ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.74
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 213
30 14.08
22 10.33
30 14.08
15 7.04
0 0.00
116 54.46
97 45.54%
2  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 202
19 9.41
9 4.46
19 9.41
13 6.44
0 0.00
142 70.30
60 29.70%
3  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 62
4 6.45
7 11.29
4 6.45
2 3.23
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
4  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
5  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 223
14 6.28
0 0.00
35 15.70
0 0.00
0 0.00
174 78.03
49 21.97%
6  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 269
11 4.09
9 3.35
31 11.52
5 1.86
1 0.37
212 78.81
57 21.19%
7  โรงเรียนบ้านซำไฮ 52
1 1.92
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
8  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 83
2 2.41
3 3.61
10 12.05
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
9  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 752
20 2.66
26 3.46
72 9.57
14 1.86
0 0.00
620 82.45
132 17.55%
10  โรงเรียนบ้านนาล้อม 63
10 15.87
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
11  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 167
3 1.80
2 1.20
15 8.98
3 1.80
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
12  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 52
0 0.00
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
13  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 69
0 0.00
2 2.90
1 1.45
0 0.00
5 7.25
61 88.41
8 11.59%
14  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 92
3 3.26
2 2.17
5 5.43
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
15  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 49
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
16  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 130
3 2.31
3 2.31
7 5.38
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
17  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
18  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 111
0 0.00
1 0.90
9 8.11
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
19  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 224
3 1.34
8 3.57
4 1.79
2 0.89
2 0.89
205 91.52
19 8.48%
20  โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%

 

จำนวนนักเรียน  2,877 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  127 4.41
เตี้ย  100 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  260 9.04
ผอมและเตี้ย  54 1.88
อ้วนและเตี้ย  8 0.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,328 80.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 549 คน


19.08%


Powered By www.thaieducation.net