ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 258 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะวัน 56
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหยอด 57
19 33.33
10 17.54
13 22.81
13 22.81
2 3.51
0 0.00
57 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 122
26 21.31
21 17.21
15 12.30
20 16.39
17 13.93
23 18.85
99 81.15%
4  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 148
11 7.43
16 10.81
27 18.24
21 14.19
43 29.05
30 20.27
118 79.73%
5  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 96
10 10.42
8 8.33
13 13.54
23 23.96
21 21.88
21 21.88
75 78.13%
6  โรงเรียนบ้านปลาข่อ 59
29 49.15
7 11.86
5 8.47
0 0.00
0 0.00
18 30.51
41 69.49%
7  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 70
15 21.43
13 18.57
6 8.57
10 14.29
2 2.86
24 34.29
46 65.71%
8  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 46
16 34.78
5 10.87
2 4.35
5 10.87
0 0.00
18 39.13
28 60.87%
9  โรงเรียนบ้านกอก 61
4 6.56
6 9.84
4 6.56
11 18.03
11 18.03
25 40.98
36 59.02%
10  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 159
2 1.26
15 9.43
27 16.98
17 10.69
29 18.24
69 43.40
90 56.60%
11  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 228
47 20.61
28 12.28
20 8.77
18 7.89
16 7.02
99 43.42
129 56.58%
12  โรงเรียนบ้านคูซอด 112
4 3.57
4 3.57
25 22.32
10 8.93
20 17.86
49 43.75
63 56.25%
13  โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 288
13 4.51
16 5.56
43 14.93
29 10.07
59 20.49
128 44.44
160 55.56%
14  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 127
28 22.05
15 11.81
9 7.09
13 10.24
4 3.15
58 45.67
69 54.33%
15  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 13
3 23.08
1 7.69
3 23.08
0 0.00
0 0.00
6 46.15
7 53.85%
16  โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 43
7 16.28
4 9.30
10 23.26
2 4.65
0 0.00
20 46.51
23 53.49%
17  โรงเรียนบ้านหนองครก 113
23 20.35
7 6.19
15 13.27
9 7.96
5 4.42
54 47.79
59 52.21%
18  โรงเรียนบ้านละทาย 162
13 8.02
19 11.73
11 6.79
25 15.43
14 8.64
80 49.38
82 50.62%
19  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 36
7 19.44
5 13.89
4 11.11
2 5.56
0 0.00
18 50.00
18 50.00%
20  โรงเรียนบ้านผักขะ 101
12 11.88
7 6.93
7 6.93
11 10.89
13 12.87
51 50.50
50 49.50%
21  โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 92
26 28.26
10 10.87
2 2.17
7 7.61
0 0.00
47 51.09
45 48.91%
22  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 105
8 7.62
9 8.57
30 28.57
4 3.81
0 0.00
54 51.43
51 48.57%
23  โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 48
7 14.58
8 16.67
4 8.33
4 8.33
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
24  โรงเรียนบ้านตีกา 70
13 18.57
4 5.71
11 15.71
5 7.14
0 0.00
37 52.86
33 47.14%
25  โรงเรียนบ้านหนองเทา 61
5 8.20
5 8.20
13 21.31
5 8.20
0 0.00
33 54.10
28 45.90%
26  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 123
6 4.88
6 4.88
12 9.76
14 11.38
17 13.82
68 55.28
55 44.72%
27  โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 148
8 5.41
6 4.05
14 9.46
16 10.81
21 14.19
83 56.08
65 43.92%
28  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1050
75 7.14
45 4.29
216 20.57
23 2.19
98 9.33
593 56.48
457 43.52%
29  โรงเรียนบ้านเกาะ 92
4 4.35
3 3.26
14 15.22
4 4.35
15 16.30
52 56.52
40 43.48%
30  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 30
6 20.00
3 10.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
31  โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 139
8 5.76
12 8.63
16 11.51
2 1.44
22 15.83
79 56.83
60 43.17%
32  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 58
4 6.90
8 13.79
12 20.69
0 0.00
1 1.72
33 56.90
25 43.10%
33  โรงเรียนบ้านดู่ 28
4 14.29
3 10.71
5 17.86
0 0.00
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
34  โรงเรียนบ้านโนนแกด 147
25 17.01
15 10.20
13 8.84
8 5.44
2 1.36
84 57.14
63 42.86%
35  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 115
10 8.70
11 9.57
16 13.91
12 10.43
0 0.00
66 57.39
49 42.61%
36  โรงเรียนบ้านโคก 33
7 21.21
4 12.12
1 3.03
2 6.06
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
37  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 12
1 8.33
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
38  โรงเรียนบ้านโพนค้อ 155
20 12.90
19 12.26
13 8.39
7 4.52
3 1.94
93 60.00
62 40.00%
39  โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 140
41 29.29
8 5.71
7 5.00
0 0.00
0 0.00
84 60.00
56 40.00%
40  โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 167
37 22.16
11 6.59
7 4.19
5 2.99
5 2.99
102 61.08
65 38.92%
41  โรงเรียนบ้านหนองค้า 60
3 5.00
2 3.33
7 11.67
5 8.33
6 10.00
37 61.67
23 38.33%
42  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 107
7 6.54
7 6.54
10 9.35
8 7.48
9 8.41
66 61.68
41 38.32%
43  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 194
18 9.28
18 9.28
16 8.25
11 5.67
10 5.15
121 62.37
73 37.63%
44  โรงเรียนบ้านคอนกาม 112
20 17.86
0 0.00
22 19.64
0 0.00
0 0.00
70 62.50
42 37.50%
45  โรงเรียนบ้านแก้ง 57
12 21.05
3 5.26
6 10.53
0 0.00
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
46  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 196
17 8.67
11 5.61
30 15.31
3 1.53
11 5.61
124 63.27
72 36.73%
47  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 141
13 9.22
7 4.96
23 16.31
0 0.00
8 5.67
90 63.83
51 36.17%
48  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 83
11 13.25
9 10.84
10 12.05
0 0.00
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
49  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 159
21 13.21
12 7.55
13 8.18
8 5.03
3 1.89
102 64.15
57 35.85%
50  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 42
3 7.14
0 0.00
8 19.05
1 2.38
3 7.14
27 64.29
15 35.71%
51  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 51
4 7.84
6 11.76
7 13.73
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
52  โรงเรียนบ้านคูเมือง 51
3 5.88
3 5.88
10 19.61
2 3.92
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
53  โรงเรียนบ้านขาม 105
11 10.48
8 7.62
15 14.29
3 2.86
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
54  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ) 152
28 18.42
2 1.32
11 7.24
2 1.32
9 5.92
100 65.79
52 34.21%
55  โรงเรียนบ้านดินดำ 100
13 13.00
6 6.00
11 11.00
4 4.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 100
9 9.00
17 17.00
5 5.00
2 2.00
1 1.00
66 66.00
34 34.00%
57  โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 130
22 16.92
0 0.00
22 16.92
0 0.00
0 0.00
86 66.15
44 33.85%
58  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 71
1 1.41
2 2.82
8 11.27
3 4.23
10 14.08
47 66.20
24 33.80%
59  โรงเรียนบ้านละเอาะ 277
17 6.14
1 0.36
52 18.77
22 7.94
1 0.36
184 66.43
93 33.57%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 81
14 17.28
5 6.17
8 9.88
0 0.00
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
61  โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 78
3 3.85
7 8.97
6 7.69
10 12.82
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
62  โรงเรียนบ้านสบาย 191
13 6.81
15 7.85
15 7.85
11 5.76
9 4.71
128 67.02
63 32.98%
63  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 182
22 12.09
14 7.69
21 11.54
2 1.10
0 0.00
123 67.58
59 32.42%
64  โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 87
15 17.24
3 3.45
10 11.49
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
65  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 140
5 3.57
11 7.86
19 13.57
2 1.43
8 5.71
95 67.86
45 32.14%
66  โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 781
34 4.35
15 1.92
69 8.83
49 6.27
84 10.76
530 67.86
251 32.14%
67  โรงเรียนบ้านโนนดู่(โนนคูณ) 63
11 17.46
2 3.17
6 9.52
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
68  โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 105
8 7.62
8 7.62
16 15.24
0 0.00
1 0.95
72 68.57
33 31.43%
69  โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 16
2 12.50
2 12.50
0 0.00
1 6.25
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
70  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 39
1 2.56
1 2.56
6 15.38
4 10.26
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
71  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 78
7 8.97
4 5.13
4 5.13
5 6.41
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
72  โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 126
8 6.35
13 10.32
7 5.56
10 7.94
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
73  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 144
17 11.81
15 10.42
9 6.25
2 1.39
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
74  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 27
1 3.70
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
75  โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 120
18 15.00
0 0.00
12 10.00
5 4.17
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
76  โรงเรียนบ้านหนองรัง 69
7 10.14
2 2.90
5 7.25
6 8.70
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
77  โรงเรียนบ้านเทิน 56
3 5.36
1 1.79
6 10.71
0 0.00
6 10.71
40 71.43
16 28.57%
78  โรงเรียนบ้านดงยาง 53
1 1.89
3 5.66
7 13.21
4 7.55
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
79  โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 82
5 6.10
6 7.32
12 14.63
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
80  โรงเรียนบ้านจาน 129
7 5.43
4 3.10
19 14.73
2 1.55
4 3.10
93 72.09
36 27.91%
81  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1043
53 5.08
26 2.49
144 13.81
31 2.97
36 3.45
753 72.20
290 27.80%
82  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 36
2 5.56
6 16.67
2 5.56
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 92
1 1.09
9 9.78
14 15.22
0 0.00
1 1.09
67 72.83
25 27.17%
84  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 70
0 0.00
2 2.86
17 24.29
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
85  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 118
11 9.32
14 11.86
6 5.08
1 0.85
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
86  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 123
9 7.32
5 4.07
11 8.94
6 4.88
2 1.63
90 73.17
33 26.83%
87  โรงเรียนบ้านโพนแดง 56
5 8.93
1 1.79
9 16.07
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
88  โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
89  โรงเรียนบ้านหนองคำ 75
9 12.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
90  โรงเรียนบ้านร่องเก้า 38
3 7.89
2 5.26
3 7.89
1 2.63
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
91  โรงเรียนบ้านบูรพา 107
1 0.93
2 1.87
23 21.50
1 0.93
1 0.93
79 73.83
28 26.17%
92  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 46
4 8.70
5 10.87
2 4.35
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 31
3 9.68
1 3.23
2 6.45
0 0.00
2 6.45
23 74.19
8 25.81%
94  โรงเรียนบ้านลุมภู 122
8 6.56
4 3.28
10 8.20
9 7.38
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
95  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 126
2 1.59
2 1.59
13 10.32
2 1.59
13 10.32
94 74.60
32 25.40%
96  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
97  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 64
8 12.50
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
98  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 44
3 6.82
2 4.55
5 11.36
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 101
13 12.87
2 1.98
10 9.90
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
100  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 65
5 7.69
6 9.23
5 7.69
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
101  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 49
3 6.12
4 8.16
4 8.16
1 2.04
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
102  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 82
6 7.32
0 0.00
8 9.76
2 2.44
4 4.88
62 75.61
20 24.39%
103  โรงเรียนบ้านเปือย กร. 74
7 9.46
4 5.41
5 6.76
2 2.70
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
104  โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 99
5 5.05
4 4.04
12 12.12
2 2.02
1 1.01
75 75.76
24 24.24%
105  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 66
4 6.06
2 3.03
7 10.61
1 1.52
2 3.03
50 75.76
16 24.24%
106  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 133
4 3.01
13 9.77
15 11.28
0 0.00
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
107  โรงเรียนบ้านหนองออ 75
8 10.67
2 2.67
5 6.67
3 4.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
108  โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 92
7 7.61
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
109  โรงเรียนบ้านอีต้อม 67
3 4.48
4 5.97
6 8.96
1 1.49
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
110  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 130
8 6.15
10 7.69
11 8.46
2 1.54
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
111  โรงเรียนตะดอบวิทยา 262
9 3.44
14 5.34
19 7.25
6 2.29
14 5.34
200 76.34
62 23.66%
112  โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 73
9 12.33
0 0.00
7 9.59
1 1.37
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
113  โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 116
3 2.59
4 3.45
18 15.52
2 1.72
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
114  โรงเรียนบ้านทุ่ง 43
5 11.63
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
115  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 78
1 1.28
7 8.97
10 12.82
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
116  โรงเรียนบ้านกะเอิน 178
8 4.49
7 3.93
20 11.24
4 2.25
2 1.12
137 76.97
41 23.03%
117  โรงเรียนบ้านสะมัด 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
2 4.55
2 4.55
34 77.27
10 22.73%
118  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 97
4 4.12
0 0.00
9 9.28
5 5.15
4 4.12
75 77.32
22 22.68%
119  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 126
6 4.76
10 7.94
12 9.52
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
120  โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 171
14 8.19
6 3.51
18 10.53
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
121  โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 136
5 3.68
5 3.68
19 13.97
1 0.74
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
122  โรงเรียนบ้านกล้วย 160
5 3.13
17 10.63
6 3.75
5 3.13
2 1.25
125 78.13
35 21.88%
123  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 97
11 11.34
6 6.19
4 4.12
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
124  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 268
7 2.61
5 1.87
20 7.46
12 4.48
14 5.22
210 78.36
58 21.64%
125  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 84
3 3.57
3 3.57
10 11.90
2 2.38
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 90
4 4.44
3 3.33
6 6.67
3 3.33
3 3.33
71 78.89
19 21.11%
127  โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) 119
3 2.52
4 3.36
16 13.45
1 0.84
1 0.84
94 78.99
25 21.01%
128  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 125
1 0.80
11 8.80
13 10.40
0 0.00
1 0.80
99 79.20
26 20.80%
129  โรงเรียนบ้านพันลำ 77
4 5.19
0 0.00
9 11.69
3 3.90
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
130  โรงเรียนบ้านทาม 53
5 9.43
0 0.00
2 3.77
0 0.00
4 7.55
42 79.25
11 20.75%
131  โรงเรียนบ้านสะเต็ง 53
7 13.21
3 5.66
1 1.89
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
132  โรงเรียนบ้านสีถาน 29
1 3.45
4 13.79
1 3.45
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
133  โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น 34
3 8.82
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัว 117
2 1.71
4 3.42
14 11.97
4 3.42
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
135  โรงเรียนบ้านหนองสวง 54
8 14.81
3 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
136  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 124
11 8.87
3 2.42
8 6.45
1 0.81
2 1.61
99 79.84
25 20.16%
137  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 597
29 4.86
12 2.01
25 4.19
30 5.03
24 4.02
477 79.90
120 20.10%
138  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 155
11 7.10
8 5.16
12 7.74
0 0.00
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
139  โรงเรียนบ้านโนนงาม 65
4 6.15
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
140  โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 131
4 3.05
6 4.58
13 9.92
3 2.29
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
141  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 127
2 1.57
6 4.72
16 12.60
1 0.79
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
142  โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 61
1 1.64
6 9.84
5 8.20
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
143  โรงเรียนบ้านขมิ้น 46
3 6.52
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
144  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 92
6 6.52
3 3.26
3 3.26
2 2.17
4 4.35
74 80.43
18 19.57%
145  โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 82
4 4.88
5 6.10
2 2.44
4 4.88
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
146  โรงเรียนบ้านโปร่ง 41
3 7.32
1 2.44
3 7.32
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
147  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 135
11 8.15
7 5.19
7 5.19
1 0.74
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
148  โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 112
6 5.36
4 3.57
5 4.46
3 2.68
3 2.68
91 81.25
21 18.75%
149  โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 91
3 3.30
3 3.30
7 7.69
1 1.10
3 3.30
74 81.32
17 18.68%
150  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 43
5 11.63
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
151  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
152  โรงเรียนบ้านโนนแย้ 98
8 8.16
6 6.12
4 4.08
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
153  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 71
2 2.82
1 1.41
9 12.68
1 1.41
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
154  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 72
9 12.50
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
155  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 145
4 2.76
2 1.38
12 8.28
6 4.14
2 1.38
119 82.07
26 17.93%
156  โรงเรียนบ้านหนองบาง 67
0 0.00
5 7.46
7 10.45
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
157  โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
158  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 79
4 5.06
4 5.06
4 5.06
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
159  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 119
9 7.56
11 9.24
1 0.84
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
160  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 136
6 4.41
2 1.47
8 5.88
5 3.68
3 2.21
112 82.35
24 17.65%
161  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
162  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 23
3 13.04
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
163  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 52
1 1.92
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
164  โรงเรียนบ้านหนองกก 64
4 6.25
2 3.13
1 1.56
2 3.13
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
165  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 235
16 6.81
5 2.13
18 7.66
1 0.43
0 0.00
195 82.98
40 17.02%
166  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 136
8 5.88
2 1.47
11 8.09
2 1.47
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
167  โรงเรียนบ้านขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
168  โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
169  โรงเรียนบ้านอีปาด 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
170  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 224
13 5.80
12 5.36
12 5.36
0 0.00
0 0.00
187 83.48
37 16.52%
171  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 130
10 7.69
0 0.00
9 6.92
2 1.54
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
172  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 112
5 4.46
1 0.89
9 8.04
2 1.79
1 0.89
94 83.93
18 16.07%
173  โรงเรียนบ้านเจี่ย 175
5 2.86
6 3.43
14 8.00
3 1.71
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
174  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 169
7 4.14
5 2.96
15 8.88
0 0.00
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
175  โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 94
3 3.19
9 9.57
3 3.19
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
176  โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 151
5 3.31
1 0.66
9 5.96
9 5.96
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
177  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 107
5 4.67
5 4.67
7 6.54
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
178  โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 126
8 6.35
3 2.38
0 0.00
9 7.14
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
179  โรงเรียนบ้านรุ่ง 140
5 3.57
1 0.71
16 11.43
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
180  โรงเรียนบ้านหนองคู 51
2 3.92
1 1.96
3 5.88
2 3.92
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
181  โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 166
9 5.42
6 3.61
8 4.82
3 1.81
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
182  โรงเรียนบ้านโพนยาง 122
2 1.64
6 4.92
11 9.02
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
183  โรงเรียนบ้านจิกกะลา 39
2 5.13
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
184  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 163
7 4.29
0 0.00
18 11.04
0 0.00
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
185  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 172
4 2.33
1 0.58
17 9.88
4 2.33
0 0.00
146 84.88
26 15.12%
186  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
187  โรงเรียนบ้านหนองโอง 40
1 2.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
188  โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 103
8 7.77
2 1.94
5 4.85
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
189  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
2 4.76
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
190  โรงเรียนบ้านเขวา 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
191  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 367
17 4.63
12 3.27
23 6.27
0 0.00
0 0.00
315 85.83
52 14.17%
192  โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 128
4 3.13
3 2.34
11 8.59
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
193  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 121
9 7.44
3 2.48
4 3.31
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
194  โรงเรียนบ้านสร้างบาก 121
4 3.31
2 1.65
11 9.09
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
195  โรงเรียนบ้านโพนดวน 136
13 9.56
2 1.47
4 2.94
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
196  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 72
2 2.78
1 1.39
5 6.94
0 0.00
2 2.78
62 86.11
10 13.89%
197  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
198  โรงเรียนบ้านโนนดู่(วังหิน) 208
9 4.33
6 2.88
8 3.85
5 2.40
0 0.00
180 86.54
28 13.46%
199  โรงเรียนบ้านเปือย (เมือง) 112
3 2.68
4 3.57
8 7.14
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
200  โรงเรียนบ้านทุ่ม 15
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
201  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 53
5 9.43
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
202  โรงเรียนมหาราช 3 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
203  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
2 5.13
1 2.56
34 87.18
5 12.82%
204  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 86
0 0.00
1 1.16
1 1.16
5 5.81
4 4.65
75 87.21
11 12.79%
205  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 198
8 4.04
3 1.52
13 6.57
1 0.51
0 0.00
173 87.37
25 12.63%
206  โรงเรียนบ้านหนองหิน 111
6 5.41
0 0.00
5 4.50
2 1.80
1 0.90
97 87.39
14 12.61%
207  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
208  โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 106
4 3.77
2 1.89
7 6.60
0 0.00
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
209  โรงเรียนบ้านคูบ 246
6 2.44
8 3.25
16 6.50
0 0.00
0 0.00
216 87.80
30 12.20%
210  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 242
6 2.48
5 2.07
17 7.02
0 0.00
0 0.00
214 88.43
28 11.57%
211  โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 122
1 0.82
2 1.64
11 9.02
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
212  โรงเรียนบ้านโพนงาม 61
1 1.64
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
213  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 157
6 3.82
0 0.00
12 7.64
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
214  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 96
2 2.08
4 4.17
5 5.21
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
215  โรงเรียนบ้านยางเครือ 70
0 0.00
1 1.43
5 7.14
2 2.86
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
216  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
217  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 89
3 3.37
3 3.37
2 2.25
1 1.12
1 1.12
79 88.76
10 11.24%
218  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
219  โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 129
2 1.55
9 6.98
3 2.33
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
220  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 130
7 5.38
4 3.08
2 1.54
1 0.77
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
221  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 122
6 4.92
2 1.64
3 2.46
1 0.82
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
222  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 114
8 7.02
3 2.63
1 0.88
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
223  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 105
4 3.81
0 0.00
0 0.00
1 0.95
6 5.71
94 89.52
11 10.48%
224  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 70
1 1.43
4 5.71
2 2.86
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
225  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
226  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
227  โรงเรียนบ้านอาลัย 123
6 4.88
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
228  โรงเรียนบ้านสะพุง 86
2 2.33
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
229  โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 78
1 1.28
2 2.56
2 2.56
1 1.28
1 1.28
71 91.03
7 8.97%
230  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 96
2 2.08
2 2.08
3 3.13
1 1.04
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
231  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
232  โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
2 2.70
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
233  โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 87
5 5.75
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
234  โรงเรียนบ้านแวด 87
0 0.00
2 2.30
4 4.60
1 1.15
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
235  โรงเรียนบ้านกระถุน 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
236  โรงเรียนบ้านเวาะ 127
3 2.36
2 1.57
5 3.94
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
237  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 90
1 1.11
2 2.22
3 3.33
1 1.11
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
238  โรงเรียนบ้านบก 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
239  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 130
3 2.31
0 0.00
5 3.85
2 1.54
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
240  โรงเรียนบ้านลิงไอ 66
3 4.55
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
241  โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
242  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
243  โรงเรียนบ้านเสือบอง 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
244  โรงเรียนบ้านจานหนองคู 133
2 1.50
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
245  โรงเรียนบ้านสว่าง 106
2 1.89
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
246  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
247  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
248  โรงเรียนบ้านมะกรูด 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
249  โรงเรียนบ้านหนองสนม 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
22 95.65
1 4.35%
250  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3518
12 0.34
16 0.45
41 1.17
20 0.57
50 1.42
3379 96.05
139 3.95%
251  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
1 1.92
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
252  โรงเรียนบ้านนาดี 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
253  โรงเรียนบ้านหนองเตย 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
254  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 240
0 0.00
0 0.00
3 1.25
0 0.00
2 0.83
235 97.92
5 2.08%
255  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 78
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%
256  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านยาง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,292 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,850 5.91
เตี้ย  1,187 3.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,636 8.42
ผอมและเตี้ย  827 2.64
อ้วนและเตี้ย  855 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,937 76.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,355 คน


23.50%


Powered By www.thaieducation.net