ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 207 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 15
8 53.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
5 33.33
10 66.67%
2  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 119
13 10.92
7 5.88
8 6.72
6 5.04
14 11.76
71 59.66
48 40.34%
3  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 125
13 10.40
0 0.00
25 20.00
0 0.00
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
4  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 185
7 3.78
12 6.49
29 15.68
1 0.54
1 0.54
135 72.97
50 27.03%
5  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 76
6 7.89
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
6  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 98
8 8.16
4 4.08
6 6.12
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
7  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
8  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 91
0 0.00
0 0.00
10 10.99
2 2.20
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
9  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
10  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  845 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  56 6.63
เตี้ย  25 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  96 11.36
ผอมและเตี้ย  10 1.18
อ้วนและเตี้ย  15 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  643 76.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 202 คน


23.91%


Powered By www.thaieducation.net