ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 208 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 208 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 139
35 25.18
35 25.18
9 6.47
30 21.58
30 21.58
0 0.00
139 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคำแคน 30
6 20.00
7 23.33
6 20.00
8 26.67
3 10.00
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนางาม 102
23 22.55
34 33.33
21 20.59
17 16.67
7 6.86
0 0.00
102 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 31
9 29.03
0 0.00
9 29.03
8 25.81
5 16.13
0 0.00
31 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 42
12 28.57
10 23.81
11 26.19
4 9.52
5 11.90
0 0.00
42 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24
1 4.17
3 12.50
13 54.17
5 20.83
2 8.33
0 0.00
24 100.00%
7  โรงเรียนบ้านแจ้ง 22
9 40.91
0 0.00
13 59.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 111
98 88.29
8 7.21
5 4.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 584
57 9.76
31 5.31
130 22.26
88 15.07
218 37.33
60 10.27
524 89.73%
10  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 64
43 67.19
3 4.69
1 1.56
6 9.38
0 0.00
11 17.19
53 82.81%
11  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 94
13 13.83
10 10.64
9 9.57
23 24.47
19 20.21
20 21.28
74 78.72%
12  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 107
60 56.07
5 4.67
15 14.02
2 1.87
1 0.93
24 22.43
83 77.57%
13  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 83
16 19.28
13 15.66
12 14.46
15 18.07
2 2.41
25 30.12
58 69.88%
14  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 77
14 18.18
12 15.58
6 7.79
14 18.18
6 7.79
25 32.47
52 67.53%
15  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 15
8 53.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
5 33.33
10 66.67%
16  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 32
12 37.50
2 6.25
3 9.38
0 0.00
3 9.38
12 37.50
20 62.50%
17  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 64
16 25.00
13 20.31
1 1.56
9 14.06
0 0.00
25 39.06
39 60.94%
18  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 73
8 10.96
8 10.96
13 17.81
7 9.59
5 6.85
32 43.84
41 56.16%
19  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 92
4 4.35
7 7.61
13 14.13
6 6.52
20 21.74
42 45.65
50 54.35%
20  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38
10 26.32
3 7.89
5 13.16
2 5.26
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
21  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 90
24 26.67
13 14.44
10 11.11
0 0.00
0 0.00
43 47.78
47 52.22%
22  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 50
18 36.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
25 50.00
25 50.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 37
4 10.81
7 18.92
4 10.81
3 8.11
0 0.00
19 51.35
18 48.65%
24  โรงเรียนบ้านขุมดิน 83
18 21.69
8 9.64
13 15.66
0 0.00
0 0.00
44 53.01
39 46.99%
25  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 91
7 7.69
12 13.19
19 20.88
3 3.30
1 1.10
49 53.85
42 46.15%
26  โรงเรียนบ้านหนองไห 120
35 29.17
4 3.33
11 9.17
5 4.17
0 0.00
65 54.17
55 45.83%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 55
4 7.27
4 7.27
3 5.45
7 12.73
7 12.73
30 54.55
25 45.45%
28  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 72
14 19.44
4 5.56
11 15.28
3 4.17
0 0.00
40 55.56
32 44.44%
29  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 151
32 21.19
6 3.97
29 19.21
0 0.00
0 0.00
84 55.63
67 44.37%
30  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 120
17 14.17
7 5.83
21 17.50
2 1.67
5 4.17
68 56.67
52 43.33%
31  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 58
10 17.24
5 8.62
9 15.52
1 1.72
0 0.00
33 56.90
25 43.10%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 398
53 13.32
28 7.04
39 9.80
27 6.78
23 5.78
228 57.29
170 42.71%
33  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 55
8 14.55
5 9.09
7 12.73
1 1.82
2 3.64
32 58.18
23 41.82%
34  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 137
10 7.30
5 3.65
40 29.20
1 0.73
0 0.00
81 59.12
56 40.88%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 163
31 19.02
15 9.20
16 9.82
4 2.45
0 0.00
97 59.51
66 40.49%
36  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 119
13 10.92
7 5.88
8 6.72
6 5.04
14 11.76
71 59.66
48 40.34%
37  โรงเรียนบ้านหันแฮด 20
2 10.00
1 5.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 176
23 13.07
12 6.82
10 5.68
13 7.39
10 5.68
108 61.36
68 38.64%
39  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 42
1 2.38
0 0.00
15 35.71
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
40  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 29
7 24.14
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
41  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 111
8 7.21
9 8.11
12 10.81
7 6.31
6 5.41
69 62.16
42 37.84%
42  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 16
2 12.50
1 6.25
3 18.75
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
43  โรงเรียนบ้านโจด 85
20 23.53
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
44  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 32
4 12.50
0 0.00
1 3.13
6 18.75
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
45  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
46  โรงเรียนบ้านวังแคน 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
6 14.29
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
47  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 139
16 11.51
4 2.88
10 7.19
11 7.91
4 2.88
94 67.63
45 32.37%
48  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 56
6 10.71
2 3.57
10 17.86
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
49  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75
2 2.67
4 5.33
18 24.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
50  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 118
10 8.47
1 0.85
22 18.64
3 2.54
1 0.85
81 68.64
37 31.36%
51  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
4 11.11
3 8.33
25 69.44
11 30.56%
52  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 125
13 10.40
0 0.00
25 20.00
0 0.00
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
53  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 60
1 1.67
7 11.67
6 10.00
4 6.67
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
54  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 137
12 8.76
6 4.38
21 15.33
2 1.46
0 0.00
96 70.07
41 29.93%
55  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 37
1 2.70
1 2.70
7 18.92
0 0.00
2 5.41
26 70.27
11 29.73%
56  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 108
10 9.26
12 11.11
6 5.56
4 3.70
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
57  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 89
3 3.37
4 4.49
19 21.35
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
58  โรงเรียนบ้านวังม่วง 119
10 8.40
8 6.72
6 5.04
10 8.40
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
59  โรงเรียนบ้านสว่าง 75
16 21.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
60  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 76
4 5.26
0 0.00
9 11.84
4 5.26
4 5.26
55 72.37
21 27.63%
61  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 163
12 7.36
1 0.61
31 19.02
0 0.00
1 0.61
118 72.39
45 27.61%
62  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 185
7 3.78
12 6.49
29 15.68
1 0.54
1 0.54
135 72.97
50 27.03%
63  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 52
4 7.69
1 1.92
7 13.46
2 3.85
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
64  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 119
10 8.40
7 5.88
8 6.72
6 5.04
1 0.84
87 73.11
32 26.89%
65  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 87
1 1.15
5 5.75
17 19.54
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
66  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 106
10 9.43
7 6.60
10 9.43
0 0.00
1 0.94
78 73.58
28 26.42%
67  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 54
4 7.41
4 7.41
6 11.11
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
68  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 93
8 8.60
2 2.15
14 15.05
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
69  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 896
68 7.59
54 6.03
27 3.01
62 6.92
20 2.23
665 74.22
231 25.78%
70  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 59
5 8.47
3 5.08
2 3.39
5 8.47
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
71  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 63
7 11.11
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
72  โรงเรียนบ้านโนนข่า 91
12 13.19
5 5.49
3 3.30
2 2.20
1 1.10
68 74.73
23 25.27%
73  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
2 8.33
18 75.00
6 25.00%
74  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 309
31 10.03
22 7.12
11 3.56
13 4.21
0 0.00
232 75.08
77 24.92%
75  โรงเรียนบ้านละว้า 169
23 13.61
5 2.96
12 7.10
2 1.18
0 0.00
127 75.15
42 24.85%
76  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 134
8 5.97
1 0.75
19 14.18
5 3.73
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
77  โรงเรียนบ้านป่าปอ 132
12 9.09
5 3.79
8 6.06
3 2.27
4 3.03
100 75.76
32 24.24%
78  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 170
4 2.35
7 4.12
17 10.00
9 5.29
4 2.35
129 75.88
41 24.12%
79  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 25
3 12.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 117
14 11.97
8 6.84
4 3.42
2 1.71
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
81  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 112
1 0.89
4 3.57
20 17.86
0 0.00
1 0.89
86 76.79
26 23.21%
82  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 95
9 9.47
0 0.00
10 10.53
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 216
8 3.70
8 3.70
30 13.89
4 1.85
0 0.00
166 76.85
50 23.15%
84  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52
3 5.77
4 7.69
4 7.69
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
85  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 39
3 7.69
0 0.00
3 7.69
2 5.13
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
86  โรงเรียนบัวเหลือง 48
5 10.42
0 0.00
5 10.42
0 0.00
1 2.08
37 77.08
11 22.92%
87  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 44
2 4.55
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
88  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 44
7 15.91
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
89  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 71
4 5.63
4 5.63
7 9.86
1 1.41
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
90  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 80
3 3.75
3 3.75
9 11.25
3 3.75
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
91  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 58
4 6.90
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
92  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 94
7 7.45
5 5.32
9 9.57
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
93  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 209
11 5.26
0 0.00
31 14.83
2 0.96
1 0.48
164 78.47
45 21.53%
94  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 93
10 10.75
2 2.15
4 4.30
4 4.30
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
95  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 28
2 7.14
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
96  โรงเรียนบ้านปอแดง 94
17 18.09
2 2.13
1 1.06
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
97  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 76
6 7.89
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
98  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 125
11 8.80
0 0.00
15 12.00
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
99  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 84
7 8.33
2 2.38
6 7.14
2 2.38
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
100  โรงเรียนบ้านขามป้อม 149
10 6.71
8 5.37
7 4.70
4 2.68
1 0.67
119 79.87
30 20.13%
101  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 75
1 1.33
4 5.33
7 9.33
3 4.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
103  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 110
3 2.73
2 1.82
6 5.45
6 5.45
5 4.55
88 80.00
22 20.00%
104  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 76
10 13.16
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
105  โรงเรียนบ้านหนองแปน 139
9 6.47
9 6.47
5 3.60
3 2.16
1 0.72
112 80.58
27 19.42%
106  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 109
14 12.84
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
107  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
108  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 264
9 3.41
8 3.03
31 11.74
2 0.76
0 0.00
214 81.06
50 18.94%
109  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
1 1.45
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 229
13 5.68
10 4.37
7 3.06
10 4.37
3 1.31
186 81.22
43 18.78%
111  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
2 6.25
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
112  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 16
0 0.00
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
113  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 118
5 4.24
4 3.39
13 11.02
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
114  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 98
8 8.16
4 4.08
6 6.12
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
115  โรงเรียนบ้านลาน 121
8 6.61
5 4.13
8 6.61
0 0.00
1 0.83
99 81.82
22 18.18%
116  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 45
4 8.89
2 4.44
0 0.00
0 0.00
2 4.44
37 82.22
8 17.78%
117  โรงเรียนบ้านแท่น 90
8 8.89
5 5.56
3 3.33
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
118  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 34
2 5.88
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
119  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
120  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 98
14 14.29
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
121  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 152
1 0.66
0 0.00
5 3.29
8 5.26
12 7.89
126 82.89
26 17.11%
122  โรงเรียนบ้านหัวนา 83
9 10.84
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
123  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 107
2 1.87
6 5.61
10 9.35
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
124  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 120
1 0.83
1 0.83
18 15.00
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
125  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 90
5 5.56
3 3.33
7 7.78
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
126  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
127  โรงเรียนบ้านเขวา 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
128  โรงเรียนบ้านโนนคุต 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
129  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 124
1 0.81
5 4.03
9 7.26
2 1.61
3 2.42
104 83.87
20 16.13%
130  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 145
6 4.14
0 0.00
17 11.72
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
131  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 89
0 0.00
0 0.00
10 11.24
4 4.49
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
132  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
133  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 116
3 2.59
0 0.00
7 6.03
3 2.59
5 4.31
98 84.48
18 15.52%
134  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 86
5 5.81
1 1.16
7 8.14
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
135  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 40
3 7.50
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
136  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 100
0 0.00
4 4.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
137  โรงเรียนบ้านมูลนาค 107
4 3.74
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
138  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 67
1 1.49
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
139  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
140  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 49
4 8.16
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
141  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 64
4 6.25
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
142  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 57
2 3.51
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
143  โรงเรียนบ้านโนนงาม 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
25 86.21
4 13.79%
144  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 80
2 2.50
4 5.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
145  โรงเรียนบ้านนาข่า 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
146  โรงเรียนบ้านขามเรียน 75
1 1.33
1 1.33
4 5.33
4 5.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
147  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 91
0 0.00
0 0.00
10 10.99
2 2.20
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
148  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
149  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 111
2 1.80
1 0.90
11 9.91
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
150  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 56
0 0.00
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
151  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 72
4 5.56
1 1.39
1 1.39
3 4.17
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
152  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
1 4.17
21 87.50
3 12.50%
153  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 147
0 0.00
0 0.00
18 12.24
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
154  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 90
1 1.11
2 2.22
8 8.89
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
155  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
156  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 116
2 1.72
0 0.00
12 10.34
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
157  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92
7 7.61
1 1.09
3 3.26
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
158  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
159  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 86
3 3.49
2 2.33
3 3.49
2 2.33
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
160  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
161  โรงเรียนบ้านโกน้อย 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
162  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 81
0 0.00
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
163  โรงเรียนบ้านโสกนาค 82
2 2.44
1 1.22
5 6.10
0 0.00
1 1.22
73 89.02
9 10.98%
164  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
165  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 103
4 3.88
1 0.97
3 2.91
2 1.94
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
166  โรงเรียนบ้านวังแสง 77
2 2.60
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
167  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 89
1 1.12
0 0.00
7 7.87
1 1.12
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
168  โรงเรียนหนองบัวเย็น 71
3 4.23
3 4.23
1 1.41
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
169  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 680
23 3.38
3 0.44
41 6.03
0 0.00
0 0.00
613 90.15
67 9.85%
170  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
171  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 72
2 2.78
1 1.39
2 2.78
2 2.78
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
172  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 150
0 0.00
8 5.33
6 4.00
0 0.00
0 0.00
136 90.67
14 9.33%
173  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 108
4 3.70
4 3.70
2 1.85
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
174  โรงเรียนบ้านคำน้อย 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
175  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 149
5 3.36
2 1.34
2 1.34
3 2.01
1 0.67
136 91.28
13 8.72%
176  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
177  โรงเรียนบ้านวังหว้า 105
5 4.76
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
178  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
179  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 53
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
180  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
181  โรงเรียนสวัสดี 180
2 1.11
1 0.56
10 5.56
0 0.00
0 0.00
167 92.78
13 7.22%
182  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 72
0 0.00
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
183  โรงเรียนบ้านนาฮี 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
184  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
4 4.21
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
185  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
186  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 135
1 0.74
3 2.22
3 2.22
1 0.74
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
187  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
188  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
189  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
190  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
191  โรงเรียนบ้านบัว 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
192  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 98
1 1.02
1 1.02
2 2.04
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
193  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
194  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 103
0 0.00
0 0.00
3 2.91
0 0.00
1 0.97
99 96.12
4 3.88%
195  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
25 96.15
1 3.85%
196  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
197  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
198  โรงเรียนดอนหมู 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,317 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,579 8.17
เตี้ย  745 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,722 8.91
ผอมและเตี้ย  596 3.09
อ้วนและเตี้ย  490 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,185 73.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,132 คน


26.57%


Powered By www.thaieducation.net