ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.43
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 139
19 13.67
14 10.07
13 9.35
2 1.44
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
2  โรงเรียนบ้านตอกตรา 155
21 13.55
14 9.03
11 7.10
0 0.00
1 0.65
108 69.68
47 30.32%
3  โรงเรียนบ้านสีโค 61
2 3.28
2 3.28
4 6.56
2 3.28
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
4  โรงเรียนมหาราช ๔ 175
4 2.29
9 5.14
14 8.00
0 0.00
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
5  โรงเรียนบ้านน้อย 140
6 4.29
4 2.86
7 5.00
1 0.71
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
6  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 239
7 2.93
8 3.35
14 5.86
0 0.00
0 0.00
210 87.87
29 12.13%
7  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 178
3 1.69
3 1.69
13 7.30
0 0.00
0 0.00
159 89.33
19 10.67%
8  โรงเรียนบ้านโสน 154
6 3.90
6 3.90
4 2.60
0 0.00
0 0.00
138 89.61
16 10.39%

 

จำนวนนักเรียน  1,241 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  68 5.48
เตี้ย  60 4.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  80 6.45
ผอมและเตี้ย  5 0.40
อ้วนและเตี้ย  1 0.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,027 82.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 214 คน


17.24%


Powered By www.thaieducation.net