ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 90
10 11.11
6 6.67
11 12.22
20 22.22
0 0.00
43 47.78
47 52.22%
2  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 45
5 11.11
8 17.78
5 11.11
3 6.67
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
3  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 89
15 16.85
19 21.35
2 2.25
3 3.37
0 0.00
50 56.18
39 43.82%
4  โรงเรียนบ้านภูดิน 99
4 4.04
8 8.08
9 9.09
10 10.10
11 11.11
57 57.58
42 42.42%
5  โรงเรียนบ้านข่า 59
16 27.12
3 5.08
3 5.08
2 3.39
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
6  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 189
25 13.23
24 12.70
21 11.11
2 1.06
3 1.59
114 60.32
75 39.68%
7  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97
8 8.25
10 10.31
15 15.46
2 2.06
0 0.00
62 63.92
35 36.08%
8  โรงเรียนบ้านนายูง 171
19 11.11
23 13.45
3 1.75
13 7.60
2 1.17
111 64.91
60 35.09%
9  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 57
3 5.26
5 8.77
10 17.54
1 1.75
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
10  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 230
17 7.39
13 5.65
46 20.00
0 0.00
0 0.00
154 66.96
76 33.04%
11  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 56
1 1.79
2 3.57
15 26.79
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
12  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 123
12 9.76
7 5.69
14 11.38
3 2.44
2 1.63
85 69.11
38 30.89%
13  โรงเรียนบ้านเทื่อม 248
17 6.85
17 6.85
7 2.82
22 8.87
12 4.84
173 69.76
75 30.24%
14  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 274
25 9.12
14 5.11
26 9.49
9 3.28
5 1.82
195 71.17
79 28.83%
15  โรงเรียนบ้านดงน้อย 59
6 10.17
5 8.47
3 5.08
3 5.08
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
16  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71
8 11.27
2 2.82
3 4.23
7 9.86
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
17  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 304
49 16.12
11 3.62
21 6.91
3 0.99
0 0.00
220 72.37
84 27.63%
18  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 44
3 6.82
1 2.27
7 15.91
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
19  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 131
7 5.34
10 7.63
15 11.45
3 2.29
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
20  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75
9 12.00
5 6.67
4 5.33
2 2.67
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
21  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 53
2 3.77
0 0.00
5 9.43
7 13.21
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
22  โรงเรียนบ้านหยวก 254
10 3.94
6 2.36
22 8.66
14 5.51
14 5.51
188 74.02
66 25.98%
23  โรงเรียนบ้านม่วง 74
9 12.16
5 6.76
5 6.76
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
24  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 182
18 9.89
6 3.30
22 12.09
0 0.00
0 0.00
136 74.73
46 25.27%
25  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 137
8 5.84
12 8.76
13 9.49
1 0.73
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
26  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1436
54 3.76
77 5.36
81 5.64
65 4.53
68 4.74
1091 75.97
345 24.03%
27  โรงเรียนบ้านขอนยูง 122
4 3.28
4 3.28
13 10.66
5 4.10
3 2.46
93 76.23
29 23.77%
28  โรงเรียนบ้านใหม่ 137
7 5.11
4 2.92
20 14.60
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
29  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 170
17 10.00
6 3.53
10 5.88
1 0.59
4 2.35
132 77.65
38 22.35%
30  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 72
8 11.11
3 4.17
1 1.39
3 4.17
1 1.39
56 77.78
16 22.22%
31  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 73
6 8.22
4 5.48
6 8.22
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
32  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 79
5 6.33
6 7.59
3 3.80
3 3.80
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
33  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 114
11 9.65
2 1.75
11 9.65
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
34  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82
7 8.54
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
35  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 111
10 9.01
2 1.80
10 9.01
1 0.90
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
36  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 227
9 3.96
11 4.85
24 10.57
1 0.44
2 0.88
180 79.30
47 20.70%
37  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 186
10 5.38
17 9.14
11 5.91
0 0.00
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
38  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 195
9 4.62
8 4.10
11 5.64
7 3.59
4 2.05
156 80.00
39 20.00%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166
14 8.43
7 4.22
0 0.00
11 6.63
1 0.60
133 80.12
33 19.88%
40  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 121
4 3.31
4 3.31
16 13.22
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
41  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 212
6 2.83
14 6.60
21 9.91
0 0.00
1 0.47
170 80.19
42 19.81%
42  โรงเรียนบ้านกาลึม 152
1 0.66
5 3.29
24 15.79
0 0.00
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
43  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 127
7 5.51
5 3.94
5 3.94
5 3.94
3 2.36
102 80.31
25 19.69%
44  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 540
52 9.63
9 1.67
40 7.41
3 0.56
2 0.37
434 80.37
106 19.63%
45  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 787
38 4.83
9 1.14
99 12.58
6 0.76
2 0.25
633 80.43
154 19.57%
46  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 133
16 12.03
6 4.51
4 3.01
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
47  โรงเรียนบ้านนางาม 106
2 1.89
7 6.60
10 9.43
1 0.94
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
48  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 342
13 3.80
11 3.22
37 10.82
2 0.58
1 0.29
278 81.29
64 18.71%
49  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 141
14 9.93
3 2.13
7 4.96
1 0.71
1 0.71
115 81.56
26 18.44%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 148
5 3.38
5 3.38
7 4.73
4 2.70
6 4.05
121 81.76
27 18.24%
51  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 744
19 2.55
17 2.28
90 12.10
8 1.08
0 0.00
610 81.99
134 18.01%
52  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 74
7 9.46
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
53  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 724
70 9.67
22 3.04
21 2.90
6 0.83
8 1.10
597 82.46
127 17.54%
54  โรงเรียนบ้านนาสี 80
7 8.75
3 3.75
2 2.50
1 1.25
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
55  โรงเรียนบ้านลาน 52
0 0.00
5 9.62
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
56  โรงเรียนบ้านติ้ว 83
3 3.61
3 3.61
8 9.64
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
57  โรงเรียนบ้านวังแข้ 84
9 10.71
0 0.00
4 4.76
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
58  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60
4 6.67
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
59  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
3 8.33
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
60  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 114
5 4.39
2 1.75
10 8.77
1 0.88
1 0.88
95 83.33
19 16.67%
61  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 98
2 2.04
4 4.08
10 10.20
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
62  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 142
6 4.23
0 0.00
17 11.97
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
63  โรงเรียนบ้านดงบัง 105
7 6.67
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
64  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 149
4 2.68
4 2.68
16 10.74
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
65  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 50
2 4.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
2 4.00
42 84.00
8 16.00%
66  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207
14 6.76
5 2.42
5 2.42
4 1.93
5 2.42
174 84.06
33 15.94%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 246
14 5.69
4 1.63
18 7.32
2 0.81
1 0.41
207 84.15
39 15.85%
68  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 147
4 2.72
2 1.36
11 7.48
4 2.72
2 1.36
124 84.35
23 15.65%
69  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 52
4 7.69
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
70  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 59
5 8.47
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
71  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 46
1 2.17
2 4.35
2 4.35
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
72  โรงเรียนบ้านสวัสดี 185
5 2.70
1 0.54
22 11.89
0 0.00
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
73  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 53
2 3.77
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
74  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60
1 1.67
3 5.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
75  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 87
4 4.60
3 3.45
4 4.60
1 1.15
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
76  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 255
8 3.14
3 1.18
27 10.59
0 0.00
0 0.00
217 85.10
38 14.90%
77  โรงเรียนบ้านสามัคคี 249
7 2.81
6 2.41
24 9.64
0 0.00
0 0.00
212 85.14
37 14.86%
78  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 88
4 4.55
1 1.14
6 6.82
2 2.27
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
79  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69
1 1.45
1 1.45
7 10.14
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
80  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 159
6 3.77
6 3.77
2 1.26
4 2.52
5 3.14
136 85.53
23 14.47%
81  โรงเรียนบ้านนาคูณ 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
82  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 98
5 5.10
5 5.10
2 2.04
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
83  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 112
4 3.57
3 2.68
9 8.04
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
84  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 99
3 3.03
4 4.04
4 4.04
2 2.02
1 1.01
85 85.86
14 14.14%
85  โรงเรียนบ้านนาหลวง 93
2 2.15
3 3.23
6 6.45
1 1.08
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
86  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 29
1 3.45
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
87  โรงเรียนบ้านหายโศก 73
3 4.11
2 2.74
4 5.48
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
88  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 184
5 2.72
11 5.98
3 1.63
3 1.63
3 1.63
159 86.41
25 13.59%
89  โรงเรียนบ้านนาแค 126
5 3.97
5 3.97
3 2.38
4 3.17
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
90  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 127
7 5.51
6 4.72
4 3.15
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
91  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 190
6 3.16
6 3.16
5 2.63
4 2.11
4 2.11
165 86.84
25 13.16%
92  โรงเรียนบ้านเม็ก 148
2 1.35
3 2.03
3 2.03
5 3.38
6 4.05
129 87.16
19 12.84%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143
8 5.59
5 3.50
5 3.50
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
94  โรงเรียนบ้านนาเตย 135
4 2.96
5 3.70
8 5.93
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
95  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 123
4 3.25
4 3.25
2 1.63
4 3.25
1 0.81
108 87.80
15 12.20%
96  โรงเรียนบ้านวังบง 58
1 1.72
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
97  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 135
2 1.48
6 4.44
7 5.19
1 0.74
0 0.00
119 88.15
16 11.85%
98  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
2 2.60
68 88.31
9 11.69%
99  โรงเรียนบ้านนาล้อม 78
0 0.00
4 5.13
3 3.85
2 2.56
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
100  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 311
6 1.93
7 2.25
5 1.61
8 2.57
8 2.57
277 89.07
34 10.93%
101  โรงเรียนบ้านดงหวาย 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
102  โรงเรียนบ้านนาไฮ 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
2 2.35
2 2.35
76 89.41
9 10.59%
103  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 48
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
104  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 221
3 1.36
9 4.07
8 3.62
1 0.45
2 0.90
198 89.59
23 10.41%
105  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 164
6 3.66
0 0.00
9 5.49
2 1.22
0 0.00
147 89.63
17 10.37%
106  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 131
6 4.58
1 0.76
6 4.58
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 172
11 6.40
0 0.00
4 2.33
2 1.16
0 0.00
155 90.12
17 9.88%
108  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 103
3 2.91
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
109  โรงเรียนบ้านนางัว 306
6 1.96
6 1.96
17 5.56
0 0.00
0 0.00
277 90.52
29 9.48%
110  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 140
4 2.86
1 0.71
7 5.00
0 0.00
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
111  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 63
-1 -1.59
0 0.00
3 4.76
3 4.76
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
112  โรงเรียนบ้านกุดจับ 51
2 3.92
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
113  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 129
1 0.78
1 0.78
4 3.10
3 2.33
1 0.78
119 92.25
10 7.75%
114  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 130
6 4.62
4 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
115  โรงเรียนบ้านลำภู 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
1 1.52
61 92.42
5 7.58%
116  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 150
2 1.33
5 3.33
2 1.33
1 0.67
0 0.00
140 93.33
10 6.67%
117  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125
2 1.60
2 1.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
118  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 110
1 0.91
1 0.91
4 3.64
1 0.91
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
119  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 100
4 4.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
120  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
121  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
122  โรงเรียนบ้านนาตูม 76
3 3.95
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
123  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 153
1 0.65
0 0.00
6 3.92
0 0.00
1 0.65
145 94.77
8 5.23%
124  โรงเรียนบ้านนาคำ 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
125  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
126  โรงเรียนบ้านแดง 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
127  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 122
0 0.00
2 1.64
3 2.46
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
128  โรงเรียนบ้านถิ่น 83
2 2.41
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
129  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
130  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
31 96.88
1 3.13%
131  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
1 1.49
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
132  โรงเรียนบ้านนาเก็น 137
1 0.73
1 0.73
2 1.46
0 0.00
0 0.00
133 97.08
4 2.92%
133  โรงเรียนบ้านหัวขัว 103
1 0.97
0 0.00
1 0.97
0 0.00
1 0.97
100 97.09
3 2.91%
134  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 132
1 0.76
1 0.76
1 0.76
0 0.00
0 0.00
129 97.73
3 2.27%
135  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
136  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 261
0 0.00
0 0.00
4 1.53
0 0.00
0 0.00
257 98.47
4 1.53%
137  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 132
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
1 0.76
130 98.48
2 1.52%
138  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,326 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,004 4.94
เตี้ย  677 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,342 6.60
ผอมและเตี้ย  353 1.74
อ้วนและเตี้ย  210 1.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,740 82.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,586 คน


17.64%


Powered By www.thaieducation.net