ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 195 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.01
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนหัน 40
13 32.50
9 22.50
11 27.50
4 10.00
3 7.50
0 0.00
40 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคอกวัว 24
3 12.50
2 8.33
13 54.17
3 12.50
2 8.33
1 4.17
23 95.83%
3  โรงเรียนบ้านโนนงาม 129
47 36.43
33 25.58
9 6.98
0 0.00
0 0.00
40 31.01
89 68.99%
4  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 66
10 15.15
12 18.18
4 6.06
10 15.15
6 9.09
24 36.36
42 63.64%
5  โรงเรียนปรางค์กู่ 68
8 11.76
6 8.82
15 22.06
7 10.29
6 8.82
26 38.24
42 61.76%
6  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11
1 9.09
2 18.18
2 18.18
1 9.09
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
7  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 235
28 11.91
10 4.26
20 8.51
38 16.17
26 11.06
113 48.09
122 51.91%
8  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 50
5 10.00
3 6.00
8 16.00
3 6.00
4 8.00
27 54.00
23 46.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 129
16 12.40
16 12.40
9 6.98
9 6.98
9 6.98
70 54.26
59 45.74%
10  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 68
13 19.12
10 14.71
3 4.41
5 7.35
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
11  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 40
5 12.50
3 7.50
1 2.50
5 12.50
4 10.00
22 55.00
18 45.00%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 171
9 5.26
10 5.85
19 11.11
5 2.92
33 19.30
95 55.56
76 44.44%
13  โรงเรียนบ้านทรายมูล 208
22 10.58
21 10.10
32 15.38
11 5.29
3 1.44
119 57.21
89 42.79%
14  โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 68
14 20.59
4 5.88
2 2.94
4 5.88
5 7.35
39 57.35
29 42.65%
15  โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 129
5 3.88
13 10.08
6 4.65
28 21.71
1 0.78
76 58.91
53 41.09%
16  โรงเรียนบ้านหัวขัว 165
17 10.30
10 6.06
25 15.15
5 3.03
10 6.06
98 59.39
67 40.61%
17  โรงเรียนบ้านพร้าว 195
27 13.85
13 6.67
21 10.77
8 4.10
9 4.62
117 60.00
78 40.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 216
14 6.48
23 10.65
28 12.96
7 3.24
11 5.09
133 61.57
83 38.43%
19  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 107
13 12.15
5 4.67
12 11.21
8 7.48
3 2.80
66 61.68
41 38.32%
20  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 86
16 18.60
6 6.98
10 11.63
0 0.00
0 0.00
54 62.79
32 37.21%
21  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 35
6 17.14
4 11.43
2 5.71
1 2.86
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
22  โรงเรียนบ้านทรายงาม 72
5 6.94
2 2.78
18 25.00
1 1.39
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
23  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 50
8 16.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
4 8.00
32 64.00
18 36.00%
24  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 81
12 14.81
1 1.23
13 16.05
2 2.47
1 1.23
52 64.20
29 35.80%
25  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 42
11 26.19
0 0.00
2 4.76
1 2.38
1 2.38
27 64.29
15 35.71%
26  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 82
8 9.76
10 12.20
11 13.41
0 0.00
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
27  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 109
11 10.09
7 6.42
14 12.84
3 2.75
3 2.75
71 65.14
38 34.86%
28  โรงเรียนบ้านโนนตาล 78
10 12.82
5 6.41
8 10.26
4 5.13
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
29  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 47
6 12.77
4 8.51
6 12.77
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
30  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 68
10 14.71
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
31  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 140
7 5.00
17 12.14
22 15.71
0 0.00
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
32  โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 254
9 3.54
14 5.51
10 3.94
21 8.27
26 10.24
174 68.50
80 31.50%
33  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 131
18 13.74
5 3.82
12 9.16
4 3.05
2 1.53
90 68.70
41 31.30%
34  โรงเรียนบ้านห้วยบง 71
2 2.82
4 5.63
5 7.04
9 12.68
2 2.82
49 69.01
22 30.99%
35  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 97
3 3.09
3 3.09
17 17.53
1 1.03
6 6.19
67 69.07
30 30.93%
36  โรงเรียนบ้านป่าคา 107
12 11.21
9 8.41
11 10.28
1 0.93
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
37  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 69
5 7.25
1 1.45
14 20.29
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
38  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 64
9 14.06
2 3.13
3 4.69
2 3.13
3 4.69
45 70.31
19 29.69%
39  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 348
7 2.01
10 2.87
30 8.62
16 4.60
40 11.49
245 70.40
103 29.60%
40  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 111
6 5.41
5 4.50
15 13.51
4 3.60
2 1.80
79 71.17
32 28.83%
41  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 280
71 25.36
3 1.07
5 1.79
0 0.00
1 0.36
200 71.43
80 28.57%
42  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 49
7 14.29
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
43  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 39
4 10.26
3 7.69
2 5.13
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
44  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 547
32 5.85
33 6.03
59 10.79
17 3.11
12 2.19
394 72.03
153 27.97%
45  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 72
7 9.72
2 2.78
11 15.28
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
46  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 101
5 4.95
6 5.94
8 7.92
9 8.91
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
47  โรงเรียนบ้านลำภู 29
6 20.69
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
48  โรงเรียนบ้านวังไฮ 73
4 5.48
2 2.74
6 8.22
5 6.85
3 4.11
53 72.60
20 27.40%
49  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 44
3 6.82
3 6.82
6 13.64
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
50  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 22
0 0.00
3 13.64
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
51  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 140
4 2.86
6 4.29
12 8.57
4 2.86
12 8.57
102 72.86
38 27.14%
52  โรงเรียนบ้านลาด 148
6 4.05
15 10.14
15 10.14
2 1.35
2 1.35
108 72.97
40 27.03%
53  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 152
13 8.55
14 9.21
10 6.58
4 2.63
0 0.00
111 73.03
41 26.97%
54  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 157
18 11.46
3 1.91
16 10.19
4 2.55
1 0.64
115 73.25
42 26.75%
55  โรงเรียนบ้านวังมน 86
8 9.30
5 5.81
6 6.98
1 1.16
3 3.49
63 73.26
23 26.74%
56  โรงเรียนบ้านวังคูณ 60
3 5.00
3 5.00
4 6.67
4 6.67
2 3.33
44 73.33
16 26.67%
57  โรงเรียนบ้านนาแพง 65
5 7.69
4 6.15
5 7.69
3 4.62
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
58  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 208
33 15.87
0 0.00
21 10.10
0 0.00
0 0.00
154 74.04
54 25.96%
59  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 102
10 9.80
0 0.00
16 15.69
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
60  โรงเรียนบ้านโสกจาน 63
9 14.29
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
61  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 147
5 3.40
10 6.80
21 14.29
1 0.68
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
62  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 76
11 14.47
0 0.00
6 7.89
1 1.32
1 1.32
57 75.00
19 25.00%
63  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 116
12 10.34
2 1.72
10 8.62
1 0.86
3 2.59
88 75.86
28 24.14%
64  โรงเรียนบ้านหนองอุ 67
2 2.99
3 4.48
3 4.48
8 11.94
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
65  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
66  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 63
8 12.70
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
67  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 101
8 7.92
5 4.95
9 8.91
2 1.98
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
68  โรงเรียนบ้านค้อ 107
6 5.61
4 3.74
15 14.02
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
69  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 257
20 7.78
7 2.72
31 12.06
1 0.39
1 0.39
197 76.65
60 23.35%
70  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 190
11 5.79
8 4.21
8 4.21
7 3.68
10 5.26
146 76.84
44 23.16%
71  โรงเรียนบ้านหนองกุง 74
9 12.16
3 4.05
5 6.76
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
72  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 31
3 9.68
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
73  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 80
12 15.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
74  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 139
0 0.00
2 1.44
16 11.51
0 0.00
13 9.35
108 77.70
31 22.30%
75  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 68
8 11.76
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
76  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 110
7 6.36
5 4.55
9 8.18
2 1.82
1 0.91
86 78.18
24 21.82%
77  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 145
6 4.14
5 3.45
18 12.41
2 1.38
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
78  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 66
2 3.03
3 4.55
9 13.64
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
79  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 97
3 3.09
8 8.25
9 9.28
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
80  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 215
8 3.72
10 4.65
15 6.98
8 3.72
3 1.40
171 79.53
44 20.47%
81  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 583
34 5.83
17 2.92
51 8.75
6 1.03
11 1.89
464 79.59
119 20.41%
82  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 64
4 6.25
3 4.69
3 4.69
3 4.69
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
83  โรงเรียนบ้านหนองโน 41
3 7.32
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
84  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 134
8 5.97
5 3.73
13 9.70
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
85  โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 68
3 4.41
3 4.41
4 5.88
0 0.00
3 4.41
55 80.88
13 19.12%
86  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 53
3 5.66
0 0.00
1 1.89
2 3.77
4 7.55
43 81.13
10 18.87%
87  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 1005
45 4.48
31 3.08
80 7.96
24 2.39
6 0.60
819 81.49
186 18.51%
88  โรงเรียนบ้านตำแย 65
3 4.62
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
89  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 105
7 6.67
5 4.76
7 6.67
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
90  โรงเรียนบ้านหนองแตง 78
6 7.69
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
91  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 67
4 5.97
5 7.46
3 4.48
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
92  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
93  โรงเรียนบ้านโคกกุง 176
2 1.14
4 2.27
24 13.64
1 0.57
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
94  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 222
9 4.05
14 6.31
6 2.70
7 3.15
3 1.35
183 82.43
39 17.57%
95  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 69
5 7.25
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
96  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 203
11 5.42
8 3.94
12 5.91
3 1.48
1 0.49
168 82.76
35 17.24%
97  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 58
2 3.45
3 5.17
1 1.72
2 3.45
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
98  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 128
10 7.81
2 1.56
9 7.03
1 0.78
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
99  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 59
4 6.78
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
100  โรงเรียนบ้านท่าลาด 148
14 9.46
3 2.03
8 5.41
0 0.00
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
101  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 89
3 3.37
6 6.74
6 6.74
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
102  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 126
5 3.97
3 2.38
6 4.76
3 2.38
4 3.17
105 83.33
21 16.67%
103  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 55
5 9.09
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
104  โรงเรียนบ้านข่าน้อย 123
4 3.25
3 2.44
7 5.69
3 2.44
3 2.44
103 83.74
20 16.26%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 105
5 4.76
3 2.86
8 7.62
1 0.95
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
106  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
107  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 144
5 3.47
3 2.08
4 2.78
6 4.17
5 3.47
121 84.03
23 15.97%
108  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 94
3 3.19
5 5.32
4 4.26
3 3.19
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
109  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
110  โรงเรียนบ้านนาเลิง 223
2 0.90
4 1.79
25 11.21
4 1.79
0 0.00
188 84.30
35 15.70%
111  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 148
12 8.11
7 4.73
4 2.70
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
112  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 123
13 10.57
3 2.44
3 2.44
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
113  โรงเรียนบ้านมอใต้ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
114  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 59
5 8.47
1 1.69
0 0.00
1 1.69
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
115  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 186
12 6.45
1 0.54
15 8.06
0 0.00
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
116  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 135
7 5.19
4 2.96
9 6.67
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
117  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 104
1 0.96
5 4.81
9 8.65
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
118  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 70
1 1.43
4 5.71
1 1.43
3 4.29
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
119  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 99
2 2.02
0 0.00
9 9.09
3 3.03
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
120  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 86
4 4.65
4 4.65
3 3.49
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
121  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 81
5 6.17
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
122  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 158
19 12.03
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
123  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 76
0 0.00
0 0.00
9 11.84
0 0.00
1 1.32
66 86.84
10 13.16%
124  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
125  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 115
2 1.74
3 2.61
8 6.96
2 1.74
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
126  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 93
6 6.45
3 3.23
2 2.15
1 1.08
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
127  โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 39
2 5.13
2 5.13
1 2.56
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
128  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 86
2 2.33
1 1.16
7 8.14
0 0.00
1 1.16
75 87.21
11 12.79%
129  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 87
4 4.60
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
130  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 48
0 0.00
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
131  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
2 2.27
2 2.27
77 87.50
11 12.50%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
4 6.15
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
133  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 123
5 4.07
3 2.44
4 3.25
2 1.63
1 0.81
108 87.80
15 12.20%
134  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 116
2 1.72
3 2.59
9 7.76
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
135  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 92
4 4.35
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
136  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 85
3 3.53
2 2.35
2 2.35
2 2.35
1 1.18
75 88.24
10 11.76%
137  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
138  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 103
8 7.77
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
139  โรงเรียนร่มเกล้า 310
9 2.90
13 4.19
4 1.29
6 1.94
4 1.29
274 88.39
36 11.61%
140  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
141  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 44
0 0.00
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
142  โรงเรียนบ้านถิ่น 97
8 8.25
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
143  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 72
4 5.56
1 1.39
3 4.17
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
144  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 194
8 4.12
6 3.09
5 2.58
2 1.03
0 0.00
173 89.18
21 10.82%
145  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 76
2 2.63
1 1.32
5 6.58
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
146  โรงเรียนบ้านนาทับควาย 67
3 4.48
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
147  โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 30
2 6.67
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
148  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 90
5 5.56
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
149  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 111
1 0.90
2 1.80
2 1.80
4 3.60
2 1.80
100 90.09
11 9.91%
150  โรงเรียนบ้านผาสุก 86
2 2.33
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 109
2 1.83
1 0.92
5 4.59
2 1.83
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
152  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
153  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 217
9 4.15
0 0.00
10 4.61
0 0.00
0 0.00
198 91.24
19 8.76%
154  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 94
0 0.00
0 0.00
1 1.06
0 0.00
7 7.45
86 91.49
8 8.51%
155  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 83
2 2.41
0 0.00
0 0.00
2 2.41
3 3.61
76 91.57
7 8.43%
156  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
157  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1502
18 1.20
32 2.13
25 1.66
25 1.66
19 1.26
1383 92.08
119 7.92%
158  โรงเรียนบ้านดอนข่า 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
159  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 122
5 4.10
0 0.00
0 0.00
4 3.28
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
160  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
161  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
162  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
163  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 135
0 0.00
3 2.22
5 3.70
0 0.00
1 0.74
126 93.33
9 6.67%
164  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
165  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 77
0 0.00
1 1.30
3 3.90
1 1.30
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
166  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 33
0 0.00
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
167  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 149
0 0.00
0 0.00
9 6.04
0 0.00
0 0.00
140 93.96
9 6.04%
168  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
169  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 69
1 1.45
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
170  โรงเรียนบ้านกุดจิก 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
171  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 96
1 1.04
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
172  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
173  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 126
3 2.38
0 0.00
2 1.59
0 0.00
1 0.79
120 95.24
6 4.76%
174  โรงเรียนดอนปอวิทยา 234
6 2.56
0 0.00
5 2.14
0 0.00
0 0.00
223 95.30
11 4.70%
175  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 64
2 3.13
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
176  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
177  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 155
0 0.00
3 1.94
2 1.29
1 0.65
1 0.65
148 95.48
7 4.52%
178  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
48 96.00
2 4.00%
179  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
180  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 58
2 3.45
-3 -5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
181  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 87
1 1.15
0 0.00
0 0.00
1 1.15
1 1.15
84 96.55
3 3.45%
182  โรงเรียนบ้านโนนทัน 88
1 1.14
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
183  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
184  โรงเรียนบ้านดงบาก 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
185  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 106
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
1 0.94
104 98.11
2 1.89%
186  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 108
0 0.00
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
187  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.03
0 0.00
96 98.97
1 1.03%
188  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านดอนนาดี 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 0
1 0.00
1 0.00
3 0.00
1 0.00
0 0.00
-6 0.00
6 0.00%
193  โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
194  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านหินคูณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,766 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,287 5.91
เตี้ย  773 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,512 6.95
ผอมและเตี้ย  467 2.15
อ้วนและเตี้ย  386 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,341 79.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,425 คน


20.33%


Powered By www.thaieducation.net