ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 13
3 23.08
0 0.00
10 76.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 28
12 42.86
10 35.71
4 14.29
0 0.00
2 7.14
0 0.00
28 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองแวง 54
10 18.52
7 12.96
0 0.00
3 5.56
34 62.96
0 0.00
54 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 18
7 38.89
0 0.00
11 61.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 57
18 31.58
6 10.53
8 14.04
16 28.07
9 15.79
0 0.00
57 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 36
10 27.78
11 30.56
7 19.44
2 5.56
0 0.00
6 16.67
30 83.33%
7  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 89
6 6.74
14 15.73
22 24.72
7 7.87
3 3.37
37 41.57
52 58.43%
8  โรงเรียนบ้านหนองซา 91
47 51.65
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
39 42.86
52 57.14%
9  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 44
6 13.64
4 9.09
5 11.36
7 15.91
3 6.82
19 43.18
25 56.82%
10  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 96
11 11.46
13 13.54
14 14.58
9 9.38
0 0.00
49 51.04
47 48.96%
11  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 82
10 12.20
10 12.20
4 4.88
6 7.32
10 12.20
42 51.22
40 48.78%
12  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 58
11 18.97
10 17.24
2 3.45
5 8.62
0 0.00
30 51.72
28 48.28%
13  โรงเรียนบ้านสระกุด 131
30 22.90
8 6.11
10 7.63
9 6.87
2 1.53
72 54.96
59 45.04%
14  โรงเรียนบ้านคำบง 364
36 9.89
35 9.62
67 18.41
17 4.67
0 0.00
209 57.42
155 42.58%
15  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 97
13 13.40
10 10.31
15 15.46
2 2.06
0 0.00
57 58.76
40 41.24%
16  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 102
35 34.31
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
60 58.82
42 41.18%
17  โรงเรียนศรีเมืองแอม 34
4 11.76
2 5.88
6 17.65
2 5.88
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
18  โรงเรียนบ้านวังโพน 97
20 20.62
0 0.00
19 19.59
0 0.00
0 0.00
58 59.79
39 40.21%
19  โรงเรียนบ้านบึงกลาง 60
1 1.67
12 20.00
7 11.67
1 1.67
2 3.33
37 61.67
23 38.33%
20  โรงเรียนชุมชนดูนสาด 491
23 4.68
14 2.85
51 10.39
65 13.24
35 7.13
303 61.71
188 38.29%
21  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 113
10 8.85
21 18.58
11 9.73
0 0.00
0 0.00
71 62.83
42 37.17%
22  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 46
5 10.87
5 10.87
4 8.70
3 6.52
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
23  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 87
14 16.09
4 4.60
11 12.64
2 2.30
1 1.15
55 63.22
32 36.78%
24  โรงเรียนคำบอนวิทยา 44
7 15.91
5 11.36
2 4.55
2 4.55
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
25  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 207
14 6.76
5 2.42
11 5.31
29 14.01
16 7.73
132 63.77
75 36.23%
26  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 72
7 9.72
3 4.17
16 22.22
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
27  โรงเรียนบ้านหนองแสง 102
22 21.57
4 3.92
8 7.84
2 1.96
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
28  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 106
9 8.49
9 8.49
7 6.60
4 3.77
8 7.55
69 65.09
37 34.91%
29  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 43
3 6.98
4 9.30
7 16.28
1 2.33
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
30  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 93
4 4.30
3 3.23
21 22.58
4 4.30
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
31  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 32
2 6.25
3 9.38
3 9.38
2 6.25
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 41
6 14.63
2 4.88
2 4.88
3 7.32
1 2.44
27 65.85
14 34.15%
33  โรงเรียนบ้านขุนด่าน 138
15 10.87
7 5.07
14 10.14
7 5.07
3 2.17
92 66.67
46 33.33%
34  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 195
21 10.77
0 0.00
29 14.87
6 3.08
8 4.10
131 67.18
64 32.82%
35  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 58
11 18.97
4 6.90
4 6.90
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
36  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 120
5 4.17
9 7.50
16 13.33
8 6.67
1 0.83
81 67.50
39 32.50%
37  โรงเรียนบ้านดงมัน 77
10 12.99
4 5.19
5 6.49
0 0.00
6 7.79
52 67.53
25 32.47%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 77
6 7.79
3 3.90
7 9.09
4 5.19
4 5.19
53 68.83
24 31.17%
39  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 185
17 9.19
9 4.86
26 14.05
3 1.62
1 0.54
129 69.73
56 30.27%
40  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 140
23 16.43
6 4.29
11 7.86
2 1.43
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
41  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 140
10 7.14
4 2.86
19 13.57
6 4.29
3 2.14
98 70.00
42 30.00%
42  โรงเรียนบ้านคำม่วง 91
6 6.59
4 4.40
6 6.59
6 6.59
4 4.40
65 71.43
26 28.57%
43  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 81
2 2.47
6 7.41
15 18.52
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
44  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 60
3 5.00
3 5.00
9 15.00
1 1.67
1 1.67
43 71.67
17 28.33%
45  โรงเรียนบ้านนาเรียง 85
13 15.29
3 3.53
6 7.06
2 2.35
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
46  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 110
3 2.73
3 2.73
11 10.00
6 5.45
8 7.27
79 71.82
31 28.18%
47  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
1 3.13
2 6.25
23 71.88
9 28.13%
48  โรงเรียนบ้านหม้อ 40
2 5.00
1 2.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
49  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 51
6 11.76
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
50  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 51
5 9.80
0 0.00
4 7.84
2 3.92
3 5.88
37 72.55
14 27.45%
51  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 63
3 4.76
2 3.17
11 17.46
0 0.00
1 1.59
46 73.02
17 26.98%
52  โรงเรียนบ้านสำโรง 136
9 6.62
3 2.21
14 10.29
10 7.35
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
53  โรงเรียนบ้านคำแมด 85
15 17.65
3 3.53
2 2.35
2 2.35
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
54  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 148
16 10.81
3 2.03
19 12.84
0 0.00
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
55  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 114
17 14.91
0 0.00
8 7.02
1 0.88
3 2.63
85 74.56
29 25.44%
56  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 496
55 11.09
23 4.64
48 9.68
0 0.00
0 0.00
370 74.60
126 25.40%
57  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 127
10 7.87
6 4.72
6 4.72
6 4.72
4 3.15
95 74.80
32 25.20%
58  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
6 11.54
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
59  โรงเรียนบ้านโนน 188
9 4.79
5 2.66
27 14.36
6 3.19
0 0.00
141 75.00
47 25.00%
60  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 106
13 12.26
0 0.00
13 12.26
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
61  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
62  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 121
5 4.13
9 7.44
11 9.09
2 1.65
2 1.65
92 76.03
29 23.97%
63  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 84
9 10.71
0 0.00
6 7.14
5 5.95
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
64  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 86
5 5.81
7 8.14
3 3.49
2 2.33
3 3.49
66 76.74
20 23.26%
65  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น 39
3 7.69
0 0.00
5 12.82
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 70
5 7.14
3 4.29
3 4.29
2 2.86
3 4.29
54 77.14
16 22.86%
67  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 163
9 5.52
5 3.07
21 12.88
1 0.61
1 0.61
126 77.30
37 22.70%
68  โรงเรียนบ้านโนนจิก 31
3 9.68
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
69  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 289
7 2.42
9 3.11
44 15.22
5 1.73
0 0.00
224 77.51
65 22.49%
70  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 666
27 4.05
14 2.10
38 5.71
35 5.26
34 5.11
518 77.78
148 22.22%
71  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 50
3 6.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
72  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 187
8 4.28
6 3.21
15 8.02
5 2.67
7 3.74
146 78.07
41 21.93%
73  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 51
3 5.88
1 1.96
2 3.92
1 1.96
4 7.84
40 78.43
11 21.57%
74  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
75  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 94
3 3.19
2 2.13
14 14.89
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
76  โรงเรียนบ้านนาง้อง 66
3 4.55
0 0.00
7 10.61
0 0.00
4 6.06
52 78.79
14 21.21%
77  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 426
13 3.05
22 5.16
38 8.92
12 2.82
0 0.00
341 80.05
85 19.95%
78  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 106
6 5.66
4 3.77
5 4.72
3 2.83
3 2.83
85 80.19
21 19.81%
79  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 71
3 4.23
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
80  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 73
12 16.44
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
81  โรงเรียนน้ำพอง 1000
55 5.50
6 0.60
129 12.90
1 0.10
0 0.00
809 80.90
191 19.10%
82  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 105
3 2.86
4 3.81
13 12.38
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
83  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 158
7 4.43
4 2.53
19 12.03
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
84  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 58
4 6.90
2 3.45
3 5.17
0 0.00
2 3.45
47 81.03
11 18.97%
85  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
2 2.90
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
86  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 141
21 14.89
0 0.00
5 3.55
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
88  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 55
6 10.91
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
89  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 77
0 0.00
2 2.60
11 14.29
1 1.30
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
90  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 67
0 0.00
2 2.99
9 13.43
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
91  โรงเรียนบ้านบ่อ 90
0 0.00
5 5.56
11 12.22
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 79
9 11.39
2 2.53
2 2.53
1 1.27
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
93  โรงเรียนบ้านหนองคู 40
0 0.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
94  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 121
11 9.09
6 4.96
3 2.48
1 0.83
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
95  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 104
6 5.77
3 2.88
4 3.85
5 4.81
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
96  โรงเรียนบ้านผักหนาม 142
7 4.93
6 4.23
11 7.75
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
97  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 184
11 5.98
4 2.17
16 8.70
0 0.00
0 0.00
153 83.15
31 16.85%
98  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 304
22 7.24
9 2.96
12 3.95
5 1.64
3 0.99
253 83.22
51 16.78%
99  โรงเรียนบ้านนาคู 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
100  โรงเรียนบ้านคำมืด 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
101  โรงเรียนบ้านหินลาด 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
102  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 83
2 2.41
2 2.41
5 6.02
0 0.00
4 4.82
70 84.34
13 15.66%
103  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
104  โรงเรียนบ้านหนองผือ 46
1 2.17
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
105  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 212
8 3.77
5 2.36
6 2.83
5 2.36
8 3.77
180 84.91
32 15.09%
106  โรงเรียนนามูลวิทยาคม 133
8 6.02
4 3.01
8 6.02
0 0.00
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
107  โรงเรียนบ้านหนองโก 175
15 8.57
2 1.14
9 5.14
0 0.00
0 0.00
149 85.14
26 14.86%
108  โรงเรียนบ้านหัวบึง 75
4 5.33
1 1.33
5 6.67
0 0.00
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
109  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 69
1 1.45
5 7.25
4 5.80
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
110  โรงเรียนบ้านบะแต้ 83
6 7.23
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
111  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 97
4 4.12
1 1.03
0 0.00
2 2.06
7 7.22
83 85.57
14 14.43%
112  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 167
6 3.59
9 5.39
7 4.19
1 0.60
1 0.60
143 85.63
24 14.37%
113  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 49
0 0.00
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
114  โรงเรียนบ้านแห้ว 140
5 3.57
3 2.14
12 8.57
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
115  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 115
1 0.87
1 0.87
14 12.17
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
116  โรงเรียนชุมชนกระนวน 310
23 7.42
3 0.97
16 5.16
1 0.32
0 0.00
267 86.13
43 13.87%
117  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 119
2 1.68
7 5.88
7 5.88
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
118  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 82
5 6.10
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
119  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 45
6 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
120  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 69
2 2.90
2 2.90
4 5.80
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 85
7 8.24
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
122  โรงเรียนบ้านนาค้อ 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
123  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 187
7 3.74
4 2.14
3 1.60
7 3.74
3 1.60
163 87.17
24 12.83%
124  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 141
6 4.26
5 3.55
7 4.96
0 0.00
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
125  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
126  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 97
5 5.15
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
127  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
128  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 177
0 0.00
0 0.00
11 6.21
10 5.65
0 0.00
156 88.14
21 11.86%
129  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 68
1 1.47
2 2.94
4 5.88
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
130  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
131  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
132  โรงเรียนบ้านห้วยเตย 52
1 1.92
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
133  โรงเรียนบ้านวังชัย 187
3 1.60
0 0.00
16 8.56
1 0.53
1 0.53
166 88.77
21 11.23%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
135  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 110
3 2.73
6 5.45
3 2.73
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
136  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 124
3 2.42
2 1.61
7 5.65
1 0.81
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
137  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 67
3 4.48
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
138  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 96
1 1.04
1 1.04
7 7.29
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
139  โรงเรียนศิลาโป่งคำ 48
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
140  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 164
5 3.05
0 0.00
11 6.71
0 0.00
0 0.00
148 90.24
16 9.76%
141  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
142  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 94
3 3.19
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
143  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 84
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
1 1.19
76 90.48
8 9.52%
144  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
145  โรงเรียนบ้านหัวดง 63
0 0.00
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
146  โรงเรียนบ้านดงเย็น 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
147  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 299
15 5.02
9 3.01
4 1.34
0 0.00
0 0.00
271 90.64
28 9.36%
148  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 33
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
150  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 89
3 3.37
3 3.37
2 2.25
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
151  โรงเรียนบ้านหนองโอง 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
152  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
153  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
154  โรงเรียนบ้านทรายมูล 161
6 3.73
0 0.00
6 3.73
0 0.00
0 0.00
149 92.55
12 7.45%
155  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
156  โรงเรียนบ้านฟากพอง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
157  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
158  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
2 2.67
70 93.33
5 6.67%
159  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 64
1 1.56
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
160  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 138
2 1.45
0 0.00
2 1.45
0 0.00
4 2.90
130 94.20
8 5.80%
161  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 92
1 1.09
0 0.00
3 3.26
1 1.09
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
162  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 41
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
163  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
164  โรงเรียนบ้านโสกแสง 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
165  โรงเรียนบ้านโนนพยอม 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
166  โรงเรียนบ้านนาขาม 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
167  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
168  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
169  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 147
0 0.00
1 0.68
2 1.36
2 1.36
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
170  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
1 1.05
92 96.84
3 3.16%
171  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 183
0 0.00
0 0.00
4 2.19
0 0.00
0 0.00
179 97.81
4 2.19%
172  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านนาฝาย 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,491 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,212 6.55
เตี้ย  573 3.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,577 8.53
ผอมและเตี้ย  423 2.29
อ้วนและเตี้ย  280 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,426 78.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,065 คน


21.98%


Powered By www.thaieducation.net