ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 90
10 11.11
6 6.67
11 12.22
20 22.22
0 0.00
43 47.78
47 52.22%
2  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 45
5 11.11
8 17.78
5 11.11
3 6.67
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
3  โรงเรียนบ้านภูดิน 99
4 4.04
8 8.08
9 9.09
10 10.10
11 11.11
57 57.58
42 42.42%
4  โรงเรียนบ้านข่า 59
16 27.12
3 5.08
3 5.08
2 3.39
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
5  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 189
25 13.23
24 12.70
21 11.11
2 1.06
3 1.59
114 60.32
75 39.68%
6  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97
8 8.25
10 10.31
15 15.46
2 2.06
0 0.00
62 63.92
35 36.08%
7  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 57
3 5.26
5 8.77
10 17.54
1 1.75
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
8  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 230
17 7.39
13 5.65
46 20.00
0 0.00
0 0.00
154 66.96
76 33.04%
9  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 56
1 1.79
2 3.57
15 26.79
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
10  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 123
12 9.76
7 5.69
14 11.38
3 2.44
2 1.63
85 69.11
38 30.89%
11  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 274
25 9.12
14 5.11
26 9.49
9 3.28
5 1.82
195 71.17
79 28.83%
12  โรงเรียนบ้านดงน้อย 59
6 10.17
5 8.47
3 5.08
3 5.08
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
13  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71
8 11.27
2 2.82
3 4.23
7 9.86
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
14  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 304
49 16.12
11 3.62
21 6.91
3 0.99
0 0.00
220 72.37
84 27.63%
15  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 44
3 6.82
1 2.27
7 15.91
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
16  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 131
7 5.34
10 7.63
15 11.45
3 2.29
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
17  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 53
2 3.77
0 0.00
5 9.43
7 13.21
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
18  โรงเรียนบ้านม่วง 74
9 12.16
5 6.76
5 6.76
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
19  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 182
18 9.89
6 3.30
22 12.09
0 0.00
0 0.00
136 74.73
46 25.27%
20  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 137
8 5.84
12 8.76
13 9.49
1 0.73
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
21  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1436
54 3.76
77 5.36
81 5.64
65 4.53
68 4.74
1091 75.97
345 24.03%
22  โรงเรียนบ้านขอนยูง 122
4 3.28
4 3.28
13 10.66
5 4.10
3 2.46
93 76.23
29 23.77%
23  โรงเรียนบ้านใหม่ 137
7 5.11
4 2.92
20 14.60
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
24  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 170
17 10.00
6 3.53
10 5.88
1 0.59
4 2.35
132 77.65
38 22.35%
25  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 72
8 11.11
3 4.17
1 1.39
3 4.17
1 1.39
56 77.78
16 22.22%
26  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 79
5 6.33
6 7.59
3 3.80
3 3.80
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
27  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 114
11 9.65
2 1.75
11 9.65
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
28  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82
7 8.54
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
29  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 111
10 9.01
2 1.80
10 9.01
1 0.90
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
30  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 227
9 3.96
11 4.85
24 10.57
1 0.44
2 0.88
180 79.30
47 20.70%
31  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 195
9 4.62
8 4.10
11 5.64
7 3.59
4 2.05
156 80.00
39 20.00%
32  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166
14 8.43
7 4.22
0 0.00
11 6.63
1 0.60
133 80.12
33 19.88%
33  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 121
4 3.31
4 3.31
16 13.22
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
34  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 212
6 2.83
14 6.60
21 9.91
0 0.00
1 0.47
170 80.19
42 19.81%
35  โรงเรียนบ้านกาลึม 152
1 0.66
5 3.29
24 15.79
0 0.00
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
36  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 127
7 5.51
5 3.94
5 3.94
5 3.94
3 2.36
102 80.31
25 19.69%
37  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 540
52 9.63
9 1.67
40 7.41
3 0.56
2 0.37
434 80.37
106 19.63%
38  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 133
16 12.03
6 4.51
4 3.01
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
39  โรงเรียนบ้านนางาม 106
2 1.89
7 6.60
10 9.43
1 0.94
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
40  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 342
13 3.80
11 3.22
37 10.82
2 0.58
1 0.29
278 81.29
64 18.71%
41  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 141
14 9.93
3 2.13
7 4.96
1 0.71
1 0.71
115 81.56
26 18.44%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 148
5 3.38
5 3.38
7 4.73
4 2.70
6 4.05
121 81.76
27 18.24%
43  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 724
70 9.67
22 3.04
21 2.90
6 0.83
8 1.10
597 82.46
127 17.54%
44  โรงเรียนบ้านนาสี 80
7 8.75
3 3.75
2 2.50
1 1.25
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
45  โรงเรียนบ้านลาน 52
0 0.00
5 9.62
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
46  โรงเรียนบ้านติ้ว 83
3 3.61
3 3.61
8 9.64
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
47  โรงเรียนบ้านวังแข้ 84
9 10.71
0 0.00
4 4.76
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
48  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60
4 6.67
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
49  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
3 8.33
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
50  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 114
5 4.39
2 1.75
10 8.77
1 0.88
1 0.88
95 83.33
19 16.67%
51  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 142
6 4.23
0 0.00
17 11.97
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
52  โรงเรียนบ้านดงบัง 105
7 6.67
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
53  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 149
4 2.68
4 2.68
16 10.74
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
54  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 50
2 4.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
2 4.00
42 84.00
8 16.00%
55  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207
14 6.76
5 2.42
5 2.42
4 1.93
5 2.42
174 84.06
33 15.94%
56  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 147
4 2.72
2 1.36
11 7.48
4 2.72
2 1.36
124 84.35
23 15.65%
57  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 59
5 8.47
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
58  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 46
1 2.17
2 4.35
2 4.35
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
59  โรงเรียนบ้านสวัสดี 185
5 2.70
1 0.54
22 11.89
0 0.00
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
60  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60
1 1.67
3 5.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
61  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 87
4 4.60
3 3.45
4 4.60
1 1.15
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
62  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 255
8 3.14
3 1.18
27 10.59
0 0.00
0 0.00
217 85.10
38 14.90%
63  โรงเรียนบ้านสามัคคี 249
7 2.81
6 2.41
24 9.64
0 0.00
0 0.00
212 85.14
37 14.86%
64  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69
1 1.45
1 1.45
7 10.14
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
65  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 159
6 3.77
6 3.77
2 1.26
4 2.52
5 3.14
136 85.53
23 14.47%
66  โรงเรียนบ้านนาคูณ 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
67  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 98
5 5.10
5 5.10
2 2.04
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
68  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 112
4 3.57
3 2.68
9 8.04
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
69  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 99
3 3.03
4 4.04
4 4.04
2 2.02
1 1.01
85 85.86
14 14.14%
70  โรงเรียนบ้านนาหลวง 93
2 2.15
3 3.23
6 6.45
1 1.08
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
71  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 29
1 3.45
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
72  โรงเรียนบ้านหายโศก 73
3 4.11
2 2.74
4 5.48
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
73  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 184
5 2.72
11 5.98
3 1.63
3 1.63
3 1.63
159 86.41
25 13.59%
74  โรงเรียนบ้านนาแค 126
5 3.97
5 3.97
3 2.38
4 3.17
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
75  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 127
7 5.51
6 4.72
4 3.15
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
76  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 190
6 3.16
6 3.16
5 2.63
4 2.11
4 2.11
165 86.84
25 13.16%
77  โรงเรียนบ้านเม็ก 148
2 1.35
3 2.03
3 2.03
5 3.38
6 4.05
129 87.16
19 12.84%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143
8 5.59
5 3.50
5 3.50
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
79  โรงเรียนบ้านนาเตย 135
4 2.96
5 3.70
8 5.93
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
80  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 123
4 3.25
4 3.25
2 1.63
4 3.25
1 0.81
108 87.80
15 12.20%
81  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 135
2 1.48
6 4.44
7 5.19
1 0.74
0 0.00
119 88.15
16 11.85%
82  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
2 2.60
68 88.31
9 11.69%
83  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 311
6 1.93
7 2.25
5 1.61
8 2.57
8 2.57
277 89.07
34 10.93%
84  โรงเรียนบ้านดงหวาย 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
85  โรงเรียนบ้านนาไฮ 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
2 2.35
2 2.35
76 89.41
9 10.59%
86  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 48
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
87  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 221
3 1.36
9 4.07
8 3.62
1 0.45
2 0.90
198 89.59
23 10.41%
88  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 164
6 3.66
0 0.00
9 5.49
2 1.22
0 0.00
147 89.63
17 10.37%
89  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 131
6 4.58
1 0.76
6 4.58
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
90  โรงเรียนบ้านนางัว 306
6 1.96
6 1.96
17 5.56
0 0.00
0 0.00
277 90.52
29 9.48%
91  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 140
4 2.86
1 0.71
7 5.00
0 0.00
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
92  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 63
-1 -1.59
0 0.00
3 4.76
3 4.76
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
93  โรงเรียนบ้านกุดจับ 51
2 3.92
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
94  โรงเรียนบ้านลำภู 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
1 1.52
61 92.42
5 7.58%
95  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 150
2 1.33
5 3.33
2 1.33
1 0.67
0 0.00
140 93.33
10 6.67%
96  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125
2 1.60
2 1.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
97  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 110
1 0.91
1 0.91
4 3.64
1 0.91
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
98  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 100
4 4.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
99  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
100  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
101  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 153
1 0.65
0 0.00
6 3.92
0 0.00
1 0.65
145 94.77
8 5.23%
102  โรงเรียนบ้านนาคำ 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
103  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
104  โรงเรียนบ้านแดง 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
105  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 122
0 0.00
2 1.64
3 2.46
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
106  โรงเรียนบ้านถิ่น 83
2 2.41
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
107  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
108  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
31 96.88
1 3.13%
109  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
1 1.49
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
110  โรงเรียนบ้านนาเก็น 137
1 0.73
1 0.73
2 1.46
0 0.00
0 0.00
133 97.08
4 2.92%
111  โรงเรียนบ้านหัวขัว 103
1 0.97
0 0.00
1 0.97
0 0.00
1 0.97
100 97.09
3 2.91%
112  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 132
1 0.76
1 0.76
1 0.76
0 0.00
0 0.00
129 97.73
3 2.27%
113  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
114  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,949 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  803 5.03
เตี้ย  536 3.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,025 6.43
ผอมและเตี้ย  273 1.71
อ้วนและเตี้ย  177 1.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,135 82.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,814 คน


17.64%


Powered By www.thaieducation.net