ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 160 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.60
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 5
3 60.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านช่อผกา 270
97 35.93
46 17.04
33 12.22
40 14.81
0 0.00
54 20.00
216 80.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 201
139 69.15
2 1.00
11 5.47
2 1.00
0 0.00
47 23.38
154 76.62%
4  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 51
14 27.45
6 11.76
12 23.53
6 11.76
0 0.00
13 25.49
38 74.51%
5  โรงเรียนบ้านพะไล 69
16 23.19
14 20.29
7 10.14
4 5.80
2 2.90
26 37.68
43 62.32%
6  โรงเรียนบ้านสมสนุก 107
23 21.50
22 20.56
6 5.61
8 7.48
6 5.61
42 39.25
65 60.75%
7  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 124
20 16.13
21 16.94
10 8.06
16 12.90
5 4.03
52 41.94
72 58.06%
8  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 72
11 15.28
9 12.50
10 13.89
2 2.78
9 12.50
31 43.06
41 56.94%
9  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 47
13 27.66
3 6.38
9 19.15
0 0.00
0 0.00
22 46.81
25 53.19%
10  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 240
18 7.50
23 9.58
35 14.58
14 5.83
34 14.17
116 48.33
124 51.67%
11  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 43
13 30.23
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
21 48.84
22 51.16%
12  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 117
17 14.53
24 20.51
9 7.69
7 5.98
1 0.85
59 50.43
58 49.57%
13  โรงเรียนบ้านหนองไทร 167
37 22.16
16 9.58
16 9.58
11 6.59
0 0.00
87 52.10
80 47.90%
14  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 69
12 17.39
8 11.59
12 17.39
0 0.00
0 0.00
37 53.62
32 46.38%
15  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 82
8 9.76
9 10.98
14 17.07
6 7.32
0 0.00
45 54.88
37 45.12%
16  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 215
45 20.93
29 13.49
8 3.72
13 6.05
1 0.47
119 55.35
96 44.65%
17  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 109
15 13.76
7 6.42
13 11.93
9 8.26
2 1.83
63 57.80
46 42.20%
18  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 115
17 14.78
23 20.00
3 2.61
5 4.35
0 0.00
67 58.26
48 41.74%
19  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 85
10 11.76
15 17.65
10 11.76
0 0.00
0 0.00
50 58.82
35 41.18%
20  โรงเรียนบ้านโคกระกา 119
14 11.76
10 8.40
10 8.40
11 9.24
4 3.36
70 58.82
49 41.18%
21  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 229
5 2.18
17 7.42
16 6.99
23 10.04
33 14.41
135 58.95
94 41.05%
22  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 84
8 9.52
3 3.57
16 19.05
0 0.00
6 7.14
51 60.71
33 39.29%
23  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 97
11 11.34
10 10.31
15 15.46
0 0.00
2 2.06
59 60.82
38 39.18%
24  โรงเรียนบ้านตะโก 251
49 19.52
11 4.38
34 13.55
4 1.59
0 0.00
153 60.96
98 39.04%
25  โรงเรียนพระครูวิทยา 192
28 14.58
5 2.60
40 20.83
1 0.52
0 0.00
118 61.46
74 38.54%
26  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 117
15 12.82
7 5.98
17 14.53
5 4.27
0 0.00
73 62.39
44 37.61%
27  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 55
7 12.73
1 1.82
11 20.00
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
28  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 322
32 9.94
24 7.45
15 4.66
24 7.45
22 6.83
205 63.66
117 36.34%
29  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 161
16 9.94
9 5.59
19 11.80
13 8.07
0 0.00
104 64.60
57 35.40%
30  โรงเรียนบ้านฝ้าย 54
6 11.11
4 7.41
9 16.67
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
31  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 103
11 10.68
8 7.77
15 14.56
1 0.97
1 0.97
67 65.05
36 34.95%
32  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 114
19 16.67
6 5.26
13 11.40
1 0.88
0 0.00
75 65.79
39 34.21%
33  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 88
9 10.23
0 0.00
21 23.86
0 0.00
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
34  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 150
17 11.33
14 9.33
12 8.00
5 3.33
3 2.00
99 66.00
51 34.00%
35  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 124
14 11.29
2 1.61
15 12.10
10 8.06
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
36  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 88
11 12.50
3 3.41
11 12.50
3 3.41
1 1.14
59 67.05
29 32.95%
37  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 169
17 10.06
13 7.69
23 13.61
2 1.18
0 0.00
114 67.46
55 32.54%
38  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 137
11 8.03
10 7.30
20 14.60
3 2.19
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
39  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 53
2 3.77
5 9.43
10 18.87
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
40  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 50
7 14.00
0 0.00
5 10.00
4 8.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
41  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 74
10 13.51
3 4.05
7 9.46
3 4.05
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
42  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 58
4 6.90
2 3.45
8 13.79
3 5.17
1 1.72
40 68.97
18 31.03%
43  โรงเรียนบ้านหนองไทร 93
2 2.15
4 4.30
7 7.53
6 6.45
9 9.68
65 69.89
28 30.11%
44  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 180
11 6.11
4 2.22
16 8.89
14 7.78
9 5.00
126 70.00
54 30.00%
45  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 108
20 18.52
0 0.00
8 7.41
1 0.93
3 2.78
76 70.37
32 29.63%
46  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 87
9 10.34
3 3.45
13 14.94
0 0.00
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
47  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 115
12 10.43
1 0.87
18 15.65
2 1.74
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
48  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 102
3 2.94
11 10.78
12 11.76
2 1.96
1 0.98
73 71.57
29 28.43%
49  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 68
9 13.24
4 5.88
1 1.47
1 1.47
4 5.88
49 72.06
19 27.94%
50  โรงเรียนบ้านประคอง 184
5 2.72
5 2.72
13 7.07
10 5.43
18 9.78
133 72.28
51 27.72%
51  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 80
7 8.75
4 5.00
3 3.75
4 5.00
4 5.00
58 72.50
22 27.50%
52  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 37
1 2.70
1 2.70
7 18.92
1 2.70
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
53  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 121
8 6.61
8 6.61
16 13.22
0 0.00
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
54  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 174
10 5.75
12 6.90
10 5.75
2 1.15
12 6.90
128 73.56
46 26.44%
55  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 289
11 3.81
46 15.92
19 6.57
0 0.00
0 0.00
213 73.70
76 26.30%
56  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 103
5 4.85
10 9.71
7 6.80
5 4.85
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
57  โรงเรียนวัดกะทิง 51
4 7.84
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
58  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 55
4 7.27
6 10.91
3 5.45
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
59  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 196
22 11.22
2 1.02
22 11.22
3 1.53
0 0.00
147 75.00
49 25.00%
60  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 137
5 3.65
2 1.46
17 12.41
7 5.11
3 2.19
103 75.18
34 24.82%
61  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 94
0 0.00
3 3.19
20 21.28
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
62  โรงเรียนบ้านสระคูณ 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
13 15.12
3 3.49
65 75.58
21 24.42%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัว 104
9 8.65
0 0.00
11 10.58
5 4.81
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
64  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 67
7 10.45
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
65  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 80
4 5.00
4 5.00
5 6.25
6 7.50
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
66  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 364
21 5.77
12 3.30
50 13.74
2 0.55
1 0.27
278 76.37
86 23.63%
67  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 191
16 8.38
10 5.24
17 8.90
2 1.05
0 0.00
146 76.44
45 23.56%
68  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 256
16 6.25
0 0.00
43 16.80
0 0.00
0 0.00
197 76.95
59 23.05%
69  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 113
16 14.16
3 2.65
7 6.19
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
70  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 122
7 5.74
6 4.92
11 9.02
3 2.46
1 0.82
94 77.05
28 22.95%
71  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 396
23 5.81
13 3.28
30 7.58
24 6.06
0 0.00
306 77.27
90 22.73%
72  โรงเรียนบ้านพลวง 119
7 5.88
4 3.36
16 13.45
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
73  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 128
10 7.81
4 3.13
15 11.72
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
74  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 256
21 8.20
10 3.91
22 8.59
3 1.17
2 0.78
198 77.34
58 22.66%
75  โรงเรียนบ้านดงเย็น 62
3 4.84
1 1.61
8 12.90
2 3.23
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
76  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 102
13 12.75
0 0.00
10 9.80
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
77  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 123
4 3.25
13 10.57
6 4.88
4 3.25
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
78  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 82
8 9.76
2 2.44
7 8.54
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
79  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 412
55 13.35
0 0.00
28 6.80
4 0.97
0 0.00
325 78.88
87 21.12%
80  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 67
7 10.45
6 8.96
0 0.00
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
81  โรงเรียนบ้านโคกสูง 82
9 10.98
3 3.66
5 6.10
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
82  โรงเรียนบ้านโนนแดง 157
11 7.01
4 2.55
12 7.64
2 1.27
3 1.91
125 79.62
32 20.38%
83  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 158
7 4.43
6 3.80
15 9.49
2 1.27
1 0.63
127 80.38
31 19.62%
84  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 100
7 7.00
3 3.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
85  โรงเรียนวัดโคกล่าม 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
86  โรงเรียนบ้านถาวร 135
2 1.48
5 3.70
14 10.37
3 2.22
1 0.74
110 81.48
25 18.52%
87  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
88  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 114
3 2.63
0 0.00
18 15.79
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
89  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 87
0 0.00
2 2.30
10 11.49
0 0.00
4 4.60
71 81.61
16 18.39%
90  โรงเรียนบ้านสารภี 98
3 3.06
0 0.00
15 15.31
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
91  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 169
2 1.18
5 2.96
14 8.28
5 2.96
5 2.96
138 81.66
31 18.34%
92  โรงเรียนบ้านสนวน 60
1 1.67
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
93  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 74
1 1.35
0 0.00
11 14.86
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
94  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 97
3 3.09
5 5.15
2 2.06
5 5.15
2 2.06
80 82.47
17 17.53%
95  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 103
2 1.94
3 2.91
13 12.62
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 369
18 4.88
14 3.79
28 7.59
4 1.08
0 0.00
305 82.66
64 17.34%
97  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 116
1 0.86
2 1.72
15 12.93
2 1.72
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
98  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 240
9 3.75
9 3.75
23 9.58
0 0.00
0 0.00
199 82.92
41 17.08%
99  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 307
22 7.17
0 0.00
29 9.45
1 0.33
0 0.00
255 83.06
52 16.94%
100  โรงเรียนบ้านกวางงอย 84
6 7.14
3 3.57
4 4.76
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
101  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 120
5 4.17
5 4.17
10 8.33
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
102  โรงเรียนบ้านร่มไทร 116
4 3.45
11 9.48
3 2.59
0 0.00
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
103  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
104  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 119
10 8.40
2 1.68
5 4.20
2 1.68
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
105  โรงเรียนบ้านหนองตราด 57
0 0.00
3 5.26
4 7.02
2 3.51
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
106  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 141
3 2.13
1 0.71
14 9.93
0 0.00
4 2.84
119 84.40
22 15.60%
107  โรงเรียนบ้านฝังงา 77
4 5.19
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
108  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 123
10 8.13
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
109  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 105
0 0.00
0 0.00
13 12.38
3 2.86
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
110  โรงเรียนบ้านหนองแวง 138
1 0.72
0 0.00
18 13.04
2 1.45
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
111  โรงเรียนบ้านยาง 218
15 6.88
7 3.21
11 5.05
0 0.00
0 0.00
185 84.86
33 15.14%
112  โรงเรียนบ้านสระเกษ 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
113  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
4 7.27
47 85.45
8 14.55%
114  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 57
7 12.28
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
115  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 183
4 2.19
1 0.55
19 10.38
1 0.55
0 0.00
158 86.34
25 13.66%
116  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 46
2 4.35
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
117  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 123
4 3.25
0 0.00
12 9.76
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
118  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 77
3 3.90
0 0.00
4 5.19
0 0.00
3 3.90
67 87.01
10 12.99%
119  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 93
7 7.53
4 4.30
1 1.08
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
120  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 94
4 4.26
7 7.45
1 1.06
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
121  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 149
4 2.68
2 1.34
13 8.72
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
122  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 95
8 8.42
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
123  โรงเรียนบ้านนากลาง 127
0 0.00
6 4.72
10 7.87
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
124  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 72
4 5.56
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
125  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 82
0 0.00
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
126  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 107
3 2.80
2 1.87
4 3.74
2 1.87
2 1.87
94 87.85
13 12.15%
127  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
128  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 250
9 3.60
0 0.00
20 8.00
0 0.00
0 0.00
221 88.40
29 11.60%
129  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 190
11 5.79
8 4.21
2 1.05
1 0.53
0 0.00
168 88.42
22 11.58%
130  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 113
5 4.42
3 2.65
5 4.42
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
131  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 125
9 7.20
1 0.80
4 3.20
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
132  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 110
4 3.64
1 0.91
5 4.55
1 0.91
1 0.91
98 89.09
12 10.91%
133  โรงเรียนบ้านม่วง 127
4 3.15
5 3.94
4 3.15
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
134  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 257
2 0.78
0 0.00
18 7.00
6 2.33
0 0.00
231 89.88
26 10.12%
135  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 89
0 0.00
1 1.12
3 3.37
1 1.12
4 4.49
80 89.89
9 10.11%
136  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 144
5 3.47
2 1.39
7 4.86
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
137  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 154
5 3.25
2 1.30
5 3.25
-1 -0.65
3 1.95
140 90.91
14 9.09%
138  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 77
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
139  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 144
1 0.69
0 0.00
10 6.94
2 1.39
0 0.00
131 90.97
13 9.03%
140  โรงเรียนบ้านหนองม้า 143
6 4.20
3 2.10
0 0.00
3 2.10
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
141  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 73
0 0.00
1 1.37
2 2.74
1 1.37
2 2.74
67 91.78
6 8.22%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 77
1 1.30
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
143  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 131
3 2.29
2 1.53
5 3.82
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
144  โรงเรียนบ้านหนองยาง 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
145  โรงเรียนวัดหนองครก 106
0 0.00
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
146  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 143
3 2.10
0 0.00
4 2.80
0 0.00
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
147  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
148  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 195
3 1.54
5 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
187 95.90
8 4.10%
149  โรงเรียนบ้านหนองโสน 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
150  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 78
1 1.28
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
151  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 132
1 0.76
0 0.00
3 2.27
1 0.76
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
152  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 148
5 3.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 96.62
5 3.38%
153  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 222
2 0.90
2 0.90
3 1.35
0 0.00
0 0.00
215 96.85
7 3.15%
154  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
155  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 229
0 0.00
0 0.00
3 1.31
0 0.00
0 0.00
226 98.69
3 1.31%
156  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านหลักเขต 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,574 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,551 7.92
เตี้ย  825 4.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,688 8.62
ผอมและเตี้ย  443 2.26
อ้วนและเตี้ย  243 1.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,824 75.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,750 คน


24.27%


Powered By www.thaieducation.net