ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 143
32 22.38
17 11.89
16 11.19
19 13.29
0 0.00
59 41.26
84 58.74%
2  โรงเรียนวัดเทพรังษี 85
12 14.12
3 3.53
15 17.65
4 4.71
8 9.41
43 50.59
42 49.41%
3  โรงเรียนวัดชายอรัญ 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
9 24.32
3 8.11
22 59.46
15 40.54%
4  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 135
26 19.26
18 13.33
8 5.93
1 0.74
1 0.74
81 60.00
54 40.00%
5  โรงเรียนบ้านคูบอน 62
7 11.29
6 9.68
3 4.84
5 8.06
1 1.61
40 64.52
22 35.48%
6  โรงเรียนบ้านละกอ 32
3 9.38
3 9.38
4 12.50
1 3.13
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
7  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 110
8 7.27
2 1.82
27 24.55
0 0.00
0 0.00
73 66.36
37 33.64%
8  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 65
7 10.77
1 1.54
11 16.92
0 0.00
1 1.54
45 69.23
20 30.77%
9  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 52
5 9.62
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
10  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 74
0 0.00
0 0.00
11 14.86
8 10.81
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
11  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 67
5 7.46
8 11.94
2 2.99
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
12  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 255
18 7.06
11 4.31
26 10.20
1 0.39
0 0.00
199 78.04
56 21.96%
13  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
14  โรงเรียนบ้านหนองไทร 98
10 10.20
1 1.02
8 8.16
0 0.00
1 1.02
78 79.59
20 20.41%
15  โรงเรียนวัดอิสาณ 114
1 0.88
5 4.39
17 14.91
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
16  โรงเรียนบ้านดงพลอง 168
12 7.14
10 5.95
9 5.36
0 0.00
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
17  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 225
5 2.22
13 5.78
18 8.00
5 2.22
0 0.00
184 81.78
41 18.22%
18  โรงเรียนบ้านขาม 144
5 3.47
2 1.39
12 8.33
0 0.00
5 3.47
120 83.33
24 16.67%
19  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 92
2 2.17
3 3.26
10 10.87
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
20  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 149
8 5.37
11 7.38
3 2.01
2 1.34
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
21  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 150
8 5.33
6 4.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
22  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 90
5 5.56
4 4.44
4 4.44
0 0.00
1 1.11
76 84.44
14 15.56%
23  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 69
2 2.90
5 7.25
1 1.45
2 2.90
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
24  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 121
2 1.65
2 1.65
11 9.09
1 0.83
1 0.83
104 85.95
17 14.05%
25  โรงเรียนวัดสมณาวาส 123
4 3.25
2 1.63
10 8.13
0 0.00
1 0.81
106 86.18
17 13.82%
26  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 83
4 4.82
1 1.20
5 6.02
1 1.20
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
27  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 99
5 5.05
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
28  โรงเรียนบ้านชุมแสง 256
6 2.34
8 3.13
0 0.00
6 2.34
11 4.30
225 87.89
31 12.11%
29  โรงเรียนวัดพนมวัน 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
30  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
31  โรงเรียนบ้านเสม็ด 155
5 3.23
3 1.94
2 1.29
0 0.00
2 1.29
143 92.26
12 7.74%
32  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%

 

จำนวนนักเรียน  3,449 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  211 6.12
เตี้ย  146 4.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  274 7.94
ผอมและเตี้ย  65 1.88
อ้วนและเตี้ย  36 1.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,717 78.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 732 คน


21.22%


Powered By www.thaieducation.net