ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.56
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 43
7 16.28
6 13.95
23 53.49
4 9.30
3 6.98
0 0.00
43 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 43
17 39.53
11 25.58
7 16.28
7 16.28
1 2.33
0 0.00
43 100.00%
3  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 9
4 44.44
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
4  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 174
19 10.92
39 22.41
11 6.32
14 8.05
9 5.17
82 47.13
92 52.87%
5  โรงเรียนบ้านกอก 133
8 6.02
10 7.52
12 9.02
18 13.53
22 16.54
63 47.37
70 52.63%
6  โรงเรียนบ้านผือ 88
19 21.59
6 6.82
4 4.55
8 9.09
7 7.95
44 50.00
44 50.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 68
27 39.71
7 10.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 50.00
34 50.00%
8  โรงเรียนชุมชนจำปี 155
31 20.00
19 12.26
18 11.61
3 1.94
4 2.58
80 51.61
75 48.39%
9  โรงเรียนบ้านตูม 125
15 12.00
13 10.40
24 19.20
0 0.00
2 1.60
71 56.80
54 43.20%
10  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 62
8 12.90
5 8.06
7 11.29
4 6.45
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
11  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 106
12 11.32
10 9.43
11 10.38
2 1.89
6 5.66
65 61.32
41 38.68%
12  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 83
9 10.84
6 7.23
13 15.66
3 3.61
1 1.20
51 61.45
32 38.55%
13  โรงเรียนบ้านปอ 78
5 6.41
5 6.41
11 14.10
6 7.69
3 3.85
48 61.54
30 38.46%
14  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 128
22 17.19
11 8.59
12 9.38
3 2.34
0 0.00
80 62.50
48 37.50%
15  โรงเรียนบ้านพันดอน 89
8 8.99
7 7.87
9 10.11
3 3.37
6 6.74
56 62.92
33 37.08%
16  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 90
17 18.89
8 8.89
0 0.00
5 5.56
3 3.33
57 63.33
33 36.67%
17  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 139
14 10.07
12 8.63
18 12.95
4 2.88
2 1.44
89 64.03
50 35.97%
18  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
25 15.06
13 7.83
17 10.24
1 0.60
1 0.60
109 65.66
57 34.34%
19  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 617
27 4.38
17 2.76
69 11.18
44 7.13
53 8.59
407 65.96
210 34.04%
20  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 244
25 10.25
16 6.56
30 12.30
6 2.46
5 2.05
162 66.39
82 33.61%
21  โรงเรียนบ้านสมดี 31
6 19.35
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
22  โรงเรียนบ้านหนองแวง 22
3 13.64
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
23  โรงเรียนบ้านสี่แจ 129
5 3.88
9 6.98
22 17.05
5 3.88
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
24  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 64
4 6.25
7 10.94
7 10.94
2 3.13
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
25  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 55
7 12.73
2 3.64
6 10.91
2 3.64
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
26  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 48
1 2.08
5 10.42
8 16.67
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
27  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 126
9 7.14
7 5.56
8 6.35
5 3.97
6 4.76
91 72.22
35 27.78%
28  โรงเรียนบ้านโนนสูง 65
8 12.31
2 3.08
7 10.77
0 0.00
1 1.54
47 72.31
18 27.69%
29  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 127
14 11.02
9 7.09
8 6.30
0 0.00
4 3.15
92 72.44
35 27.56%
30  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 62
6 9.68
5 8.06
1 1.61
4 6.45
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
31  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64
6 9.38
0 0.00
11 17.19
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
32  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 191
12 6.28
10 5.24
10 5.24
8 4.19
10 5.24
141 73.82
50 26.18%
33  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 73
8 10.96
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
34  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 131
16 12.21
1 0.76
10 7.63
6 4.58
1 0.76
97 74.05
34 25.95%
35  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 27
0 0.00
5 18.52
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
36  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68
4 5.88
2 2.94
10 14.71
1 1.47
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
37  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
38  โรงเรียนบ้านเดียม 56
5 8.93
4 7.14
4 7.14
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
39  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 138
20 14.49
5 3.62
8 5.80
1 0.72
0 0.00
104 75.36
34 24.64%
40  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 211
26 12.32
16 7.58
4 1.90
5 2.37
0 0.00
160 75.83
51 24.17%
41  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 83
2 2.41
2 2.41
8 9.64
7 8.43
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
42  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 110
6 5.45
6 5.45
11 10.00
2 1.82
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
43  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 75
2 2.67
0 0.00
14 18.67
0 0.00
1 1.33
58 77.33
17 22.67%
44  โรงเรียนบ้านโปร่ง 116
5 4.31
0 0.00
21 18.10
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
45  โรงเรียนบ้านเซียบ 121
11 9.09
1 0.83
14 11.57
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
46  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89
9 10.11
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
47  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 49
3 6.12
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
48  โรงเรียนบ้านกุดยาง 152
15 9.87
2 1.32
7 4.61
7 4.61
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
49  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 108
11 10.19
2 1.85
8 7.41
1 0.93
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 85
5 5.88
1 1.18
11 12.94
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
51  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองโก 57
3 5.26
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
53  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
54  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 121
11 9.09
6 4.96
6 4.96
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
55  โรงเรียนบ้านนาฝาย 179
22 12.29
0 0.00
11 6.15
1 0.56
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
56  โรงเรียนบ้านนาแบก 107
5 4.67
3 2.80
4 3.74
4 3.74
4 3.74
87 81.31
20 18.69%
57  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 70
6 8.57
0 0.00
0 0.00
5 7.14
2 2.86
57 81.43
13 18.57%
58  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 174
11 6.32
6 3.45
7 4.02
5 2.87
3 1.72
142 81.61
32 18.39%
59  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 104
3 2.88
3 2.88
11 10.58
2 1.92
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
60  โรงเรียนบ้านผาทอง 88
4 4.55
0 0.00
4 4.55
0 0.00
8 9.09
72 81.82
16 18.18%
61  โรงเรียนบ้านนายูง 102
5 4.90
2 1.96
11 10.78
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
62  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 125
6 4.80
7 5.60
5 4.00
1 0.80
3 2.40
103 82.40
22 17.60%
63  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 160
3 1.88
5 3.13
19 11.88
1 0.63
0 0.00
132 82.50
28 17.50%
64  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
65  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 64
7 10.94
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
66  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35
3 8.57
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
67  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 47
4 8.51
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
68  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223
13 5.83
11 4.93
7 3.14
6 2.69
0 0.00
186 83.41
37 16.59%
69  โรงเรียนบ้านหนองกุง 109
3 2.75
2 1.83
13 11.93
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
70  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 527
29 5.50
4 0.76
48 9.11
3 0.57
2 0.38
441 83.68
86 16.32%
71  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
72  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 93
3 3.23
2 2.15
10 10.75
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
73  โรงเรียนบ้านหนองแสง 119
5 4.20
5 4.20
6 5.04
0 0.00
3 2.52
100 84.03
19 15.97%
74  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
75  โรงเรียนบ้านทับไฮ 89
5 5.62
4 4.49
5 5.62
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
76  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 147
2 1.36
6 4.08
15 10.20
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
77  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 118
4 3.39
4 3.39
10 8.47
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
78  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 66
4 6.06
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
79  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 762
21 2.76
39 5.12
54 7.09
0 0.00
0 0.00
648 85.04
114 14.96%
80  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95
4 4.21
0 0.00
8 8.42
2 2.11
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
81  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
82  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 42
1 2.38
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
83  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 64
6 9.38
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
84  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 100
5 5.00
4 4.00
3 3.00
2 2.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
85  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 124
8 6.45
4 3.23
4 3.23
1 0.81
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
86  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91
1 1.10
3 3.30
8 8.79
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
87  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 86
6 6.98
1 1.16
4 4.65
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
88  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 196
2 1.02
4 2.04
19 9.69
0 0.00
0 0.00
171 87.24
25 12.76%
89  โรงเรียนบ้านคำน้อย 112
2 1.79
2 1.79
8 7.14
2 1.79
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
90  โรงเรียนบ้านท่าลาด 40
5 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
91  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 80
3 3.75
0 0.00
6 7.50
0 0.00
1 1.25
70 87.50
10 12.50%
92  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 113
1 0.88
4 3.54
8 7.08
1 0.88
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
93  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 290
14 4.83
8 2.76
12 4.14
0 0.00
0 0.00
256 88.28
34 11.72%
94  โรงเรียนบ้านนาแก 103
8 7.77
2 1.94
2 1.94
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
95  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 106
6 5.66
2 1.89
4 3.77
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
96  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143
8 5.59
4 2.80
4 2.80
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
97  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
98  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86
2 2.33
2 2.33
5 5.81
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
99  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 99
0 0.00
1 1.01
8 8.08
1 1.01
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
100  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 95
4 4.21
2 2.11
3 3.16
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
101  โรงเรียนบ้านท่ายม 75
4 5.33
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
102  โรงเรียนบ้านทมนางาม 187
7 3.74
0 0.00
10 5.35
0 0.00
0 0.00
170 90.91
17 9.09%
103  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 219
4 1.83
5 2.28
9 4.11
0 0.00
1 0.46
200 91.32
19 8.68%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
1 2.08
44 91.67
4 8.33%
105  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
106  โรงเรียนดงง่ามนางาม 111
5 4.50
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
107  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
108  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 75
2 2.67
2 2.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
109  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 875
33 3.77
6 0.69
30 3.43
1 0.11
0 0.00
805 92.00
70 8.00%
110  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
2 3.17
58 92.06
5 7.94%
111  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 77
1 1.30
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
112  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 155
3 1.94
1 0.65
8 5.16
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
113  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 221
3 1.36
4 1.81
3 1.36
4 1.81
3 1.36
204 92.31
17 7.69%
114  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
115  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
116  โรงเรียนบ้านดงกลาง 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 7.47
161 92.53
13 7.47%
117  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 150
0 0.00
3 2.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
139 92.67
11 7.33%
118  โรงเรียนบ้านคำยาง 239
5 2.09
5 2.09
6 2.51
0 0.00
1 0.42
222 92.89
17 7.11%
119  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 133
2 1.50
0 0.00
6 4.51
1 0.75
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
120  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 268
5 1.87
3 1.12
4 1.49
3 1.12
3 1.12
250 93.28
18 6.72%
121  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 93
2 2.15
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
122  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 173
1 0.58
2 1.16
4 2.31
3 1.73
1 0.58
162 93.64
11 6.36%
123  โรงเรียนบ้านม่วงดง 73
2 2.74
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
124  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 148
1 0.68
1 0.68
4 2.70
2 1.35
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
125  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 93
3 3.23
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
126  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
127  โรงเรียนบ้านหนองแดง 81
1 1.23
1 1.23
1 1.23
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
128  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
129  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
130  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 149
1 0.67
0 0.00
2 1.34
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
131  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 225
2 0.89
0 0.00
1 0.44
0 0.00
0 0.00
222 98.67
3 1.33%
132  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 85
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
133  โรงเรียนบ้านท่าสัง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,817 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  919 5.81
เตี้ย  527 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,077 6.81
ผอมและเตี้ย  249 1.57
อ้วนและเตี้ย  204 1.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,841 81.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,976 คน


18.82%


Powered By www.thaieducation.net