ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.13
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านงิ้ว 53
3 5.66
4 7.55
10 18.87
7 13.21
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
2  โรงเรียนบ้านโพนแพง 74
20 27.03
3 4.05
7 9.46
0 0.00
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
3  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 223
30 13.45
14 6.28
13 5.83
31 13.90
0 0.00
135 60.54
88 39.46%
4  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 81
10 12.35
12 14.81
3 3.70
1 1.23
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
5  โรงเรียนบ้านสระคำ 95
4 4.21
14 14.74
8 8.42
4 4.21
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
6  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 137
2 1.46
25 18.25
15 10.95
0 0.00
1 0.73
94 68.61
43 31.39%
7  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 74
6 8.11
12 16.22
3 4.05
2 2.70
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
8  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 100
5 5.00
2 2.00
17 17.00
3 3.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
9  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 53
0 0.00
3 5.66
6 11.32
3 5.66
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
10  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 157
12 7.64
10 6.37
11 7.01
2 1.27
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 37
3 8.11
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
12  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 343
20 5.83
30 8.75
13 3.79
9 2.62
0 0.00
271 79.01
72 20.99%
13  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 133
6 4.51
5 3.76
14 10.53
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
14  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 185
12 6.49
6 3.24
14 7.57
0 0.00
0 0.00
153 82.70
32 17.30%
15  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 57
2 3.51
1 1.75
3 5.26
3 5.26
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
16  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 158
5 3.16
7 4.43
5 3.16
0 0.00
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
17  โรงเรียนบ้านจันทัย 153
5 3.27
3 1.96
6 3.92
0 0.00
1 0.65
138 90.20
15 9.80%

 

จำนวนนักเรียน  2,113 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  145 6.86
เตี้ย  152 7.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  151 7.15
ผอมและเตี้ย  66 3.12
อ้วนและเตี้ย  2 0.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,597 75.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 516 คน


24.42%


Powered By www.thaieducation.net