ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังแท่น 160
77 48.13
22 13.75
5 3.13
13 8.13
0 0.00
43 26.88
117 73.13%
2  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 75
18 24.00
15 20.00
8 10.67
5 6.67
2 2.67
27 36.00
48 64.00%
3  โรงเรียนบ้านปากปวน 202
12 5.94
30 14.85
30 14.85
42 20.79
14 6.93
74 36.63
128 63.37%
4  โรงเรียนบ้านโพนทอง 37
3 8.11
11 29.73
5 13.51
2 5.41
2 5.41
14 37.84
23 62.16%
5  โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 49
7 14.29
11 22.45
7 14.29
0 0.00
2 4.08
22 44.90
27 55.10%
6  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 26
3 11.54
0 0.00
5 19.23
2 7.69
4 15.38
12 46.15
14 53.85%
7  โรงเรียนบ้านขอนยาง 54
7 12.96
3 5.56
15 27.78
2 3.70
1 1.85
26 48.15
28 51.85%
8  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 58
5 8.62
2 3.45
7 12.07
7 12.07
9 15.52
28 48.28
30 51.72%
9  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 102
11 10.78
16 15.69
12 11.76
13 12.75
0 0.00
50 49.02
52 50.98%
10  โรงเรียนบ้านนายาง 49
9 18.37
7 14.29
0 0.00
8 16.33
0 0.00
25 51.02
24 48.98%
11  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 52
3 5.77
7 13.46
12 23.08
2 3.85
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
12  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 213
30 14.08
22 10.33
30 14.08
15 7.04
0 0.00
116 54.46
97 45.54%
13  โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 125
33 26.40
10 8.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
73 58.40
52 41.60%
14  โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 208
18 8.65
8 3.85
20 9.62
22 10.58
17 8.17
123 59.13
85 40.87%
15  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 130
5 3.85
7 5.38
3 2.31
26 20.00
10 7.69
79 60.77
51 39.23%
16  โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 41
3 7.32
0 0.00
13 31.71
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
17  โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 130
7 5.38
23 17.69
20 15.38
0 0.00
0 0.00
80 61.54
50 38.46%
18  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 783
27 3.45
187 23.88
51 6.51
2 0.26
32 4.09
484 61.81
299 38.19%
19  โรงเรียนบ้านผาสะนา 45
7 15.56
1 2.22
8 17.78
1 2.22
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
20  โรงเรียนบ้านนาซำแซง 50
6 12.00
0 0.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
21  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 252
37 14.68
38 15.08
15 5.95
0 0.00
0 0.00
162 64.29
90 35.71%
22  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 71
2 2.82
3 4.23
7 9.86
4 5.63
9 12.68
46 64.79
25 35.21%
23  โรงเรียนบ้านนาวัว 139
13 9.35
17 12.23
15 10.79
3 2.16
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
24  โรงเรียนชุมชนหนองหิน 423
59 13.95
37 8.75
21 4.96
20 4.73
9 2.13
277 65.48
146 34.52%
25  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 133
7 5.26
6 4.51
15 11.28
2 1.50
13 9.77
90 67.67
43 32.33%
26  โรงเรียนบ้านซำไคร้ 41
2 4.88
6 14.63
3 7.32
0 0.00
2 4.88
28 68.29
13 31.71%
27  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 203
20 9.85
16 7.88
22 10.84
3 1.48
2 0.99
140 68.97
63 31.03%
28  โรงเรียนบ้านโนน 68
6 8.82
4 5.88
9 13.24
0 0.00
2 2.94
47 69.12
21 30.88%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 322
29 9.01
11 3.42
53 16.46
4 1.24
2 0.62
223 69.25
99 30.75%
30  โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 36
2 5.56
2 5.56
6 16.67
1 2.78
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
31  โรงเรียนบ้านโคกมน 215
16 7.44
15 6.98
32 14.88
2 0.93
0 0.00
150 69.77
65 30.23%
32  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 53
0 0.00
3 5.66
4 7.55
4 7.55
5 9.43
37 69.81
16 30.19%
33  โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 103
10 9.71
11 10.68
6 5.83
2 1.94
2 1.94
72 69.90
31 30.10%
34  โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 94
9 9.57
8 8.51
3 3.19
8 8.51
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
35  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 202
19 9.41
9 4.46
19 9.41
13 6.44
0 0.00
142 70.30
60 29.70%
36  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 48
5 10.42
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
37  โรงเรียนบ้านกุดแก 129
6 4.65
8 6.20
9 6.98
0 0.00
14 10.85
92 71.32
37 28.68%
38  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 253
15 5.93
6 2.37
13 5.14
6 2.37
32 12.65
181 71.54
72 28.46%
39  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
1 3.13
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
40  โรงเรียนบ้านลาด 185
17 9.19
10 5.41
10 5.41
8 4.32
7 3.78
133 71.89
52 28.11%
41  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 171
17 9.94
2 1.17
27 15.79
2 1.17
0 0.00
123 71.93
48 28.07%
42  โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 51
10 19.61
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
43  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 62
4 6.45
7 11.29
4 6.45
2 3.23
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
44  โรงเรียนบ้านซำบุ่น 44
4 9.09
2 4.55
5 11.36
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
45  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
46  โรงเรียนบ้านหนองนอ 82
7 8.54
6 7.32
9 10.98
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
47  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 27
3 11.11
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
48  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 82
13 15.85
6 7.32
2 2.44
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
49  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 55
2 3.64
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
50  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 87
5 5.75
3 3.45
3 3.45
6 6.90
5 5.75
65 74.71
22 25.29%
51  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 135
14 10.37
8 5.93
11 8.15
0 0.00
1 0.74
101 74.81
34 25.19%
52  โรงเรียนบ้านนาแก 122
1 0.82
11 9.02
12 9.84
5 4.10
1 0.82
92 75.41
30 24.59%
53  โรงเรียนบ้านผาขาว 175
12 6.86
8 4.57
18 10.29
5 2.86
0 0.00
132 75.43
43 24.57%
54  โรงเรียนบ้านกกซ้อ 42
1 2.38
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
55  โรงเรียนบ้านผาหวาย 119
9 7.56
3 2.52
14 11.76
2 1.68
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 159
9 5.66
10 6.29
17 10.69
1 0.63
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
57  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 26
0 0.00
2 7.69
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
58  โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
1 7.69
1 7.69
10 76.92
3 23.08%
59  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 83
7 8.43
0 0.00
11 13.25
1 1.20
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
60  โรงเรียนบ้านแสนสุข 57
2 3.51
5 8.77
5 8.77
0 0.00
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
61  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 112
13 11.61
8 7.14
4 3.57
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
62  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
63  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 223
14 6.28
0 0.00
35 15.70
0 0.00
0 0.00
174 78.03
49 21.97%
64  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 128
7 5.47
4 3.13
8 6.25
3 2.34
6 4.69
100 78.13
28 21.88%
65  โรงเรียนบ้านกกบก 55
2 3.64
1 1.82
9 16.36
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
66  โรงเรียนวังน้ำพุ 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
2 8.70
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
67  โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 51
3 5.88
0 0.00
6 11.76
1 1.96
1 1.96
40 78.43
11 21.57%
68  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 172
15 8.72
5 2.91
17 9.88
0 0.00
0 0.00
135 78.49
37 21.51%
69  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 112
5 4.46
10 8.93
5 4.46
4 3.57
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
70  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 61
1 1.64
1 1.64
11 18.03
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
71  โรงเรียนโคกสง่า 113
11 9.73
13 11.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
72  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 269
11 4.09
9 3.35
31 11.52
5 1.86
1 0.37
212 78.81
57 21.19%
73  โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 161
9 5.59
3 1.86
20 12.42
1 0.62
1 0.62
127 78.88
34 21.12%
74  โรงเรียนบ้านดงน้อย 109
7 6.42
1 0.92
12 11.01
3 2.75
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
75  โรงเรียนบ้านปวนพุ 150
9 6.00
8 5.33
6 4.00
5 3.33
3 2.00
119 79.33
31 20.67%
76  โรงเรียนบ้านวังยาง 69
2 2.90
1 1.45
10 14.49
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
77  โรงเรียนบ้านผาน้อย 67
2 2.99
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
78  โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
79  โรงเรียนบ้านซำไฮ 52
1 1.92
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
80  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 215
11 5.12
9 4.19
7 3.26
8 3.72
6 2.79
174 80.93
41 19.07%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 179
11 6.15
5 2.79
16 8.94
0 0.00
2 1.12
145 81.01
34 18.99%
82  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 96
2 2.08
3 3.13
13 13.54
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัว 273
3 1.10
6 2.20
28 10.26
8 2.93
6 2.20
222 81.32
51 18.68%
84  โรงเรียนบ้านวังสะพุง 297
18 6.06
12 4.04
18 6.06
1 0.34
6 2.02
242 81.48
55 18.52%
85  โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 92
2 2.17
4 4.35
11 11.96
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
86  โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 125
5 4.00
5 4.00
3 2.40
10 8.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
87  โรงเรียนบ้านอุ่ม 136
0 0.00
0 0.00
6 4.41
19 13.97
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
88  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 49
0 0.00
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
89  โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) 22
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
90  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 83
2 2.41
3 3.61
10 12.05
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
91  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 79
5 6.33
2 2.53
6 7.59
0 0.00
1 1.27
65 82.28
14 17.72%
92  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 752
20 2.66
26 3.46
72 9.57
14 1.86
0 0.00
620 82.45
132 17.55%
93  โรงเรียนบ้านนาอุดม 57
6 10.53
0 0.00
2 3.51
0 0.00
2 3.51
47 82.46
10 17.54%
94  โรงเรียนบ้านนาล้อม 63
10 15.87
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
95  โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
96  โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 105
5 4.76
2 1.90
7 6.67
2 1.90
2 1.90
87 82.86
18 17.14%
97  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 140
4 2.86
9 6.43
7 5.00
1 0.71
3 2.14
116 82.86
24 17.14%
98  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 96
2 2.08
2 2.08
12 12.50
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
99  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 162
6 3.70
5 3.09
16 9.88
0 0.00
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
100  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 97
11 11.34
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
101  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 97
10 10.31
2 2.06
4 4.12
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
102  โรงเรียนบ้านป่าบง 141
13 9.22
5 3.55
5 3.55
0 0.00
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
103  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 209
17 8.13
9 4.31
7 3.35
1 0.48
0 0.00
175 83.73
34 16.27%
104  โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 105
3 2.86
7 6.67
7 6.67
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
105  โรงเรียนบ้านนาโก 168
5 2.98
6 3.57
15 8.93
1 0.60
0 0.00
141 83.93
27 16.07%
106  โรงเรียนบ้านห้วยผุก 38
3 7.89
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
107  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 127
5 3.94
6 4.72
8 6.30
1 0.79
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
108  โรงเรียนบ้านวังม่วง 281
14 4.98
9 3.20
21 7.47
0 0.00
0 0.00
237 84.34
44 15.66%
109  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 443
18 4.06
5 1.13
46 10.38
0 0.00
0 0.00
374 84.42
69 15.58%
110  โรงเรียนบ้านซำม่วง 52
1 1.92
4 7.69
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 93
3 3.23
2 2.15
9 9.68
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
112  โรงเรียนบ้านพองหนีบ 67
3 4.48
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
113  โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
114  โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
115  โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
116  โรงเรียนบ้านหนองตูม 70
3 4.29
3 4.29
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
117  โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 84
1 1.19
1 1.19
10 11.90
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
118  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
119  โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1021
49 4.80
23 2.25
64 6.27
4 0.39
2 0.20
879 86.09
142 13.91%
120  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 167
3 1.80
2 1.20
15 8.98
3 1.80
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
121  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 52
0 0.00
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
122  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
1 3.13
28 87.50
4 12.50%
123  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 104
0 0.00
4 3.85
9 8.65
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
124  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 69
0 0.00
2 2.90
1 1.45
0 0.00
5 7.25
61 88.41
8 11.59%
125  โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 121
9 7.44
3 2.48
2 1.65
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
126  โรงเรียนบ้านตาดข่า 149
5 3.36
7 4.70
5 3.36
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
127  โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 114
4 3.51
3 2.63
2 1.75
3 2.63
1 0.88
101 88.60
13 11.40%
128  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 100
0 0.00
2 2.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
129  โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
130  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 101
6 5.94
2 1.98
3 2.97
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
131  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 92
3 3.26
2 2.17
5 5.43
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
132  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
133  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 68
2 2.94
1 1.47
3 4.41
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
134  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 49
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
135  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 130
3 2.31
3 2.31
7 5.38
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
136  โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองขาม 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
138  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
3 4.05
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
139  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
140  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 111
0 0.00
1 0.90
9 8.11
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
141  โรงเรียนบ้านนาแปน 148
5 3.38
0 0.00
6 4.05
0 0.00
2 1.35
135 91.22
13 8.78%
142  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 224
3 1.34
8 3.57
4 1.79
2 0.89
2 0.89
205 91.52
19 8.48%
143  โรงเรียนบ้านเล้า 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
144  โรงเรียนบ้านหัวขัว 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
145  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
146  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
147  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
148  โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
149  โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 93
1 1.08
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
150  โรงเรียนบ้านซำพร้าว 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
151  โรงเรียนบ้านสวนปอ 104
2 1.92
0 0.00
1 0.96
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
152  โรงเรียนบ้านหนองตานา 139
0 0.00
2 1.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 98.56
2 1.44%
153  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 137
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 99.27
1 0.73%
154  โรงเรียนบ้านซำบ่าง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านศรีรักษา 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,534 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,139 6.15
เตี้ย  973 5.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,512 8.16
ผอมและเตี้ย  378 2.04
อ้วนและเตี้ย  255 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,277 77.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,257 คน


22.97%


Powered By www.thaieducation.net