ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 10
2 20.00
0 0.00
8 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองผือ 26
6 23.08
3 11.54
2 7.69
13 50.00
2 7.69
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 101
10 9.90
25 24.75
23 22.77
18 17.82
11 10.89
14 13.86
87 86.14%
4  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 29
3 10.34
0 0.00
6 20.69
6 20.69
9 31.03
5 17.24
24 82.76%
5  โรงเรียนเมืองเลย 2096
150 7.16
106 5.06
466 22.23
256 12.21
572 27.29
546 26.05
1550 73.95%
6  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 88
9 10.23
9 10.23
8 9.09
11 12.50
18 20.45
33 37.50
55 62.50%
7  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 229
57 24.89
41 17.90
16 6.99
27 11.79
0 0.00
88 38.43
141 61.57%
8  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 495
30 6.06
46 9.29
53 10.71
76 15.35
98 19.80
192 38.79
303 61.21%
9  โรงเรียนบ้านสูบ 107
8 7.48
4 3.74
15 14.02
18 16.82
19 17.76
43 40.19
64 59.81%
10  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 150
26 17.33
6 4.00
10 6.67
32 21.33
11 7.33
65 43.33
85 56.67%
11  โรงเรียนเพียงหลวง 18 131
25 19.08
14 10.69
14 10.69
11 8.40
10 7.63
57 43.51
74 56.49%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 55
8 14.55
8 14.55
4 7.27
4 7.27
6 10.91
25 45.45
30 54.55%
13  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 14
3 21.43
2 14.29
1 7.14
1 7.14
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
14  โรงเรียนบ้านวังยาว 71
20 28.17
11 15.49
4 5.63
0 0.00
0 0.00
36 50.70
35 49.30%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 547
75 13.71
42 7.68
36 6.58
25 4.57
86 15.72
283 51.74
264 48.26%
16  โรงเรียนบ้านหนองผำ 129
20 15.50
10 7.75
16 12.40
10 7.75
5 3.88
68 52.71
61 47.29%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 239
22 9.21
19 7.95
32 13.39
8 3.35
25 10.46
133 55.65
106 44.35%
18  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 82
9 10.98
8 9.76
6 7.32
9 10.98
4 4.88
46 56.10
36 43.90%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 260
0 0.00
24 9.23
16 6.15
35 13.46
37 14.23
148 56.92
112 43.08%
20  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 902
49 5.43
50 5.54
67 7.43
99 10.98
117 12.97
520 57.65
382 42.35%
21  โรงเรียนบ้านห้วยนา 97
15 15.46
17 17.53
6 6.19
3 3.09
0 0.00
56 57.73
41 42.27%
22  โรงเรียนบ้านคอนสา 183
20 10.93
13 7.10
25 13.66
11 6.01
8 4.37
106 57.92
77 42.08%
23  โรงเรียนบ้านบุฮม 136
8 5.88
11 8.09
17 12.50
13 9.56
8 5.88
79 58.09
57 41.91%
24  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 48
6 12.50
3 6.25
7 14.58
4 8.33
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
25  โรงเรียนบ้านโพนทอง 90
7 7.78
0 0.00
29 32.22
0 0.00
0 0.00
54 60.00
36 40.00%
26  โรงเรียนบ้านคกเลา 61
7 11.48
6 9.84
3 4.92
3 4.92
4 6.56
38 62.30
23 37.70%
27  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 19
5 26.32
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
28  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 107
6 5.61
14 13.08
6 5.61
9 8.41
4 3.74
68 63.55
39 36.45%
29  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 77
8 10.39
6 7.79
4 5.19
5 6.49
5 6.49
49 63.64
28 36.36%
30  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 230
29 12.61
19 8.26
15 6.52
14 6.09
4 1.74
149 64.78
81 35.22%
31  โรงเรียนบ้านนาค้อ 273
18 6.59
26 9.52
8 2.93
43 15.75
0 0.00
178 65.20
95 34.80%
32  โรงเรียนอนุบาลเลย 1609
73 4.54
75 4.66
255 15.85
57 3.54
66 4.10
1083 67.31
526 32.69%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 534
25 4.68
26 4.87
45 8.43
27 5.06
47 8.80
364 68.16
170 31.84%
34  โรงเรียนบ้านวังขาม 19
2 10.53
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
35  โรงเรียนบ้านชมน้อย 61
8 13.11
4 6.56
7 11.48
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
36  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 34
5 14.71
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
37  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135
4 2.96
19 14.07
7 5.19
9 6.67
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
38  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 94
3 3.19
3 3.19
19 20.21
2 2.13
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
39  โรงเรียนบ้านคกเว้า 14
1 7.14
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
40  โรงเรียนบ้านนาโคก 216
17 7.87
8 3.70
2 0.93
14 6.48
20 9.26
155 71.76
61 28.24%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 18.18
1 9.09
8 72.73
3 27.27%
42  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 33
3 9.09
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
43  โรงเรียนบ้านคกมาด 33
4 12.12
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
44  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 55
3 5.45
3 5.45
6 10.91
3 5.45
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
45  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 165
15 9.09
5 3.03
15 9.09
10 6.06
0 0.00
120 72.73
45 27.27%
46  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 178
23 12.92
11 6.18
14 7.87
0 0.00
0 0.00
130 73.03
48 26.97%
47  โรงเรียนบ้านสงเปือย 99
5 5.05
7 7.07
3 3.03
6 6.06
5 5.05
73 73.74
26 26.26%
48  โรงเรียนบ้านโป่ง 153
20 13.07
8 5.23
11 7.19
1 0.65
0 0.00
113 73.86
40 26.14%
49  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 31
2 6.45
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
50  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 90
13 14.44
0 0.00
10 11.11
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
51  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 60
2 3.33
4 6.67
7 11.67
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
52  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 60
3 5.00
4 6.67
3 5.00
3 5.00
2 3.33
45 75.00
15 25.00%
53  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 28
4 14.29
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
54  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 54
4 7.41
4 7.41
5 9.26
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
55  โรงเรียนบ้านอุมุง 79
4 5.06
5 6.33
9 11.39
0 0.00
1 1.27
60 75.95
19 24.05%
56  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 121
6 4.96
4 3.31
19 15.70
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
57  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 147
7 4.76
6 4.08
9 6.12
11 7.48
2 1.36
112 76.19
35 23.81%
58  โรงเรียนบ้านน้ำภู 190
16 8.42
10 5.26
18 9.47
1 0.53
0 0.00
145 76.32
45 23.68%
59  โรงเรียนบ้านปากเนียม 38
0 0.00
5 13.16
2 5.26
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
60  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 149
11 7.38
14 9.40
10 6.71
0 0.00
0 0.00
114 76.51
35 23.49%
61  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 56
5 8.93
3 5.36
2 3.57
2 3.57
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 237
26 10.97
6 2.53
22 9.28
0 0.00
0 0.00
183 77.22
54 22.78%
63  โรงเรียนบ้านก้างปลา 98
9 9.18
5 5.10
5 5.10
0 0.00
3 3.06
76 77.55
22 22.45%
64  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 94
9 9.57
5 5.32
7 7.45
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
65  โรงเรียนบ้านวังแคน 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
66  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
67  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47
4 8.51
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
68  โรงเรียนบ้านปากปัด 66
4 6.06
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
69  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 123
4 3.25
5 4.07
11 8.94
3 2.44
3 2.44
97 78.86
26 21.14%
70  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 71
4 5.63
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
71  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 321
12 3.74
8 2.49
44 13.71
1 0.31
2 0.62
254 79.13
67 20.87%
72  โรงเรียนบ้านนาแขม 87
0 0.00
7 8.05
10 11.49
1 1.15
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
73  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 79
4 5.06
1 1.27
11 13.92
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
74  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
75  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 45
1 2.22
0 0.00
7 15.56
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
76  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 50
6 12.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
77  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 140
13 9.29
4 2.86
7 5.00
3 2.14
1 0.71
112 80.00
28 20.00%
78  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 96
8 8.33
1 1.04
9 9.38
1 1.04
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
79  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 93
1 1.08
2 2.15
14 15.05
1 1.08
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
80  โรงเรียนบ้านนาเบน 63
4 6.35
5 7.94
3 4.76
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
81  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
2 4.76
2 4.76
34 80.95
8 19.05%
82  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 79
1 1.27
1 1.27
11 13.92
2 2.53
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
83  โรงเรียนบ้านยาง 171
9 5.26
7 4.09
8 4.68
7 4.09
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
84  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 83
3 3.61
1 1.20
9 10.84
2 2.41
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
85  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 67
3 4.48
2 2.99
3 4.48
2 2.99
2 2.99
55 82.09
12 17.91%
86  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 176
7 3.98
5 2.84
5 2.84
1 0.57
13 7.39
145 82.39
31 17.61%
87  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 141
6 4.26
8 5.67
10 7.09
0 0.00
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
88  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 94
0 0.00
0 0.00
14 14.89
2 2.13
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
89  โรงเรียนบ้านปางคอม 149
6 4.03
3 2.01
12 8.05
4 2.68
0 0.00
124 83.22
25 16.78%
90  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
91  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
92  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 61
4 6.56
4 6.56
1 1.64
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
93  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 68
5 7.35
2 2.94
3 4.41
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
94  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
95  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 209
12 5.74
0 0.00
21 10.05
0 0.00
0 0.00
176 84.21
33 15.79%
96  โรงเรียนบ้านใหม่ 83
5 6.02
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
97  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 142
0 0.00
3 2.11
17 11.97
2 1.41
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
98  โรงเรียนบ้านปากหมาก 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
99  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 61
3 4.92
3 4.92
1 1.64
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 75
5 6.67
0 0.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
101  โรงเรียนบ้านกกดู่ 173
4 2.31
11 6.36
10 5.78
0 0.00
0 0.00
148 85.55
25 14.45%
102  โรงเรียนบ้านวังผา 111
5 4.50
5 4.50
3 2.70
3 2.70
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
104  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 78
5 6.41
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
105  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
106  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 111
3 2.70
4 3.60
3 2.70
3 2.70
2 1.80
96 86.49
15 13.51%
107  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
108  โรงเรียนบ้านปากยาง 106
6 5.66
3 2.83
5 4.72
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
109  โรงเรียนบ้านท่าบม 71
5 7.04
2 2.82
0 0.00
0 0.00
2 2.82
62 87.32
9 12.68%
110  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
111  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 123
8 6.50
1 0.81
0 0.00
6 4.88
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
112  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68
4 5.88
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
113  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
114  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 231
7 3.03
7 3.03
7 3.03
3 1.30
1 0.43
206 89.18
25 10.82%
115  โรงเรียนบ้านนาโม้ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
2 3.45
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 60
3 5.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
117  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 64
2 3.13
1 1.56
2 3.13
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
118  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
2 4.65
39 90.70
4 9.30%
119  โรงเรียนบ้านกำพี้ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 111
0 0.00
0 0.00
5 4.50
5 4.50
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
121  โรงเรียนบ้านน้ำพร 139
4 2.88
5 3.60
0 0.00
3 2.16
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
122  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 118
1 0.85
1 0.85
0 0.00
2 1.69
6 5.08
108 91.53
10 8.47%
123  โรงเรียนบ้านส้าน 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
124  โรงเรียนบ้านกกทอง 115
6 5.22
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
125  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
126  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
2 4.76
39 92.86
3 7.14%
127  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 71
2 2.82
2 2.82
1 1.41
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
128  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73
1 1.37
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
129  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 105
2 1.90
0 0.00
4 3.81
0 0.00
1 0.95
98 93.33
7 6.67%
130  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
131  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 238
7 2.94
2 0.84
3 1.26
0 0.00
0 0.00
226 94.96
12 5.04%
132  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
133  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
134  โรงเรียนบ้านเลิง 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
1 1.20
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
135  โรงเรียนบ้านน้ำมี 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
136  โรงเรียนบ้านกลาง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านผาพอด 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านสงาว 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองบง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,354 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,219 6.64
เตี้ย  916 4.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,836 10.00
ผอมและเตี้ย  991 5.40
อ้วนและเตี้ย  1,250 6.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,142 66.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,212 คน


33.85%


Powered By www.thaieducation.net