ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 74
3 4.05
8 10.81
12 16.22
0 0.00
17 22.97
34 45.95
40 54.05%
2  โรงเรียนบ้านนาดี 120
21 17.50
6 5.00
9 7.50
24 20.00
0 0.00
60 50.00
60 50.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 211
27 12.80
36 17.06
19 9.00
13 6.16
5 2.37
111 52.61
100 47.39%
4  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 31
5 16.13
3 9.68
2 6.45
2 6.45
2 6.45
17 54.84
14 45.16%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 88
7 7.95
9 10.23
4 4.55
14 15.91
4 4.55
50 56.82
38 43.18%
6  โรงเรียนบ้านคำสมิง 73
15 20.55
0 0.00
7 9.59
9 12.33
0 0.00
42 57.53
31 42.47%
7  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 26
2 7.69
1 3.85
8 30.77
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
8  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 143
19 13.29
10 6.99
17 11.89
6 4.20
7 4.90
84 58.74
59 41.26%
9  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 92
10 10.87
7 7.61
14 15.22
6 6.52
0 0.00
55 59.78
37 40.22%
10  โรงเรียนบ้านโนนยาง 117
13 11.11
9 7.69
14 11.97
4 3.42
5 4.27
72 61.54
45 38.46%
11  โรงเรียนบ้านโนนจิก 121
7 5.79
4 3.31
15 12.40
9 7.44
11 9.09
75 61.98
46 38.02%
12  โรงเรียนบ้านนานวล 86
9 10.47
6 6.98
13 15.12
2 2.33
2 2.33
54 62.79
32 37.21%
13  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
3 11.11
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
14  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 150
15 10.00
14 9.33
20 13.33
6 4.00
0 0.00
95 63.33
55 36.67%
15  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 136
14 10.29
11 8.09
13 9.56
7 5.15
4 2.94
87 63.97
49 36.03%
16  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 65
8 12.31
5 7.69
3 4.62
2 3.08
5 7.69
42 64.62
23 35.38%
17  โรงเรียนบ้านวังยาง 149
17 11.41
9 6.04
9 6.04
8 5.37
9 6.04
97 65.10
52 34.90%
18  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 160
4 2.50
7 4.38
13 8.13
13 8.13
18 11.25
105 65.63
55 34.38%
19  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 167
14 8.38
19 11.38
22 13.17
0 0.00
1 0.60
111 66.47
56 33.53%
20  โรงเรียนบ้านทรายทอง 39
3 7.69
2 5.13
8 20.51
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
21  โรงเรียนบ้านสว่าง 87
16 18.39
7 8.05
5 5.75
1 1.15
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
22  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 93
8 8.60
4 4.30
18 19.35
1 1.08
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
23  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 27
3 11.11
0 0.00
4 14.81
2 7.41
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
24  โรงเรียนบ้านโพนงาม 76
13 17.11
6 7.89
4 5.26
2 2.63
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
25  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 59
7 11.86
2 3.39
10 16.95
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
26  โรงเรียนบ้านนาแก 84
8 9.52
7 8.33
4 4.76
4 4.76
4 4.76
57 67.86
27 32.14%
27  โรงเรียนบ้านท่าลาด 198
14 7.07
6 3.03
12 6.06
18 9.09
11 5.56
137 69.19
61 30.81%
28  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 170
8 4.71
7 4.12
18 10.59
15 8.82
4 2.35
118 69.41
52 30.59%
29  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 36
2 5.56
7 19.44
2 5.56
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
30  โรงเรียนบ้านหนองเทา 89
2 2.25
9 10.11
12 13.48
2 2.25
2 2.25
62 69.66
27 30.34%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 41
1 2.44
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
32  โรงเรียนบ้านโนนแดง 298
43 14.43
22 7.38
8 2.68
9 3.02
5 1.68
211 70.81
87 29.19%
33  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 107
7 6.54
3 2.80
17 15.89
4 3.74
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
34  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 63
4 6.35
10 15.87
0 0.00
4 6.35
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
35  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68
3 4.41
6 8.82
10 14.71
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
36  โรงเรียนบ้านกะแอก 131
7 5.34
0 0.00
25 19.08
4 3.05
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
37  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 161
13 8.07
8 4.97
13 8.07
10 6.21
0 0.00
117 72.67
44 27.33%
38  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 88
17 19.32
1 1.14
5 5.68
1 1.14
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
39  โรงเรียนบ้านป่าข่า 66
3 4.55
3 4.55
5 7.58
4 6.06
3 4.55
48 72.73
18 27.27%
40  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 125
14 11.20
3 2.40
13 10.40
2 1.60
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
41  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
42  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
6 12.24
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
43  โรงเรียนบ้านดอนยู 141
23 16.31
1 0.71
9 6.38
1 0.71
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
44  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 96
8 8.33
3 3.13
11 11.46
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
45  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 89
10 11.24
0 0.00
10 11.24
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
46  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 36
2 5.56
2 5.56
2 5.56
2 5.56
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
47  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
6 9.52
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
48  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 114
8 7.02
3 2.63
4 3.51
9 7.89
1 0.88
89 78.07
25 21.93%
49  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 83
3 3.61
10 12.05
4 4.82
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
50  โรงเรียนบ้านนาประชุม 93
6 6.45
7 7.53
3 3.23
4 4.30
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
51  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 146
2 1.37
11 7.53
18 12.33
0 0.00
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
52  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 159
11 6.92
6 3.77
15 9.43
0 0.00
1 0.63
126 79.25
33 20.75%
54  โรงเรียนบ้านจั่น 155
11 7.10
6 3.87
15 9.68
0 0.00
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
55  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 122
1 0.82
2 1.64
21 17.21
1 0.82
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
56  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 70
6 8.57
6 8.57
2 2.86
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
57  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 325
23 7.08
16 4.92
13 4.00
10 3.08
2 0.62
261 80.31
64 19.69%
58  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
59  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 164
13 7.93
4 2.44
13 7.93
0 0.00
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
60  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 116
3 2.59
1 0.86
14 12.07
3 2.59
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
61  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 102
2 1.96
4 3.92
7 6.86
4 3.92
1 0.98
84 82.35
18 17.65%
62  โรงเรียนบ้านแพง 91
6 6.59
5 5.49
4 4.40
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
63  โรงเรียนบ้านขามป้อม 115
8 6.96
1 0.87
11 9.57
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
64  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 151
15 9.93
0 0.00
11 7.28
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
65  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 60
6 10.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
66  โรงเรียนบ้านหนองแปน 127
4 3.15
11 8.66
6 4.72
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
67  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 67
5 7.46
4 5.97
0 0.00
2 2.99
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
68  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 55
5 9.09
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
69  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 44
7 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
70  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 112
3 2.68
2 1.79
9 8.04
3 2.68
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
71  โรงเรียนบ้านหินแห่ 80
4 5.00
2 2.50
6 7.50
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
72  โรงเรียนบ้านสระสมิง 81
5 6.17
1 1.23
3 3.70
3 3.70
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
73  โรงเรียนบ้านนาจาน 387
23 5.94
11 2.84
21 5.43
2 0.52
0 0.00
330 85.27
57 14.73%
74  โรงเรียนบ้านบาก 131
0 0.00
1 0.76
6 4.58
7 5.34
5 3.82
112 85.50
19 14.50%
75  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 42
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
76  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 113
4 3.54
5 4.42
2 1.77
4 3.54
1 0.88
97 85.84
16 14.16%
77  โรงเรียนบ้านคำข่า 53
5 9.43
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
78  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
79  โรงเรียนบ้านบอน 94
3 3.19
0 0.00
7 7.45
0 0.00
2 2.13
82 87.23
12 12.77%
80  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 81
2 2.47
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 98
5 5.10
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
82  โรงเรียนบ้านธาตุ 82
4 4.88
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
83  โรงเรียนบ้านเปือย 75
1 1.33
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
84  โรงเรียนบ้านค้อบอน 51
0 0.00
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
85  โรงเรียนบ้านถ่อน 179
5 2.79
4 2.23
12 6.70
0 0.00
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
86  โรงเรียนบ้านผำ 43
4 9.30
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
87  โรงเรียนบ้านบัวท่า 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
3 4.35
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
88  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
2 7.69
23 88.46
3 11.54%
89  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 105
2 1.90
2 1.90
5 4.76
3 2.86
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
90  โรงเรียนบ้านหนองหิน 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
91  โรงเรียนบ้านนางาม 43
3 6.98
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
92  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 162
1 0.62
1 0.62
11 6.79
2 1.23
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
93  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 223
6 2.69
6 2.69
5 2.24
2 0.90
1 0.45
203 91.03
20 8.97%
94  โรงเรียนบ้านนาดู่ 235
1 0.43
3 1.28
16 6.81
1 0.43
0 0.00
214 91.06
21 8.94%
95  โรงเรียนบ้านห่องขอน 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
48 92.31
4 7.69%
96  โรงเรียนบ้านคำขวาง 253
6 2.37
6 2.37
3 1.19
2 0.79
2 0.79
234 92.49
19 7.51%
97  โรงเรียนบ้านโนนสัง 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
98  โรงเรียนบ้านคอนสาย 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
99  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 110
0 0.00
4 3.64
4 3.64
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
100  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 120
2 1.67
0 0.00
4 3.33
1 0.83
1 0.83
112 93.33
8 6.67%
101  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 121
3 2.48
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
102  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 123
3 2.44
0 0.00
4 3.25
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
103  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
104  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 97
1 1.03
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
105  โรงเรียนบ้านคุ้ม 149
4 2.68
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
142 95.30
7 4.70%
106  โรงเรียนบ้านโนนงาม 119
0 0.00
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 573
6 1.05
3 0.52
6 1.05
7 1.22
1 0.17
550 95.99
23 4.01%
108  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 112
2 1.79
1 0.89
0 0.00
0 0.00
1 0.89
108 96.43
4 3.57%
109  โรงเรียนบ้านโนนแคน 90
3 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
110  โรงเรียนบ้านบัววัด 95
1 1.05
0 0.00
1 1.05
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
111  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 108
1 0.93
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
112  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 221
1 0.45
2 0.90
1 0.45
0 0.00
0 0.00
217 98.19
4 1.81%
113  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 67
1 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
114  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านทางสาย 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านอาเลา 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,465 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  723 5.80
เตี้ย  444 3.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  844 6.77
ผอมและเตี้ย  307 2.46
อ้วนและเตี้ย  141 1.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,006 80.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,459 คน


19.73%


Powered By www.thaieducation.net