ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจาน 74
21 28.38
14 18.92
17 22.97
13 17.57
9 12.16
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโดด 71
9 12.68
17 23.94
12 16.90
14 19.72
8 11.27
11 15.49
60 84.51%
3  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 40
2 5.00
4 10.00
6 15.00
5 12.50
10 25.00
13 32.50
27 67.50%
4  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 9
1 11.11
2 22.22
1 11.11
1 11.11
1 11.11
3 33.33
6 66.67%
5  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 357
25 7.00
42 11.76
82 22.97
20 5.60
37 10.36
151 42.30
206 57.70%
6  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 90
5 5.56
0 0.00
20 22.22
5 5.56
21 23.33
39 43.33
51 56.67%
7  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 11
2 18.18
0 0.00
1 9.09
1 9.09
2 18.18
5 45.45
6 54.55%
8  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1064
133 12.50
35 3.29
145 13.63
163 15.32
89 8.36
499 46.90
565 53.10%
9  โรงเรียนบ้านมะยาง 56
0 0.00
19 33.93
5 8.93
5 8.93
0 0.00
27 48.21
29 51.79%
10  โรงเรียนบ้านปะอาว 64
7 10.94
13 20.31
13 20.31
0 0.00
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
11  โรงเรียนบ้านหนองยาง 51
8 15.69
4 7.84
9 17.65
3 5.88
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
12  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 46
7 15.22
5 10.87
5 10.87
4 8.70
0 0.00
25 54.35
21 45.65%
13  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 62
3 4.84
5 8.06
18 29.03
2 3.23
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
14  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 49
4 8.16
7 14.29
7 14.29
1 2.04
3 6.12
27 55.10
22 44.90%
15  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 151
21 13.91
18 11.92
23 15.23
2 1.32
3 1.99
84 55.63
67 44.37%
16  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 130
20 15.38
2 1.54
12 9.23
8 6.15
11 8.46
77 59.23
53 40.77%
17  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 135
14 10.37
17 12.59
14 10.37
9 6.67
1 0.74
80 59.26
55 40.74%
18  โรงเรียนบ้านยาง 135
12 8.89
17 12.59
0 0.00
4 2.96
21 15.56
81 60.00
54 40.00%
19  โรงเรียนบ้านโทะ 149
10 6.71
19 12.75
24 16.11
6 4.03
0 0.00
90 60.40
59 39.60%
20  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 56
7 12.50
6 10.71
7 12.50
2 3.57
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
21  โรงเรียนบ้านหอย 51
12 23.53
1 1.96
4 7.84
3 5.88
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
22  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 125
2 1.60
4 3.20
19 15.20
6 4.80
18 14.40
76 60.80
49 39.20%
23  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 69
16 23.19
1 1.45
9 13.04
0 0.00
1 1.45
42 60.87
27 39.13%
24  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 41
2 4.88
3 7.32
5 12.20
4 9.76
2 4.88
25 60.98
16 39.02%
25  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 225
8 3.56
6 2.67
43 19.11
1 0.44
29 12.89
138 61.33
87 38.67%
26  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 88
8 9.09
2 2.27
10 11.36
8 9.09
6 6.82
54 61.36
34 38.64%
27  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 136
14 10.29
3 2.21
17 12.50
15 11.03
3 2.21
84 61.76
52 38.24%
28  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 42
7 16.67
2 4.76
5 11.90
2 4.76
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
29  โรงเรียนบ้านยางเอือด 87
7 8.05
2 2.30
15 17.24
5 5.75
4 4.60
54 62.07
33 37.93%
30  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 35
4 11.43
2 5.71
3 8.57
3 8.57
1 2.86
22 62.86
13 37.14%
31  โรงเรียนบ้านโคก 212
6 2.83
7 3.30
23 10.85
13 6.13
29 13.68
134 63.21
78 36.79%
32  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 335
30 8.96
5 1.49
36 10.75
35 10.45
16 4.78
213 63.58
122 36.42%
33  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 50
1 2.00
3 6.00
14 28.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
34  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 25
3 12.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
1 4.00
16 64.00
9 36.00%
35  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
15 11.90
14 11.11
12 9.52
0 0.00
4 3.17
81 64.29
45 35.71%
36  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 66
3 4.55
4 6.06
8 12.12
8 12.12
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
37  โรงเรียนบ้านนาโนน 97
12 12.37
8 8.25
10 10.31
2 2.06
1 1.03
64 65.98
33 34.02%
38  โรงเรียนบ้านสะเดา 59
11 18.64
5 8.47
3 5.08
0 0.00
1 1.69
39 66.10
20 33.90%
39  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 159
7 4.40
7 4.40
13 8.18
15 9.43
11 6.92
106 66.67
53 33.33%
40  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 78
7 8.97
2 2.56
17 21.79
0 0.00
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
41  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 39
9 23.08
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
42  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 121
14 11.57
11 9.09
11 9.09
4 3.31
0 0.00
81 66.94
40 33.06%
43  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 85
9 10.59
5 5.88
11 12.94
2 2.35
1 1.18
57 67.06
28 32.94%
44  โรงเรียนบ้านหนองม้า 47
6 12.77
5 10.64
4 8.51
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
45  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 44
1 2.27
4 9.09
2 4.55
3 6.82
4 9.09
30 68.18
14 31.82%
46  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 170
7 4.12
6 3.53
15 8.82
13 7.65
13 7.65
116 68.24
54 31.76%
47  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 57
1 1.75
3 5.26
11 19.30
2 3.51
1 1.75
39 68.42
18 31.58%
48  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 118
15 12.71
8 6.78
12 10.17
2 1.69
0 0.00
81 68.64
37 31.36%
49  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 90
9 10.00
6 6.67
12 13.33
1 1.11
0 0.00
62 68.89
28 31.11%
50  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 102
1 0.98
8 7.84
8 7.84
9 8.82
5 4.90
71 69.61
31 30.39%
51  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 80
9 11.25
5 6.25
5 6.25
3 3.75
2 2.50
56 70.00
24 30.00%
52  โรงเรียนบ้านกอย 168
7 4.17
14 8.33
25 14.88
4 2.38
0 0.00
118 70.24
50 29.76%
53  โรงเรียนบ้านหนองผือ 84
3 3.57
4 4.76
16 19.05
2 2.38
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
54  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 102
6 5.88
5 4.90
15 14.71
4 3.92
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
55  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 68
10 14.71
0 0.00
5 7.35
5 7.35
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
56  โรงเรียนบ้านดงแดง 126
6 4.76
14 11.11
11 8.73
5 3.97
1 0.79
89 70.63
37 29.37%
57  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 75
3 4.00
4 5.33
12 16.00
2 2.67
1 1.33
53 70.67
22 29.33%
58  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 136
14 10.29
2 1.47
22 16.18
1 0.74
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
59  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 42
7 16.67
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
60  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 620
28 4.52
17 2.74
97 15.65
16 2.58
16 2.58
446 71.94
174 28.06%
61  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
7 15.91
2 4.55
2 4.55
0 0.00
1 2.27
32 72.73
12 27.27%
62  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 180
9 5.00
26 14.44
14 7.78
0 0.00
0 0.00
131 72.78
49 27.22%
63  โรงเรียนบ้านบุยาว 126
11 8.73
4 3.17
18 14.29
0 0.00
1 0.79
92 73.02
34 26.98%
64  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 71
3 4.23
1 1.41
15 21.13
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
65  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 146
15 10.27
6 4.11
7 4.79
0 0.00
11 7.53
107 73.29
39 26.71%
66  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 60
3 5.00
3 5.00
5 8.33
3 5.00
2 3.33
44 73.33
16 26.67%
67  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 64
3 4.69
2 3.13
9 14.06
3 4.69
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
68  โรงเรียนบ้านโซงเลง 115
12 10.43
2 1.74
11 9.57
3 2.61
2 1.74
85 73.91
30 26.09%
69  โรงเรียนบ้านโนนลาน 66
5 7.58
1 1.52
11 16.67
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
70  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 70
1 1.43
3 4.29
6 8.57
8 11.43
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
71  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 51
5 9.80
4 7.84
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
72  โรงเรียนบ้านเสียว 126
8 6.35
0 0.00
24 19.05
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
73  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 67
9 13.43
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
74  โรงเรียนบ้านกงพาน 32
3 9.38
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
75  โรงเรียนบ้านท่า 12
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
76  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 72
7 9.72
3 4.17
5 6.94
2 2.78
1 1.39
54 75.00
18 25.00%
77  โรงเรียนบ้านพงพรต 141
7 4.96
5 3.55
4 2.84
3 2.13
16 11.35
106 75.18
35 24.82%
78  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 86
8 9.30
6 6.98
7 8.14
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
79  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 41
5 12.20
2 4.88
0 0.00
1 2.44
2 4.88
31 75.61
10 24.39%
80  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 161
6 3.73
15 9.32
18 11.18
0 0.00
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
81  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 120
8 6.67
3 2.50
18 15.00
0 0.00
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
82  โรงเรียนบ้านหว้า 108
11 10.19
6 5.56
8 7.41
0 0.00
1 0.93
82 75.93
26 24.07%
83  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 92
9 9.78
2 2.17
11 11.96
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
84  โรงเรียนบ้านไผ่ 110
6 5.45
9 8.18
3 2.73
3 2.73
5 4.55
84 76.36
26 23.64%
85  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 157
6 3.82
14 8.92
7 4.46
4 2.55
6 3.82
120 76.43
37 23.57%
86  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 81
4 4.94
0 0.00
10 12.35
2 2.47
3 3.70
62 76.54
19 23.46%
87  โรงเรียนบ้านกุงขาม 82
15 18.29
3 3.66
0 0.00
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
88  โรงเรียนบ้านเขวา 66
6 9.09
3 4.55
3 4.55
3 4.55
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
89  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 49
4 8.16
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
90  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 49
1 2.04
3 6.12
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
91  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 147
3 2.04
2 1.36
28 19.05
0 0.00
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
92  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 221
23 10.41
6 2.71
20 9.05
0 0.00
0 0.00
172 77.83
49 22.17%
93  โรงเรียนบ้านโก 145
11 7.59
6 4.14
15 10.34
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
94  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 123
10 8.13
6 4.88
11 8.94
0 0.00
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
95  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 64
2 3.13
1 1.56
11 17.19
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
96  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 124
7 5.65
7 5.65
11 8.87
1 0.81
1 0.81
97 78.23
27 21.77%
97  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 75
4 5.33
3 4.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
98  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 221
7 3.17
10 4.52
30 13.57
0 0.00
0 0.00
174 78.73
47 21.27%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 180
11 6.11
2 1.11
24 13.33
1 0.56
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
100  โรงเรียนบ้านอะลาง 57
4 7.02
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
101  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 86
0 0.00
13 15.12
5 5.81
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
102  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 96
4 4.17
0 0.00
12 12.50
3 3.13
1 1.04
76 79.17
20 20.83%
103  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 48
1 2.08
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
104  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 93
5 5.38
3 3.23
3 3.23
7 7.53
1 1.08
74 79.57
19 20.43%
105  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 123
9 7.32
4 3.25
10 8.13
2 1.63
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
106  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 135
6 4.44
5 3.70
10 7.41
6 4.44
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
107  โรงเรียนบ้านครั่ง 75
1 1.33
6 8.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
108  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 40
0 0.00
4 10.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
109  โรงเรียนบ้านพะวร 190
8 4.21
16 8.42
13 6.84
1 0.53
0 0.00
152 80.00
38 20.00%
110  โรงเรียนบ้านจิก 126
10 7.94
1 0.79
13 10.32
0 0.00
1 0.79
101 80.16
25 19.84%
111  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 192
3 1.56
22 11.46
13 6.77
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
112  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 157
4 2.55
3 1.91
24 15.29
0 0.00
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
113  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
114  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 150
11 7.33
2 1.33
13 8.67
3 2.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
115  โรงเรียนบ้านโคก 58
2 3.45
1 1.72
3 5.17
2 3.45
3 5.17
47 81.03
11 18.97%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 97
7 7.22
5 5.15
5 5.15
1 1.03
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
117  โรงเรียนบ้านหนองแปน 81
7 8.64
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
118  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 164
4 2.44
3 1.83
23 14.02
0 0.00
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
119  โรงเรียนบ้านเชือก 50
1 2.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
120  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 172
5 2.91
8 4.65
17 9.88
0 0.00
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
121  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 282
10 3.55
12 4.26
24 8.51
2 0.71
1 0.35
233 82.62
49 17.38%
122  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 93
5 5.38
1 1.08
10 10.75
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
123  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 175
2 1.14
2 1.14
15 8.57
3 1.71
8 4.57
145 82.86
30 17.14%
124  โรงเรียนบ้านม่วง 82
4 4.88
3 3.66
2 2.44
3 3.66
2 2.44
68 82.93
14 17.07%
125  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 65
5 7.69
0 0.00
5 7.69
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
126  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 48
3 6.25
1 2.08
2 4.17
1 2.08
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
127  โรงเรียนบ้านตาทอง 219
6 2.74
7 3.20
21 9.59
1 0.46
1 0.46
183 83.56
36 16.44%
128  โรงเรียนบ้านตัง 98
1 1.02
2 2.04
13 13.27
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
129  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 86
2 2.33
0 0.00
11 12.79
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
130  โรงเรียนบ้านมะฟัก 80
1 1.25
2 2.50
10 12.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
131  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 100
9 9.00
2 2.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
132  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 88
6 6.82
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
133  โรงเรียนบ้านผือ 170
11 6.47
5 2.94
9 5.29
2 1.18
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
134  โรงเรียนบ้านตาโกน 228
3 1.32
10 4.39
21 9.21
1 0.44
1 0.44
192 84.21
36 15.79%
135  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 57
4 7.02
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
136  โรงเรียนบ้านห้วย 51
7 13.73
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
137  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 134
6 4.48
1 0.75
13 9.70
0 0.00
1 0.75
113 84.33
21 15.67%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 39
0 0.00
3 7.69
3 7.69
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
139  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 104
5 4.81
3 2.88
8 7.69
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
140  โรงเรียนบ้านหนองแคน 98
6 6.12
2 2.04
7 7.14
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
141  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 59
0 0.00
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
142  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 66
5 7.58
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
143  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 396
17 4.29
5 1.26
37 9.34
0 0.00
0 0.00
337 85.10
59 14.90%
144  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 95
4 4.21
1 1.05
9 9.47
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
145  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 63
2 3.17
3 4.76
3 4.76
0 0.00
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
146  โรงเรียนบ้านขะยุง 85
2 2.35
5 5.88
5 5.88
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
147  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 171
5 2.92
10 5.85
4 2.34
5 2.92
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
148  โรงเรียนบ้านกุง 45
2 4.44
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
149  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 83
2 2.41
4 4.82
5 6.02
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
150  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 235
10 4.26
5 2.13
9 3.83
4 1.70
3 1.28
204 86.81
31 13.19%
151  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 84
6 7.14
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
152  โรงเรียนบ้านสระภู 108
3 2.78
5 4.63
6 5.56
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
153  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
154  โรงเรียนบ้านขวาว 33
2 6.06
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
155  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
156  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 76
4 5.26
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
157  โรงเรียนบ้านแข้ 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
158  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
159  โรงเรียนบ้านปะหละ 122
3 2.46
2 1.64
6 4.92
2 1.64
1 0.82
108 88.52
14 11.48%
160  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
2 3.23
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
161  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 27
3 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
162  โรงเรียนบ้านคูสระ 118
5 4.24
0 0.00
7 5.93
1 0.85
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
163  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
164  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 133
3 2.26
1 0.75
10 7.52
0 0.00
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
165  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 118
3 2.54
2 1.69
7 5.93
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
166  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 82
2 2.44
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
167  โรงเรียนบ้านปลาขาว 41
0 0.00
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
168  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 85
3 3.53
0 0.00
2 2.35
0 0.00
3 3.53
77 90.59
8 9.41%
169  โรงเรียนบ้านทุ่ม 54
3 5.56
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
170  โรงเรียนบ้านพงสิม 120
4 3.33
2 1.67
3 2.50
0 0.00
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
171  โรงเรียนบ้านหนองกก 67
1 1.49
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
172  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
173  โรงเรียนบ้านจังเอิน 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
174  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
175  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 111
2 1.80
2 1.80
2 1.80
1 0.90
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
176  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 99
2 2.02
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
177  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 83
1 1.20
2 2.41
1 1.20
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
178  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 146
2 1.37
0 0.00
3 2.05
0 0.00
2 1.37
139 95.21
7 4.79%
179  โรงเรียนบ้านโกทา 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%

 

จำนวนนักเรียน  19,321 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,238 6.41
เตี้ย  838 4.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,985 10.27
ผอมและเตี้ย  563 2.91
อ้วนและเตี้ย  471 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,226 73.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,095 คน


26.37%


Powered By www.thaieducation.net