ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 7
1 14.29
2 28.57
0 0.00
2 28.57
2 28.57
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 84
20 23.81
14 16.67
14 16.67
15 17.86
12 14.29
9 10.71
75 89.29%
3  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 929
67 7.21
85 9.15
122 13.13
203 21.85
205 22.07
247 26.59
682 73.41%
4  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 9
1 11.11
1 11.11
1 11.11
2 22.22
1 11.11
3 33.33
6 66.67%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 30
7 23.33
1 3.33
9 30.00
0 0.00
2 6.67
11 36.67
19 63.33%
6  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 469
69 14.71
39 8.32
85 18.12
23 4.90
40 8.53
213 45.42
256 54.58%
7  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 70
8 11.43
5 7.14
10 14.29
6 8.57
8 11.43
33 47.14
37 52.86%
8  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 237
45 18.99
37 15.61
11 4.64
26 10.97
2 0.84
116 48.95
121 51.05%
9  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 26
1 3.85
1 3.85
9 34.62
2 7.69
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 50
7 14.00
6 12.00
8 16.00
2 4.00
2 4.00
25 50.00
25 50.00%
11  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 49
9 18.37
5 10.20
4 8.16
3 6.12
3 6.12
25 51.02
24 48.98%
12  โรงเรียนบ้านธาตุ 122
7 5.74
9 7.38
14 11.48
6 4.92
23 18.85
63 51.64
59 48.36%
13  โรงเรียนบ้านขนวน 231
70 30.30
12 5.19
17 7.36
7 3.03
3 1.30
122 52.81
109 47.19%
14  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 188
24 12.77
9 4.79
43 22.87
4 2.13
0 0.00
108 57.45
80 42.55%
15  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 83
6 7.23
4 4.82
16 19.28
2 2.41
6 7.23
49 59.04
34 40.96%
16  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 54
3 5.56
3 5.56
5 9.26
6 11.11
5 9.26
32 59.26
22 40.74%
17  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 142
16 11.27
10 7.04
18 12.68
7 4.93
6 4.23
85 59.86
57 40.14%
18  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 171
10 5.85
9 5.26
22 12.87
3 1.75
22 12.87
105 61.40
66 38.60%
19  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 39
4 10.26
3 7.69
5 12.82
2 5.13
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
20  โรงเรียนบ้านร่องแซง 50
8 16.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
6 12.00
31 62.00
19 38.00%
21  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 150
4 2.67
3 2.00
20 13.33
7 4.67
23 15.33
93 62.00
57 38.00%
22  โรงเรียนบ้านป่าน 53
10 18.87
5 9.43
2 3.77
3 5.66
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
23  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 27
6 22.22
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
24  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 95
12 12.63
8 8.42
12 12.63
3 3.16
0 0.00
60 63.16
35 36.84%
25  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1027
98 9.54
72 7.01
102 9.93
72 7.01
34 3.31
649 63.19
378 36.81%
26  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 115
17 14.78
10 8.70
6 5.22
7 6.09
2 1.74
73 63.48
42 36.52%
27  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 50
13 26.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
28  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 118
10 8.47
6 5.08
13 11.02
5 4.24
8 6.78
76 64.41
42 35.59%
29  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 110
8 7.27
0 0.00
10 9.09
0 0.00
20 18.18
72 65.45
38 34.55%
30  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 61
13 21.31
2 3.28
4 6.56
1 1.64
1 1.64
40 65.57
21 34.43%
31  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 93
3 3.23
8 8.60
15 16.13
3 3.23
3 3.23
61 65.59
32 34.41%
32  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 32
2 6.25
0 0.00
9 28.13
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
33  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 136
22 16.18
9 6.62
12 8.82
3 2.21
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
34  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 161
16 9.94
10 6.21
21 13.04
5 3.11
0 0.00
109 67.70
52 32.30%
35  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 78
5 6.41
7 8.97
7 8.97
3 3.85
3 3.85
53 67.95
25 32.05%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 82
4 4.88
4 4.88
16 19.51
2 2.44
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
37  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 306
35 11.44
29 9.48
32 10.46
0 0.00
0 0.00
210 68.63
96 31.37%
38  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 128
6 4.69
10 7.81
22 17.19
1 0.78
1 0.78
88 68.75
40 31.25%
39  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 42
2 4.76
1 2.38
7 16.67
3 7.14
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
40  โรงเรียนบ้านโนนลาน 49
4 8.16
4 8.16
3 6.12
2 4.08
2 4.08
34 69.39
15 30.61%
41  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 46
10 21.74
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
42  โรงเรียนบ้านเขาวง 40
4 10.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
2 5.00
28 70.00
12 30.00%
43  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 78
9 11.54
3 3.85
9 11.54
2 2.56
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
44  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 187
4 2.14
9 4.81
24 12.83
5 2.67
13 6.95
132 70.59
55 29.41%
45  โรงเรียนโนนงามศึกษา 93
6 6.45
6 6.45
6 6.45
6 6.45
3 3.23
66 70.97
27 29.03%
46  โรงเรียนบ้านซำยาง 126
6 4.76
4 3.17
3 2.38
12 9.52
11 8.73
90 71.43
36 28.57%
47  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 43
2 4.65
3 6.98
2 4.65
4 9.30
1 2.33
31 72.09
12 27.91%
48  โรงเรียนบ้านหว้า 191
13 6.81
12 6.28
14 7.33
9 4.71
5 2.62
138 72.25
53 27.75%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 320
34 10.63
22 6.88
16 5.00
8 2.50
8 2.50
232 72.50
88 27.50%
50  โรงเรียนบ้านชุมแพ 157
10 6.37
13 8.28
13 8.28
5 3.18
2 1.27
114 72.61
43 27.39%
51  โรงเรียนบ้านสองคอน 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
52  โรงเรียนบ้านศรีสุข 155
10 6.45
10 6.45
14 9.03
5 3.23
3 1.94
113 72.90
42 27.10%
53  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 69
0 0.00
5 7.25
0 0.00
8 11.59
5 7.25
51 73.91
18 26.09%
54  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 93
3 3.23
1 1.08
20 21.51
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
55  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 97
16 16.49
3 3.09
4 4.12
2 2.06
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
56  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 99
5 5.05
3 3.03
14 14.14
3 3.03
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
57  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 36
4 11.11
3 8.33
2 5.56
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
58  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 65
3 4.62
4 6.15
7 10.77
1 1.54
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
59  โรงเรียนบ้านหอย 83
5 6.02
0 0.00
3 3.61
10 12.05
2 2.41
63 75.90
20 24.10%
60  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 46
4 8.70
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
61  โรงเรียนบ้านโคกสูง 111
4 3.60
5 4.50
16 14.41
0 0.00
1 0.90
85 76.58
26 23.42%
62  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 149
16 10.74
3 2.01
13 8.72
1 0.67
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
63  โรงเรียนบ้านหนองขาม 59
3 5.08
1 1.69
7 11.86
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
64  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 132
10 7.58
4 3.03
9 6.82
6 4.55
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
65  โรงเรียนบ้านขามป้อม 133
11 8.27
0 0.00
18 13.53
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
66  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
67  โรงเรียนบ้านนาเพียง 108
5 4.63
5 4.63
10 9.26
3 2.78
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
68  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 133
5 3.76
7 5.26
13 9.77
3 2.26
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
69  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 138
8 5.80
8 5.80
10 7.25
2 1.45
1 0.72
109 78.99
29 21.01%
70  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 124
2 1.61
2 1.61
21 16.94
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
71  โรงเรียนบ้านโนนงาม 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
2 3.77
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
72  โรงเรียนนาฝายวิทยา 112
14 12.50
1 0.89
7 6.25
1 0.89
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
73  โรงเรียนบ้านนาเปือย 69
2 2.90
1 1.45
11 15.94
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
74  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 145
6 4.14
6 4.14
17 11.72
0 0.00
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
75  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
76  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 40
3 7.50
1 2.50
1 2.50
1 2.50
2 5.00
32 80.00
8 20.00%
77  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 101
5 4.95
2 1.98
13 12.87
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
78  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
10 12.35
0 0.00
6 7.41
65 80.25
16 19.75%
79  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 183
20 10.93
6 3.28
10 5.46
0 0.00
0 0.00
147 80.33
36 19.67%
80  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 117
6 5.13
2 1.71
9 7.69
5 4.27
1 0.85
94 80.34
23 19.66%
81  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 158
6 3.80
8 5.06
17 10.76
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
82  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 184
10 5.43
10 5.43
13 7.07
3 1.63
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
83  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 138
10 7.25
9 6.52
8 5.80
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
84  โรงเรียนบ้านแดง 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
85  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
86  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 139
6 4.32
7 5.04
13 9.35
1 0.72
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
87  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
88  โรงเรียนบ้านกุดเลา 105
6 5.71
9 8.57
1 0.95
4 3.81
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
89  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 105
10 9.52
5 4.76
2 1.90
3 2.86
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
90  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
1 4.76
17 80.95
4 19.05%
91  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 91
0 0.00
5 5.49
5 5.49
3 3.30
4 4.40
74 81.32
17 18.68%
92  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
1 1.85
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
93  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 120
6 5.00
5 4.17
4 3.33
3 2.50
4 3.33
98 81.67
22 18.33%
94  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 55
3 5.45
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 55
5 9.09
0 0.00
2 3.64
3 5.45
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
96  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 33
3 9.09
0 0.00
1 3.03
1 3.03
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
97  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
2 3.03
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
98  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 89
2 2.25
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
99  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 212
9 4.25
8 3.77
12 5.66
9 4.25
0 0.00
174 82.08
38 17.92%
100  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 95
0 0.00
4 4.21
2 2.11
11 11.58
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
101  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 129
4 3.10
9 6.98
7 5.43
3 2.33
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
102  โรงเรียนบ้านเม็ง 129
9 6.98
3 2.33
11 8.53
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
103  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 40
1 2.50
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
104  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 64
0 0.00
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
105  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 125
7 5.60
7 5.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
106  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
8 5.16
8 5.16
10 6.45
0 0.00
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
107  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
2 4.76
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
108  โรงเรียนบ้านหนองสระ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
109  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
110  โรงเรียนบ้านห้วยบง 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
3 6.98
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
111  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
1 1.61
2 3.23
52 83.87
10 16.13%
112  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 87
3 3.45
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
113  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
114  โรงเรียนบ้านนาดี 184
4 2.17
13 7.07
9 4.89
3 1.63
0 0.00
155 84.24
29 15.76%
115  โรงเรียนบ้านนาหว้า 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
2 2.78
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
116  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
117  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 74
0 0.00
3 4.05
7 9.46
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
118  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 62
5 8.06
1 1.61
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
119  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 62
0 0.00
3 4.84
4 6.45
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
120  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
121  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1156
50 4.33
41 3.55
47 4.07
13 1.12
15 1.30
990 85.64
166 14.36%
122  โรงเรียนบ้านโนนคอม 150
3 2.00
0 0.00
17 11.33
1 0.67
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
123  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 72
3 4.17
2 2.78
4 5.56
0 0.00
1 1.39
62 86.11
10 13.89%
124  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 144
10 6.94
0 0.00
9 6.25
0 0.00
1 0.69
124 86.11
20 13.89%
125  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
126  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 167
5 2.99
5 2.99
13 7.78
0 0.00
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
127  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
128  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 493
18 3.65
14 2.84
34 6.90
1 0.20
0 0.00
426 86.41
67 13.59%
129  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 155
9 5.81
12 7.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
130  โรงเรียนบ้านดอนแขม 119
6 5.04
4 3.36
4 3.36
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
131  โรงเรียนบ้านหนองหอย 76
0 0.00
2 2.63
4 5.26
4 5.26
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
132  โรงเรียนบ้านยางคำ 251
10 3.98
9 3.59
8 3.19
4 1.59
2 0.80
218 86.85
33 13.15%
133  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
134  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
2 2.56
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
135  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
136  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 161
1 0.62
4 2.48
14 8.70
0 0.00
1 0.62
141 87.58
20 12.42%
137  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 65
3 4.62
3 4.62
1 1.54
1 1.54
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
138  โรงเรียนบ้านผาขาม 361
16 4.43
11 3.05
14 3.88
3 0.83
0 0.00
317 87.81
44 12.19%
139  โรงเรียนบ้านเรือ 33
1 3.03
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
140  โรงเรียนบ้านค้อ 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
141  โรงเรียนบ้านสงเปือย 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
142  โรงเรียนบ้านสะอาด 113
4 3.54
4 3.54
3 2.65
2 1.77
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
143  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 61
0 0.00
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
144  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80
3 3.75
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
145  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 89
5 5.62
2 2.25
2 2.25
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
146  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 27
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
147  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 58
3 5.17
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
148  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 166
5 3.01
0 0.00
12 7.23
0 0.00
0 0.00
149 89.76
17 10.24%
149  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 69
0 0.00
2 2.90
4 5.80
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
150  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 70
2 2.86
1 1.43
1 1.43
3 4.29
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
151  โรงเรียนบ้านไชยสอ 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
152  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 81
2 2.47
0 0.00
5 6.17
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
153  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
154  โรงเรียนบ้านหัน 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
1 1.89
2 3.77
48 90.57
5 9.43%
155  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 138
7 5.07
1 0.72
5 3.62
0 0.00
0 0.00
125 90.58
13 9.42%
156  โรงเรียนบ้านนาอุดม 139
0 0.00
8 5.76
5 3.60
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
157  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 347
8 2.31
6 1.73
18 5.19
0 0.00
0 0.00
315 90.78
32 9.22%
158  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 209
4 1.91
2 0.96
9 4.31
2 0.96
2 0.96
190 90.91
19 9.09%
159  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
160  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 133
3 2.26
2 1.50
2 1.50
3 2.26
2 1.50
121 90.98
12 9.02%
161  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 90
4 4.44
1 1.11
2 2.22
1 1.11
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
162  โรงเรียนท่ากุญชร 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
2 3.45
53 91.38
5 8.62%
163  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 71
1 1.41
0 0.00
4 5.63
1 1.41
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
164  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 107
0 0.00
2 1.87
4 3.74
3 2.80
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
165  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
166  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 129
3 2.33
4 3.10
3 2.33
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
167  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
168  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 68
0 0.00
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
63 92.65
5 7.35%
169  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
170  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 55
0 0.00
1 1.82
2 3.64
1 1.82
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
171  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1162
14 1.20
16 1.38
18 1.55
17 1.46
18 1.55
1079 92.86
83 7.14%
172  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
173  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 30
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
174  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 79
0 0.00
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
175  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
176  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 101
0 0.00
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
177  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 121
5 4.13
2 1.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
178  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 106
1 0.94
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
179  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
180  โรงเรียนบ้านวังยาว 221
2 0.90
0 0.00
8 3.62
0 0.00
1 0.45
210 95.02
11 4.98%
181  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 140
3 2.14
2 1.43
0 0.00
1 0.71
0 0.00
134 95.71
6 4.29%
182  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
183  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
1 1.18
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
184  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 85
1 1.18
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
185  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
186  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 135
0 0.00
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
132 97.78
3 2.22%
187  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
188  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 142
1 0.70
0 0.00
2 1.41
0 0.00
0 0.00
139 97.89
3 2.11%
189  โรงเรียนบ้านกุดแคน 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
190  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
65 98.48
1 1.52%
191  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 226
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
226 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,440 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,332 5.68
เตี้ย  919 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,755 7.49
ผอมและเตี้ย  688 2.94
อ้วนและเตี้ย  581 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,165 77.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,275 คน


22.50%


Powered By www.thaieducation.net