ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.35
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 7
2 28.57
0 0.00
2 28.57
0 0.00
3 42.86
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 29
6 20.69
5 17.24
0 0.00
7 24.14
1 3.45
10 34.48
19 65.52%
3  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 22
2 9.09
2 9.09
4 18.18
2 9.09
3 13.64
9 40.91
13 59.09%
4  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 65
13 20.00
5 7.69
13 20.00
5 7.69
1 1.54
28 43.08
37 56.92%
5  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 79
15 18.99
3 3.80
7 8.86
3 3.80
6 7.59
45 56.96
34 43.04%
6  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 86
17 19.77
6 6.98
7 8.14
6 6.98
0 0.00
50 58.14
36 41.86%
7  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 27
4 14.81
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
8  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 171
6 3.51
4 2.34
31 18.13
14 8.19
8 4.68
108 63.16
63 36.84%
9  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 69
5 7.25
2 2.90
9 13.04
9 13.04
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
10  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
5 16.13
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
11  โรงเรียนบ้านโพนละออม 60
7 11.67
14 23.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 127
3 2.36
0 0.00
41 32.28
0 0.00
0 0.00
83 65.35
44 34.65%
13  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 153
17 11.11
16 10.46
11 7.19
6 3.92
1 0.65
102 66.67
51 33.33%
14  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 110
16 14.55
13 11.82
7 6.36
0 0.00
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 130
3 2.31
12 9.23
14 10.77
8 6.15
5 3.85
88 67.69
42 32.31%
16  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 31
3 9.68
0 0.00
0 0.00
1 3.23
6 19.35
21 67.74
10 32.26%
17  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 167
15 8.98
9 5.39
20 11.98
7 4.19
2 1.20
114 68.26
53 31.74%
18  โรงเรียนบ้านเหล่า 55
0 0.00
3 5.45
12 21.82
2 3.64
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
19  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 78
2 2.56
1 1.28
18 23.08
3 3.85
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
20  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 107
8 7.48
0 0.00
13 12.15
10 9.35
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
21  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 187
9 4.81
12 6.42
12 6.42
10 5.35
11 5.88
133 71.12
54 28.88%
22  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 28
4 14.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
23  โรงเรียนบ้านดอนงัว 99
6 6.06
0 0.00
13 13.13
5 5.05
4 4.04
71 71.72
28 28.28%
24  โรงเรียนบ้านคอกม้า 78
13 16.67
4 5.13
5 6.41
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
25  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78
8 10.26
9 11.54
4 5.13
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
26  โรงเรียนบ้านภูดิน 78
10 12.82
5 6.41
7 8.97
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
27  โรงเรียนบ้านซองแมว 82
9 10.98
4 4.88
4 4.88
4 4.88
2 2.44
59 71.95
23 28.05%
28  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 93
8 8.60
7 7.53
5 5.38
3 3.23
3 3.23
67 72.04
26 27.96%
29  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 115
12 10.43
2 1.74
17 14.78
1 0.87
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
30  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
31  โรงเรียนบ้านเอียด 94
0 0.00
8 8.51
3 3.19
8 8.51
6 6.38
69 73.40
25 26.60%
32  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 113
10 8.85
9 7.96
11 9.73
0 0.00
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
33  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 91
0 0.00
0 0.00
10 10.99
0 0.00
14 15.38
67 73.63
24 26.37%
34  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 77
2 2.60
5 6.49
13 16.88
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
35  โรงเรียนบ้านหนองจิก 161
10 6.21
4 2.48
27 16.77
0 0.00
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
36  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
37  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 56
2 3.57
4 7.14
8 14.29
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
38  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 158
10 6.33
5 3.16
16 10.13
6 3.80
0 0.00
121 76.58
37 23.42%
39  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 43
5 11.63
0 0.00
2 4.65
3 6.98
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
40  โรงเรียนบ้านทัน 43
6 13.95
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
41  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 121
3 2.48
5 4.13
20 16.53
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
42  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 65
5 7.69
2 3.08
4 6.15
3 4.62
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
43  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 87
6 6.90
6 6.90
4 4.60
2 2.30
2 2.30
67 77.01
20 22.99%
44  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 136
2 1.47
4 2.94
21 15.44
0 0.00
4 2.94
105 77.21
31 22.79%
45  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 141
12 8.51
6 4.26
7 4.96
4 2.84
3 2.13
109 77.30
32 22.70%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 128
14 10.94
11 8.59
3 2.34
1 0.78
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
47  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 84
11 13.10
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
48  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 54
3 5.56
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
49  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 45
1 2.22
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
50  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
51  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 36
2 5.56
2 5.56
2 5.56
2 5.56
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
52  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 57
3 5.26
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
53  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 81
4 4.94
2 2.47
10 12.35
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
54  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2376
129 5.43
61 2.57
252 10.61
45 1.89
10 0.42
1879 79.08
497 20.92%
55  โรงเรียนบ้านสมศรี 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
56  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
57  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 108
8 7.41
4 3.70
8 7.41
1 0.93
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
58  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 89
4 4.49
4 4.49
3 3.37
4 4.49
2 2.25
72 80.90
17 19.10%
59  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
60  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 152
13 8.55
6 3.95
8 5.26
1 0.66
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
61  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
62  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 56
1 1.79
2 3.57
0 0.00
4 7.14
3 5.36
46 82.14
10 17.86%
63  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 173
5 2.89
7 4.05
17 9.83
1 0.58
0 0.00
143 82.66
30 17.34%
64  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 75
3 4.00
1 1.33
6 8.00
3 4.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
65  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 52
6 11.54
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
66  โรงเรียนบ้านโคกกุง 53
2 3.77
3 5.66
3 5.66
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
67  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 137
0 0.00
5 3.65
18 13.14
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
68  โรงเรียนบ้านกุดซุย 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
69  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 66
2 3.03
3 4.55
5 7.58
1 1.52
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
70  โรงเรียนบ้านโสกแดง 91
6 6.59
3 3.30
2 2.20
2 2.20
2 2.20
76 83.52
15 16.48%
71  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 166
6 3.61
3 1.81
17 10.24
1 0.60
0 0.00
139 83.73
27 16.27%
72  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
73  โรงเรียนบ้านโนนทอง 130
4 3.08
6 4.62
0 0.00
5 3.85
6 4.62
109 83.85
21 16.15%
74  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
5 5.75
0 0.00
3 3.45
0 0.00
6 6.90
73 83.91
14 16.09%
75  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 106
11 10.38
4 3.77
2 1.89
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
76  โรงเรียนบ้านหนองแวง 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
77  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 77
3 3.90
1 1.30
7 9.09
1 1.30
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
78  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
79  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 100
5 5.00
1 1.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองสิม 97
7 7.22
4 4.12
3 3.09
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
81  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 104
4 3.85
3 2.88
4 3.85
4 3.85
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
82  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
83  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 105
2 1.90
4 3.81
6 5.71
2 1.90
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
84  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 128
4 3.13
0 0.00
14 10.94
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
86  โรงเรียนบ้านกุดแคน 51
1 1.96
1 1.96
3 5.88
0 0.00
2 3.92
44 86.27
7 13.73%
87  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 81
3 3.70
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
88  โรงเรียนบ้านหินลาด 63
3 4.76
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
89  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 119
3 2.52
2 1.68
6 5.04
1 0.84
3 2.52
104 87.39
15 12.61%
90  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
91  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
92  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 65
1 1.54
0 0.00
6 9.23
1 1.54
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
93  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 127
3 2.36
0 0.00
12 9.45
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
94  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 122
4 3.28
4 3.28
4 3.28
1 0.82
1 0.82
108 88.52
14 11.48%
95  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 90
5 5.56
4 4.44
1 1.11
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
96  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 72
3 4.17
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
97  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 851
28 3.29
16 1.88
39 4.58
8 0.94
3 0.35
757 88.95
94 11.05%
98  โรงเรียนบ้านจำนัก 64
2 3.13
3 4.69
2 3.13
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
99  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 65
1 1.54
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
100  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
101  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
102  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
103  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
104  โรงเรียนบ้านโพนงาม 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
105  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 78
4 5.13
1 1.28
1 1.28
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
106  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
107  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 134
2 1.49
2 1.49
7 5.22
0 0.00
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
108  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
109  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
110  โรงเรียนบ้านพงโพด 100
2 2.00
1 1.00
3 3.00
0 0.00
2 2.00
92 92.00
8 8.00%
111  โรงเรียนบ้านศาลา 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
112  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
4 6.15
60 92.31
5 7.69%
113  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
114  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
115  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 56
0 0.00
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
116  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 76
2 2.63
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
117  โรงเรียนบ้านโคกศรี 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
118  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
119  โรงเรียนบ้านดงมัน 182
3 1.65
0 0.00
7 3.85
0 0.00
0 0.00
172 94.51
10 5.49%
120  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
121  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 112
1 0.89
0 0.00
2 1.79
1 0.89
1 0.89
107 95.54
5 4.46%
122  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
123  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
124  โรงเรียนบ้านหนองโก 195
2 1.03
0 0.00
3 1.54
0 0.00
0 0.00
190 97.44
5 2.56%
125  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 133
1 0.75
0 0.00
1 0.75
0 0.00
1 0.75
130 97.74
3 2.26%
126  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองโพด 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 57
-1 -1.75
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,093 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  671 5.12
เตี้ย  385 2.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,086 8.29
ผอมและเตี้ย  236 1.80
อ้วนและเตี้ย  135 1.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,580 80.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,513 คน


19.19%


Powered By www.thaieducation.net