ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 239 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 24
2 8.33
2 8.33
4 16.67
1 4.17
4 16.67
11 45.83
13 54.17%
2  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 31
1 3.23
0 0.00
7 22.58
1 3.23
6 19.35
16 51.61
15 48.39%
3  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 115
16 13.91
15 13.04
18 15.65
6 5.22
0 0.00
60 52.17
55 47.83%
4  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 127
23 18.11
13 10.24
16 12.60
2 1.57
0 0.00
73 57.48
54 42.52%
5  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 57
4 7.02
6 10.53
9 15.79
1 1.75
2 3.51
35 61.40
22 38.60%
6  โรงเรียนบ้านนาเมือง 52
12 23.08
0 0.00
6 11.54
1 1.92
1 1.92
32 61.54
20 38.46%
7  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1849
121 6.54
61 3.30
231 12.49
155 8.38
137 7.41
1144 61.87
705 38.13%
8  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 87
11 12.64
12 13.79
9 10.34
1 1.15
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
9  โรงเรียนบ้านมะเขือ 60
8 13.33
5 8.33
6 10.00
3 5.00
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 129
12 9.30
6 4.65
28 21.71
1 0.78
0 0.00
82 63.57
47 36.43%
11  โรงเรียนบ้านธรรมละ 51
9 17.65
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
12  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 102
18 17.65
11 10.78
7 6.86
0 0.00
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 58
10 17.24
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
14  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 73
3 4.11
4 5.48
13 17.81
2 2.74
3 4.11
48 65.75
25 34.25%
15  โรงเรียนบ้านจิก 106
5 4.72
7 6.60
8 7.55
10 9.43
6 5.66
70 66.04
36 33.96%
16  โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 45
4 8.89
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
17  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 46
1 2.17
1 2.17
10 21.74
1 2.17
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
18  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 28
0 0.00
0 0.00
9 32.14
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
19  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
6 12.77
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
20  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 123
6 4.88
12 9.76
17 13.82
3 2.44
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
21  โรงเรียนบ้านแพง 33
1 3.03
1 3.03
6 18.18
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
22  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 43
4 9.30
3 6.98
3 6.98
3 6.98
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
23  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 176
16 9.09
7 3.98
17 9.66
6 3.41
7 3.98
123 69.89
53 30.11%
24  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 47
6 12.77
4 8.51
4 8.51
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
25  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 27
5 18.52
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
26  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3603
130 3.61
3 0.08
518 14.38
130 3.61
258 7.16
2564 71.16
1039 28.84%
27  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 122
9 7.38
12 9.84
13 10.66
0 0.00
1 0.82
87 71.31
35 28.69%
28  โรงเรียนบ้านปลาดุก 171
5 2.92
7 4.09
23 13.45
14 8.19
0 0.00
122 71.35
49 28.65%
29  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 47
3 6.38
1 2.13
7 14.89
2 4.26
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
30  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 29
1 3.45
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
31  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 40
6 15.00
0 0.00
1 2.50
3 7.50
1 2.50
29 72.50
11 27.50%
32  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 40
2 5.00
3 7.50
4 10.00
1 2.50
1 2.50
29 72.50
11 27.50%
33  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 199
30 15.08
4 2.01
18 9.05
2 1.01
0 0.00
145 72.86
54 27.14%
34  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 74
6 8.11
0 0.00
14 18.92
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
35  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 60
12 20.00
1 1.67
2 3.33
1 1.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
36  โรงเรียนบ้านดงยาง 126
9 7.14
7 5.56
16 12.70
1 0.79
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
37  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 89
2 2.25
1 1.12
20 22.47
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
38  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 121
11 9.09
4 3.31
16 13.22
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
39  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 47
5 10.64
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
40  โรงเรียนบ้านบัวยาง 102
3 2.94
4 3.92
4 3.92
7 6.86
8 7.84
76 74.51
26 25.49%
41  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 55
1 1.82
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
42  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 59
3 5.08
3 5.08
3 5.08
3 5.08
3 5.08
44 74.58
15 25.42%
43  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 64
6 9.38
2 3.13
6 9.38
1 1.56
1 1.56
48 75.00
16 25.00%
44  โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 40
0 0.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
4 10.00
30 75.00
10 25.00%
45  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 120
12 10.00
6 5.00
2 1.67
3 2.50
7 5.83
90 75.00
30 25.00%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 117
17 14.53
2 1.71
8 6.84
2 1.71
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
47  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 53
7 13.21
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
48  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
3 6.67
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
49  โรงเรียนบ้านแสงน้อย 111
3 2.70
6 5.41
13 11.71
4 3.60
1 0.90
84 75.68
27 24.32%
50  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 91
5 5.49
3 3.30
7 7.69
7 7.69
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
51  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
3 5.17
2 3.45
44 75.86
14 24.14%
52  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
53  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 121
4 3.31
5 4.13
18 14.88
2 1.65
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
54  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 236
16 6.78
10 4.24
27 11.44
3 1.27
0 0.00
180 76.27
56 23.73%
55  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 59
3 5.08
0 0.00
6 10.17
1 1.69
4 6.78
45 76.27
14 23.73%
56  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 131
12 9.16
3 2.29
16 12.21
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
57  โรงเรียนบ้านเหล่าแค 55
6 10.91
1 1.82
3 5.45
3 5.45
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
58  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 137
9 6.57
10 7.30
12 8.76
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
59  โรงเรียนบ้านเค็ง 73
6 8.22
2 2.74
8 10.96
1 1.37
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
60  โรงเรียนบ้านหนองมุก 99
7 7.07
2 2.02
13 13.13
1 1.01
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
61  โรงเรียนบ้านปลาฝา 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
62  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 74
10 13.51
4 5.41
2 2.70
1 1.35
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
63  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 61
4 6.56
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
64  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 35
2 5.71
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
65  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 189
7 3.70
13 6.88
22 11.64
1 0.53
0 0.00
146 77.25
43 22.75%
66  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 638
52 8.15
30 4.70
48 7.52
15 2.35
0 0.00
493 77.27
145 22.73%
67  โรงเรียนบ้านข่าโคม 58
5 8.62
1 1.72
6 10.34
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
68  โรงเรียนบ้านยาง 85
5 5.88
7 8.24
7 8.24
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
69  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 148
4 2.70
15 10.14
14 9.46
0 0.00
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
70  โรงเรียนบ้านขามน้อย 158
16 10.13
7 4.43
11 6.96
1 0.63
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
71  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 186
13 6.99
9 4.84
6 3.23
5 2.69
8 4.30
145 77.96
41 22.04%
72  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 281
9 3.20
16 5.69
17 6.05
12 4.27
7 2.49
220 78.29
61 21.71%
73  โรงเรียนบ้านสำราญ 60
2 3.33
1 1.67
8 13.33
1 1.67
1 1.67
47 78.33
13 21.67%
74  โรงเรียนบ้านเป้า 107
12 11.21
0 0.00
7 6.54
2 1.87
2 1.87
84 78.50
23 21.50%
75  โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 84
5 5.95
3 3.57
5 5.95
3 3.57
2 2.38
66 78.57
18 21.43%
76  โรงเรียนบ้านศรีสุข 47
3 6.38
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
77  โรงเรียนบ้านกระบูน 80
2 2.50
3 3.75
7 8.75
5 6.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
78  โรงเรียนบ้านหนองบก 90
11 12.22
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
79  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 109
4 3.67
6 5.50
13 11.93
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
80  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
81  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 67
4 5.97
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
82  โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 87
6 6.90
1 1.15
11 12.64
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
83  โรงเรียนบ้านไผ่ 63
4 6.35
1 1.59
5 7.94
3 4.76
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
84  โรงเรียนปทุมวิทยากร 926
24 2.59
29 3.13
134 14.47
2 0.22
2 0.22
735 79.37
191 20.63%
85  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 55
0 0.00
1 1.82
7 12.73
2 3.64
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
86  โรงเรียนบ้านท่าวารี 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
87  โรงเรียนบ้านป่าข่า 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
88  โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 45
4 8.89
2 4.44
2 4.44
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
89  โรงเรียนบ้านยางเทิง 35
2 5.71
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
90  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 40
0 0.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 121
5 4.13
5 4.13
13 10.74
1 0.83
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
92  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 96
5 5.21
2 2.08
12 12.50
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
93  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 127
14 11.02
3 2.36
8 6.30
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
94  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 97
7 7.22
5 5.15
4 4.12
3 3.09
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
95  โรงเรียนเมืองอุบล 195
3 1.54
5 2.56
11 5.64
9 4.62
10 5.13
157 80.51
38 19.49%
96  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
97  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 31
1 3.23
3 9.68
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
98  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
99  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
100  โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 131
2 1.53
0 0.00
20 15.27
3 2.29
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
101  โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
102  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 63
5 7.94
4 6.35
1 1.59
1 1.59
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
103  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
104  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 394
15 3.81
25 6.35
33 8.38
1 0.25
1 0.25
319 80.96
75 19.04%
105  โรงเรียนบ้านหัวคำ 111
8 7.21
7 6.31
5 4.50
1 0.90
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
106  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
107  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 113
7 6.19
2 1.77
12 10.62
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
108  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 135
4 2.96
1 0.74
8 5.93
12 8.89
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
109  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
1 2.63
2 5.26
31 81.58
7 18.42%
110  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 190
15 7.89
11 5.79
4 2.11
0 0.00
5 2.63
155 81.58
35 18.42%
111  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
112  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 49
4 8.16
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
113  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 175
7 4.00
12 6.86
11 6.29
2 1.14
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
114  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 82
3 3.66
3 3.66
9 10.98
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
115  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 126
10 7.94
4 3.17
8 6.35
1 0.79
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
116  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 55
3 5.45
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
117  โรงเรียนบ้านผือ 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
2 3.64
45 81.82
10 18.18%
118  โรงเรียนบ้านก่อบึง 50
2 4.00
2 4.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
119  โรงเรียนบ้านทัน 112
8 7.14
2 1.79
10 8.93
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
120  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 90
0 0.00
2 2.22
11 12.22
2 2.22
1 1.11
74 82.22
16 17.78%
121  โรงเรียนบ้านเตย 74
0 0.00
2 2.70
8 10.81
0 0.00
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
122  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 57
1 1.75
1 1.75
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
123  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 114
4 3.51
12 10.53
0 0.00
3 2.63
1 0.88
94 82.46
20 17.54%
124  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 143
6 4.20
3 2.10
16 11.19
0 0.00
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
125  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 149
10 6.71
5 3.36
7 4.70
4 2.68
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
126  โรงเรียนบ้านปะอาว 241
15 6.22
8 3.32
16 6.64
3 1.24
0 0.00
199 82.57
42 17.43%
127  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 46
0 0.00
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
128  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 213
24 11.27
4 1.88
6 2.82
0 0.00
3 1.41
176 82.63
37 17.37%
129  โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 52
8 15.38
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
130  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 81
0 0.00
2 2.47
12 14.81
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
131  โรงเรียนบ้านจานตะโนน 116
0 0.00
3 2.59
5 4.31
4 3.45
8 6.90
96 82.76
20 17.24%
132  โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 47
5 10.64
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
133  โรงเรียนบ้านนาเลิง 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
134  โรงเรียนวัดท่าวังหิน 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
135  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 103
2 1.94
1 0.97
7 6.80
2 1.94
5 4.85
86 83.50
17 16.50%
136  โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 191
12 6.28
6 3.14
9 4.71
4 2.09
0 0.00
160 83.77
31 16.23%
137  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2405
107 4.45
59 2.45
175 7.28
37 1.54
10 0.42
2017 83.87
388 16.13%
138  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 75
3 4.00
4 5.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
140  โรงเรียนบ้านหวาง 50
6 12.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
141  โรงเรียนบ้านนาดูน 82
2 2.44
5 6.10
6 7.32
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
142  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
143  โรงเรียนบ้านหนองหิน 76
7 9.21
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
144  โรงเรียนบ้านขามป้อม 64
1 1.56
2 3.13
4 6.25
1 1.56
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
145  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 90
2 2.22
2 2.22
10 11.11
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
146  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 103
1 0.97
2 1.94
10 9.71
3 2.91
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
147  โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 71
8 11.27
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
148  โรงเรียนบ้านศรีบัว 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
149  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
150  โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 26
1 3.85
3 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
151  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
152  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
153  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 193
7 3.63
7 3.63
5 2.59
6 3.11
4 2.07
164 84.97
29 15.03%
154  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 87
5 5.75
0 0.00
6 6.90
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
155  โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
156  โรงเรียนบ้านอีต้อม 75
3 4.00
2 2.67
3 4.00
2 2.67
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
157  โรงเรียนบ้านหาด 82
7 8.54
1 1.22
1 1.22
3 3.66
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
158  โรงเรียนบ้านดอนแดง 96
3 3.13
9 9.38
2 2.08
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
159  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 144
4 2.78
4 2.78
12 8.33
1 0.69
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
160  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1602
48 3.00
35 2.18
128 7.99
22 1.37
0 0.00
1369 85.46
233 14.54%
161  โรงเรียนศรีศึกษา 62
3 4.84
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
162  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 92
7 7.61
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
163  โรงเรียนบ้านนาคำ 85
3 3.53
2 2.35
3 3.53
2 2.35
2 2.35
73 85.88
12 14.12%
164  โรงเรียนบ้านนามึน 128
6 4.69
4 3.13
3 2.34
2 1.56
3 2.34
110 85.94
18 14.06%
165  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 107
6 5.61
2 1.87
7 6.54
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
166  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 165
5 3.03
5 3.03
11 6.67
2 1.21
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
167  โรงเรียนบ้านป่าก่อ 29
2 6.90
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
168  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
169  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 259
14 5.41
5 1.93
11 4.25
2 0.77
2 0.77
225 86.87
34 13.13%
170  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 23
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
171  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
172  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 46
0 0.00
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
173  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
174  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 124
3 2.42
2 1.61
7 5.65
4 3.23
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
175  โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 148
7 4.73
4 2.70
5 3.38
3 2.03
0 0.00
129 87.16
19 12.84%
176  โรงเรียนบ้านนาผาย 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
177  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 87
5 5.75
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
178  โรงเรียนบ้านบุตร 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
179  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 73
3 4.11
4 5.48
2 2.74
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
180  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 156
7 4.49
3 1.92
8 5.13
1 0.64
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
181  โรงเรียนบ้านเอ้ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
182  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
1 5.88
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
183  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 85
3 3.53
0 0.00
5 5.88
1 1.18
1 1.18
75 88.24
10 11.76%
184  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
185  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
186  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
187  โรงเรียนบ้านผาแก้ว 282
4 1.42
3 1.06
26 9.22
0 0.00
0 0.00
249 88.30
33 11.70%
188  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 77
8 10.39
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
189  โรงเรียนบ้านกอก 86
0 0.00
6 6.98
4 4.65
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
190  โรงเรียนบ้านท่าลาด 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
191  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 79
2 2.53
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
192  โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 134
8 5.97
0 0.00
6 4.48
1 0.75
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
193  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 126
5 3.97
3 2.38
4 3.17
0 0.00
2 1.59
112 88.89
14 11.11%
194  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 136
9 6.62
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
195  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
196  โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 74
3 4.05
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
197  โรงเรียนบ้านพับ 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
198  โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
199  โรงเรียนบ้านโพนแพง 143
4 2.80
0 0.00
11 7.69
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
200  โรงเรียนบ้านหนองแก 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
201  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 255
22 8.63
4 1.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
229 89.80
26 10.20%
202  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 120
3 2.50
0 0.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
203  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 40
2 5.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
204  โรงเรียนบ้านทุ่ง 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
205  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
206  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
207  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 85
1 1.18
1 1.18
0 0.00
6 7.06
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 76
3 3.95
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
209  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 131
0 0.00
6 4.58
4 3.05
2 1.53
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
210  โรงเรียนบ้านโนนรัง 58
3 5.17
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
211  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 186
2 1.08
2 1.08
12 6.45
0 0.00
0 0.00
170 91.40
16 8.60%
212  โรงเรียนบ้านคำไหล 35
0 0.00
1 2.86
1 2.86
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
213  โรงเรียนบ้านขมิ้น 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
214  โรงเรียนบ้านตำแย 60
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
215  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
33 91.67
3 8.33%
216  โรงเรียนบ้านนามน 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
217  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
218  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
1 2.56
36 92.31
3 7.69%
219  โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
220  โรงเรียนบ้านชีทวน 130
4 3.08
1 0.77
0 0.00
4 3.08
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
221  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 92
2 2.17
2 2.17
2 2.17
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
222  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 215
9 4.19
0 0.00
5 2.33
0 0.00
0 0.00
201 93.49
14 6.51%
223  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
224  โรงเรียนบ้านแสง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
1 1.52
62 93.94
4 6.06%
225  โรงเรียนบ้านดูน 84
2 2.38
1 1.19
0 0.00
2 2.38
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
226  โรงเรียนบ้านเทพา 53
1 1.89
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
227  โรงเรียนบ้านทัพไทย 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
228  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
229  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 184
0 0.00
0 0.00
5 2.72
0 0.00
4 2.17
175 95.11
9 4.89%
230  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
231  โรงเรียนบ้านก่อ 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
232  โรงเรียนบ้านท่าลาด 33
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
233  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
234  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
69 98.57
1 1.43%
235  โรงเรียนบ้านค้อ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,185 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,526 5.06
เตี้ย  811 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,701 8.95
ผอมและเตี้ย  647 2.14
อ้วนและเตี้ย  559 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,941 79.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,244 คน


20.69%


Powered By www.thaieducation.net