ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหอย 169
8 4.73
2 1.18
13 7.69
0 0.00
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
2  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 174
5 2.87
0 0.00
12 6.90
0 0.00
0 0.00
157 90.23
17 9.77%
3  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
2 2.47
0 0.00
75 92.59
6 7.41%

 

จำนวนนักเรียน  424 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  13 3.07
เตี้ย  2 0.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  29 6.84
ผอมและเตี้ย  2 0.47
อ้วนและเตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  378 89.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 46 คน


10.85%


Powered By www.thaieducation.net