ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 3
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
2  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 109
19 17.43
9 8.26
11 10.09
10 9.17
9 8.26
51 46.79
58 53.21%
3  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 52
6 11.54
9 17.31
3 5.77
9 17.31
0 0.00
25 48.08
27 51.92%
4  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 31
3 9.68
0 0.00
4 12.90
9 29.03
0 0.00
15 48.39
16 51.61%
5  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 59
20 33.90
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
29 49.15
30 50.85%
6  โรงเรียนบ้านป่าตอง 67
11 16.42
6 8.96
12 17.91
2 2.99
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
7  โรงเรียนบ้านหนองบาก 56
12 21.43
3 5.36
9 16.07
1 1.79
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
8  โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 27
4 14.81
2 7.41
6 22.22
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
9  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 188
23 12.23
20 10.64
15 7.98
23 12.23
0 0.00
107 56.91
81 43.09%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 110
12 10.91
16 14.55
19 17.27
0 0.00
0 0.00
63 57.27
47 42.73%
11  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 84
16 19.05
10 11.90
7 8.33
0 0.00
2 2.38
49 58.33
35 41.67%
12  โรงเรียนบ้านนาซึม 65
8 12.31
4 6.15
11 16.92
4 6.15
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
13  โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 29
4 13.79
3 10.34
4 13.79
1 3.45
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
14  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 48
3 6.25
10 20.83
2 4.17
4 8.33
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
15  โรงเรียนบ้านดอนฮี 142
10 7.04
12 8.45
8 5.63
16 11.27
10 7.04
86 60.56
56 39.44%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 61
9 14.75
2 3.28
11 18.03
2 3.28
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
17  โรงเรียนบ้านนาจาน 94
14 14.89
9 9.57
6 6.38
5 5.32
1 1.06
59 62.77
35 37.23%
18  โรงเรียนบ้านนาทม 55
7 12.73
4 7.27
2 3.64
7 12.73
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
19  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 42
6 14.29
5 11.90
2 4.76
2 4.76
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
20  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 110
13 11.82
14 12.73
12 10.91
0 0.00
0 0.00
71 64.55
39 35.45%
21  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 102
12 11.76
7 6.86
11 10.78
5 4.90
1 0.98
66 64.71
36 35.29%
22  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 20
3 15.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
23  โรงเรียนบ้านคำเลา 26
2 7.69
3 11.54
4 15.38
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
24  โรงเรียนบ้านสองคร 44
9 20.45
0 0.00
3 6.82
2 4.55
1 2.27
29 65.91
15 34.09%
25  โรงเรียนบ้านดงสำราญ 71
12 16.90
3 4.23
8 11.27
1 1.41
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
26  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 12
0 0.00
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
27  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 146
13 8.90
16 10.96
18 12.33
0 0.00
0 0.00
99 67.81
47 32.19%
28  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122
4 3.28
12 9.84
15 12.30
3 2.46
5 4.10
83 68.03
39 31.97%
29  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 54
9 16.67
0 0.00
7 12.96
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
30  โรงเรียนบ้านหนองแก 91
8 8.79
15 16.48
2 2.20
2 2.20
1 1.10
63 69.23
28 30.77%
31  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 33
4 12.12
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
32  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 182
32 17.58
10 5.49
11 6.04
2 1.10
0 0.00
127 69.78
55 30.22%
33  โรงเรียนบ้านคำเตย 74
7 9.46
7 9.46
6 8.11
2 2.70
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
34  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 44
2 4.55
1 2.27
7 15.91
3 6.82
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
35  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 41
5 12.20
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
36  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 55
9 16.36
3 5.45
3 5.45
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
37  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 148
10 6.76
6 4.05
25 16.89
2 1.35
0 0.00
105 70.95
43 29.05%
38  โรงเรียนบ้านนางาม 45
5 11.11
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
39  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 116
6 5.17
5 4.31
4 3.45
11 9.48
7 6.03
83 71.55
33 28.45%
40  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 204
15 7.35
16 7.84
22 10.78
5 2.45
0 0.00
146 71.57
58 28.43%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 202
8 3.96
1 0.50
25 12.38
23 11.39
0 0.00
145 71.78
57 28.22%
42  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 100
12 12.00
8 8.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
72 72.00
28 28.00%
43  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 36
5 13.89
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
44  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 40
1 2.50
0 0.00
7 17.50
3 7.50
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
45  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 93
6 6.45
0 0.00
15 16.13
4 4.30
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
46  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 41
5 12.20
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
47  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 116
17 14.66
0 0.00
14 12.07
0 0.00
0 0.00
85 73.28
31 26.72%
48  โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 65
7 10.77
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
49  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 138
19 13.77
0 0.00
17 12.32
0 0.00
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
50  โรงเรียนบ้านคำกลาง 55
6 10.91
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
51  โรงเรียนบ้านโนนแดง 55
1 1.82
3 5.45
9 16.36
0 0.00
1 1.82
41 74.55
14 25.45%
52  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 73
3 4.11
5 6.85
10 13.70
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 131
7 5.34
6 4.58
11 8.40
6 4.58
2 1.53
99 75.57
32 24.43%
54  โรงเรียนบ้านโพง 117
8 6.84
9 7.69
0 0.00
0 0.00
11 9.40
89 76.07
28 23.93%
55  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 67
4 5.97
2 2.99
10 14.93
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
56  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 59
4 6.78
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
57  โรงเรียนบ้านนิคม 39
1 2.56
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
58  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 39
9 23.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
59  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 35
2 5.71
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
60  โรงเรียนบ้านหนองแคน 115
6 5.22
3 2.61
14 12.17
3 2.61
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
61  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 62
3 4.84
1 1.61
9 14.52
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
62  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 124
2 1.61
5 4.03
17 13.71
4 3.23
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
63  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 205
16 7.80
9 4.39
10 4.88
0 0.00
11 5.37
159 77.56
46 22.44%
64  โรงเรียนบ้านป่าตาว 58
2 3.45
0 0.00
9 15.52
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
65  โรงเรียนบ้านกระจาย 135
2 1.48
3 2.22
23 17.04
0 0.00
2 1.48
105 77.78
30 22.22%
66  โรงเรียนบ้านคำเกิด 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
67  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 104
7 6.73
2 1.92
8 7.69
2 1.92
4 3.85
81 77.88
23 22.12%
68  โรงเรียนบ้านหนองแวง 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
69  โรงเรียนบ้านโนนยาง 149
8 5.37
13 8.72
10 6.71
0 0.00
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
70  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 87
10 11.49
3 3.45
5 5.75
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
71  โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 73
3 4.11
8 10.96
4 5.48
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
72  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 83
5 6.02
2 2.41
10 12.05
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
73  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 49
6 12.24
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
74  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
2 5.71
28 80.00
7 20.00%
75  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 50
5 10.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
76  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 570
31 5.44
5 0.88
67 11.75
4 0.70
7 1.23
456 80.00
114 20.00%
77  โรงเรียนบ้านเตาไห 131
4 3.05
3 2.29
17 12.98
2 1.53
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
78  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 174
5 2.87
9 5.17
20 11.49
0 0.00
0 0.00
140 80.46
34 19.54%
79  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 140
10 7.14
3 2.14
14 10.00
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
80  โรงเรียนบ้านม่วง 26
4 15.38
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
81  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 278
0 0.00
3 1.08
35 12.59
10 3.60
5 1.80
225 80.94
53 19.06%
82  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 688
32 4.65
11 1.60
86 12.50
1 0.15
1 0.15
557 80.96
131 19.04%
83  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 85
5 5.88
3 3.53
3 3.53
2 2.35
3 3.53
69 81.18
16 18.82%
84  โรงเรียนบ้านนาเรียง 64
2 3.13
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
85  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 160
9 5.63
10 6.25
3 1.88
8 5.00
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
86  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 183
3 1.64
7 3.83
22 12.02
2 1.09
0 0.00
149 81.42
34 18.58%
87  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 61
5 8.20
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
88  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 78
5 6.41
5 6.41
1 1.28
2 2.56
1 1.28
64 82.05
14 17.95%
89  โรงเรียนบ้านด่าน 123
7 5.69
6 4.88
8 6.50
1 0.81
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
90  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 56
3 5.36
2 3.57
4 7.14
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
91  โรงเรียนบ้านนาเวียง 118
9 7.63
1 0.85
11 9.32
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
92  โรงเรียนบ้านหวาย 102
2 1.96
1 0.98
14 13.73
0 0.00
1 0.98
84 82.35
18 17.65%
93  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 74
4 5.41
0 0.00
7 9.46
2 2.70
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
94  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 88
2 2.27
11 12.50
2 2.27
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
95  โรงเรียนบ้านโคกนาโก 65
0 0.00
4 6.15
7 10.77
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
96  โรงเรียนบ้านมันปลา 71
1 1.41
0 0.00
2 2.82
9 12.68
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
97  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 238
5 2.10
10 4.20
19 7.98
6 2.52
0 0.00
198 83.19
40 16.81%
98  โรงเรียนบ้านคำครตา 143
5 3.50
5 3.50
12 8.39
1 0.70
1 0.70
119 83.22
24 16.78%
99  โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
100  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 48
0 0.00
3 6.25
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
101  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
0 0.00
1 2.04
41 83.67
8 16.33%
102  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 254
10 3.94
3 1.18
15 5.91
12 4.72
1 0.39
213 83.86
41 16.14%
103  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 25
2 8.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
104  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 75
7 9.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
105  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 88
3 3.41
2 2.27
3 3.41
6 6.82
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
106  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
2 3.17
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
107  โรงเรียนบ้านกุดหิน 83
7 8.43
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
108  โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
109  โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 174
6 3.45
8 4.60
13 7.47
0 0.00
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
110  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 65
0 0.00
9 13.85
0 0.00
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
111  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 143
4 2.80
0 0.00
18 12.59
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
112  โรงเรียนน้อมเกล้า 164
8 4.88
4 2.44
11 6.71
2 1.22
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
113  โรงเรียนบ้านหนองบอน 93
3 3.23
2 2.15
9 9.68
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
114  โรงเรียนบ้านหนองแหน 150
7 4.67
9 6.00
5 3.33
1 0.67
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
115  โรงเรียนบ้านหัวนา 48
2 4.17
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
116  โรงเรียนบ้านผักกะย่า 83
4 4.82
2 2.41
5 6.02
1 1.20
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
117  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 49
1 2.04
1 2.04
4 8.16
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
118  โรงเรียนบ้านโคกศรี 64
4 6.25
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
119  โรงเรียนบ้านป่าชาด 100
3 3.00
4 4.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
120  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 123
6 4.88
0 0.00
11 8.94
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
121  โรงเรียนบ้านหนองแข้ 80
1 1.25
2 2.50
4 5.00
2 2.50
2 2.50
69 86.25
11 13.75%
122  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 175
12 6.86
8 4.57
4 2.29
0 0.00
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
123  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 53
2 3.77
0 0.00
1 1.89
4 7.55
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
124  โรงเรียนบ้านดู่ลาด 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
1 2.17
1 2.17
40 86.96
6 13.04%
125  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
126  โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 54
2 3.70
2 3.70
2 3.70
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
127  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล 85
2 2.35
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
128  โรงเรียนบ้านพืชคาม 39
1 2.56
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
129  โรงเรียนบ้านกุดแดง 125
9 7.20
2 1.60
5 4.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
130  โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
131  โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
132  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
133  โรงเรียนบ้านหนองบึง 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
2 2.70
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
134  โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 118
8 6.78
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
136  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 76
2 2.63
0 0.00
4 5.26
3 3.95
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
137  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 93
0 0.00
5 5.38
6 6.45
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
138  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 93
3 3.23
1 1.08
6 6.45
1 1.08
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
139  โรงเรียนบ้านดงสวาง 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
140  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 149
1 0.67
0 0.00
13 8.72
3 2.01
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
142  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
143  โรงเรียนบ้านโนนประทาย 194
8 4.12
2 1.03
9 4.64
1 0.52
2 1.03
172 88.66
22 11.34%
144  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
145  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 147
13 8.84
2 1.36
1 0.68
0 0.00
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
146  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 56
2 3.57
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
147  โรงเรียนบ้านคึมยาว 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
148  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 106
2 1.89
0 0.00
6 5.66
1 0.94
2 1.89
95 89.62
11 10.38%
149  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 39
0 0.00
1 2.56
2 5.13
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
150  โรงเรียนบ้านหนองหมี 134
5 3.73
4 2.99
2 1.49
0 0.00
2 1.49
121 90.30
13 9.70%
151  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
152  โรงเรียนบ้านหนองสนม 85
0 0.00
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
153  โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 66
0 0.00
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
154  โรงเรียนบ้านโนนหาด 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
155  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
4 4.82
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
156  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 60
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
157  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
158  โรงเรียนบ้านนาโส่ 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
159  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 136
2 1.47
3 2.21
6 4.41
0 0.00
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
160  โรงเรียนบ้านกุดโจด 64
3 4.69
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
161  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 65
1 1.54
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
162  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
163  โรงเรียนบ้านคำก้าว 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
164  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 120
0 0.00
1 0.83
7 5.83
1 0.83
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
165  โรงเรียนบ้านหนองชุม 107
2 1.87
2 1.87
2 1.87
2 1.87
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
166  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 135
0 0.00
0 0.00
10 7.41
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
167  โรงเรียนบ้านบะคอม 42
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
168  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
169  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
170  โรงเรียนบ้านห้องแซง 160
0 0.00
1 0.63
9 5.63
0 0.00
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
171  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 67
1 1.49
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
172  โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 220
4 1.82
1 0.45
6 2.73
0 0.00
0 0.00
209 95.00
11 5.00%
173  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 142
2 1.41
2 1.41
3 2.11
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
174  โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 110
2 1.82
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
175  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 60
0 0.00
1 1.67
1 1.67
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
176  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 102
1 0.98
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
177  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 112
0 0.00
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
178  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 113
1 0.88
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
179  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 96
0 0.00
0 0.00
1 1.04
0 0.00
0 0.00
95 98.96
1 1.04%
180  โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านสามัคคี 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านสีสุก 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,670 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  927 5.56
เตี้ย  552 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,352 8.11
ผอมและเตี้ย  295 1.77
อ้วนและเตี้ย  101 0.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,443 80.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,227 คน


19.36%


Powered By www.thaieducation.net