ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 74
3 4.05
8 10.81
12 16.22
0 0.00
17 22.97
34 45.95
40 54.05%
2  โรงเรียนบ้านนาดี 120
21 17.50
6 5.00
9 7.50
24 20.00
0 0.00
60 50.00
60 50.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 211
27 12.80
36 17.06
19 9.00
13 6.16
5 2.37
111 52.61
100 47.39%
4  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 31
5 16.13
3 9.68
2 6.45
2 6.45
2 6.45
17 54.84
14 45.16%
5  โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 131
7 5.34
6 4.58
16 12.21
13 9.92
16 12.21
73 55.73
58 44.27%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 88
7 7.95
9 10.23
4 4.55
14 15.91
4 4.55
50 56.82
38 43.18%
7  โรงเรียนบ้านคำสมิง 73
15 20.55
0 0.00
7 9.59
9 12.33
0 0.00
42 57.53
31 42.47%
8  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 26
2 7.69
1 3.85
8 30.77
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
9  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 143
19 13.29
10 6.99
17 11.89
6 4.20
7 4.90
84 58.74
59 41.26%
10  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 92
10 10.87
7 7.61
14 15.22
6 6.52
0 0.00
55 59.78
37 40.22%
11  โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 216
14 6.48
7 3.24
40 18.52
4 1.85
20 9.26
131 60.65
85 39.35%
12  โรงเรียนบ้านโนนยาง 117
13 11.11
9 7.69
14 11.97
4 3.42
5 4.27
72 61.54
45 38.46%
13  โรงเรียนบ้านโนนจิก 121
7 5.79
4 3.31
15 12.40
9 7.44
11 9.09
75 61.98
46 38.02%
14  โรงเรียนบ้านนานวล 86
9 10.47
6 6.98
13 15.12
2 2.33
2 2.33
54 62.79
32 37.21%
15  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
3 11.11
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
16  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 150
15 10.00
14 9.33
20 13.33
6 4.00
0 0.00
95 63.33
55 36.67%
17  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 136
14 10.29
11 8.09
13 9.56
7 5.15
4 2.94
87 63.97
49 36.03%
18  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 65
8 12.31
5 7.69
3 4.62
2 3.08
5 7.69
42 64.62
23 35.38%
19  โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 17
3 17.65
0 0.00
1 5.88
0 0.00
2 11.76
11 64.71
6 35.29%
20  โรงเรียนบ้านวังยาง 149
17 11.41
9 6.04
9 6.04
8 5.37
9 6.04
97 65.10
52 34.90%
21  โรงเรียนบ้านห่องชัน 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
3 6.12
6 12.24
32 65.31
17 34.69%
22  โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 75
11 14.67
3 4.00
11 14.67
1 1.33
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
23  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 160
4 2.50
7 4.38
13 8.13
13 8.13
18 11.25
105 65.63
55 34.38%
24  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 167
14 8.38
19 11.38
22 13.17
0 0.00
1 0.60
111 66.47
56 33.53%
25  โรงเรียนบ้านทรายทอง 39
3 7.69
2 5.13
8 20.51
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
26  โรงเรียนบ้านสว่าง 87
16 18.39
7 8.05
5 5.75
1 1.15
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
27  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 93
8 8.60
4 4.30
18 19.35
1 1.08
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
28  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 27
3 11.11
0 0.00
4 14.81
2 7.41
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
29  โรงเรียนบ้านโพนงาม 76
13 17.11
6 7.89
4 5.26
2 2.63
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
30  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 59
7 11.86
2 3.39
10 16.95
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
31  โรงเรียนบ้านนาแก 84
8 9.52
7 8.33
4 4.76
4 4.76
4 4.76
57 67.86
27 32.14%
32  โรงเรียนบ้านท่าลาด 198
14 7.07
6 3.03
12 6.06
18 9.09
11 5.56
137 69.19
61 30.81%
33  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 170
8 4.71
7 4.12
18 10.59
15 8.82
4 2.35
118 69.41
52 30.59%
34  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 36
2 5.56
7 19.44
2 5.56
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
35  โรงเรียนบ้านหนองเทา 89
2 2.25
9 10.11
12 13.48
2 2.25
2 2.25
62 69.66
27 30.34%
36  โรงเรียนบ้านกุดระงุม 123
11 8.94
8 6.50
16 13.01
1 0.81
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
37  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 41
1 2.44
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
38  โรงเรียนบ้านโนนแดง 298
43 14.43
22 7.38
8 2.68
9 3.02
5 1.68
211 70.81
87 29.19%
39  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 262
11 4.20
10 3.82
12 4.58
21 8.02
22 8.40
186 70.99
76 29.01%
40  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 107
7 6.54
3 2.80
17 15.89
4 3.74
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
41  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 63
4 6.35
10 15.87
0 0.00
4 6.35
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
42  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68
3 4.41
6 8.82
10 14.71
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
43  โรงเรียนบ้านกะแอก 131
7 5.34
0 0.00
25 19.08
4 3.05
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
44  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 161
13 8.07
8 4.97
13 8.07
10 6.21
0 0.00
117 72.67
44 27.33%
45  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 88
17 19.32
1 1.14
5 5.68
1 1.14
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
46  โรงเรียนบ้านป่าข่า 66
3 4.55
3 4.55
5 7.58
4 6.06
3 4.55
48 72.73
18 27.27%
47  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 125
14 11.20
3 2.40
13 10.40
2 1.60
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
48  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
49  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 101
5 4.95
1 0.99
18 17.82
1 0.99
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
50  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
6 12.24
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
51  โรงเรียนบ้านดอนยู 141
23 16.31
1 0.71
9 6.38
1 0.71
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
52  โรงเรียนบ้านหินลาด 115
2 1.74
1 0.87
0 0.00
13 11.30
11 9.57
88 76.52
27 23.48%
53  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 96
8 8.33
3 3.13
11 11.46
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
54  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 89
10 11.24
0 0.00
10 11.24
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
55  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 36
2 5.56
2 5.56
2 5.56
2 5.56
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
56  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
6 9.52
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
57  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 114
8 7.02
3 2.63
4 3.51
9 7.89
1 0.88
89 78.07
25 21.93%
58  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 83
3 3.61
10 12.05
4 4.82
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
59  โรงเรียนบ้านนาประชุม 93
6 6.45
7 7.53
3 3.23
4 4.30
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
60  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 146
2 1.37
11 7.53
18 12.33
0 0.00
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
61  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 81
1 1.23
6 7.41
6 7.41
4 4.94
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
62  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 159
11 6.92
6 3.77
15 9.43
0 0.00
1 0.63
126 79.25
33 20.75%
64  โรงเรียนบ้านจั่น 155
11 7.10
6 3.87
15 9.68
0 0.00
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
65  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 122
1 0.82
2 1.64
21 17.21
1 0.82
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
66  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 288
17 5.90
15 5.21
26 9.03
0 0.00
0 0.00
230 79.86
58 20.14%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัว 90
7 7.78
1 1.11
10 11.11
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
68  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 70
6 8.57
6 8.57
2 2.86
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
69  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 325
23 7.08
16 4.92
13 4.00
10 3.08
2 0.62
261 80.31
64 19.69%
70  โรงเรียนบ้านนาดี 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
2 3.85
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
71  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 140
15 10.71
1 0.71
10 7.14
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
72  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
73  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 164
13 7.93
4 2.44
13 7.93
0 0.00
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
74  โรงเรียนบ้านสะพานโดม 115
11 9.57
5 4.35
5 4.35
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
75  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 116
3 2.59
1 0.86
14 12.07
3 2.59
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
76  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 102
2 1.96
4 3.92
7 6.86
4 3.92
1 0.98
84 82.35
18 17.65%
77  โรงเรียนบ้านแพง 91
6 6.59
5 5.49
4 4.40
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
78  โรงเรียนบ้านขามป้อม 115
8 6.96
1 0.87
11 9.57
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
79  โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 202
8 3.96
6 2.97
19 9.41
2 0.99
0 0.00
167 82.67
35 17.33%
80  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 151
15 9.93
0 0.00
11 7.28
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
81  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 60
6 10.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
82  โรงเรียนบ้านหนองแปน 127
4 3.15
11 8.66
6 4.72
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
83  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 67
5 7.46
4 5.97
0 0.00
2 2.99
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
84  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 55
5 9.09
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
85  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 44
7 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
86  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 121
4 3.31
3 2.48
11 9.09
1 0.83
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
87  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 112
3 2.68
2 1.79
9 8.04
3 2.68
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
88  โรงเรียนบ้านหินแห่ 80
4 5.00
2 2.50
6 7.50
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
89  โรงเรียนบ้านสระสมิง 81
5 6.17
1 1.23
3 3.70
3 3.70
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
90  โรงเรียนบ้านนาจาน 387
23 5.94
11 2.84
21 5.43
2 0.52
0 0.00
330 85.27
57 14.73%
91  โรงเรียนบ้านบาก 131
0 0.00
1 0.76
6 4.58
7 5.34
5 3.82
112 85.50
19 14.50%
92  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 42
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
93  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 113
4 3.54
5 4.42
2 1.77
4 3.54
1 0.88
97 85.84
16 14.16%
94  โรงเรียนบ้านคำข่า 53
5 9.43
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
95  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
96  โรงเรียนบ้านบอน 94
3 3.19
0 0.00
7 7.45
0 0.00
2 2.13
82 87.23
12 12.77%
97  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 81
2 2.47
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 98
5 5.10
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
99  โรงเรียนบ้านธาตุ 82
4 4.88
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
100  โรงเรียนบ้านเปือย 75
1 1.33
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
101  โรงเรียนบ้านค้อบอน 51
0 0.00
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
102  โรงเรียนบ้านถ่อน 179
5 2.79
4 2.23
12 6.70
0 0.00
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
103  โรงเรียนบ้านผำ 43
4 9.30
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
104  โรงเรียนบ้านบัวท่า 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
3 4.35
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
105  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
2 7.69
23 88.46
3 11.54%
106  โรงเรียนบ้านบุ่ง 175
4 2.29
4 2.29
4 2.29
4 2.29
4 2.29
155 88.57
20 11.43%
107  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 105
2 1.90
2 1.90
5 4.76
3 2.86
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
108  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
109  โรงเรียนบ้านท่างอย 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
110  โรงเรียนบ้านหนองหิน 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
111  โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 108
2 1.85
5 4.63
4 3.70
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
112  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
113  โรงเรียนบ้านนางาม 43
3 6.98
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
114  โรงเรียนบ้านนาเรือง 151
1 0.66
2 1.32
9 5.96
2 1.32
0 0.00
137 90.73
14 9.27%
115  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 162
1 0.62
1 0.62
11 6.79
2 1.23
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
116  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 223
6 2.69
6 2.69
5 2.24
2 0.90
1 0.45
203 91.03
20 8.97%
117  โรงเรียนบ้านนาดู่ 235
1 0.43
3 1.28
16 6.81
1 0.43
0 0.00
214 91.06
21 8.94%
118  โรงเรียนบ้านห่องขอน 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
48 92.31
4 7.69%
119  โรงเรียนบ้านคำขวาง 253
6 2.37
6 2.37
3 1.19
2 0.79
2 0.79
234 92.49
19 7.51%
120  โรงเรียนบ้านโนนสัง 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
121  โรงเรียนบ้านคอนสาย 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
122  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 110
0 0.00
4 3.64
4 3.64
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
123  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 120
2 1.67
0 0.00
4 3.33
1 0.83
1 0.83
112 93.33
8 6.67%
124  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 121
3 2.48
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
125  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 123
3 2.44
0 0.00
4 3.25
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
126  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
127  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 97
1 1.03
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
128  โรงเรียนบ้านคุ้ม 149
4 2.68
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
142 95.30
7 4.70%
129  โรงเรียนบ้านโนนงาม 119
0 0.00
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 573
6 1.05
3 0.52
6 1.05
7 1.22
1 0.17
550 95.99
23 4.01%
131  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 112
2 1.79
1 0.89
0 0.00
0 0.00
1 0.89
108 96.43
4 3.57%
132  โรงเรียนบ้านโนนแคน 90
3 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
133  โรงเรียนบ้านบัววัด 95
1 1.05
0 0.00
1 1.05
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
134  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 108
1 0.93
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
135  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 221
1 0.45
2 0.90
1 0.45
0 0.00
0 0.00
217 98.19
4 1.81%
136  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 67
1 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
137  โรงเรียนบ้านกุดชุม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านทางสาย 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านอาเลา 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,191 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  864 5.69
เตี้ย  529 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,080 7.11
ผอมและเตี้ย  380 2.50
อ้วนและเตี้ย  222 1.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,116 79.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,075 คน


20.24%


Powered By www.thaieducation.net