50
14 17.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
32  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 109
21 19.27
8 7.34
7 6.42
2 1.83
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
33  โรงเรียนบ้านสระแคน 76
6 7.89
4 5.26
4 5.26
5 6.58
6 7.89
51 67.11
25 32.89%
34  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 134
5 3.73
3 2.24
10 7.46
8 5.97
17 12.69
91 67.91
43 32.09%
35  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 116
8 6.90
6 5.17
20 17.24
3 2.59
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
36  โรงเรียนบ้านไก่นา 125
10 8.00
0 0.00
28 22.40
1 0.80
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
37  โรงเรียนบ้านปลาขาว 123
6 4.88
4 3.25
7 5.69
10 8.13
11 8.94
85 69.11
38 30.89%
38  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 98
12 12.24
7 7.14
11 11.22
0 0.00
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
39  โรงเรียนบ้านนาเลา 169
12 7.10
5 2.96
34 20.12
0 0.00
0 0.00
118 69.82
51 30.18%
40  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 131
5 3.82
9 6.87
24 18.32
1 0.76
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
41  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 101
8 7.92
5 4.95
14 13.86
3 2.97
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
42  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 54
8 14.81
4 7.41
3 5.56
0 0.00
1 1.85
38 70.37
16 29.63%
43  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 44
2 4.55
1 2.27
8 18.18
1 2.27
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
44  โรงเรียนบ้านก่อ 102
8 7.84
5 4.90
10 9.80
5 4.90
2 1.96
72 70.59
30 29.41%
45  โรงเรียนบ้านโพนทราย 65
3 4.62
6 9.23
6 9.23
4 6.15
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
46  โรงเรียนบ้านดอนหมี 63
8 12.70
3 4.76
5 7.94
2 3.17
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
47  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 53
7 13.21
8 15.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
48  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 61
4 6.56
7 11.48
5 8.20
1 1.64
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
49  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 47
3 6.38
1 2.13
7 14.89
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
50  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 47
7 14.89
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
51  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 69
6 8.70
3 4.35
6 8.70
3 4.35
1 1.45
50 72.46
19 27.54%
52  โรงเรียนบ้านตาลอก 56
2 3.57
1 1.79
10 17.86
2 3.57
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
53  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 49
4 8.16
3 6.12
4 8.16
1 2.04
1 2.04
36 73.47
13 26.53%
54  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 91
9 9.89
2 2.20
11 12.09
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
55  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 73
11 15.07
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
56  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 150
8 5.33
7 4.67
10 6.67
12 8.00
2 1.33
111 74.00
39 26.00%
57  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 103
7 6.80
3 2.91
8 7.77
4 3.88
4 3.88
77 74.76
26 25.24%
58  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1832
93 5.08
35 1.91
232 12.66
22 1.20
78 4.26
1372 74.89
460 25.11%
59  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 64
1 1.56
1 1.56
11 17.19
1 1.56
2 3.13
48 75.00
16 25.00%
60  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 68
4 5.88
4 5.88
3 4.41
2 2.94
4 5.88
51 75.00
17 25.00%
61  โรงเรียนบ้านหนองแดง 69
3 4.35
3 4.35
4 5.80
3 4.35
4 5.80
52 75.36
17 24.64%
62  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 147
17 11.56
3 2.04
16 10.88
0 0.00
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
63  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 70
4 5.71
3 4.29
10 14.29
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
64  โรงเรียนบ้านนาฝาย 88
9 10.23
4 4.55
5 5.68
1 1.14
2 2.27
67 76.14
21 23.86%
65  โรงเรียนบ้านโสกยาง 34
0 0.00
1 2.94
5 14.71
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
66  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 34
3 8.82
2 5.88
1 2.94
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
67  โรงเรียนบ้านดอนหัน 30
3 10.00
1 3.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
68  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 92
4 4.35
11 11.96
6 6.52
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
69  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 198
15 7.58
2 1.01
26 13.13
2 1.01
0 0.00
153 77.27
45 22.73%
70  โรงเรียนบ้านดงยาง 106
10 9.43
3 2.83
11 10.38
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
71  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 53
2 3.77
3 5.66
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
72  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 103
6 5.83
0 0.00
12 11.65
5 4.85
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 112
5 4.46
4 3.57
8 7.14
2 1.79
6 5.36
87 77.68
25 22.32%
74  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 54
4 7.41
2 3.70
6 11.11
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
75  โรงเรียนบ้านสนาม 109
7 6.42
2 1.83
14 12.84
1 0.92
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
76  โรงเรียนบ้านหนองหิน 78
0 0.00
0 0.00
15 19.23
2 2.56
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
77  โรงเรียนบ้านอีโต้ 69
4 5.80
3 4.35
6 8.70
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
78  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 497
23 4.63
8 1.61
50 10.06
20 4.02
7 1.41
389 78.27
108 21.73%
79  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 37
2 5.41
3 8.11
2 5.41
0 0.00
1 2.70
29 78.38
8 21.62%
80  โรงเรียนบ้านหัวงัว 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
3 10.71
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
81  โรงเรียนบ้านคึมบง 89
5 5.62
5 5.62
3 3.37
5 5.62
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
82  โรงเรียนบ้านศาลา 33
0 0.00
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
83  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 52
4 7.69
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
84  โรงเรียนบ้านหนองแก 43
3 6.98
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
85  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 67
10 14.93
1 1.49
2 2.99
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
86  โรงเรียนบ้านหนองแสน 96
4 4.17
4 4.17
12 12.50
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
87  โรงเรียนบ้านหนองข่า 83
5 6.02
2 2.41
9 10.84
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
88  โรงเรียนบ้านสว่าง 49
3 6.12
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
89  โรงเรียนบ้านขามเรียน 135
15 11.11
2 1.48
9 6.67
1 0.74
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
90  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 25
0 0.00
1 4.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
91  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 70
1 1.43
5 7.14
7 10.00
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
92  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 70
4 5.71
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
93  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 106
8 7.55
2 1.89
11 10.38
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
94  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 107
8 7.48
5 4.67
6 5.61
2 1.87
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
95  โรงเรียนบ้านสระบัว 46
4 8.70
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
96  โรงเรียนบ้านหนองแคน 77
8 10.39
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
97  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 146
11 7.53
6 4.11
10 6.85
1 0.68
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
98  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 174
6 3.45
6 3.45
21 12.07
0 0.00
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
99  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 48
1 2.08
1 2.08
6 12.50
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
100  โรงเรียนบ้านโนนจาน 32
3 9.38
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 145
5 3.45
3 2.07
17 11.72
2 1.38
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
102  โรงเรียนบ้านหัวสระ 38
2 5.26
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
103  โรงเรียนบ้านโพนทอง 72
4 5.56
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
104  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
105  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 41
2 4.88
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
106  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
107  โรงเรียนบ้านโคกยาว 89
4 4.49
6 6.74
3 3.37
2 2.25
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
108  โรงเรียนบ้านโดน 101
4 3.96
2 1.98
9 8.91
2 1.98
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
109  โรงเรียนบ้านหัวหมู 146
0 0.00
0 0.00
16 10.96
7 4.79
1 0.68
122 83.56
24 16.44%
110  โรงเรียนบ้านโนนแคน 73
8 10.96
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
111  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 191
9 4.71
5 2.62
5 2.62
7 3.66
5 2.62
160 83.77
31 16.23%
112  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 37
0 0.00
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
113  โรงเรียนบ้านหนองแปน 37
1 2.70
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
114  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 82
7 8.54
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
115  โรงเรียนบ้านหนองแสง 114
5 4.39
2 1.75
11 9.65
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
116  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 128
13 10.16
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
117  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 64
1 1.56
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
118  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 118
0 0.00
0 0.00
18 15.25
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 79
5 6.33
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 174
9 5.17
6 3.45
6 3.45
5 2.87
0 0.00
148 85.06
26 14.94%
121  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 48
0 0.00
1 2.08
6 12.50
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
122  โรงเรียนบ้านโกทา 228
10 4.39
0 0.00
23 10.09
0 0.00
0 0.00
195 85.53
33 14.47%
123  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
3 7.14
36 85.71
6 14.29%
124  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 43
2 4.65
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
125  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
126  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
127  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 65
4 6.15
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
128  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 58
2 3.45
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
129  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 73
2 2.74
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
130  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
131  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 13.58
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
132  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 82
2 2.44
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 166
7 4.22
5 3.01
4 2.41
3 1.81
3 1.81
144 86.75
22 13.25%
134  โรงเรียนบ้านโนน 136
5 3.68
4 2.94
8 5.88
1 0.74
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
135  โรงเรียนบ้านดงน้อย 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
136  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 76
4 5.26
1 1.32
5 6.58
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
137  โรงเรียนบ้านหนองปอ 76
4 5.26
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
138  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 130
6 4.62
2 1.54
6 4.62
3 2.31
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
139  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
140  โรงเรียนบ้านหนองผง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
3 5.36
49 87.50
7 12.50%
141  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 139
7 5.04
1 0.72
8 5.76
1 0.72
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
142  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
143  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
144  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
2 3.85
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
145  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167
7 4.19
0 0.00
12 7.19
0 0.00
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
146  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
5 8.06
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
147  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 859
15 1.75
0 0.00
81 9.43
1 0.12
0 0.00
762 88.71
97 11.29%
148  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 91
4 4.40
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
149  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 66
1 1.52
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
150  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 109
2 1.83
0 0.00
8 7.34
1 0.92
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
151  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 61
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
152  โรงเรียนบ้านหัวดง 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
153  โรงเรียนบ้านเครือซูด 94
4 4.26
3 3.19
2 2.13
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
154  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 160
8 5.00
3 1.88
4 2.50
0 0.00
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
155  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 76
2 2.63
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
156  โรงเรียนบ้านนาภู 89
3 3.37
2 2.25
0 0.00
0 0.00
3 3.37
81 91.01
8 8.99%
157  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
158  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 58
2 3.45
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
159  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
3 3.66
75 91.46
7 8.54%
160  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
161  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
1 1.69
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
162  โรงเรียนบ้านหนองบึง 107
2 1.87
4 3.74
3 2.80
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
163  โรงเรียนบ้านขามป้อม 24
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
164  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
165  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.37
88 92.63
7 7.37%
166  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
167  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
1 1.43
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
168  โรงเรียนบ้านหนองฮี 112
4 3.57
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
169  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
170  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 101
0 0.00
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
171  โรงเรียนบ้านนาค่าย 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
172  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 150
1 0.67
0 0.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
141 94.00
9 6.00%
173  โรงเรียนบ้านแคน 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
174  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
175  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 91
3 3.30
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
176  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 150
0 0.00
3 2.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
142 94.67
8 5.33%
177  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
178  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
179  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
3 3.61
79 95.18
4 4.82%
181  โรงเรียนบ้านป่าแดง 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
182  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
183  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
184  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
185  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
186  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 131
1 0.76
1 0.76
2 1.53
0 0.00
0 0.00
127 96.95
4 3.05%
187  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
188  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
65 98.48
1 1.52%
189  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหารฮี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,124 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,088 6.00
เตี้ย  557 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,667 9.20
ผอมและเตี้ย  402 2.22
อ้วนและเตี้ย  361 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,049 77.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,075 คน


22.48%


Powered By www.thaieducation.net