ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 292 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 194
40 20.62
31 15.98
34 17.53
57 29.38
32 16.49
0 0.00
194 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) 81
39 48.15
8 9.88
4 4.94
27 33.33
2 2.47
1 1.23
80 98.77%
3  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 163
42 25.77
24 14.72
29 17.79
25 15.34
15 9.20
28 17.18
135 82.82%
4  โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 9
0 0.00
0 0.00
5 55.56
0 0.00
1 11.11
3 33.33
6 66.67%
5  โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 153
23 15.03
5 3.27
44 28.76
10 6.54
15 9.80
56 36.60
97 63.40%
6  โรงเรียนบ้านกระดาน 177
11 6.21
16 9.04
15 8.47
37 20.90
32 18.08
66 37.29
111 62.71%
7  โรงเรียนบ้านสวาย 742
96 12.94
69 9.30
185 24.93
36 4.85
41 5.53
315 42.45
427 57.55%
8  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1419
61 4.30
46 3.24
317 22.34
17 1.20
334 23.54
644 45.38
775 54.62%
9  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 214
30 14.02
16 7.48
19 8.88
33 15.42
17 7.94
99 46.26
115 53.74%
10  โรงเรียนบ้านจักจรูก 101
10 9.90
9 8.91
8 7.92
19 18.81
8 7.92
47 46.53
54 53.47%
11  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 62
9 14.52
0 0.00
24 38.71
0 0.00
0 0.00
29 46.77
33 53.23%
12  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 125
14 11.20
11 8.80
8 6.40
25 20.00
8 6.40
59 47.20
66 52.80%
13  โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 164
21 12.80
13 7.93
29 17.68
9 5.49
14 8.54
78 47.56
86 52.44%
14  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 218
34 15.60
43 19.72
7 3.21
23 10.55
7 3.21
104 47.71
114 52.29%
15  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 63
7 11.11
10 15.87
15 23.81
0 0.00
0 0.00
31 49.21
32 50.79%
16  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 75
14 18.67
7 9.33
8 10.67
7 9.33
2 2.67
37 49.33
38 50.67%
17  โรงเรียนบ้านหนองคู 228
43 18.86
29 12.72
12 5.26
12 5.26
19 8.33
113 49.56
115 50.44%
18  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 183
32 17.49
15 8.20
11 6.01
10 5.46
24 13.11
91 49.73
92 50.27%
19  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 82
8 9.76
4 4.88
6 7.32
13 15.85
10 12.20
41 50.00
41 50.00%
20  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2513
211 8.40
118 4.70
238 9.47
331 13.17
357 14.21
1258 50.06
1255 49.94%
21  โรงเรียนบ้านชุมแสง 152
22 14.47
25 16.45
12 7.89
14 9.21
2 1.32
77 50.66
75 49.34%
22  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 140
26 18.57
20 14.29
10 7.14
11 7.86
0 0.00
73 52.14
67 47.86%
23  โรงเรียนบ้านศรีราชา 68
8 11.76
6 8.82
5 7.35
12 17.65
1 1.47
36 52.94
32 47.06%
24  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 69
15 21.74
5 7.25
11 15.94
1 1.45
0 0.00
37 53.62
32 46.38%
25  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 211
39 18.48
18 8.53
29 13.74
11 5.21
0 0.00
114 54.03
97 45.97%
26  โรงเรียนบ้านหนองกุง 44
6 13.64
2 4.55
5 11.36
5 11.36
2 4.55
24 54.55
20 45.45%
27  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 331
52 15.71
43 12.99
45 13.60
9 2.72
1 0.30
181 54.68
150 45.32%
28  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 106
25 23.58
18 16.98
2 1.89
3 2.83
0 0.00
58 54.72
48 45.28%
29  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 100
13 13.00
8 8.00
9 9.00
8 8.00
7 7.00
55 55.00
45 45.00%
30  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 159
15 9.43
19 11.95
10 6.29
15 9.43
10 6.29
90 56.60
69 43.40%
31  โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 88
11 12.50
15 17.05
11 12.50
1 1.14
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
32  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 167
17 10.18
11 6.59
3 1.80
28 16.77
13 7.78
95 56.89
72 43.11%
33  โรงเรียนบ้านกันแสง 91
22 24.18
5 5.49
5 5.49
7 7.69
0 0.00
52 57.14
39 42.86%
34  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 262
14 5.34
24 9.16
6 2.29
38 14.50
30 11.45
150 57.25
112 42.75%
35  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 173
9 5.20
10 5.78
17 9.83
18 10.40
18 10.40
101 58.38
72 41.62%
36  โรงเรียนบ้านราม 269
87 32.34
0 0.00
24 8.92
0 0.00
0 0.00
158 58.74
111 41.26%
37  โรงเรียนบ้านคาบ 249
43 17.27
20 8.03
19 7.63
12 4.82
8 3.21
147 59.04
102 40.96%
38  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 154
16 10.39
15 9.74
27 17.53
5 3.25
0 0.00
91 59.09
63 40.91%
39  โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 186
22 11.83
36 19.35
13 6.99
4 2.15
0 0.00
111 59.68
75 40.32%
40  โรงเรียนบ้านจอมพระ 646
33 5.11
34 5.26
111 17.18
17 2.63
62 9.60
389 60.22
257 39.78%
41  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 179
13 7.26
13 7.26
41 22.91
4 2.23
0 0.00
108 60.34
71 39.66%
42  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 101
10 9.90
7 6.93
13 12.87
4 3.96
6 5.94
61 60.40
40 39.60%
43  โรงเรียนบ้านนาบัว 180
20 11.11
16 8.89
23 12.78
9 5.00
2 1.11
110 61.11
70 38.89%
44  โรงเรียนบ้านตรมไพร 278
70 25.18
21 7.55
9 3.24
5 1.80
3 1.08
170 61.15
108 38.85%
45  โรงเรียนบ้านนาเสือก 81
6 7.41
2 2.47
20 24.69
1 1.23
2 2.47
50 61.73
31 38.27%
46  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 147
22 14.97
11 7.48
6 4.08
12 8.16
5 3.40
91 61.90
56 38.10%
47  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 108
10 9.26
2 1.85
28 25.93
1 0.93
0 0.00
67 62.04
41 37.96%
48  โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 67
4 5.97
6 8.96
9 13.43
2 2.99
4 5.97
42 62.69
25 37.31%
49  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 78
9 11.54
0 0.00
9 11.54
11 14.10
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
50  โรงเรียนการุญวิทยา 108
19 17.59
6 5.56
14 12.96
1 0.93
0 0.00
68 62.96
40 37.04%
51  โรงเรียนเมืองที 255
19 7.45
27 10.59
10 3.92
27 10.59
10 3.92
162 63.53
93 36.47%
52  โรงเรียนบ้านดู่ 299
18 6.02
21 7.02
11 3.68
33 11.04
26 8.70
190 63.55
109 36.45%
53  โรงเรียนบ้านโดนโอก 107
9 8.41
14 13.08
7 6.54
5 4.67
4 3.74
68 63.55
39 36.45%
54  โรงเรียนบ้านโคกวัด 190
35 18.42
11 5.79
11 5.79
6 3.16
6 3.16
121 63.68
69 36.32%
55  โรงเรียนบ้านรัตนะ 198
27 13.64
16 8.08
24 12.12
4 2.02
0 0.00
127 64.14
71 35.86%
56  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 293
14 4.78
17 5.80
13 4.44
31 10.58
30 10.24
188 64.16
105 35.84%
57  โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ 81
8 9.88
5 6.17
5 6.17
7 8.64
4 4.94
52 64.20
29 35.80%
58  โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 82
5 6.10
9 10.98
9 10.98
6 7.32
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
59  โรงเรียนบ้านบุทม 115
11 9.57
8 6.96
9 7.83
12 10.43
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
60  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 164
20 12.20
18 10.98
15 9.15
3 1.83
1 0.61
107 65.24
57 34.76%
61  โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ 84
2 2.38
4 4.76
15 17.86
5 5.95
3 3.57
55 65.48
29 34.52%
62  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 137
17 12.41
3 2.19
7 5.11
2 1.46
18 13.14
90 65.69
47 34.31%
63  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 116
19 16.38
6 5.17
6 5.17
6 5.17
2 1.72
77 66.38
39 33.62%
64  โรงเรียนสะโนวิทยา 188
9 4.79
6 3.19
20 10.64
23 12.23
5 2.66
125 66.49
63 33.51%
65  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 145
37 25.52
4 2.76
6 4.14
0 0.00
0 0.00
98 67.59
47 32.41%
66  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 266
50 18.80
19 7.14
16 6.02
1 0.38
0 0.00
180 67.67
86 32.33%
67  โรงเรียนบ้านตากวน 134
13 9.70
8 5.97
8 5.97
8 5.97
6 4.48
91 67.91
43 32.09%
68  โรงเรียนบ้านแสรออ 228
31 13.60
29 12.72
2 0.88
0 0.00
11 4.82
155 67.98
73 32.02%
69  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 60
8 13.33
0 0.00
2 3.33
8 13.33
1 1.67
41 68.33
19 31.67%
70  โรงเรียนวัดทักษิณวารี 180
7 3.89
6 3.33
19 10.56
13 7.22
12 6.67
123 68.33
57 31.67%
71  โรงเรียนบ้านกระออม 93
14 15.05
7 7.53
0 0.00
8 8.60
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
72  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 114
9 7.89
16 14.04
4 3.51
4 3.51
2 1.75
79 69.30
35 30.70%
73  โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 72
7 9.72
4 5.56
4 5.56
6 8.33
1 1.39
50 69.44
22 30.56%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 99
11 11.11
7 7.07
6 6.06
5 5.05
1 1.01
69 69.70
30 30.30%
75  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 113
9 7.96
5 4.42
18 15.93
2 1.77
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
76  โรงเรียนบ้านตะบัล 220
16 7.27
18 8.18
14 6.36
7 3.18
11 5.00
154 70.00
66 30.00%
77  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 299
5 1.67
9 3.01
26 8.70
14 4.68
35 11.71
210 70.23
89 29.77%
78  โรงเรียนบ้านสำโรง 128
26 20.31
3 2.34
8 6.25
1 0.78
0 0.00
90 70.31
38 29.69%
79  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 183
9 4.92
7 3.83
26 14.21
5 2.73
6 3.28
130 71.04
53 28.96%
80  โรงเรียนบ้านหนองจิก 66
2 3.03
5 7.58
12 18.18
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
81  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 94
4 4.26
5 5.32
10 10.64
6 6.38
2 2.13
67 71.28
27 28.72%
82  โรงเรียนบ้านนาเกา 133
17 12.78
0 0.00
18 13.53
1 0.75
2 1.50
95 71.43
38 28.57%
83  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 35
3 8.57
3 8.57
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
84  โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 221
19 8.60
20 9.05
18 8.14
5 2.26
0 0.00
159 71.95
62 28.05%
85  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 50
6 12.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
86  โรงเรียนบ้านใหม่ 104
18 17.31
1 0.96
10 9.62
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
87  โรงเรียนบ้านหนองหิน 184
10 5.43
7 3.80
15 8.15
7 3.80
12 6.52
133 72.28
51 27.72%
88  โรงเรียนบ้านหนองพญา 44
10 22.73
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
89  โรงเรียนบ้านขนวน 111
15 13.51
6 5.41
9 8.11
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
90  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 160
10 6.25
11 6.88
12 7.50
7 4.38
3 1.88
117 73.13
43 26.88%
91  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 142
9 6.34
3 2.11
21 14.79
4 2.82
1 0.70
104 73.24
38 26.76%
92  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 116
11 9.48
3 2.59
13 11.21
3 2.59
1 0.86
85 73.28
31 26.72%
93  โรงเรียนบ้านอันโนง 75
9 12.00
8 10.67
3 4.00
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
94  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 94
13 13.83
1 1.06
7 7.45
3 3.19
1 1.06
69 73.40
25 26.60%
95  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 49
6 12.24
4 8.16
3 6.12
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
96  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 170
10 5.88
20 11.76
14 8.24
1 0.59
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
97  โรงเรียนบ้านเปรียง 129
6 4.65
3 2.33
19 14.73
4 3.10
2 1.55
95 73.64
34 26.36%
98  โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 190
13 6.84
17 8.95
20 10.53
0 0.00
0 0.00
140 73.68
50 26.32%
99  โรงเรียนบ้านพันษี 175
26 14.86
9 5.14
11 6.29
0 0.00
0 0.00
129 73.71
46 26.29%
100  โรงเรียนบ้านขยอง 42
10 23.81
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
101  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 84
7 8.33
12 14.29
3 3.57
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
102  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1139
32 2.81
53 4.65
90 7.90
32 2.81
89 7.81
843 74.01
296 25.99%
103  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 158
16 10.13
5 3.16
13 8.23
7 4.43
0 0.00
117 74.05
41 25.95%
104  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 120
19 15.83
11 9.17
0 0.00
1 0.83
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
105  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 136
7 5.15
2 1.47
11 8.09
9 6.62
6 4.41
101 74.26
35 25.74%
106  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 227
26 11.45
3 1.32
13 5.73
11 4.85
5 2.20
169 74.45
58 25.55%
107  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 204
8 3.92
1 0.49
20 9.80
16 7.84
7 3.43
152 74.51
52 25.49%
108  โรงเรียนบ้านหนองบัว 102
9 8.82
0 0.00
11 10.78
6 5.88
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 95
12 12.63
7 7.37
5 5.26
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
110  โรงเรียนบ้านกันโจรง 64
7 10.94
4 6.25
3 4.69
2 3.13
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
111  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 36
1 2.78
4 11.11
2 5.56
2 5.56
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
112  โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 76
10 13.16
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
113  โรงเรียนบ้านกะลัน 172
13 7.56
11 6.40
17 9.88
1 0.58
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
114  โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 87
5 5.75
7 8.05
9 10.34
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
115  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 112
12 10.71
1 0.89
14 12.50
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
116  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 54
2 3.70
4 7.41
7 12.96
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
117  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 234
12 5.13
6 2.56
14 5.98
15 6.41
9 3.85
178 76.07
56 23.93%
118  โรงเรียนบ้านจบก 68
2 2.94
3 4.41
5 7.35
0 0.00
6 8.82
52 76.47
16 23.53%
119  โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 90
8 8.89
4 4.44
6 6.67
2 2.22
1 1.11
69 76.67
21 23.33%
120  โรงเรียนบ้านพันธุลี 73
6 8.22
4 5.48
4 5.48
2 2.74
1 1.37
56 76.71
17 23.29%
121  โรงเรียนบ้านบุญโลก 56
0 0.00
10 17.86
3 5.36
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
122  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3266
121 3.70
141 4.32
205 6.28
143 4.38
146 4.47
2510 76.85
756 23.15%
123  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 152
19 12.50
11 7.24
5 3.29
0 0.00
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
124  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 113
10 8.85
7 6.19
6 5.31
0 0.00
3 2.65
87 76.99
26 23.01%
125  โรงเรียนบ้านหนองยาง 161
11 6.83
11 6.83
13 8.07
2 1.24
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
126  โรงเรียนบ้านแกน้อย 122
18 14.75
4 3.28
6 4.92
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
127  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 109
9 8.26
3 2.75
11 10.09
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
128  โรงเรียนบ้านสลักได 172
14 8.14
14 8.14
11 6.40
0 0.00
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
129  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 270
17 6.30
14 5.19
7 2.59
14 5.19
9 3.33
209 77.41
61 22.59%
130  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 58
7 12.07
3 5.17
2 3.45
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
131  โรงเรียนบ้านดงมัน 152
7 4.61
11 7.24
16 10.53
0 0.00
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
132  โรงเรียนบ้านจันรม 184
18 9.78
5 2.72
18 9.78
0 0.00
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
133  โรงเรียนบ้านผักไหม 145
11 7.59
0 0.00
7 4.83
14 9.66
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
134  โรงเรียนบ้านสามโค 64
0 0.00
0 0.00
9 14.06
4 6.25
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
135  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 143
5 3.50
3 2.10
6 4.20
8 5.59
9 6.29
112 78.32
31 21.68%
136  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 37
3 8.11
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
137  โรงเรียนบ้านโคกกรวด 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
138  โรงเรียนบ้านตระแบก 125
12 9.60
6 4.80
9 7.20
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
139  โรงเรียนบ้านขามระกา 130
2 1.54
4 3.08
6 4.62
6 4.62
10 7.69
102 78.46
28 21.54%
140  โรงเรียนบ้านทวารไพร 172
18 10.47
5 2.91
13 7.56
0 0.00
1 0.58
135 78.49
37 21.51%
141  โรงเรียนบ้านระเวียง 140
14 10.00
0 0.00
6 4.29
5 3.57
5 3.57
110 78.57
30 21.43%
142  โรงเรียนบ้านอู่โลก 127
10 7.87
5 3.94
7 5.51
5 3.94
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
143  โรงเรียนบ้านค้อ 52
1 1.92
1 1.92
9 17.31
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
144  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
145  โรงเรียนบ้านบรมสุข 148
9 6.08
4 2.70
5 3.38
13 8.78
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
146  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 130
1 0.77
5 3.85
15 11.54
1 0.77
5 3.85
103 79.23
27 20.77%
147  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 82
5 6.10
5 6.10
7 8.54
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
148  โรงเรียนทวีคามวิทยา 58
5 8.62
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
149  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 258
16 6.20
8 3.10
29 11.24
0 0.00
0 0.00
205 79.46
53 20.54%
150  โรงเรียนบ้านเวียย 83
5 6.02
6 7.23
4 4.82
2 2.41
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
151  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 64
3 4.69
0 0.00
7 10.94
3 4.69
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
152  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 215
15 6.98
6 2.79
16 7.44
5 2.33
1 0.47
172 80.00
43 20.00%
153  โรงเรียนบ้านอาวุธ 60
9 15.00
1 1.67
1 1.67
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
154  โรงเรียนเสกวิทยาคม 113
8 7.08
5 4.42
9 7.96
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
155  โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 62
7 11.29
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
156  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 372
19 5.11
10 2.69
34 9.14
9 2.42
0 0.00
300 80.65
72 19.35%
157  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 140
9 6.43
6 4.29
10 7.14
2 1.43
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
158  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 223
6 2.69
2 0.90
12 5.38
13 5.83
10 4.48
180 80.72
43 19.28%
159  โรงเรียนบ้านว่าน 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
160  โรงเรียนบ้านไถงตรง 110
4 3.64
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
161  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 168
9 5.36
0 0.00
14 8.33
6 3.57
3 1.79
136 80.95
32 19.05%
162  โรงเรียนบ้านขะเนก 222
6 2.70
5 2.25
23 10.36
4 1.80
4 1.80
180 81.08
42 18.92%
163  โรงเรียนบ้านคอโค 502
47 9.36
20 3.98
22 4.38
6 1.20
0 0.00
407 81.08
95 18.92%
164  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 222
22 9.91
1 0.45
18 8.11
0 0.00
1 0.45
180 81.08
42 18.92%
165  โรงเรียนบ้านดงถาวร 186
15 8.06
4 2.15
15 8.06
1 0.54
0 0.00
151 81.18
35 18.82%
166  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 202
18 8.91
6 2.97
12 5.94
2 0.99
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
167  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 133
12 9.02
2 1.50
10 7.52
0 0.00
1 0.75
108 81.20
25 18.80%
168  โรงเรียนบ้านโนนลี 48
3 6.25
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
169  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 246
23 9.35
12 4.88
5 2.03
3 1.22
3 1.22
200 81.30
46 18.70%
170  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 200
19 9.50
5 2.50
8 4.00
2 1.00
3 1.50
163 81.50
37 18.50%
171  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 195
25 12.82
0 0.00
11 5.64
0 0.00
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
172  โรงเรียนบ้านกันตรง 76
7 9.21
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
173  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 164
14 8.54
9 5.49
7 4.27
0 0.00
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
174  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 170
10 5.88
9 5.29
10 5.88
2 1.18
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
175  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 105
2 1.90
0 0.00
0 0.00
8 7.62
9 8.57
86 81.90
19 18.10%
176  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 72
6 8.33
4 5.56
3 4.17
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
177  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 231
18 7.79
0 0.00
9 3.90
13 5.63
1 0.43
190 82.25
41 17.75%
178  โรงเรียนบ้านโดนออง 181
11 6.08
12 6.63
7 3.87
2 1.10
0 0.00
149 82.32
32 17.68%
179  โรงเรียนบ้านพระปืด 68
1 1.47
3 4.41
6 8.82
1 1.47
1 1.47
56 82.35
12 17.65%
180  โรงเรียนบ้านหนองกง 51
3 5.88
2 3.92
2 3.92
1 1.96
1 1.96
42 82.35
9 17.65%
181  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
2 11.76
14 82.35
3 17.65%
182  โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 172
10 5.81
11 6.40
9 5.23
0 0.00
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
183  โรงเรียนบ้านจารพัต 260
17 6.54
11 4.23
17 6.54
0 0.00
0 0.00
215 82.69
45 17.31%
184  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 81
5 6.17
4 4.94
0 0.00
1 1.23
4 4.94
67 82.72
14 17.28%
185  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 168
5 2.98
0 0.00
24 14.29
0 0.00
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
186  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 83
8 9.64
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
187  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 701
29 4.14
23 3.28
63 8.99
3 0.43
0 0.00
583 83.17
118 16.83%
188  โรงเรียนบ้านตะเคียน 108
5 4.63
4 3.70
6 5.56
2 1.85
1 0.93
90 83.33
18 16.67%
189  โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 156
9 5.77
7 4.49
10 6.41
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
190  โรงเรียนบ้านม่วง 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
191  โรงเรียนบ้านหนองกับ 150
14 9.33
3 2.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
192  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 174
15 8.62
6 3.45
5 2.87
2 1.15
1 0.57
145 83.33
29 16.67%
193  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 138
0 0.00
9 6.52
12 8.70
2 1.45
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
194  โรงเรียนบ้านสดอ 205
12 5.85
11 5.37
5 2.44
4 1.95
2 0.98
171 83.41
34 16.59%
195  โรงเรียนวัดประสพ 139
11 7.91
2 1.44
6 4.32
4 2.88
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
196  โรงเรียนบ้านระหาร 67
7 10.45
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
197  โรงเรียนบ้านขนาด 55
1 1.82
1 1.82
6 10.91
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
198  โรงเรียนบ้านตางมาง 147
11 7.48
7 4.76
3 2.04
3 2.04
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
199  โรงเรียนบ้านทะนงชัย 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
2 2.50
2 2.50
67 83.75
13 16.25%
200  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 80
0 0.00
5 6.25
5 6.25
3 3.75
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
201  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
202  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 99
5 5.05
2 2.02
9 9.09
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
203  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 273
6 2.20
7 2.56
25 9.16
6 2.20
0 0.00
229 83.88
44 16.12%
204  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 180
4 2.22
8 4.44
0 0.00
5 2.78
12 6.67
151 83.89
29 16.11%
205  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 180
0 0.00
17 9.44
12 6.67
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
206  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 146
12 8.22
0 0.00
4 2.74
0 0.00
7 4.79
123 84.25
23 15.75%
207  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 89
0 0.00
0 0.00
14 15.73
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
208  โรงเรียนบ้านประปืด 140
9 6.43
0 0.00
13 9.29
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
209  โรงเรียนบ้านหนองแคน 72
7 9.72
0 0.00
3 4.17
0 0.00
1 1.39
61 84.72
11 15.28%
210  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 165
10 6.06
3 1.82
5 3.03
7 4.24
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
211  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 231
11 4.76
4 1.73
14 6.06
4 1.73
2 0.87
196 84.85
35 15.15%
212  โรงเรียนบ้านบุอาไร 20
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
213  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 187
5 2.67
5 2.67
7 3.74
6 3.21
5 2.67
159 85.03
28 14.97%
214  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 82
11 13.41
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
215  โรงเรียนบ้านหนองจอก 206
3 1.46
16 7.77
11 5.34
0 0.00
0 0.00
176 85.44
30 14.56%
216  โรงเรียนบ้านแตล 226
10 4.42
4 1.77
14 6.19
2 0.88
2 0.88
194 85.84
32 14.16%
217  โรงเรียนบ้านตรำดม 172
7 4.07
6 3.49
2 1.16
7 4.07
2 1.16
148 86.05
24 13.95%
218  โรงเรียนบ้านสังแก 117
5 4.27
3 2.56
6 5.13
2 1.71
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
219  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 66
2 3.03
2 3.03
4 6.06
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
220  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 89
6 6.74
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
221  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 156
3 1.92
2 1.28
14 8.97
2 1.28
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
222  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 135
7 5.19
0 0.00
9 6.67
1 0.74
1 0.74
117 86.67
18 13.33%
223  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
224  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 159
13 8.18
3 1.89
3 1.89
0 0.00
2 1.26
138 86.79
21 13.21%
225  โรงเรียนบ้านหนองดุม 191
6 3.14
0 0.00
11 5.76
0 0.00
8 4.19
166 86.91
25 13.09%
226  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 237
7 2.95
6 2.53
7 2.95
8 3.38
3 1.27
206 86.92
31 13.08%
227  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 154
6 3.90
4 2.60
8 5.19
1 0.65
1 0.65
134 87.01
20 12.99%
228  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 131
10 7.63
4 3.05
3 2.29
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
229  โรงเรียนบ้านจรวย 85
4 4.71
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
230  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม 31
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
231  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 163
7 4.29
0 0.00
14 8.59
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
232  โรงเรียนบ้านโคกพระ 101
9 8.91
0 0.00
3 2.97
2 1.98
-1 -0.99
88 87.13
13 12.87%
233  โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 70
3 4.29
3 4.29
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
234  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 63
2 3.17
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
235  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 64
5 7.81
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
236  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 89
10 11.24
1 1.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
237  โรงเรียนบ้านจารย์ 130
2 1.54
4 3.08
5 3.85
5 3.85
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
238  โรงเรียนบ้านตระแสง 204
7 3.43
11 5.39
3 1.47
2 0.98
2 0.98
179 87.75
25 12.25%
239  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
240  โรงเรียนบ้านช่างปี่ 137
3 2.19
6 4.38
6 4.38
1 0.73
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
241  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 106
2 1.89
4 3.77
2 1.89
2 1.89
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
242  โรงเรียนบ้านระวี 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
243  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 72
1 1.39
2 2.78
5 6.94
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
244  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 306
4 1.31
4 1.31
18 5.88
3 0.98
4 1.31
273 89.22
33 10.78%
245  โรงเรียนบ้านสะโน 103
3 2.91
4 3.88
2 1.94
1 0.97
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
246  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 87
4 4.60
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
247  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 108
4 3.70
0 0.00
6 5.56
1 0.93
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
248  โรงเรียนบ้านข่า 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
249  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 170
8 4.71
3 1.76
4 2.35
2 1.18
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
250  โรงเรียนบ้านพะเนา 60
0 0.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
251  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 60
0 0.00
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
252  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 74
1 1.35
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
253  โรงเรียนบ้านหนองกัว 170
7 4.12
2 1.18
7 4.12
0 0.00
0 0.00
154 90.59
16 9.41%
254  โรงเรียนบ้านตากูก 130
4 3.08
2 1.54
6 4.62
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
255  โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 78
1 1.28
0 0.00
2 2.56
4 5.13
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
256  โรงเรียนบ้านตากแดด 124
0 0.00
0 0.00
10 8.06
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
257  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 124
6 4.84
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
258  โรงเรียนบ้านพม่า 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
259  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 82
0 0.00
1 1.22
5 6.10
1 1.22
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
260  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 36
0 0.00
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
261  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
262  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 142
2 1.41
0 0.00
7 4.93
2 1.41
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
263  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 52
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
264  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 165
2 1.21
4 2.42
6 3.64
0 0.00
0 0.00
153 92.73
12 7.27%
265  โรงเรียนบ้านฉันเพล 139
1 0.72
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
266  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
267  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
268  โรงเรียนบ้านตาเพชร 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
269  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
270  โรงเรียนบ้านระไซร์ 133
2 1.50
2 1.50
4 3.01
1 0.75
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
271  โรงเรียนบ้านตำปูง 74
2 2.70
0 0.00
1 1.35
1 1.35
1 1.35
69 93.24
5 6.76%
272  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 125
1 0.80
1 0.80
5 4.00
1 0.80
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
273  โรงเรียนบ้านหนองฮะ 145
3 2.07
3 2.07
0 0.00
0 0.00
3 2.07
136 93.79
9 6.21%
274  โรงเรียนบ้านคาละแมะ 178
2 1.12
0 0.00
9 5.06
0 0.00
0 0.00
167 93.82
11 6.18%
275  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 88
3 3.41
1 1.14
1 1.14
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
276  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 71
3 4.23
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
277  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 142
1 0.70
1 0.70
6 4.23
0 0.00
0 0.00
134 94.37
8 5.63%
278  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 127
2 1.57
1 0.79
4 3.15
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
279  โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) 99
0 0.00
2 2.02
3 3.03
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
280  โรงเรียนบ้านผือ 100
0 0.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
281  โรงเรียนบ้านหัวแรต 124
3 2.42
2 1.61
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
282  โรงเรียนบ้านอาแวะ 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
283  โรงเรียนบ้านกางของ 113
3 2.65
0 0.00
1 0.88
1 0.88
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
284  โรงเรียนบ้านโชค 95
0 0.00
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
285  โรงเรียนดรุณวิทยากร 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
286  โรงเรียนบ้านดินแดง 59
1 1.69
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
287  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
0 0.00
2 2.04
1 1.02
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
288  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 417
6 1.44
0 0.00
5 1.20
0 0.00
0 0.00
406 97.36
11 2.64%
289  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 121
0 0.00
0 0.00
1 0.83
2 1.65
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
290  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
291  โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 71
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
292  โรงเรียนบ้านกุง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
71 98.61
1 1.39%

 

จำนวนนักเรียน  47,916 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,544 7.40
เตี้ย  2,182 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,794 7.92
ผอมและเตี้ย  1,788 3.73
อ้วนและเตี้ย  1,755 3.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,853 72.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 13,063 คน


27.26%


Powered By www.thaieducation.net