ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินขัน 47
11 23.40
10 21.28
3 6.38
11 23.40
2 4.26
10 21.28
37 78.72%
2  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 124
19 15.32
19 15.32
12 9.68
19 15.32
12 9.68
43 34.68
81 65.32%
3  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 168
17 10.12
17 10.12
14 8.33
17 10.12
31 18.45
72 42.86
96 57.14%
4  โรงเรียนบ้านชูชาติ 47
8 17.02
6 12.77
4 8.51
5 10.64
3 6.38
21 44.68
26 55.32%
5  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 135
26 19.26
17 12.59
6 4.44
13 9.63
6 4.44
67 49.63
68 50.37%
6  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 133
36 27.07
1 0.75
6 4.51
12 9.02
6 4.51
72 54.14
61 45.86%
7  โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 29
5 17.24
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
8  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 283
17 6.01
29 10.25
12 4.24
31 10.95
37 13.07
157 55.48
126 44.52%
9  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 111
15 13.51
7 6.31
7 6.31
7 6.31
11 9.91
64 57.66
47 42.34%
10  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 166
4 2.41
18 10.84
28 16.87
4 2.41
15 9.04
97 58.43
69 41.57%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 149
20 13.42
24 16.11
9 6.04
3 2.01
3 2.01
90 60.40
59 39.60%
12  โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 26
4 15.38
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
13  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 465
37 7.96
15 3.23
29 6.24
52 11.18
44 9.46
288 61.94
177 38.06%
14  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 49
10 20.41
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
15  โรงเรียนบ้านดงสีโท 50
6 12.00
2 4.00
4 8.00
6 12.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
16  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 100
17 17.00
6 6.00
10 10.00
2 2.00
0 0.00
65 65.00
35 35.00%
17  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 66
13 19.70
4 6.06
3 4.55
2 3.03
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
18  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 48
4 8.33
3 6.25
6 12.50
3 6.25
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
19  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 37
7 18.92
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
20  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 37
1 2.70
1 2.70
8 21.62
0 0.00
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
21  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 31
6 19.35
0 0.00
3 9.68
1 3.23
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
22  โรงเรียนบ่อบุโปโล 137
20 14.60
11 8.03
4 2.92
7 5.11
2 1.46
93 67.88
44 32.12%
23  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 75
13 17.33
6 8.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
24  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 74
10 13.51
5 6.76
2 2.70
4 5.41
2 2.70
51 68.92
23 31.08%
25  โรงเรียนประชาสามัคคี 148
12 8.11
9 6.08
5 3.38
12 8.11
8 5.41
102 68.92
46 31.08%
26  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 74
17 22.97
2 2.70
3 4.05
1 1.35
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
27  โรงเรียนบ้านชาด 49
8 16.33
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
28  โรงเรียนบ้านนาเมือง 33
6 18.18
3 9.09
0 0.00
0 0.00
1 3.03
23 69.70
10 30.30%
29  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 96
1 1.04
8 8.33
5 5.21
11 11.46
4 4.17
67 69.79
29 30.21%
30  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 123
16 13.01
1 0.81
17 13.82
3 2.44
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
31  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 54
10 18.52
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
32  โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 17
3 17.65
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
33  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 103
1 0.97
11 10.68
12 11.65
6 5.83
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
34  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 117
5 4.27
11 9.40
17 14.53
1 0.85
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
35  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 83
8 9.64
2 2.41
11 13.25
3 3.61
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
36  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
37  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 81
8 9.88
3 3.70
8 9.88
1 1.23
3 3.70
58 71.60
23 28.40%
38  โรงเรียนบ้านโพนทอง 297
47 15.82
7 2.36
28 9.43
0 0.00
0 0.00
215 72.39
82 27.61%
39  โรงเรียนบ้านดอนแดง 29
3 10.34
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
40  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 145
12 8.28
24 16.55
4 2.76
0 0.00
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 165
11 6.67
5 3.03
5 3.03
16 9.70
8 4.85
120 72.73
45 27.27%
42  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
43  โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 136
7 5.15
9 6.62
20 14.71
1 0.74
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
44  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 26
1 3.85
2 7.69
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
45  โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 93
11 11.83
8 8.60
2 2.15
3 3.23
1 1.08
68 73.12
25 26.88%
46  โรงเรียนบ้านโนนสูง 86
8 9.30
7 8.14
4 4.65
2 2.33
2 2.33
63 73.26
23 26.74%
47  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 80
6 7.50
4 5.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
48  โรงเรียนมิ่งมงคล 88
10 11.36
1 1.14
12 13.64
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
49  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 113
14 12.39
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
50  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 134
4 2.99
14 10.45
13 9.70
3 2.24
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
51  โรงเรียนบ้านเสียว 73
9 12.33
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
52  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 152
11 7.24
3 1.97
23 15.13
0 0.00
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
53  โรงเรียนบ้านนายูง 58
4 6.90
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 158
22 13.92
0 0.00
13 8.23
0 0.00
3 1.90
120 75.95
38 24.05%
55  โรงเรียนบ้านโนนกุง 96
15 15.63
1 1.04
7 7.29
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
56  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 130
11 8.46
4 3.08
16 12.31
0 0.00
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
57  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 114
8 7.02
6 5.26
12 10.53
1 0.88
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
58  โรงเรียนบ้านบก 89
8 8.99
5 5.62
4 4.49
3 3.37
1 1.12
68 76.40
21 23.60%
59  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 349
13 3.72
9 2.58
24 6.88
19 5.44
17 4.87
267 76.50
82 23.50%
60  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 122
16 13.11
1 0.82
11 9.02
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
61  โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 179
17 9.50
12 6.70
9 5.03
3 1.68
0 0.00
138 77.09
41 22.91%
62  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 2012
96 4.77
41 2.04
262 13.02
33 1.64
29 1.44
1551 77.09
461 22.91%
63  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 131
14 10.69
8 6.11
8 6.11
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
64  โรงเรียนบ้านคำเดือย 210
19 9.05
14 6.67
15 7.14
0 0.00
0 0.00
162 77.14
48 22.86%
65  โรงเรียนบ้านศรีราชา 35
1 2.86
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
66  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 92
9 9.78
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
67  โรงเรียนบ้านวังแคน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 14.81
2 7.41
21 77.78
6 22.22%
68  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
0 0.00
4 9.76
4 9.76
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
69  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
70  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 60
0 0.00
0 0.00
13 21.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
71  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 74
3 4.05
3 4.05
5 6.76
5 6.76
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
72  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 84
7 8.33
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
73  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 112
4 3.57
6 5.36
14 12.50
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
74  โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 47
4 8.51
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
75  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 66
7 10.61
1 1.52
5 7.58
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
76  โรงเรียนบ้านนิคม 99
5 5.05
10 10.10
6 6.06
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
77  โรงเรียนบ้านคำข่า 52
2 3.85
3 5.77
6 11.54
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
78  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
1 5.26
15 78.95
4 21.05%
79  โรงเรียนบ้านห้วยทม 125
13 10.40
6 4.80
7 5.60
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
80  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 29
3 10.34
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
81  โรงเรียนบ้านชะแงะ 63
5 7.94
1 1.59
6 9.52
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
82  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 136
6 4.41
6 4.41
16 11.76
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
83  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 206
19 9.22
13 6.31
6 2.91
4 1.94
0 0.00
164 79.61
42 20.39%
84  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 69
8 11.59
1 1.45
4 5.80
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
85  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 913
67 7.34
14 1.53
97 10.62
3 0.33
3 0.33
729 79.85
184 20.15%
86  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 45
3 6.67
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
87  โรงเรียนบ้านโนนจาน 25
1 4.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
88  โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
89  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 126
2 1.59
5 3.97
16 12.70
2 1.59
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 182
21 11.54
5 2.75
10 5.49
0 0.00
0 0.00
146 80.22
36 19.78%
91  โรงเรียนบ้านคำย่านาง 76
7 9.21
3 3.95
2 2.63
3 3.95
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
92  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 61
2 3.28
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
93  โรงเรียนบ้านสามัคคี 56
8 14.29
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
94  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 51
0 0.00
2 3.92
7 13.73
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
95  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 97
4 4.12
5 5.15
5 5.15
5 5.15
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
96  โรงเรียนบ้านนายม 140
8 5.71
5 3.57
14 10.00
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
97  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 47
1 2.13
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
98  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 68
3 4.41
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
99  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 180
6 3.33
7 3.89
17 9.44
2 1.11
2 1.11
146 81.11
34 18.89%
100  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 138
6 4.35
9 6.52
11 7.97
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
101  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 128
13 10.16
3 2.34
5 3.91
0 0.00
3 2.34
104 81.25
24 18.75%
102  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 112
16 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.46
91 81.25
21 18.75%
103  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 81
7 8.64
3 3.70
4 4.94
1 1.23
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
104  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 76
10 13.16
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
105  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 201
9 4.48
6 2.99
20 9.95
2 1.00
0 0.00
164 81.59
37 18.41%
106  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 138
9 6.52
4 2.90
5 3.62
5 3.62
2 1.45
113 81.88
25 18.12%
107  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 83
8 9.64
7 8.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
108  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 89
11 12.36
2 2.25
3 3.37
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
109  โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 173
8 4.62
8 4.62
15 8.67
0 0.00
0 0.00
142 82.08
31 17.92%
110  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 34
4 11.76
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
111  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 51
0 0.00
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
112  โรงเรียนบ้านหัวภู 57
5 8.77
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
113  โรงเรียนบ้านหนองเทา 40
0 0.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
114  โรงเรียนบ้านทับเมย 103
5 4.85
6 5.83
5 4.85
2 1.94
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
115  โรงเรียนบ้านนางาม 86
10 11.63
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
116  โรงเรียนบ้านยางช้า 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
117  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 450
24 5.33
28 6.22
16 3.56
10 2.22
0 0.00
372 82.67
78 17.33%
118  โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 308
17 5.52
18 5.84
18 5.84
0 0.00
0 0.00
255 82.79
53 17.21%
119  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 147
5 3.40
4 2.72
16 10.88
0 0.00
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
120  โรงเรียนบ้านจานลาน 136
19 13.97
0 0.00
3 2.21
1 0.74
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
121  โรงเรียนบ้านคันสูง 71
4 5.63
2 2.82
6 8.45
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
122  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 30
0 0.00
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
123  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 36
3 8.33
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
124  โรงเรียนบ้านนาเยีย 133
13 9.77
0 0.00
9 6.77
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
125  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 49
4 8.16
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
126  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
127  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 98
3 3.06
7 7.14
4 4.08
1 1.02
1 1.02
82 83.67
16 16.33%
128  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 92
2 2.17
5 5.43
7 7.61
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
129  โรงเรียนบ้านจิก 31
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
130  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 87
4 4.60
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
131  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
132  โรงเรียนบ้านห่องเตย 44
7 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
133  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 291
12 4.12
0 0.00
23 7.90
11 3.78
0 0.00
245 84.19
46 15.81%
134  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 216
10 4.63
8 3.70
10 4.63
6 2.78
0 0.00
182 84.26
34 15.74%
135  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 137
5 3.65
1 0.73
14 10.22
1 0.73
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
136  โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 150
9 6.00
10 6.67
4 2.67
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
137  โรงเรียนบ้านไร่ขี 164
3 1.83
3 1.83
17 10.37
2 1.22
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
138  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
139  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 241
25 10.37
0 0.00
11 4.56
0 0.00
0 0.00
205 85.06
36 14.94%
140  โรงเรียนบ้านตาด 94
2 2.13
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
141  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 81
4 4.94
4 4.94
4 4.94
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
142  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
143  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 95
0 0.00
2 2.11
12 12.63
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
144  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 205
8 3.90
5 2.44
17 8.29
0 0.00
0 0.00
175 85.37
30 14.63%
145  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
146  โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 103
8 7.77
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
147  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 103
5 4.85
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
148  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 76
2 2.63
2 2.63
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
149  โรงเรียนบ้านดอนชาด 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
150  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 162
7 4.32
5 3.09
11 6.79
0 0.00
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
151  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 388
12 3.09
11 2.84
32 8.25
0 0.00
0 0.00
333 85.82
55 14.18%
152  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 85
4 4.71
4 4.71
4 4.71
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
153  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 71
5 7.04
3 4.23
2 2.82
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
154  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
155  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
156  โรงเรียนบ้านดอนหมู 51
0 0.00
2 3.92
3 5.88
1 1.96
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
157  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 44
3 6.82
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
158  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
159  โรงเรียนบ้านกุดสิม 92
2 2.17
0 0.00
9 9.78
1 1.09
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
160  โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 46
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
161  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
162  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
163  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 62
4 6.45
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
164  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
165  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
166  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 149
6 4.03
2 1.34
10 6.71
1 0.67
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
167  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 102
2 1.96
0 0.00
0 0.00
11 10.78
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
168  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
169  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
3 4.76
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
170  โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 95
0 0.00
4 4.21
4 4.21
4 4.21
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
171  โรงเรียนบ้านหนองแคน 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
172  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
173  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 131
2 1.53
5 3.82
9 6.87
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
174  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
2 2.44
72 87.80
10 12.20%
175  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 41
3 7.32
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
176  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 82
4 4.88
3 3.66
3 3.66
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
177  โรงเรียนบ้านโนนดู่(เมือง) 99
1 1.01
1 1.01
10 10.10
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
178  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 125
3 2.40
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
179  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 101
5 4.95
1 0.99
1 0.99
5 4.95
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
180  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
181  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 105
4 3.81
0 0.00
2 1.90
4 3.81
2 1.90
93 88.57
12 11.43%
182  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 79
3 3.80
3 3.80
3 3.80
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
183  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 115
5 4.35
3 2.61
5 4.35
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
184  โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 425
9 2.12
2 0.47
36 8.47
1 0.24
0 0.00
377 88.71
48 11.29%
185  โรงเรียนบ้านโนนแคน 89
3 3.37
2 2.25
1 1.12
2 2.25
2 2.25
79 88.76
10 11.24%
186  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 330
6 1.82
0 0.00
0 0.00
3 0.91
28 8.48
293 88.79
37 11.21%
187  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 73
5 6.85
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
188  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 64
0 0.00
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
189  โรงเรียนบ้านคึมข่า 83
3 3.61
1 1.20
5 6.02
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
190  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
191  โรงเรียนบ้านกุงชัย 133
6 4.51
0 0.00
6 4.51
2 1.50
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
192  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 174
6 3.45
1 0.57
11 6.32
0 0.00
0 0.00
156 89.66
18 10.34%
193  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 69
3 4.35
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
194  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 654
12 1.83
9 1.38
18 2.75
14 2.14
13 1.99
588 89.91
66 10.09%
195  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
36 90.00
4 10.00%
196  โรงเรียนบ้านเป้า 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
197  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 62
0 0.00
1 1.61
2 3.23
3 4.84
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
198  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
2 2.74
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
199  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
200  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
2 3.13
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
201  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
3 6.98
39 90.70
4 9.30%
202  โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 140
2 1.43
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
203  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 97
3 3.09
3 3.09
2 2.06
1 1.03
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
204  โรงเรียนบ้านดอนเมย 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
205  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 78
4 5.13
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
206  โรงเรียนบ้านไก่คำ 134
6 4.48
0 0.00
6 4.48
0 0.00
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
207  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
208  โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 68
0 0.00
2 2.94
2 2.94
2 2.94
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
209  โรงเรียนบ้านหนองยาง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
210  โรงเรียนบ้านนาสีดา 153
3 1.96
4 2.61
4 2.61
2 1.31
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
211  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
212  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 97
2 2.06
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
213  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 128
3 2.34
2 1.56
5 3.91
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
214  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
215  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
216  โรงเรียนบ้านผึ้ง 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
217  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
218  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
37 92.50
3 7.50%
219  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 94
1 1.06
0 0.00
5 5.32
1 1.06
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
220  โรงเรียนบ้านนาคำ 27
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
221  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 41
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
222  โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 111
5 4.50
0 0.00
0 0.00
1 0.90
2 1.80
103 92.79
8 7.21%
223  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
1 1.79
52 92.86
4 7.14%
224  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 85
4 4.71
2 2.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
225  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 129
5 3.88
0 0.00
0 0.00
2 1.55
2 1.55
120 93.02
9 6.98%
226  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
227  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
228  โรงเรียนบ้านเชือก 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
229  โรงเรียนบ้านโนนงาม 110
2 1.82
1 0.91
2 1.82
2 1.82
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
230  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 100
0 0.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
231  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 67
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
232  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
233  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
234  โรงเรียนบ้านคำโพน 94
3 3.19
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
235  โรงเรียนบ้านดงสวาง 41
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
236  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
237  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 93
1 1.08
3 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
238  โรงเรียนบ้านโคกสูง 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
239  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
2 2.78
69 95.83
3 4.17%
240  โรงเรียนบ้านนาเรือง 77
1 1.30
1 1.30
0 0.00
0 0.00
1 1.30
74 96.10
3 3.90%
241  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 55
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
242  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
243  โรงเรียนบ้านทวีผล 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
244  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 153
0 0.00
0 0.00
3 1.96
1 0.65
0 0.00
149 97.39
4 2.61%
245  โรงเรียนบ้านบาก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
246  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
247  โรงเรียนนาผือโคกกอก 113
1 0.88
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
248  โรงเรียนบ้านหนองขอน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านแสนสุข 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,818 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,600 5.97
เตี้ย  823 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,909 7.12
ผอมและเตี้ย  499 1.86
อ้วนและเตี้ย  336 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,651 80.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,167 คน


19.27%


Powered By www.thaieducation.net