ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 219 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 219 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาทาม 23
5 21.74
5 21.74
9 39.13
3 13.04
1 4.35
0 0.00
23 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 90
32 35.56
43 47.78
5 5.56
10 11.11
0 0.00
0 0.00
90 100.00%
3  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 142
17 11.97
17 11.97
66 46.48
16 11.27
26 18.31
0 0.00
142 100.00%
4  โรงเรียนบ้านยวด 136
24 17.65
22 16.18
34 25.00
23 16.91
33 24.26
0 0.00
136 100.00%
5  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 45
9 20.00
12 26.67
13 28.89
6 13.33
5 11.11
0 0.00
45 100.00%
6  โรงเรียนบ้านอูบมุง 139
54 38.85
42 30.22
43 30.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00%
7  โรงเรียนบ้านแมด 10
1 10.00
1 10.00
3 30.00
2 20.00
3 30.00
0 0.00
10 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 70
1 1.43
11 15.71
58 82.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00%
9  โรงเรียนบ้านดู่ 88
11 12.50
16 18.18
6 6.82
28 31.82
24 27.27
3 3.41
85 96.59%
10  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 230
52 22.61
23 10.00
9 3.91
75 32.61
32 13.91
39 16.96
191 83.04%
11  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 775
54 6.97
117 15.10
79 10.19
171 22.06
165 21.29
189 24.39
586 75.61%
12  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 239
25 10.46
34 14.23
38 15.90
45 18.83
36 15.06
61 25.52
178 74.48%
13  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 42
9 21.43
9 21.43
7 16.67
5 11.90
0 0.00
12 28.57
30 71.43%
14  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 19
5 26.32
5 26.32
1 5.26
2 10.53
0 0.00
6 31.58
13 68.42%
15  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 131
18 13.74
14 10.69
11 8.40
25 19.08
18 13.74
45 34.35
86 65.65%
16  โรงเรียนบ้านเลา 55
9 16.36
11 20.00
5 9.09
9 16.36
1 1.82
20 36.36
35 63.64%
17  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 90
20 22.22
15 16.67
3 3.33
11 12.22
7 7.78
34 37.78
56 62.22%
18  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 108
26 24.07
13 12.04
10 9.26
8 7.41
8 7.41
43 39.81
65 60.19%
19  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2220
149 6.71
157 7.07
232 10.45
60 2.70
683 30.77
939 42.30
1281 57.70%
20  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 44
4 9.09
16 36.36
4 9.09
0 0.00
0 0.00
20 45.45
24 54.55%
21  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 253
23 9.09
16 6.32
15 5.93
40 15.81
44 17.39
115 45.45
138 54.55%
22  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 66
11 16.67
6 9.09
10 15.15
6 9.09
2 3.03
31 46.97
35 53.03%
23  โรงเรียนบ้านชาด 113
12 10.62
8 7.08
10 8.85
18 15.93
10 8.85
55 48.67
58 51.33%
24  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 86
11 12.79
8 9.30
9 10.47
10 11.63
6 6.98
42 48.84
44 51.16%
25  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 126
26 20.63
12 9.52
17 13.49
7 5.56
2 1.59
62 49.21
64 50.79%
26  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 128
15 11.72
14 10.94
14 10.94
12 9.38
9 7.03
64 50.00
64 50.00%
27  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1112
79 7.10
62 5.58
135 12.14
141 12.68
129 11.60
566 50.90
546 49.10%
28  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 372
43 11.56
37 9.95
39 10.48
24 6.45
39 10.48
190 51.08
182 48.92%
29  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 94
2 2.13
11 11.70
9 9.57
13 13.83
8 8.51
51 54.26
43 45.74%
30  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 167
22 13.17
3 1.80
15 8.98
25 14.97
10 5.99
92 55.09
75 44.91%
31  โรงเรียนบ้านเลื่อม 216
13 6.02
25 11.57
35 16.20
11 5.09
11 5.09
121 56.02
95 43.98%
32  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 131
26 19.85
6 4.58
15 11.45
8 6.11
2 1.53
74 56.49
57 43.51%
33  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 81
14 17.28
8 9.88
7 8.64
4 4.94
2 2.47
46 56.79
35 43.21%
34  โรงเรียนบ้านหินโงม 146
13 8.90
6 4.11
13 8.90
19 13.01
12 8.22
83 56.85
63 43.15%
35  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 164
23 14.02
19 11.59
15 9.15
13 7.93
0 0.00
94 57.32
70 42.68%
36  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 116
18 15.52
8 6.90
18 15.52
3 2.59
2 1.72
67 57.76
49 42.24%
37  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 128
8 6.25
28 21.88
11 8.59
7 5.47
0 0.00
74 57.81
54 42.19%
38  โรงเรียนบ้านนาดี 43
1 2.33
8 18.60
8 18.60
1 2.33
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
39  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 162
27 16.67
6 3.70
20 12.35
4 2.47
10 6.17
95 58.64
67 41.36%
40  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 172
10 5.81
8 4.65
17 9.88
18 10.47
18 10.47
101 58.72
71 41.28%
41  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 98
9 9.18
4 4.08
23 23.47
4 4.08
0 0.00
58 59.18
40 40.82%
42  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 116
9 7.76
7 6.03
18 15.52
5 4.31
8 6.90
69 59.48
47 40.52%
43  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 208
24 11.54
14 6.73
11 5.29
10 4.81
24 11.54
125 60.10
83 39.90%
44  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 453
67 14.79
55 12.14
23 5.08
8 1.77
22 4.86
278 61.37
175 38.63%
45  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 91
14 15.38
8 8.79
11 12.09
2 2.20
0 0.00
56 61.54
35 38.46%
46  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 73
9 12.33
4 5.48
15 20.55
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
47  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 60
6 10.00
4 6.67
6 10.00
5 8.33
2 3.33
37 61.67
23 38.33%
48  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 49
2 4.08
5 10.20
10 20.41
0 0.00
1 2.04
31 63.27
18 36.73%
49  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 82
12 14.63
6 7.32
5 6.10
5 6.10
2 2.44
52 63.41
30 36.59%
50  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 198
35 17.68
17 8.59
19 9.60
0 0.00
1 0.51
126 63.64
72 36.36%
51  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 138
12 8.70
10 7.25
13 9.42
11 7.97
4 2.90
88 63.77
50 36.23%
52  โรงเรียนบ้านขาว 66
7 10.61
4 6.06
6 9.09
3 4.55
3 4.55
43 65.15
23 34.85%
53  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3560
318 8.93
220 6.18
384 10.79
120 3.37
188 5.28
2330 65.45
1230 34.55%
54  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 90
3 3.33
4 4.44
17 18.89
6 6.67
1 1.11
59 65.56
31 34.44%
55  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 108
8 7.41
9 8.33
1 0.93
17 15.74
2 1.85
71 65.74
37 34.26%
56  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 38
2 5.26
2 5.26
7 18.42
2 5.26
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
57  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 89
2 2.25
13 14.61
13 14.61
2 2.25
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 72
9 12.50
7 9.72
0 0.00
8 11.11
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
59  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 51
13 25.49
0 0.00
3 5.88
0 0.00
1 1.96
34 66.67
17 33.33%
60  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 165
15 9.09
10 6.06
29 17.58
0 0.00
1 0.61
110 66.67
55 33.33%
61  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 90
8 8.89
9 10.00
11 12.22
1 1.11
1 1.11
60 66.67
30 33.33%
62  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 193
34 17.62
13 6.74
14 7.25
3 1.55
0 0.00
129 66.84
64 33.16%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 124
8 6.45
5 4.03
5 4.03
13 10.48
10 8.06
83 66.94
41 33.06%
64  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 88
15 17.05
5 5.68
9 10.23
0 0.00
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
65  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 64
4 6.25
4 6.25
8 12.50
3 4.69
2 3.13
43 67.19
21 32.81%
66  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 410
38 9.27
20 4.88
49 11.95
14 3.41
13 3.17
276 67.32
134 32.68%
67  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 50
10 20.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
68  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 248
32 12.90
21 8.47
10 4.03
16 6.45
0 0.00
169 68.15
79 31.85%
69  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 214
18 8.41
17 7.94
26 12.15
6 2.80
1 0.47
146 68.22
68 31.78%
70  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 142
23 16.20
2 1.41
10 7.04
10 7.04
0 0.00
97 68.31
45 31.69%
71  โรงเรียนบ้านจอมศรี 108
14 12.96
0 0.00
5 4.63
11 10.19
4 3.70
74 68.52
34 31.48%
72  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 16
2 12.50
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
73  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 196
15 7.65
3 1.53
32 16.33
11 5.61
0 0.00
135 68.88
61 31.12%
74  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 180
8 4.44
25 13.89
16 8.89
2 1.11
4 2.22
125 69.44
55 30.56%
75  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 43
5 11.63
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
76  โรงเรียนบ้านหนองบัว 200
14 7.00
5 2.50
25 12.50
6 3.00
9 4.50
141 70.50
59 29.50%
77  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 58
9 15.52
2 3.45
5 8.62
0 0.00
1 1.72
41 70.69
17 29.31%
78  โรงเรียนบ้านหนองกุง 99
7 7.07
9 9.09
13 13.13
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
79  โรงเรียนบ้านเตาไห 65
9 13.85
2 3.08
8 12.31
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
80  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 96
7 7.29
10 10.42
9 9.38
2 2.08
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
81  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 114
12 10.53
10 8.77
7 6.14
4 3.51
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
82  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 132
18 13.64
9 6.82
11 8.33
0 0.00
0 0.00
94 71.21
38 28.79%
83  โรงเรียนบ้านเชียงดา 129
16 12.40
7 5.43
12 9.30
2 1.55
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
84  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77
1 1.30
6 7.79
11 14.29
1 1.30
3 3.90
55 71.43
22 28.57%
85  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 164
15 9.15
26 15.85
2 1.22
0 0.00
2 1.22
119 72.56
45 27.44%
86  โรงเรียนบ้านดงปอ 88
0 0.00
9 10.23
8 9.09
7 7.95
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
87  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 11
0 0.00
2 18.18
1 9.09
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
88  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 52
3 5.77
0 0.00
11 21.15
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
89  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 97
6 6.19
6 6.19
14 14.43
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
90  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 86
5 5.81
5 5.81
13 15.12
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
91  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 169
8 4.73
7 4.14
10 5.92
11 6.51
8 4.73
125 73.96
44 26.04%
92  โรงเรียนบ้านหนองตูม 149
9 6.04
3 2.01
18 12.08
0 0.00
8 5.37
111 74.50
38 25.50%
93  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 398
20 5.03
17 4.27
40 10.05
15 3.77
9 2.26
297 74.62
101 25.38%
94  โรงเรียนบ้านตาด 330
32 9.70
10 3.03
37 11.21
3 0.91
0 0.00
248 75.15
82 24.85%
95  โรงเรียนมิตรภาพ 6 167
10 5.99
10 5.99
18 10.78
3 1.80
0 0.00
126 75.45
41 24.55%
96  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 53
7 13.21
3 5.66
2 3.77
1 1.89
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
97  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 82
3 3.66
1 1.22
9 10.98
3 3.66
4 4.88
62 75.61
20 24.39%
98  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 96
7 7.29
0 0.00
15 15.63
1 1.04
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
99  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 34
2 5.88
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
100  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 160
18 11.25
7 4.38
7 4.38
5 3.13
0 0.00
123 76.88
37 23.13%
101  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 147
14 9.52
6 4.08
7 4.76
4 2.72
2 1.36
114 77.55
33 22.45%
102  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90
3 3.33
0 0.00
8 8.89
9 10.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
103  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 88
6 6.82
0 0.00
8 9.09
3 3.41
2 2.27
69 78.41
19 21.59%
104  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 65
8 12.31
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
105  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 28
2 7.14
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
106  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28
1 3.57
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
107  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 205
18 8.78
10 4.88
9 4.39
3 1.46
3 1.46
162 79.02
43 20.98%
108  โรงเรียนบ้านหัวบึง 153
16 10.46
0 0.00
16 10.46
0 0.00
0 0.00
121 79.08
32 20.92%
109  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34
1 2.94
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
110  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 175
13 7.43
6 3.43
16 9.14
1 0.57
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
111  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 440
38 8.64
14 3.18
15 3.41
14 3.18
9 2.05
350 79.55
90 20.45%
112  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 93
2 2.15
4 4.30
9 9.68
4 4.30
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
113  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 660
18 2.73
25 3.79
78 11.82
6 0.91
3 0.45
530 80.30
130 19.70%
114  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 127
14 11.02
1 0.79
8 6.30
2 1.57
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
115  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 163
11 6.75
7 4.29
14 8.59
0 0.00
0 0.00
131 80.37
32 19.63%
116  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67
10 14.93
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
117  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
1 1.75
3 5.26
46 80.70
11 19.30%
118  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 94
4 4.26
5 5.32
9 9.57
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
119  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 152
10 6.58
6 3.95
5 3.29
5 3.29
3 1.97
123 80.92
29 19.08%
120  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 37
6 16.22
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
121  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 64
3 4.69
4 6.25
3 4.69
2 3.13
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
122  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
1 2.33
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
123  โรงเรียนบ้านหนองผง 43
0 0.00
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
124  โรงเรียนบ้านหนองตุ 173
12 6.94
5 2.89
12 6.94
3 1.73
0 0.00
141 81.50
32 18.50%
125  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 76
4 5.26
2 2.63
4 5.26
4 5.26
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
126  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 82
1 1.22
4 4.88
8 9.76
2 2.44
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
127  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 230
10 4.35
0 0.00
22 9.57
9 3.91
1 0.43
188 81.74
42 18.26%
128  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 55
4 7.27
2 3.64
3 5.45
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
129  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 165
3 1.82
9 5.45
18 10.91
0 0.00
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
130  โรงเรียนบ้านหว้าน 33
0 0.00
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
131  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 89
7 7.87
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
132  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 85
2 2.35
0 0.00
11 12.94
0 0.00
2 2.35
70 82.35
15 17.65%
133  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 244
4 1.64
4 1.64
33 13.52
1 0.41
-1 -0.41
203 83.20
41 16.80%
134  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 197
9 4.57
4 2.03
17 8.63
2 1.02
1 0.51
164 83.25
33 16.75%
135  โรงเรียนบ้านดงบัง 54
2 3.70
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
136  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 128
7 5.47
5 3.91
5 3.91
2 1.56
2 1.56
107 83.59
21 16.41%
137  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 123
9 7.32
4 3.25
5 4.07
2 1.63
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
138  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 188
10 5.32
6 3.19
14 7.45
0 0.00
0 0.00
158 84.04
30 15.96%
139  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 126
10 7.94
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
140  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
141  โรงเรียนบ้านยางซอง 127
12 9.45
0 0.00
3 2.36
0 0.00
5 3.94
107 84.25
20 15.75%
142  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 102
5 4.90
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
143  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 224
15 6.70
10 4.46
10 4.46
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
144  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 141
1 0.71
10 7.09
10 7.09
1 0.71
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
145  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 122
6 4.92
5 4.10
3 2.46
5 4.10
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
146  โรงเรียนบ้านดอนบาก 90
6 6.67
2 2.22
4 4.44
2 2.22
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
148  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 52
2 3.85
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
149  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
4 6.15
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
150  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 98
5 5.10
0 0.00
8 8.16
2 2.04
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
151  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 80
1 1.25
2 2.50
8 10.00
1 1.25
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 169
10 5.92
3 1.78
12 7.10
0 0.00
0 0.00
144 85.21
25 14.79%
153  โรงเรียนรัฐประชา 509 122
2 1.64
0 0.00
9 7.38
7 5.74
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
154  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 151
7 4.64
6 3.97
5 3.31
1 0.66
3 1.99
129 85.43
22 14.57%
155  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 132
2 1.52
3 2.27
13 9.85
1 0.76
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
156  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 264
8 3.03
10 3.79
11 4.17
6 2.27
3 1.14
226 85.61
38 14.39%
157  โรงเรียนประชาสามัคคี 133
0 0.00
0 0.00
17 12.78
2 1.50
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
158  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 72
4 5.56
2 2.78
3 4.17
1 1.39
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
159  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 72
4 5.56
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
160  โรงเรียนบ้านนาแอง 88
0 0.00
1 1.14
11 12.50
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
161  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 66
0 0.00
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
162  โรงเรียนบ้านหนองแก 59
2 3.39
0 0.00
0 0.00
5 8.47
1 1.69
51 86.44
8 13.56%
163  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 52
4 7.69
1 1.92
0 0.00
0 0.00
2 3.85
45 86.54
7 13.46%
164  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 113
3 2.65
4 3.54
8 7.08
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
165  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 146
6 4.11
5 3.42
3 2.05
3 2.05
2 1.37
127 86.99
19 13.01%
166  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 155
2 1.29
3 1.94
15 9.68
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
167  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 86
9 10.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.33
75 87.21
11 12.79%
168  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
169  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
170  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
35 87.50
5 12.50%
171  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 121
2 1.65
3 2.48
8 6.61
0 0.00
2 1.65
106 87.60
15 12.40%
172  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 100
5 5.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
173  โรงเรียนบ้านดงอุดม 93
2 2.15
2 2.15
3 3.23
0 0.00
4 4.30
82 88.17
11 11.83%
174  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 121
4 3.31
0 0.00
8 6.61
1 0.83
1 0.83
107 88.43
14 11.57%
175  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
3 4.29
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
176  โรงเรียนบ้านนามั่ง 151
3 1.99
2 1.32
7 4.64
2 1.32
3 1.99
134 88.74
17 11.26%
177  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 45
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
178  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 118
3 2.54
2 1.69
4 3.39
2 1.69
2 1.69
105 88.98
13 11.02%
179  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 97
3 3.09
2 2.06
3 3.09
1 1.03
1 1.03
87 89.69
10 10.31%
180  โรงเรียนบ้านนาพัง 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
181  โรงเรียนบ้านหม้อ 88
5 5.68
3 3.41
0 0.00
0 0.00
1 1.14
79 89.77
9 10.23%
182  โรงเรียนบ้านเม่น 98
6 6.12
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
183  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 179
8 4.47
3 1.68
7 3.91
0 0.00
0 0.00
161 89.94
18 10.06%
184  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 264
17 6.44
5 1.89
4 1.52
0 0.00
0 0.00
238 90.15
26 9.85%
185  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 63
3 4.76
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
186  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 45
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
187  โรงเรียนบ้านโก่ย 79
2 2.53
0 0.00
4 5.06
0 0.00
1 1.27
72 91.14
7 8.86%
188  โรงเรียนบ้านโคกลาด 221
3 1.36
7 3.17
7 3.17
2 0.90
0 0.00
202 91.40
19 8.60%
189  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 94
1 1.06
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
190  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 178
9 5.06
0 0.00
6 3.37
0 0.00
0 0.00
163 91.57
15 8.43%
191  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
192  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 51
0 0.00
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
193  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 217
1 0.46
1 0.46
13 5.99
2 0.92
0 0.00
200 92.17
17 7.83%
194  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 64
4 6.25
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
195  โรงเรียนบ้านจำปา 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
196  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 65
0 0.00
1 1.54
2 3.08
1 1.54
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
197  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 147
3 2.04
3 2.04
5 3.40
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
198  โรงเรียนบ้านนาพู่ 203
10 4.93
5 2.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 92.61
15 7.39%
199  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 136
0 0.00
0 0.00
4 2.94
6 4.41
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
200  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 192
6 3.13
3 1.56
4 2.08
0 0.00
0 0.00
179 93.23
13 6.77%
201  โรงเรียนบ้านใหม่ 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
202  โรงเรียนบ้านด่าน 81
0 0.00
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
203  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
204  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
205  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
206  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 126
0 0.00
0 0.00
6 4.76
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
207  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 85
3 3.53
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
208  โรงเรียนบ้านดงยาง 171
1 0.58
1 0.58
3 1.75
0 0.00
3 1.75
163 95.32
8 4.68%
209  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
1 1.11
1 1.11
86 95.56
4 4.44%
210  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 95
2 2.11
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
211  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
212  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 84
2 2.38
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
213  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 86
2 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.16
83 96.51
3 3.49%
214  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.19
83 98.81
1 1.19%
215  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านนาเยีย 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,637 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,504 7.67
เตี้ย  1,853 5.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,971 9.10
ผอมและเตี้ย  1,396 4.28
อ้วนและเตี้ย  1,771 5.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,142 67.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,495 คน


32.16%


Powered By www.thaieducation.net