ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวทอง 35
0 0.00
2 5.71
6 17.14
1 2.86
26 74.29
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาโดม 31
1 3.23
5 16.13
16 51.61
8 25.81
0 0.00
1 3.23
30 96.77%
3  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 131
37 28.24
29 22.14
20 15.27
9 6.87
18 13.74
18 13.74
113 86.26%
4  โรงเรียนเวตวันวิทยา 224
143 63.84
32 14.29
12 5.36
2 0.89
3 1.34
32 14.29
192 85.71%
5  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 225
47 20.89
23 10.22
19 8.44
67 29.78
12 5.33
57 25.33
168 74.67%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 394
31 7.87
61 15.48
122 30.96
36 9.14
14 3.55
130 32.99
264 67.01%
7  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 142
29 20.42
27 19.01
19 13.38
17 11.97
0 0.00
50 35.21
92 64.79%
8  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 316
18 5.70
31 9.81
36 11.39
49 15.51
67 21.20
115 36.39
201 63.61%
9  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 98
9 9.18
6 6.12
13 13.27
15 15.31
16 16.33
39 39.80
59 60.20%
10  โรงเรียนบ้านซำงู 112
16 14.29
8 7.14
8 7.14
18 16.07
14 12.50
48 42.86
64 57.14%
11  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 145
12 8.28
15 10.34
4 2.76
27 18.62
19 13.10
68 46.90
77 53.10%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 318
57 17.92
48 15.09
38 11.95
25 7.86
0 0.00
150 47.17
168 52.83%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 19
3 15.79
3 15.79
2 10.53
2 10.53
0 0.00
9 47.37
10 52.63%
14  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 33
5 15.15
3 9.09
4 12.12
1 3.03
4 12.12
16 48.48
17 51.52%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 348
20 5.75
31 8.91
21 6.03
51 14.66
53 15.23
172 49.43
176 50.57%
16  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 150
24 16.00
19 12.67
18 12.00
8 5.33
6 4.00
75 50.00
75 50.00%
17  โรงเรียนบ้านตาโอง 129
10 7.75
4 3.10
16 12.40
14 10.85
20 15.50
65 50.39
64 49.61%
18  โรงเรียนบ้านหนองกบ 127
21 16.54
14 11.02
16 12.60
8 6.30
4 3.15
64 50.39
63 49.61%
19  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 78
4 5.13
5 6.41
7 8.97
9 11.54
12 15.38
41 52.56
37 47.44%
20  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 60
8 13.33
7 11.67
6 10.00
5 8.33
2 3.33
32 53.33
28 46.67%
21  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 57
6 10.53
6 10.53
3 5.26
7 12.28
4 7.02
31 54.39
26 45.61%
22  โรงเรียนบ้านโซง 327
45 13.76
25 7.65
16 4.89
44 13.46
19 5.81
178 54.43
149 45.57%
23  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 347
16 4.61
24 6.92
28 8.07
17 4.90
73 21.04
189 54.47
158 45.53%
24  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 69
13 18.84
10 14.49
5 7.25
3 4.35
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
25  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 121
21 17.36
15 12.40
16 13.22
0 0.00
0 0.00
69 57.02
52 42.98%
26  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 49
7 14.29
5 10.20
7 14.29
2 4.08
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
27  โรงเรียนบ้านหนองขอน 96
21 21.88
0 0.00
19 19.79
0 0.00
1 1.04
55 57.29
41 42.71%
28  โรงเรียนบ้านโนนขาม 218
39 17.89
23 10.55
21 9.63
9 4.13
0 0.00
126 57.80
92 42.20%
29  โรงเรียนบ้านยาง 166
13 7.83
3 1.81
22 13.25
15 9.04
17 10.24
96 57.83
70 42.17%
30  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 177
33 18.64
11 6.21
15 8.47
6 3.39
6 3.39
106 59.89
71 40.11%
31  โรงเรียนบ้านบก 105
7 6.67
11 10.48
2 1.90
11 10.48
11 10.48
63 60.00
42 40.00%
32  โรงเรียนเจริญศึกษา 97
13 13.40
10 10.31
12 12.37
3 3.09
0 0.00
59 60.82
38 39.18%
33  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 110
7 6.36
20 18.18
13 11.82
3 2.73
0 0.00
67 60.91
43 39.09%
34  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 298
17 5.70
15 5.03
18 6.04
32 10.74
33 11.07
183 61.41
115 38.59%
35  โรงเรียนบ้านเตย 170
18 10.59
21 12.35
14 8.24
8 4.71
4 2.35
105 61.76
65 38.24%
36  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 289
23 7.96
5 1.73
26 9.00
34 11.76
20 6.92
181 62.63
108 37.37%
37  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 28
6 21.43
3 10.71
1 3.57
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
38  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 45
11 24.44
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
39  โรงเรียนบ้านค้อ 142
6 4.23
12 8.45
7 4.93
6 4.23
19 13.38
92 64.79
50 35.21%
40  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 263
22 8.37
11 4.18
27 10.27
9 3.42
22 8.37
172 65.40
91 34.60%
41  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 165
32 19.39
16 9.70
8 4.85
1 0.61
0 0.00
108 65.45
57 34.55%
42  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
8 13.79
7 12.07
5 8.62
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
43  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 129
7 5.43
6 4.65
25 19.38
6 4.65
0 0.00
85 65.89
44 34.11%
44  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 144
7 4.86
16 11.11
15 10.42
5 3.47
6 4.17
95 65.97
49 34.03%
45  โรงเรียนน้ำยืน 630
90 14.29
53 8.41
31 4.92
39 6.19
0 0.00
417 66.19
213 33.81%
46  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 161
8 4.97
7 4.35
11 6.83
10 6.21
18 11.18
107 66.46
54 33.54%
47  โรงเรียนบ้านโพนดวน 233
31 13.30
33 14.16
14 6.01
0 0.00
0 0.00
155 66.52
78 33.48%
48  โรงเรียนบ้านหมากมาย 105
10 9.52
2 1.90
5 4.76
12 11.43
6 5.71
70 66.67
35 33.33%
49  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 248
12 4.84
14 5.65
29 11.69
12 4.84
15 6.05
166 66.94
82 33.06%
50  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 209
26 12.44
25 11.96
14 6.70
4 1.91
0 0.00
140 66.99
69 33.01%
51  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 182
45 24.73
5 2.75
10 5.49
0 0.00
0 0.00
122 67.03
60 32.97%
52  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 89
8 8.99
8 8.99
9 10.11
4 4.49
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
53  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 115
7 6.09
7 6.09
8 6.96
7 6.09
8 6.96
78 67.83
37 32.17%
54  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 120
12 10.00
11 9.17
6 5.00
8 6.67
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
55  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 234
20 8.55
16 6.84
16 6.84
14 5.98
6 2.56
162 69.23
72 30.77%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 403
61 15.14
22 5.46
33 8.19
3 0.74
3 0.74
281 69.73
122 30.27%
57  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 40
4 10.00
2 5.00
4 10.00
0 0.00
2 5.00
28 70.00
12 30.00%
58  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 162
6 3.70
18 11.11
24 14.81
0 0.00
0 0.00
114 70.37
48 29.63%
59  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 159
35 22.01
11 6.92
1 0.63
0 0.00
0 0.00
112 70.44
47 29.56%
60  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 85
9 10.59
6 7.06
7 8.24
3 3.53
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
61  โรงเรียนพิชัยศึกษา 93
13 13.98
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
62  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 137
29 21.17
0 0.00
9 6.57
0 0.00
0 0.00
99 72.26
38 27.74%
63  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 83
7 8.43
2 2.41
4 4.82
3 3.61
7 8.43
60 72.29
23 27.71%
64  โรงเรียนบ้านดงเมย 141
7 4.96
16 11.35
5 3.55
7 4.96
4 2.84
102 72.34
39 27.66%
65  โรงเรียนบ้านห่องเตย 47
9 19.15
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
66  โรงเรียนบ้านป่าโมง 152
15 9.87
11 7.24
12 7.89
4 2.63
0 0.00
110 72.37
42 27.63%
67  โรงเรียนบ้านหนองเทา 106
7 6.60
8 7.55
5 4.72
9 8.49
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
68  โรงเรียนบ้านตบหู 260
34 13.08
12 4.62
8 3.08
9 3.46
8 3.08
189 72.69
71 27.31%
69  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 82
7 8.54
4 4.88
9 10.98
2 2.44
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
70  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 86
11 12.79
6 6.98
3 3.49
2 2.33
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
71  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 30
3 10.00
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
72  โรงเรียนเมืองเดช 139
16 11.51
2 1.44
18 12.95
1 0.72
0 0.00
102 73.38
37 26.62%
73  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 163
19 11.66
12 7.36
10 6.13
2 1.23
0 0.00
120 73.62
43 26.38%
74  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 313
37 11.82
4 1.28
37 11.82
3 0.96
1 0.32
231 73.80
82 26.20%
75  โรงเรียนบ้านโชคชัย 50
1 2.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
76  โรงเรียนบ้านตาโม 154
10 6.49
8 5.19
14 9.09
4 2.60
4 2.60
114 74.03
40 25.97%
77  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 868
39 4.49
30 3.46
122 14.06
18 2.07
10 1.15
649 74.77
219 25.23%
78  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 80
9 11.25
3 3.75
4 5.00
4 5.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
79  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 121
4 3.31
6 4.96
20 16.53
0 0.00
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
80  โรงเรียนบ้านนาแคน 126
10 7.94
8 6.35
12 9.52
0 0.00
1 0.79
95 75.40
31 24.60%
81  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 131
8 6.11
6 4.58
8 6.11
5 3.82
5 3.82
99 75.57
32 24.43%
82  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 82
19 23.17
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
83  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 103
6 5.83
3 2.91
3 2.91
7 6.80
6 5.83
78 75.73
25 24.27%
84  โรงเรียนบ้านยางกลาง 79
4 5.06
6 7.59
8 10.13
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
85  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 142
14 9.86
4 2.82
14 9.86
2 1.41
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
86  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 222
17 7.66
16 7.21
14 6.31
6 2.70
0 0.00
169 76.13
53 23.87%
87  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 124
8 6.45
7 5.65
4 3.23
8 6.45
2 1.61
95 76.61
29 23.39%
88  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 787
67 8.51
46 5.84
51 6.48
14 1.78
4 0.51
605 76.87
182 23.13%
89  โรงเรียนบ้านโนนแคน 183
15 8.20
13 7.10
12 6.56
2 1.09
0 0.00
141 77.05
42 22.95%
90  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 175
10 5.71
6 3.43
17 9.71
6 3.43
1 0.57
135 77.14
40 22.86%
91  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 35
1 2.86
1 2.86
5 14.29
0 0.00
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
92  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 119
5 4.20
8 6.72
13 10.92
1 0.84
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
93  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 31
2 6.45
4 12.90
1 3.23
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
94  โรงเรียนบ้านตายอย 195
15 7.69
16 8.21
12 6.15
0 0.00
1 0.51
151 77.44
44 22.56%
95  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 151
13 8.61
8 5.30
13 8.61
0 0.00
0 0.00
117 77.48
34 22.52%
96  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 80
5 6.25
5 6.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
97  โรงเรียนบ้านคอแลน 169
8 4.73
10 5.92
8 4.73
4 2.37
8 4.73
131 77.51
38 22.49%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 495
44 8.89
24 4.85
39 7.88
3 0.61
0 0.00
385 77.78
110 22.22%
99  โรงเรียนบ้านแมด 117
5 4.27
1 0.85
13 11.11
6 5.13
1 0.85
91 77.78
26 22.22%
100  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 142
5 3.52
9 6.34
7 4.93
7 4.93
3 2.11
111 78.17
31 21.83%
101  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 198
24 12.12
8 4.04
10 5.05
1 0.51
0 0.00
155 78.28
43 21.72%
102  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 98
15 15.31
0 0.00
0 0.00
6 6.12
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
103  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 33
0 0.00
4 12.12
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
104  โรงเรียนบ้านแก้ง 304
23 7.57
14 4.61
24 7.89
1 0.33
1 0.33
241 79.28
63 20.72%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 184
8 4.35
11 5.98
9 4.89
7 3.80
3 1.63
146 79.35
38 20.65%
106  โรงเรียนบ้านหนองดุม 146
5 3.42
8 5.48
16 10.96
1 0.68
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
107  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 59
2 3.39
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
108  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2007
94 4.68
57 2.84
90 4.48
142 7.08
22 1.10
1602 79.82
405 20.18%
109  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 119
10 8.40
4 3.36
8 6.72
2 1.68
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
110  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
111  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 150
8 5.33
5 3.33
14 9.33
1 0.67
2 1.33
120 80.00
30 20.00%
112  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 51
2 3.92
2 3.92
3 5.88
1 1.96
2 3.92
41 80.39
10 19.61%
113  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 144
12 8.33
9 6.25
6 4.17
1 0.69
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
114  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 72
4 5.56
3 4.17
7 9.72
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
115  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 62
1 1.61
4 6.45
7 11.29
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 207
21 10.14
6 2.90
13 6.28
0 0.00
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
117  โรงเรียนบ้านนาส่วง 176
10 5.68
4 2.27
19 10.80
1 0.57
0 0.00
142 80.68
34 19.32%
118  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 109
6 5.50
11 10.09
3 2.75
1 0.92
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
119  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 26
0 0.00
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
120  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 276
18 6.52
13 4.71
17 6.16
4 1.45
1 0.36
223 80.80
53 19.20%
121  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 99
3 3.03
4 4.04
11 11.11
1 1.01
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
122  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
1 2.38
2 4.76
34 80.95
8 19.05%
123  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 100
14 14.00
3 3.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
124  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 325
22 6.77
13 4.00
24 7.38
2 0.62
0 0.00
264 81.23
61 18.77%
125  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 48
6 12.50
0 0.00
1 2.08
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
126  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
6 8.00
5 6.67
2 2.67
1 1.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
127  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 145
13 8.97
1 0.69
12 8.28
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
128  โรงเรียนบ้านโนนบก 106
3 2.83
5 4.72
4 3.77
7 6.60
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
129  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 214
8 3.74
15 7.01
13 6.07
2 0.93
0 0.00
176 82.24
38 17.76%
130  โรงเรียนบ้านทับไฮ 79
7 8.86
0 0.00
5 6.33
1 1.27
1 1.27
65 82.28
14 17.72%
131  โรงเรียนบ้านเปือย 96
5 5.21
3 3.13
7 7.29
2 2.08
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
132  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 51
4 7.84
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
133  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 131
5 3.82
14 10.69
4 3.05
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
134  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 172
16 9.30
2 1.16
12 6.98
0 0.00
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
135  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 288
15 5.21
10 3.47
7 2.43
7 2.43
11 3.82
238 82.64
50 17.36%
136  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 122
6 4.92
6 4.92
9 7.38
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
137  โรงเรียนบ้านบัวงาม 397
15 3.78
8 2.02
45 11.34
0 0.00
0 0.00
329 82.87
68 17.13%
138  โรงเรียนบ้านโนน 94
6 6.38
4 4.26
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
139  โรงเรียนบ้านม่วง 53
5 9.43
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
140  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
141  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 136
4 2.94
4 2.94
15 11.03
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
142  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 214
8 3.74
2 0.93
25 11.68
1 0.47
0 0.00
178 83.18
36 16.82%
143  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 232
12 5.17
12 5.17
14 6.03
0 0.00
1 0.43
193 83.19
39 16.81%
144  โรงเรียนบ้านกลาง 287
15 5.23
22 7.67
10 3.48
1 0.35
0 0.00
239 83.28
48 16.72%
145  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 102
1 0.98
3 2.94
13 12.75
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
146  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 66
1 1.52
1 1.52
8 12.12
0 0.00
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 30
1 3.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
148  โรงเรียนบ้านประหูต 129
6 4.65
0 0.00
8 6.20
5 3.88
2 1.55
108 83.72
21 16.28%
149  โรงเรียนบ้านห่องปอ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
4 9.30
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
150  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 99
4 4.04
9 9.09
3 3.03
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
151  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 144
3 2.08
15 10.42
4 2.78
1 0.69
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
152  โรงเรียนบ้านหนองสนม 277
2 0.72
1 0.36
24 8.66
17 6.14
0 0.00
233 84.12
44 15.88%
153  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 121
10 8.26
5 4.13
4 3.31
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
154  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 64
0 0.00
5 7.81
5 7.81
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
155  โรงเรียนบ้านโสกแสง 150
10 6.67
0 0.00
13 8.67
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
156  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 214
16 7.48
2 0.93
7 3.27
7 3.27
0 0.00
182 85.05
32 14.95%
157  โรงเรียนบ้านหนองแปก 222
6 2.70
13 5.86
12 5.41
2 0.90
0 0.00
189 85.14
33 14.86%
158  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 74
5 6.76
3 4.05
2 2.70
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
159  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 264
15 5.68
8 3.03
15 5.68
1 0.38
0 0.00
225 85.23
39 14.77%
160  โรงเรียนบ้านจันลา 122
4 3.28
9 7.38
5 4.10
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
161  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 164
11 6.71
1 0.61
12 7.32
0 0.00
0 0.00
140 85.37
24 14.63%
162  โรงเรียนบ้านไฮตาก 219
8 3.65
12 5.48
10 4.57
2 0.91
0 0.00
187 85.39
32 14.61%
163  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 56
5 8.93
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
164  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
3 5.36
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
165  โรงเรียนบ้านหนองโด 85
4 4.71
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
166  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 124
3 2.42
3 2.42
10 8.06
1 0.81
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 190
6 3.16
12 6.32
7 3.68
1 0.53
0 0.00
164 86.32
26 13.68%
168  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 103
4 3.88
4 3.88
3 2.91
3 2.91
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
169  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 74
2 2.70
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
170  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 97
4 4.12
4 4.12
2 2.06
3 3.09
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
171  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 172
7 4.07
12 6.98
4 2.33
0 0.00
0 0.00
149 86.63
23 13.37%
172  โรงเรียนบ้านนาแก 105
4 3.81
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
173  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 68
0 0.00
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
174  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 297
18 6.06
12 4.04
5 1.68
3 1.01
1 0.34
258 86.87
39 13.13%
175  โรงเรียนประชาสามัคคี 84
5 5.95
1 1.19
4 4.76
1 1.19
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
176  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
177  โรงเรียนบ้านดงกระชู 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
178  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 124
6 4.84
0 0.00
9 7.26
1 0.81
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
179  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 132
9 6.82
3 2.27
5 3.79
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
180  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
1 1.43
1 1.43
2 2.86
2 2.86
3 4.29
61 87.14
9 12.86%
181  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 282
12 4.26
8 2.84
1 0.35
7 2.48
8 2.84
246 87.23
36 12.77%
182  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 173
15 8.67
1 0.58
6 3.47
0 0.00
0 0.00
151 87.28
22 12.72%
184  โรงเรียนบ้านนานวล 81
2 2.47
1 1.23
3 3.70
0 0.00
4 4.94
71 87.65
10 12.35%
185  โรงเรียนบ้านโนนยาง 222
1 0.45
4 1.80
18 8.11
2 0.90
1 0.45
196 88.29
26 11.71%
186  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 156
11 7.05
4 2.56
3 1.92
0 0.00
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
187  โรงเรียนบ้านหนองแปน 131
4 3.05
3 2.29
8 6.11
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
188  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
189  โรงเรียนบ้านนาเลิง 45
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
190  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 146
2 1.37
1 0.68
13 8.90
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
191  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
0 0.00
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
192  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 92
1 1.09
5 5.43
2 2.17
1 1.09
1 1.09
82 89.13
10 10.87%
193  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 67
1 1.49
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
194  โรงเรียนบ้านหนองยู 29
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
195  โรงเรียนบ้านนากระแซง 272
7 2.57
5 1.84
6 2.21
5 1.84
5 1.84
244 89.71
28 10.29%
196  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 370
6 1.62
14 3.78
12 3.24
6 1.62
0 0.00
332 89.73
38 10.27%
197  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 98
4 4.08
1 1.02
3 3.06
2 2.04
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
198  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 265
5 1.89
6 2.26
7 2.64
5 1.89
4 1.51
238 89.81
27 10.19%
199  โรงเรียนบ้านคำบอน 150
3 2.00
6 4.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
135 90.00
15 10.00%
200  โรงเรียนบ้านห่องคำ 70
4 5.71
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
201  โรงเรียนบ้านคำอุดม 237
1 0.42
4 1.69
16 6.75
1 0.42
1 0.42
214 90.30
23 9.70%
202  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
203  โรงเรียนบ้านซำหวาย 178
2 1.12
1 0.56
14 7.87
0 0.00
0 0.00
161 90.45
17 9.55%
204  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 53
0 0.00
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
205  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 54
2 3.70
0 0.00
2 3.70
0 0.00
1 1.85
49 90.74
5 9.26%
206  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 110
2 1.82
3 2.73
3 2.73
1 0.91
1 0.91
100 90.91
10 9.09%
207  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
208  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 320
12 3.75
1 0.31
16 5.00
0 0.00
0 0.00
291 90.94
29 9.06%
209  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 278
11 3.96
2 0.72
12 4.32
0 0.00
0 0.00
253 91.01
25 8.99%
210  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 78
2 2.56
0 0.00
2 2.56
3 3.85
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
211  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
212  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 124
0 0.00
0 0.00
7 5.65
4 3.23
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
213  โรงเรียนบ้านป่าพอก 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
214  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 189
7 3.70
0 0.00
9 4.76
0 0.00
0 0.00
173 91.53
16 8.47%
215  โรงเรียนบ้านโนนสูง 109
4 3.67
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
216  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
217  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 63
0 0.00
1 1.59
3 4.76
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
218  โรงเรียนบ้านป่าสน 101
7 6.93
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
219  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 141
5 3.55
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
130 92.20
11 7.80%
220  โรงเรียนบ้านนาอุดม 90
0 0.00
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
221  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 78
3 3.85
0 0.00
2 2.56
0 0.00
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
222  โรงเรียนบ้านคำบาก 209
2 0.96
9 4.31
5 2.39
0 0.00
0 0.00
193 92.34
16 7.66%
223  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 81
1 1.23
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
224  โรงเรียนบ้านแสนสุข 177
3 1.69
1 0.56
6 3.39
3 1.69
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
225  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
38 92.68
3 7.32%
226  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 185
4 2.16
4 2.16
5 2.70
0 0.00
0 0.00
172 92.97
13 7.03%
227  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 138
6 4.35
0 0.00
3 2.17
0 0.00
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
228  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
229  โรงเรียนบ้านสองคอน 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
230  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 194
3 1.55
4 2.06
5 2.58
0 0.00
0 0.00
182 93.81
12 6.19%
231  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 49
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
232  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
233  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 162
3 1.85
3 1.85
1 0.62
2 1.23
0 0.00
153 94.44
9 5.56%
234  โรงเรียนอุดมสามัคคี 90
1 1.11
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
235  โรงเรียนบ้านนาห่อม 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
0 0.00
1 1.06
89 94.68
5 5.32%
236  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 76
0 0.00
2 2.63
2 2.63
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
237  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 197
1 0.51
1 0.51
5 2.54
1 0.51
2 1.02
187 94.92
10 5.08%
238  โรงเรียนบ้านดวน 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
239  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
0 0.00
1 0.81
119 95.97
5 4.03%
240  โรงเรียนบ้านคำกลาง 101
2 1.98
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
241  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 82
0 0.00
0 0.00
1 1.22
2 2.44
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
242  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 221
3 1.36
0 0.00
5 2.26
0 0.00
0 0.00
213 96.38
8 3.62%
243  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
244  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 70
0 0.00
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
245  โรงเรียนบ้านดอนโจด 76
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
246  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 79
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
247  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
248  โรงเรียนบ้านดอนยาว 115
0 0.00
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
249  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 149
0 0.00
0 0.00
2 1.34
0 0.00
0 0.00
147 98.66
2 1.34%
250  โรงเรียนบ้านคำม่วง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านป่าตาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 185
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
185 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,798 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,669 7.06
เตี้ย  1,778 4.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,575 6.81
ผอมและเตี้ย  1,166 3.08
อ้วนและเตี้ย  739 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,871 76.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,927 คน


23.62%


Powered By www.thaieducation.net